X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 41

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 17 listopada do 7 grudnia 2020 r.


AiK.0057.10.2020

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Fundusze Pomocowe i Inwestycje.

 1. Została wydana przez Wojewodę Małopolskiego decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Nowotarskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej Niwa-Grel w miejscowości Nowy Targ. Tym samym decyzja ta stała się ostateczna.
 2. Według stanu na dzień 07.12.2020 r. Urząd Miasta Nowy Targ wypłacił kwotę 89 912,91 zł wnioskodawcom którzy dokonali wpłat na Miejski Społeczny Komitet Gazyfikacji Miasta Nowy Targ i wykonali przyłącza gazowe do swoich posesji. Tym samym, w roku bieżącym złożono 41 wniosków o refundację wydatku za wykonany przyłącz gazowy.

II. Oświata.

 1. Trwają prace w celu przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowy Targu zadania gminy w zakresie wsparcia uczniów w formie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. Od miesiąca stycznia 2021 r. wnioski o refundację wydatków poniesionych w ramach przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 realizowane będą w/w Ośrodku. Tam też będą rozpatrywane wnioski rodziców o udzielenie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022 i kolejne lata szkolne. W przedmiotowym zakresie wydano stosowne komunikaty m. in. na stronie internetowej miasta oraz w Tygodniku Podhalańskim.
 2. Rozpoczął się proces refundacji nauczycielom szkół podstawowych dokonanych przez nich zakupów sprzętu komputerowego i oprzyrządowania w związku z stosowaną formą pracy - nauczaniem zdalnym uczniów. W naszym mieście z tej rządowej formy wsparcia może skorzystać 306 nauczycieli, zakwalifikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na wskazany cel przekazano kwotę 153 000,00 zł w formie zwiększonej subwencji oświatowej.
 3. Na poczynione wnioski w zakresie zwiększenia kwoty części oświatowe subwencji ogólnej dla miasta Nowy Targ w 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało - za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - decyzję o zwiększenie subwencji oświatowej dla miasta Nowy Targ o kwotę 205 319,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i o kwotę 25 871,00 zł w związku z wypłaconymi odprawami dla odchodzących nauczycieli z powodu reorganizacji w szkołach.

III. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 29 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Kontrole przeprowadzane były w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. W związku z podejrzeniem spalania odpadów pobrano 2 próbki popiołu paleniskowego, które zostaną przesłane do akredytowanego laboratorium, celem potwierdzenia spalania niedozwolonych substancji.
 2. W ramach kolejnych działań mających na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza w Nowym Targu, w dniu 27 listopada br. kontynuowano akcję lotów dronami nad miastem w ramach podpisanej umowy. Akcja miała na celu zdiagnozowanie wybranych obszarów miasta pod kątem zanieczyszczeń powietrza. Prowadzone badania oraz analizy z przelotów pozwolą stwierdzić jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia w powietrzu i dotrzeć do głównych źródeł emisji.
 3. Od ostatniej sesji Rady Miasta w ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych podpisałem z mieszkańcami 7 umów na dofinansowanie wymian starych kotów centralnego ogrzewania tzw. "kopciuchów" na nowe ekologiczne media grzewcze (w tym ze środków Budżetu Miasta - 4 umowy na gaz oraz 2 na MPEC, natomiast ze środków RPOWM - 1 umowę na pellet). Do chwili obecnej w ramach Budżetowego programu dofinansowań podpisano łącznie 99 (gaz) i 15 (MPEC) umów z mieszkańcami na kwotę 570 tys. zł. Zachęcam mieszkańców, planują wymienić źródło ogrzewania w budynku do skorzystania z prowadzonych programów dotacyjnych na wymianę starych kopciuchów na nowe kotły gazowe oraz przyłącz do sieci ciepłowniczej.
 4. W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownicy Urzędu Miasta pomagają mieszkańcom wypełniać wnioski do Programu "Czyste powietrze". W okresie międzysesyjnym wsparto 30 osób w wypełnieniu wniosków osobiście oraz kilkanaście porad telefonicznych pełnym zakresie.
 5. W dniu 30 listopada Lider projektu Gmina Nowy Targ podpisała umowę na realizację unijnego programu pn.: "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia". W ramach umowy firma "FLEXIPOWER GROUP SP. z o.o." zamontuje urządzenia fotowoltaiczne, solary i pomp ciepła o wartość 47 milionów złotych. W naszym mieście jest planowany montaż: 60 pomp ciepła, 73 paneli słonecznych oraz 110 instalacji fotowoltaicznych.
 6. Zakończyła się kolejna edycja odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. W tym roku do programu przystąpiło 20 nieruchomości, z których firma wyłoniona przez Urząd Miasta Nowy Targ odebrała na terenie miasta Nowy Targ 62,10 Mg odpadów iebezpiecznych zawierających azbest. Za transport i unieszkodliwienie tej ilości odpadów zapłacono z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ. Przypomnijmy, że zakaz sprowadzania azbestu do Polski oraz jego produkcji obowiązuje już od 1997 roku, co nie zmienia faktu, że w naszym kraju nadal wykorzystuje się w znacznej ilości wyroby zawierające azbest. Polska względem prawa unijnego całkowicie "ma uporać" się z azbestem do 2032 roku. Wszystkich właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, a posiadających wyroby zawierające azbest na nieruchomościach położonych w mieście Nowy Targ zapraszamy do składania deklaracji w celu przystąpienia do kolejnej edycji odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, która przewidziana jest na październik 2021 roku. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w Wydziale GKiOŚ w pokoju nr 205 tutejszego Urzędu.
 7. Zakończono II etap prac mających na celu odtworzenie kwatery wojennej z lat 1914-1923, gdzie byli chowani żołnierze, którzy zmarli z odniesionych ran oraz chorób w Szpitalu Czerwonego Krzyża w Nowym Targu w latach 1914-1918, ale także żołnierze Wojska Polskiego zmarli w wyniku odniesionych ran oraz chorób w Szpitalu Powszechnym w Nowym Targu. Byli to przede wszystkim Polacy służący w Legionach Józefa Piłsudskiego, wcieleni do zbiorczej armii austro-węgierskiej oraz odrodzonego Wojska Polskiego, ale również żołnierze innych narodowości m.in.: Austriacy, Czesi, Bośniacy, Chorwaci, Ukraińcy, Rosjanie czy Niemcy. Prace wykonano na podstawie dokumentacji opracowanej przez Pracownie Konserwacji Zabytków "ARKONA" w Krakowie. Do prac koncepcyjnych przy nowej aranżacji kwatery wykorzystano odnaleziony archiwalny szkic projektowy nieznanego autorstwa, datowany na rok 1937/1938, pokazujący kompozycję kwatery na planie wydłużonego łacińskiego krzyża. Najważniejszym miejscem zrewitalizowanej kwatery pozostał pomnik z lat 30-tych XX wieku. Kompozycję pozostałej części kwatery stanowi rysunek łacińskiego krzyża zaaranżowany za pomocą rytmu kamiennych steli z nazwiskami poległych umieszczonymi w porządku alfabetycznym. W najdłuższym południowym fragmencie krzyża na dziewięciu stelach zostały umieszczone nazwiska żołnierzy wyznania katolickiego. W górnej części od północy, na dwóch stelach znaleźli swoje miejsce muzułmanie i prawosławni. Na obu częściach krótszego ramienia krzyża, na dwóch stelach upamiętnieni zostali natomiast żołnierze wyznania katolickiego, zmarli w latach 1918-1923. Na skrzyżowaniu ramion krzyża ustawiony został charakterystyczny dla I wojny światowej ażurowy, metalowy austriacki krzyż, a od strony zachodniej kwatery przy alejce kamienna tablica informacyjna. Prace wykonała firma Usługi Kamieniarsko-Budowlane Witold Mikulski z Chęcin. Koszt robót wynosił 92 250 zł. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego (62,50%) oraz z funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (37,5%).

IV. Rozwój i Urbanistyka i Gospodarka Nieruchomościami.

 1. Od 30 listopada 2020 r. do 21 grudnia 2020 r. do wglądu publicznego wyłożony został projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), dyskusja nad ww. projektem odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r., a uwagi do ww. planu można składać do dnia 4 stycznia 2021 r.
 2. W dniu 8 grudnia 2020 r. odbędzie się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ, na którym m.in. zostanie omówiony monitoring realizacji projektów zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.
 3. W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku trwał obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020. Gospodarstwa spisywane były wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku. Przygotowanie i jego realizacja były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Za organizację Spisu Rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe.W Gminie Miasto Nowy Targ nad całością prac związanych ze Spisem Rolnym czuwał Gminny Komisarz Spisowy, czyli Burmistrz Miasta, wraz z Gminnym Biurem Spisowym. Na zrealizowanej w 100% liście spisowej było łącznie 420 gospodarstw, w tym: 417 gospodarstw indywidualnych i 3 gospodarstwa osób prawnych. 78 respondentów dokonało samopisu internetowego. Dodatkowo obowiązek spisowy w drodze telefonicznej wypełnili rolnicy, których gospodarstwa nie zostały uwzględnione na liście spisowej. Całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ oraz lokalnych społeczności i instytucji - radnych Rady Miasta Nowy Targ, nowotarskich parafii, Nowotarskiej Telewizji Kablowej, Związku Podhalan oddział Nowy Targ, szkół i przedszkoli oraz innych liderów i społeczności lokalnych. To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika w Nowym Targu. W związku z powyższym pragnę gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w popularyzację Powszechnego Spisu Rolnego 2020, rolnikom indywidualnym i przedstawicielom gospodarstw osób prawnych, którzy wypełnili swój ustawowy obowiązek i dokonali spisu. Podziękowania należą się również Pani rachmistrz spisowej Izabeli Mnich-Walków, która w tym trudnym czasie pandemii wykonała swoją pracę wzorcowo. I oczywiście pracownikom Urzędu Miasta, którzy organizowali i koordynowali całość prac spisowych w Gminie - Panu Pawłowi Maczkowi, Pani Renacie Kowalczyk, Pani Alicji Gryguś oraz Panu Marcinowi Bryniarskiemu. Wyrażając uznanie dla zaangażowanych w Spis osób, wraz z członkami Gminnego Biura Spisowego, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy szacunek dla ciężkiej pracy Rolnika na wymagającej Ziemi Podhalańskiej.

V. Drogownictwo i Transport.

 1. 18 listopada 2020 r. przekazano plac budowy dla zadania polegającego na remoncie drogi dojazdowej ul. Schumana w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy. Wykonawcą robót jest firma Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche. Wartość umowna robót wynosi 95 767 ,80 zł. Termin zakończenia remontu został ustalony na dzień 15 grudnia 2020 r.
 2. Nadal prowadzone są prace remontowe, obecnie polegające głownie na uzupełnieniu ubytków nawierzchni dróg przed okresem zimowym.
 3. Wykonano nowe oznakowanie nazwy ronda im. ks. prof. Józefa Tischnera na skrzyżowaniu ul. św. Anny z ul. Kowaniec i ul. Kościuszki. Koszt wyniósł 7,552 złote.
 4. W trakcie procedury zatwierdzania jest projekt organizacji ruchu: dla ul. Podhalańska, ul. gen. Maczka, pl. Evry oraz dróg bocznych - zaprojektowanie progu zwalniającego, wyznaczenie skrzyżowania równorzędnego, zaprojektowanie linii segregacyjnych oraz ujednolicenie oznakowania drogowego.

VI. Zamówienia publiczne.

 1. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 zł na pokrycie planowanego w 2020 r. deficytu budżetowego zostało złożonych 8 ofert:
  a) Pieniński Bank Spółdzielczy ul. Rynek 12, 34-450 Krościenko n/D - cena oferty 576 974,25 zł,
  b) Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział w Pyskowicach ul. Piłsudskiego 4, 44-120 Pyskowice - cena oferty 440 218,07 zł,
  c) ING Bank Śląski S. A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie ul. Kapelanka 42 B, 30-347 Kraków - cena oferty 664 730,96 zł,
  d) SGB-Bank S. A. ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań - cena oferty 532 637,43 zł,
  e) Bank Polska Kasa Opieki S. A. ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa - cena oferty 863 259,17 zł,
  f) Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa - cena oferty 528 261,71 zł,
  g) Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA ul. Kościuszki 56, 34-530 Bukowina Tatrzańska - cena oferty 312 554,86 zł,
  h) Bank Spółdzielczy w Nowym Targu, Rynek 11, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 550 547,93 zł.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 2. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ zostały złożone 2 ofert:
  a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa - cena oferty: 9 545 981,36 zł,
  b) Konorcjum firm: FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - lider Konsorcjum, FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg- członek Konsorcjum - cena oferty: 10 306 666,20 zł.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 3. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont ul. Kasprowicza w Nowym Targu" (długość ulicy około 800 mb) zostało złożonych 6 ofert:
  a) Tomasz Stachulak TS BUD ul. Pogranicza 79, 34-480 Jabłonka - cena oferty 4 072 180,27 zł,
  b) ZIBUD sp. z o.o. sp.k. 34-608 Kamienica 1000 - cena oferty 4 630 851,17 zł,
  c) Eurovia Polska S. A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce - cena oferty 4 394 649,36 zł,
  d) Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche - cena oferty 3 584 143,29 zł,
  e) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Wysoka ul. Lipowa 5 a, 52-200 Wrocław - cena oferty 4 893 129,49 zł,
  f) Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 4 426 880,98 zł.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102 z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 4 257 090,27 zł.
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. i podpisano umowy z Pocztą Polską S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na kwotę 200 947,50 zł.
 6. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji oświetlenia poprzez wymianę opraw na ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu i podpisano umowę z "MANSTEL" Bednarczyk, Słowik, Wiącek Sp. j. ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy na kwotę 63 960,00 zł.
 7. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania usługi związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Wyznaczono termin składnia ofert na dzień 11 grudnia 2020r.

VII Pozostałe

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 19 listopada udałem się do Radia Alex w celu nagrania audycji radiowej,
 • 24 listopada uczestniczyłem w Posiedzeniu Kapituły Osobowości Ziem Górskich, która odbyła się w Suchej Beskidzkiej,
 • 25 listopada z okazji wspomnienia Świętej Katarzyny - Patronki Miasta Nowy Targ w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny odbyła się Msza Święta, w której uczestniczyłem razem z moimi Zastępcami i Radnymi na czele z p. Przewodniczącym.
 • 26 listopada miałem przyjemność pogratulować Jubileuszu 100 urodzin Pani Helenie Stryczek, mieszkance naszego Miasta,
 • 5 grudnia uczestniczyłem w Gali Osobowości Ziem Górskich w Żywcu, na której przyznano nagrody w ośmiu kategoriach, a dwie z nich trafiły na Podhale - do Dawida Kubackiego i Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną - Koło "Chatka" w Nowym Targu.
 • 6 grudnia wręczałem nagrody podczas mikołajkowych zawodów pływackich, które odbyły się na Pływalni Miejskiej.

Pliki do pobrania

sbmzd_20201117_20201207.pdf (508) KB

Wytworzył: Katarzyna Fuła
Data wprowadzenia: 07-12-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 131

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE