RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM TARGU OGŁASZA I pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniem magazynowym i socjalnym, o łącznej powierzchni 65,39 m2, usytuowanego w budynku Dworca Kolejowego w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 166, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu turystycznego, w tym: zapewnienia wypożyczalni rowerów oraz małej gastronomii, na maksymalny okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.


 

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

  Najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Dworca Kolejowego w Nowym Targu przy ulicy Kolejowej 166 na maksymalny okres 5 lat, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą związaną z obsługą podróżnych korzystających z Dworca Kolejowego w Nowym Targu oraz turystów, w tym wypożyczalnię rowerów wraz z zapewnieniem małej gastronomii.

 2. Oznaczenie nieruchomości, księga wieczysta, powierzchnia:

  Pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 65,39 m2, znajdujące się na parterze budynku Dworca Kolejowego w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 166, posadowionego na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10240/8 obręb 0001, będącej własnością Gminy Miasto Nowy Targ, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą nr NS1T/00142845/6.

 3. Opis nieruchomości:

  • pomieszczenie główne: 43,92 m2 (bez wystroju wnętrz i umeblowania),
  • pomieszczenie magazynowe: 12,53 m2,
  • pomieszczenie socjalne + wc: 8,94 m2

  Pomieszczenia wyposażone są w instalację: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną (biały montaż, osprzęt), C.O., wentylacyjną.

  Rozmieszczenie i układ pomieszczeń przedstawia rzut parteru budynku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Oględzin lokalu można dokonać w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, zgłoszenia pod adresem: ul. Kolejowa 164 – Wieża Wodna, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, po uprzednim uzgodnieniu terminu: tel.18 266 21 32.

 4. Warunki prowadzenia działalności:

  1. Najemca zobowiązany jest do profesjonalnego wykonywania usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Najemca zobowiązany jest do prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni rowerów i małej gastronomii na własne ryzyko.

  3. Najemca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie działalności przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej, a także przed Wynajmującym.

  4. Najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni rowerów i małej gastronomii w wynajmowanych pomieszczeniach oraz świadczeń zdrowia pracowników.

  5. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku w najmowanych pomieszczeniach.

  6. Najemca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w oparciu o wszystkie wymagane prawem przepisy, w tym posiadania pełnej książki kontroli sanitarnej.

  7. Lokal z prowadzoną działalnością gospodarczą powinien być czynny codziennie (7 dni w tygodniu) w godzinach zaoferowanych w przetargu – min. 10 godzin), nie wyłączając świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Koszty, które ponosi Najemca:

  1. miesięczny czynsz najmu zaoferowany w przetargu wraz z podatkiem VAT.

  2. zużyte media (prąd, woda, ścieki, ogrzewanie),

  3. wywóz nieczystości stałych,

  4. podatek od nieruchomości,

  5. środki do utrzymania czystości.

 6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 1 500,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

  Do zaoferowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 7. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert:

  1. Pisemną ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.

  2. Ofertę składa się w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami.

  3. Ofertę przetargową należy składać w dwóch zamkniętych kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej posiadających następujące oznakowania:

   • koperta zewnętrzna: nazwa organizatora przetargu, tj. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, adres składania ofert: Urząd Miasta w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, sekretariat pok. 101, I piętro,

    Opis na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY – LOKAL UŻYTKOWY W BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W NOWYM TARGU”,

   • koperta wewnętrzna: imię, nazwisko lub nazwę oferenta, adres, nr telefonu, które umożliwią dalszą korespondencję z nim lub ewentualny zwrot nieotwartej koperty.

  4. Oferta powinna zawierać:

   • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub nazwę, siedzibę, dane organu założycielskiego, jeżeli oferentem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

   • dane kontaktowe,

   • datę sporządzenia oferty,

   • potwierdzenie wpłaty wadium wraz z nr konta, na które należy ewentualnie zwrócić wadium,

   • wysokość miesięcznego czynszu najmu netto, nie mniejszego niż w pkt 6 ogłoszenia o przetargu,

   • okres obowiązywania umowy dzierżawy zgodnie z ust. 1 regulaminu przetargu, nie dłuższy niż w pkt 1 ogłoszenia o przetargu,

   • opis planowanej działalności gospodarczej na przedmiocie dzierżawy,

   • wysokość planowanych nakładów,

   • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami oraz oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,

   • podpisane oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

   • podpisane oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,

   • podpis składającego ofertę lub osoby uprawnionej do złożenia oferty.

  5. Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Urzędu Miasta (pok. 101, I piętro).

  6. Ofertę można również przesłać pocztą lub przez kuriera.

  7. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

  8. Ryzyko uchybienia wymaganiom dotyczącym opracowania i złożenia oferty ponosi jedynie oferent.

 8. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne – prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości: 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu Banku Pekao S.A. I Oddział w Nowym Targu nr: 76 1240 1574 1111 0000 0790 6732 nie później niż do dnia 29 kwietnia 2021 r.

  2. Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2021 r. kwota stanowiąca wadium znajduje się na ww. koncie MOK.

  3. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz nieruchomość. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy przetargu na:

   „Najem lokalu użytkowego w budynku Dworca Kolejowego w Nowym Targu”.

   Jeśli ze względów technicznych nie dało się w tytule przelewu poprawnie wskazać uczestnika/uczestników przetargu należy w odrębnym piśmie wyjaśnić w czyim imieniu wniesiono wadium i dołączyć niniejsze pismo do oferty przetargowej.

  4. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

  5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

  6. Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie – nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym na numer konta bankowego, z którego została dokonana wpłata. Wpłacenie wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

 9. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

  30 kwietnia 2021 r., godz. 12:00, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – Budynek Dworca Kolejowego przy ul. Kolejowej 166, 34-400 Nowy Targ, I piętro.

 10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu:

  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy najmu w terminie określonym w pkt 11, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

 11. Termin zawarcia umowy najmu:

  Umowa najmu na okres nie dłuższy niż 5 lat zostanie zawarta najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na warunkach określonych w regulaminie przetargu.

 12. Najemca po podpisaniu umowy wniesie zabezpieczenie (kaucję) w wysokości dwumiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia m. in. ewentualnych szkód powstałych w pomieszczeniach z jego winy w czasie trwania umowy.

 13. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz, że organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 14. Dodatkowych informacji dotyczących regulaminu przetargu udziela Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Budynek Wieży Wodnej (przy Dworcu PKP) ul. Kolejowa 164, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 621 32. Regulamin przetargu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury www.mok.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta w Nowym Targu www.nowytarg.pl.

Pliki do pobrania

przetarg_9652_z01.pdf (3 833) KB
przetarg_9652_z02.pdf (219) KB

Wytworzył: Paweł Maczek
Data wprowadzenia: 15-04-2021
Termin składania ofert 30-04-2021, o godz. 10:00
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 972

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE