X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 25 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.


AiK.0057.6.2021

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse.

Sporządzono sprawozdania budżetowe za okres styczeń-maj 2021 r. Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 92 307 298,91 zł (47,79% rocznego planu), a wydatki na kwotę 67 536 303,48 zł (32,30% rocznego planu).

Podjęto 5 zarządzeń w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 r. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 530.440,57 zł (w tym dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 50.000 zł, pozostała kwota dotyczy głównie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej).

II. Fundusze Pomocowe i Inwestycje.

 1. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria PRO EKO sp. z o.o., Bielsko-Biała. Wartość prac projektowych: 77 490 zł. Zadanie inwestycyjne obecnie wchodzi w etap realizacji robót budowlanych. W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy firmie Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Łukaszczyk sp.j. z siedzibą w Zaskalu. Wartość umowna robót: 4 858 699,21 zł. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. W dniu 21 czerwca 2021 r. przekazano plac budowy Wykonawcy Firmie Jędrzejek Bogdan FHU Maxi Koszary, Limanowa celem realizacji zadań inwestycyjnych pn.
  - Dobudowa oświetlenia drogowego os. Nowe i os. Zadział w Nowym Targu - wartość umowna robót: 87 629,03 zł
  - Budowa linii oświetlenia drogowego na os. Gazdy w Nowym Targu na odcinku od budynku 37 do budynku nr 49 - wartość umowna robót: 53 142,96 zł
 3. W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział w konkursie pn. Walczymy z niską emisją. Wpłynęło 21 prac. Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Realizacja konkursu pokazał, iż tematyka ekologii nie jest naszym uczniom obca, z czego bardzo się cieszymy. Konkurs realizowany był w ramach projektu pn. Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 4. W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu. Z tej okazji odbył się uroczysty Piknik Rowerowy z udziałem uczniów z nowotarskich szkół. Wykonawcą robót budowlanych była firma Tatry Inwest sp. z o.o. sp. k. z Krakowa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 674 311 brutto. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w wysokości 292 731 zł i ze środków Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w wysokości 164 960 zł. W uroczystości wzięli udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 11, którym dziękujemy za wytrwałość mimo panującego upału.
 5. Według stanu na dzień 25 czerwca 2021 r. zostało złożonych 19 wniosków o refundację wydatku za wykonany przyłącz gazowy na łączna kwotę 45 608,65 zł.
 6. Prowadzone są roboty budowlane w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych tj.
  - Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
  - Budowa węzła przesiadkowego "PARK&RIDE" - ul. Kościuszki.
  Obydwa zadania są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 7. Trwają również roboty na drogach miejskich tj:
  - Remont ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu.
  - Remont ul. Kasprowicza w Nowym Targu.
  Obydwa zadania są dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

III. Gospodarka Nieruchomościami i Sprawy Lokalowe.

 1. Trwa proces wypłaty odszkodowań za grunty nabyte przez Gminę Miasto Nowy Targ w trybie specustawy drogowej pod następujące inwestycje:
  - rozbudowa drogi gminnej na os. Szuflów,
  - budowa drogi gminnej Niwa - Grel,
  - budowa drogi gminnej ul. Władysława Sikorskiego na odcinku od ul. Szaflarskiej w kierunku osiedla Polana Szaflarska.
  Do chwili obecnej wypłacono odszkodowania na łączną kwotę w wysokości 1 613 670,54 zł.
 2. Uruchomiona została strona internetowa dla zainteresowanych mieszkaniami w ramach Programu Mieszkanie Plus https://nowytarg.mdr.pl/ .
 3. W dniu dzisiejszym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu ogłosił II pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniem magazynowym i socjalnym, o łącznej powierzchni 65,39 m2, usytuowanego w budynku Dworca Kolejowego w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 166, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu turystycznego, w tym: zapewnienia wypożyczalni rowerów oraz małej gastronomii, na maksymalny okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy. Oferty można składać w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Urzędu (pok. 101,I piętro), w terminie do dnia 9 lipca 2021 r. do godziny 15:00. Więcej informacji o przetargu i regulaminie przetargu odnaleźć można na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury www.mok.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl.

IV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 1. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 46 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Kontrole przeprowadzane były głównie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dokonano również odbiorów nasadzeń zastępczych zawartych w wydanych decyzjach na usunięcie drzew w ramach rekompensaty dla środowiska.
 2. W ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych podpisałem z mieszkańcami 18 umów na dofinansowanie wymian starych kotów centralnego ogrzewania tzw. "kopciuchów" na nowe kotły na gaz z sieci oraz przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej. W bieżącym roku w ramach budżetowego programu dofinansowań podpisałem łącznie 88 umów z mieszkańcami na łączną kwotę 440 000,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na 100 inwestycji. W związku z powyższym wystąpiłem do Rady Miasta Nowy Targ o dodatkowe 200 tys. złotych. Zachęcam mieszkańców do korzystania z prowadzonych programów dotacyjnych na wymianę starych kopciuchów na nowe kotły gazowe lub przyłącz do sieci ciepłowniczej.
 3. W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownik Urzędu Miasta przekazuje mieszkańcom szczegółowe informacje na temat programu "Czyste powietrze" oraz wspomaga mieszkańców przy wypełnianiu wniosków o dotację w ramach programu. W okresie międzysesyjnym obsłużono 61 osób, zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach programu. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Nowy Targ w ostatnim kwartale zostało złożonych 20 wniosków.
 4. Zakończyła się inwentaryzacja obiektów pod kątem sporządzenia koncepcji montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach projektu pn. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Po weryfikacji dokumentacji z audytów sporządzona zostanie dokumentacja oraz projekty, na podstawie których rozpocznie się montaż instalacji fotowoltaicznych na zinwentaryzowanych obiektach.
 5. W związku z obchodami Europejskiego Zielonego Tygodnia 2021 w dniu 28 maja 2021 r. w ramach projektu "Nowy Targ bez SMOGU" na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na którym Ekodoradca wraz z przedstawicielem Nowotarskiego Alarmu Smogowego wygłosili wykład na temat zanieczyszczenia powietrza. Po wykładzie uczestnikom spotkania zostały rozdane darmowe, profesjonalne maski antysmogowe wyposażone w 3 wymienne filtry HEPA. Ponadto w ramach programu LIFE uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące ochrony powietrza oraz opaski odblaskowe. W wykładzie wzięło udział 50 osób. W związku z pandemią COVID-19 spotkanie odbyło się przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.
 6. W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie w formie online polskich i słowackich instytucji realizujących zintegrowane Projekty LIFE. Celem tego wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczenia obu krajów w monitorowaniu i poprawie jakości powietrza. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prelegentem na spotkaniu był Ekodoradca miasta Nowy Targ, który omówił szczegóły swojej codziennej pracy. Przedstawił przebieg kontroli palenisk, realizowane programy dofinansowań na wymianę starych kotłów, a także kwestie dotyczące monitoringu jakości powietrza. Wskazał również na dobre praktyki i rozwiązania w zakresie ochrony powietrza.
 7. Informuję, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Nowy Targ ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uwagi i wnioski do projektu można składać w terminie do 14 lipca 2021 r. poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/ w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem "Konsultacje lokalnych uchwał antysmogowych" lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 8. Zakończono I etap prac związanych z likwidacją barszczu Sosnowskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, roślina jest zwalczana metodą chemiczną i mechaniczną. II etap zabiegów planowany jest na przełomie lipca i sierpnia. Zauważone miejsca występowania tej rośliny można zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
 9. W ramach prowadzonych przez Miasto działań proekologicznych w Wydziale Obsługi Mieszkańców wydano mieszkańcom nieodpłatnie 200 sztuk sadzonek lipy. Do akcji promowania i sadzenia włączyło się również Nadleśnictwo Nowy Targ i przekazało nieodpłatnie 200 szt. sadzonek lipy, które zostały posadzone na terenach zieleni miejskiej. Powyższe działania niewątpliwie przyczynią się do uzupełnienia ubytków zieleni wysokiej w naszym mieście.
 10. Zakończyliśmy udział w programie "LeadAIR - pomagamy miastom pokonać smog". Sześć miesięcy wspólnej pracy w ramach projektu LeadAIR pozwoliło nam poszerzyć wiedzę i umiejętności do walki o czyste powietrze. Udział w programie pokazał również jak ważna jest wymiana doświadczeń między samorządami oraz współpraca w realizacji zadań mających na celu likwidację smogu.
  Mimo, iż program realizowany był w okresie pandemii COVID-19, co było wyzwaniem zarówno dla organizatorów jak również uczestników, udało się w pełni wykorzystać potencjał prowadzonych spotkań. Współpraca z ekspertami w ramach programu przyczyniła się do przyspieszenia starań o wprowadzenie lokalnej uchwały antysmogowej. Efektem tych działań było podjęcie przez Radę Miasta Nowy Targ Uchwały nr XXX/325/2021 z dnia 24 maja 2021r. w sprawie rezolucji Rady Miasta Nowy Targ, adresowanej do Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji w których następuje spalanie węgla dla obszaru Gminy Miasto Nowy Targ objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).
  Mamy pełną świadomość, że starania wyłącznie naszego samorządu nie wystarczą by zapewnić czyste powietrze w regionie Podhala, dlatego też zarekomendowaliśmy udział w kolejnej edycji programu przedstawicieli Gminy Nowy Targ oraz Gminy Szaflary, które bezpośrednio sąsiadują z Miastem Nowy Targ.

V. Gospodarka Odpadami

Referat ds. Gospodarki Odpadami prowadzi na bieżąco działania związane z likwidacją dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie miasta. Dzięki zamontowanym na terenie miasta fotopułapkom udało się kilkukrotnie ustalić sprawców procederu nielegalnego podrzucania odpadów, a tym samym tereny dzikich wysypisk są sukcesywnie likwidowane.

VI. Rozwój i Urbanistyka.

 1. W terminie od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany mpzp Nowy Targ 24 (Dział). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbyła się dnia 22 czerwca 2021 r. o godz. 12:00, a uwagi do projektu zmiany planu można będzie składać do dnia 14 lipca 2021 r.
 2. Do dnia 9 lipca 2021 r. można składać wnioski do zmiany mpzp NOWY TARG 32 (Ludźmierska I) oraz do zmiany mpzp NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe).

VII. Oświata.

 1. W dniach od 25 do 27 maja 2021 r. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, przystąpili do pisemnego egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Egzamin składał się z trzech części: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin przebiegał bez większych zakłóceń. Uczniowie poznają wyniki w dniu 2 lipca 2021 r.
 2. W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu na os. Bór 11. Wpłynęła tylko jedna oferta. Komisja, po dokonaniu oceny dokumentacji oraz wysłuchaniu kandydata w części merytorycznej, zarekomendowała kandydaturę Pani Leokadii Urabaniak na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu. Pani Urbaniak pełniła dotychczas funkcję Wicedyrektora Przedszkola.
 3. W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się także posiedzenie komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu na os. Na Skarpie 11. W przypadku tego konkursu również wpłynęła tylko jedna oferta. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny dokumentacji oraz wysłuchaniu kandydata w części merytorycznej, zarekomendowała kandydaturę Pani Barbary Sukiennik na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu. Pani Sukiennik jest aktualnym Dyrektorem Szkoły.
 4. Sukcesy uczniów SP nr 11
  Amelia Kudasik - Laureatka Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.
  Michał Kuźmiński -Laureat Informatycznego Konkursu Tematycznego "Od algorytmu do programu", Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego, Finalista Małopolskiego Konkursu z Fizyki.
  Zuzanna Matyja - Finalistka IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego "Piórem i pazurem".
  Bartłomiej Szyszka - udział w zawodach okręgowych II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (zawody II stopnia).
  Konkurs literacki "Na tatrzańskim szlaku" "Radosne wędrowanie"
  Szymon Bryniarski - II miejsce, opiekun mgr Alicja Gruszka
  Sylwia Paw - III miejsce, opiekun mgr Robert Piszcz
  Kamila Serwan - wyróżnienie, opiekun mgr Rita Kuźniecoff-Orłowska
 5. Dzisiaj przypada zakończenie roku szkolnego. Jest to już drugie zakończenie roku, organizowane w reżimie sanitarnym. Miejmy nadzieję, że ostatnie. Uczniowie odbierają świadectwa, a od jutra rozpoczną się długo wyczekiwane wakacje. To był bardzo trudny rok zarówno dla uczniów jak i nauczycieli i rodziców. Dziękuję wszystkim za wytrwałość i zaangażowanie, za udzielaną pomoc i wsparcie podczas tych trudnych miesięcy zdalnego nauczania. Życzę nauczycielom, uczniom i ich rodzicom dużo zdrowia, spokoju i aktywnego, wakacyjnego wypoczynku. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym, który, miejmy nadzieję, będzie już przebiegał bez większych komplikacji.

VIII. Zamówienia publiczne.

 1. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontu drogi gminnej ul. Stanisława Józefczaka w Nowym Targu. Wyznaczono termin składania ofert na 24 czerwca 2021 r.
 2. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontu alejki na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Wyznaczono termin składania ofert na 28 czerwca 2021 r.
 3. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowego cmentarza etap II". Wyznaczono termin składania ofert na 29 czerwca 2021 r.
 4. Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 16 lipca 2021 r.
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, oświetlenia ulicznego i jednostek gminy miasto Nowy Targ w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków z ceną realizacji wynoszącą 1 805 585,51 zł z którą to podpisano umowę.
 6. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontu drogi gminnej ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej w Nowym Targu i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ z ceną realizacji wynoszącą 316 788,43 zł z którą to podpisano umowę.
 7. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontu ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do drogi krajowej nr 47 Rabka - Zakopane w Nowym Targu i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ z ceną realizacji wynoszącą 646 273,24 zł z którą to podpisano umowę.
 8. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ" i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę TPB Łukaszczyk Sp.j. os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary z ceną realizacji wynoszącą 4 858 699,21 zł z którą to podpisano umowę.
 9. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadań inwestycyjnych w ramach zadania "Dobudowa oświetlenia drogowego w Nowym Targu" i jako najkorzystniejszą w I i II części wybrano ofertę Bogdana Jędrzejek FHU "MAXI" Koszary 167, 34-600 Limanowa z ceną realizacji zamówienia wynoszącą odpowiednio w I części zamówienia 87 629,03 zł, w II części zamówienia 53 142,96 zł z którym to podpisano umowę.
 10. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ" i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Konrada Piesyk KABIS CONSULTING ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211, 42-202 Częstochowa z ceną realizacji wynoszącą 55 350,00 zł z którym to podpisano umowę.

IX. Drogownictwo i Transport.

 1. Zakończono i rozliczono zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa istniejącego przystanku autobusowego w ciągu ul. Grel " "Dostawa i montaż wiat przystankowych" polegające na :
  1) budowie zatoki przystankowej na ul. Grel w Nowym Targu.
  2) dostawie i montażu wiaty przystankowej na ul. Kolejowej w Nowym Targu.
  3) dostawie i montażu wiaty przystankowej na ul. Grel w Nowym Targu.
  w ramach projektu pn.: "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM). Wykonawcą robót była firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz z siedzibą ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ. Inspektorem nadzoru dla zadania był Pan Krzysztof Stopka zamieszkały ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko. Wartość umowna robót wraz nadzorem inwestorskim wyniosła 161 720,00 zł.
 2. W dniu 22 czerwca 2021 r. przekazano plac budowy dla zadań pn. "Remont drogi gminnej ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej w miejscowości Nowy Targ" oraz "Remont ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do drogi krajowej nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowości Nowy Targ". Wykonawcą robót dla wyżej wymienionych zadań jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostotwe S.A. z siedzibą przy ul. Szaflarskiej 102 w Nowym Targu.
 3. Trwają prace w zakresie odnowienia istniejącego oraz wykonania nowego oznakowania poziomego na drogach miejskich. Kontynowanie jest również wykonywanie bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ

X. Obsługa Mieszkańców i Przedsiębiorców.

 1. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. "Moja pasja w czasie pandemii", którego celem było zachęcenie młodzieży do podejmowania nowych pasji i rozwoju swoich zainteresowań w trudnym okresie pandemii. Rozdanie nagród odbyło się 22 czerwca 2021 r. na sali obrad Urzędu Miasta, podczas którego zarówno laureaci jak i wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i nagrodami głównymi takimi jak: elektryczne deskorolki, głośniki JBL i słuchawki bezprzewodowe.
 2. Zakończono przeprowadzenie programu profilaktycznego pt.: Archipelag Skarbów, adresowanego do uczniów ostatnich klas ósmych szkół podstawowych Nowego Targu. Program ten nie tylko uczy zdrowego i mądrego stylu życia, ale również zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków oraz przemocy. To kolejna już edycja programu profilaktycznego, który z powodzeniem realizowany jest w Nowym Targu, angażując kolejne pokolenia młodzieży.

XI. Kultura Promocja i Sport.

 1. 29 maja na Miejskiej Hali Lodowej odbył się otwarty Turniej Gry w Bule o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ. W rywalizacji wzięło udział 60 osób, w tym dzieci oraz seniorzy z kilku miast Małopolski. W wydarzeniu wzięła udział Joanna Iskrzyńska-Steg Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 2. 30 maja w Nowym Targu odbył się turniej Final Four o Mistrzostwo Polski unihokeja kobiet. Podczas dwudniowej rywalizacji najlepsze okazały się zawodniczki MMKS Podhale Nowy Targ, które po finałowym zwycięstwie 5-4 z Jedynką Trzebiatów, sięgnęły po drugi w historii klubu tytuł Mistrzyń Polski. Uczestniczki finału dekorował Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 3. Na nowotarskim Rynku w dniu 1 czerwca (wtorek) w godz.10.00-15.00 odbył się "Dzień Dziecka w Muzeum". Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury i Muzeum przygotowali dodatkową, bezpłatną ofertę dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Odbyły się warsztaty z ceramiki i biżuterii, w kąciku małego drukarza można było przygotować własne druki. Wszystkich zachwyciły pokazy psich umiejętności. Dodatkowo można było zagrać w plenerową grę planszową o tematyce etnograficznej, zagrać w szachy oraz zwiedzić muzea z przewodnikiem. Odwiedziło nas kilkaset osób, oczywiście w mniejszych grupach.
 4. 3 czerwca wystartował z Nowego Targu 79. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego. Po rocznej przerwie blisko 200 kajakarzy ruszyło nurtem Dunajca na trzydniową rywalizację. W uroczystym otwarciu Spływu brali udział Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ i Joanna Iskrzyńska-Steg Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 5. 3 czerwca w budynku dworca kolejowego uroczyście otwarto wystawę pt; "FBRYKA UTRACONA", są to pamiątki po Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale". To inicjatywa Stowarzyszenia Kombinat Podhale z Prezesem Andrzejem Kiernoziakiem na czele - od początku wspierana przez miejskie władze i jednostki. Wystawa gromadzi wiele cennych pamiątek z 47-letniej historii istnienia Zakładu - są odrestaurowane maszyny szwalnicze, fotografie, dokumenty, zakładowa zastawa stołowa, cała kolekcja różnego rodzaju obuwia, w tym kilka różnych wzorów słynnych "Relaksów", ale też tak niezwykły rarytas, jak model pierwszego buta wyprodukowanego przez nowotarskie zakłady w 1955 roku. Pełna relacja - wkrótce. Póki co, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z oficjalnego otwarcia wystawy "Fabryka Utracona".
 6. 5 czerwca na nowotarskim Rynku finiszowali kolarze w ramach 2 etapu Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Trasę z Niepołomic najszybciej pokonał Patryk Stosz. Na mecie kolarzom kibicowali m.in. Burmistrzowie Grzegorz Watycha i Joanna Iskrzyńska-Steg.
 7. 7 czerwca w ramach Muzycznej Niedzieli w Altanie odbył się koncert zespołu "MALI ŚWARNI" i Studio Piosenki SEPTYMA.
 8. 8 czerwca obchodziliśmy 41 rocznicę wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu. Z tej okazji, w imieniu władz Miasta Nowy Targ, przedstawiciele Urzędu Miasta złożyli pamiątkową wiązankę przy pomniku Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku.
 9. 8 czerwca otwarto w Nowym Targu pierwszą całoroczną bieżnię z lodem syntetycznym, która służy do doskonalenia jazdy na łyżwach. Jest to niewątpliwe atrakcyjna i efektywna forma kształcenia dla zawodników wielu dyscyplin zimowych. W otwarciu uczestniczyli Burmistrzowie Grzegorz Watycha i Waldemar Wojtaszek.
 10. 13 czerwca w ramach Muzycznej Niedzieli w Altanie odbył się koncert Miejskiego Chóru "Gorce" oraz Magdy Panek i Piotra Kreta.
 11. Od 18-20 czerwca 2021 r. w Nowym Targu gościły Food Trucki - Gorilla Events wraz z wyselekcjonowaną gastronomią. Zlot Food Trucków z Gorilla Events zaoferował przepyszne jedzenie z różnych zakątków świata. Nie zabrakło też dużej strefy dla dzieci i młodzieży, dobrej muzyki i konkursów z nagrodami. Organizatorzy działali zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 12. 14 czerwca roku odbyły się warsztaty zecerskie w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, w których brali udział członkowie Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Nowym Targu. Została nawiązana współpraca z Fundacją Siódmy Zmysł z Krakowa, która opiekuje się osobami z niepełnosprawnością wzroku. Fundacja przygotowała również audio deskrypcję ekspozycji stałej Muzeum Drukarstwa oraz makiety maszyn drukarskich, dzięki czemu placówka rozszerzyła i uatrakcyjniła ofertę dla osób niewidomych i słabo widzących. Warsztaty odbyły się dzięki realizacji projektu pn. "Łączą nas zabytki techniki Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu i Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 13. 21 czerwca w 25-lecie poświęcenia sztandaru Rady Miasta Nowy Targ, w kościele Św. Katarzyny odprawiona została Msza Św. w intencji żyjących i zmarłych Fundatorów Sztandaru Rady Miasta Nowy Targ, w której udział wzięli również obecni Radni Rady Miasta wraz z pocztem sztandarowym.
 14. 22 czerwca w kościele Św. Katarzyny odbyła się uroczysta Msza Św. w 675-lecie lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. W ramach obchodów Chór Gorce nagrał koncert dofinansowany z budżetu Miasta Nowy Targ. Realizacja Nagrań - Piotr Wojtusiak, Zdjęcia - Piotr Cudzich, Krzysztof Piwowarski, Montaż - Piotr Cudzich. Koncertu można posłuchać pod ogólnodostępnym linkiem na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-eQ_H_NxFiQ lub na stronie internetowej Miasta.
 15. Natomiast 29 czerwca w Muzeum Drukarstwa odbędzie się otwarcie wystawy pt: "Nowotarżanie mają głos" Wystawa z okazji 675-lecia nadania praw miejskich Nowemu Targowi. Prezentacja tematów: m.in. Jak Nowy Targ swoje 650-lecie świętował. Wydawnictwa, druki ulotne, filmy, wspomnienia".

XII. Pozostałe.

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 2 czerwca uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krościenku,
 • 4 czerwca brałem udział w Posiedzeniu Zarządu Koalicji Marek Ziem Górskich, które odbyło się w Suchej Beskidzkiej,
 • 8 czerwca udałem się do Radia Alex w celu nagrania audycji radiowej,
 • 16 czerwca odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Targu,
 • 18 czerwca wraz z moim zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem wzięliśmy udział w spotkaniu z dyrektorem Polskiej Spółki Gazowniczej Pawłem Firlejem zorganizowanym w tutejszym Urzędzie.
 • 22 czerwca razem z moimi Zastępcami, Przewodniczącym oraz Radnymi Rady Miasta uczestniczyliśmy we mszy święte z okazji Jubileuszu 675-lecia lokacji Miasta Nowy Targ,
 • 23 czerwca udałem się na spotkanie dot. Forum Współpracy dla Podtatrza oraz tworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zorganizowane w Bukowinie Tatrzańskiej.

Chciałbym przedstawić kadetów, o których wspominałem na ostatniej sesji Rady Miasta, uczestniczyli oni w akcji ratującej życie kobiety. Są to uczniowie III klasy (maturalnej) mundurowego LO w szkołach im. Prof. Venuleta:

 • Marcin Jandura ( klasa wojskowa)
 • Dawid Zasada ( klasa pożarnicza)
 • Marcin Owsiak (klasa policyjna).

Wraz z uczniami przybyły Pani Dyrektor Sylwia Sawicka oraz z Pani Alicja Kustwan właścicielka szkoły.

Pliki do pobrania

sbmzd_20210525_20210625.pdf (966) KB

Wytworzył: Katarzyna Fuła
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 57

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE