X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 28 lipca do 7 września 2020 r.


AiK.0057.07.2020

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. 7.08.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową ul. Ogrodowej w Nowym Targu, na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki. Inwestycje współfinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca: Firma Kiernia Sp. z o.o., Ratułów. Wartość robót: 1 577 244 zł, wysokość dofinansowania: 774 348 zł.
 2. 31.08.2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi wraz z infrastrukturą na os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu. Wykonawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Nowy Targ. Wartość umowna robót: 4 188 203 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 035 866 zł.
 3. Nadal trwają roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu oraz z budową parkingu Park&Ride na ul. Kolejowej. Obydwa zadania są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 4. 2.09.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy dla realizacji zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ustronie Górne w Nowym Targu. Wykonawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Nowy Targ. Wartość umowna robót: 66 400 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota dofinansowania 30 000 zł.
 5. Miasto Nowy Targ uzyskało dofinansowanie w kwocie 10 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP poprzez realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich.
 6. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie zadań drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych dla realizacji inwestycji:
  - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szuflów w Nowym Targu.
  - Budowa drogi ul. Sikorskiego w Nowym Targu.
 7. Złożono wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 8. Według stanu na dzień 07.09.2020 r. Urząd Miasta Nowy Targ wypłacił kwotę 55 816 zł wnioskodawcom którzy dokonali wpłat na Miejski Społeczny Komitet Gazyfikacji Miasta Nowy Targ i wykonali przyłącza gazowe do swoich posesji. Tym samym, w roku bieżącym złożono 26 wniosków o refundację wydatku za wykonany przyłącz gazowy.

II. Oświata.

 1. 17 sierpnia 2020 r. przeprowadzony został konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5. Do konkursu przystąpiło 2 oferentów. Komisja konkursowa przedstawiła do akceptacji organu wykonawczego miasta kandydaturę Pani Urszuli Sięki, której z dniem 1 września br. powierzono stanowisko dyrektora tej publicznej szkoły podstawowej, na okres 5 letniej kadencji. Dotychczasowy dyrektor Pan Krzysztof Kuranda pozostaje w szkole. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nowym Targu, którą kierował Pan Dyrektor od wielu lat należała do szkół o najlepszych wynikach uczniów na egzaminach zewnętrznych w Województwie Małopolskim i uzyskiwała znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dziękujemy.
 2. 27 sierpnia br. przeprowadzone zostały egzaminy dla nauczycieli kontraktowych w celu przyznania im kolejnego stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 6 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin. Postępowanie egzaminacyjne przeprowadziła Komisja egzaminacyjna w składzie 5 osób, w tym 2 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. 31 lipca br. ogłoszone zostały wyniki z egzaminu zewnętrznego ósmoklasistów. W trudnych warunkach edukacyjnych wynikających z epidemii COVID-19, które wymagały uruchomienia nauczania zdalnego - wyniki egzaminu uznać należy za dobre. Szkoły podstawowe prowadzone przez miasto Nowy Targ należą do lepszych w powiecie nowotarskim, a Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nowym Targu do najlepszych
  w Województwie Małopolskim.

  Wyniki z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

  Szkoła

  Liczba zdających
  egzamin

  Procent uzyskanych punktów w stosunku do max liczby punktów i stanin

  Przedmiot

  Język polski

  Matematyka

  Język angielski

  %

  stanin

  %

  stanin

  %

  stanin

  SP Nr 1

  29/28*

  59

  5

  43

  5

  58

  6

  SP Nr 2

  77

  62

  6

  47

  6

  54

  6

  SP Nr 3

  37

  58

  5

  44

  5

  51

  5

  SP Nr 4

  41/42*

  61

  6

  42

  5

  57

  6

  SP Nr 5

  64

  71

  8

  62

  8

  64

  7

  SP Nr 6

  19

  60

  5

  50

  6

  52

  5

  SP Nr 11

  107/104*

  62

  6

  45

  5

  52

  5

  Miasto Nowy Targ

  374/371*

  62.54

   

  48.07

   

  55.32

   

  Pow. Nowotarski

  x

  58.57

   

  45.64

   

  48.78

   

  Woj. Małopolskie

  x

  62.03

   

  50.92

   

  56.90

   

  * - Język angielski.

  Wyniki z egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020 są adekwatne do zindywidualizowanych możliwości uczniów. Widoczna jest zwłaszcza poprawa wyników w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu. Bardziej szczegółowa informacje zostanie przedstawiona w corocznej Informacji oświatowej.
 4. 1 września 2020 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny 2020/2021. Zajęcia edukacyjne uruchomiono w obu przedszkolach samorządowych i wszystkich szkołach podstawowych. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ wprowadzono z uwagi na - rygory sanitarne i warunki lokalowo - kadrowe - zindywidualizowaną organizację nauczania. Dyrektorzy szkół zostali zobligowani przepisami nadzwyczajnymi w dobie COVID-19 do opracowania i wdrożenia wymaganych procedur bezpieczeństwa, zabezpieczenia odpowiednich środków ochrony osobistej i do bieżącego czuwania w zakresie bezpieczeństwa. Nie są to obowiązki łatwe. Wymagają współdziałania z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, gminą, kuratorium oświaty, a także lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi. 25 sierpnia 2020 r. odbyto naradę roboczą w dyrektorami samorządowych przedszkoli i szkół związaną z rozpoczęciem roku szkolnego. 27 sierpnia 2020 r. dyrektorzy przedszkoli i szkół uczestniczyli w telekonferencji z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty i przedstawicieli SANEPID.
 5. Rozpoczął się proces przyznawania stypendiów szkolnych dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie w roku szkolnym 2020/2021. Termin składania wniosków upływa
  w dniu 15 września br. Dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 528 zł, a ponadto wnioskodawca reprezentujący ucznia musi wykazać powód trudnej sytuacji materialnej rodziny.

III. Kultura promocja i sport.

 • 1 sierpnia 2020 r. - W godzinie "W" przy dźwiękach syren alarmowych, mieszkańcy Nowego Targu oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, dokładnie w 76. rocznicę jego wybuchu. Uroczystości skoncentrowane wokół symbolicznej godziny 17:00 odbyły się w całej Polsce. Przedstawiciele władz miasta koło południa złożyli wiązanki na grobach uczestników powstania na nowotarskim cmentarzu, a później uczestniczyli w uroczystości pod Krzyżem Katyńskim gdzie złożono kwiaty oraz miała miejsce rekonstrukcja wykonana przez Grupę "Pamięć".
 • 12 sierpnia 2020 r.- w Muzeum Drukarstwa odbyło się otwarcie wystawy Ikon Małgorzaty Stańdo. Ekspozycja została zorganizowana w ramach upamiętnienia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Uczczenia 100-rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Wystawę można zwiedzać do końca września br.
 • 14 sierpnia 2020 r.- odbyło się uroczyste świętowanie Stulecia Bitwy Warszawskiej. Na program obchodów składały się wieczorna Msza Święta, która odbyła się w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w intencji Ojczyzny i Poległych w Jej obronie, złożenie wiązanek i zniczy pod tablicą pamięci 1920 pod Ratuszem Miejskim oraz okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta. Podniosłość rocznicy podkreślił przemarsz pocztów sztandarowych, obecność przedstawicieli władz samorządowych oraz występ Miejskiej Orkiestry Dętej. Po części oficjalnej wspólnie odśpiewano pieśni legionowe. Z tej okazji przygotowano pokaz historycznego filmu o Bitwie Warszawskiej 1920 przed Nowotarskim Ratuszem oraz wystawę czasową pn. "Bitwa Warszawska Stulecie Zwycięstwa" ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie , którą można zwiedzić w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu ul. Jana III Sobieskiego 4.
 • 16 sierpnia 2020 r.- odbyły się "Nieszpory Ludźmierskie", do których muzykę skomponował Jan Kanty Pawluśkiewicz do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego w związku z obchodami Podhalańskich Urodzin Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II. Przedstawiciele Miasta Nowy Targ jako współorganizatorzy wydarzenia uczestniczyli w uroczystościach.
 • 16 sierpnia 2020 r. - koło nr 17 PZW "Podhale" w Nowym Targu zorganizowało muchowe zawody wędkarskie "O Puchar Burmistrza Miasta". W zawodach wzięło udział 52 muszkarzy z Warszawy, Częstochowy, Gdańska okręgu bielskiego i krakowskiego oraz z wielu innych. Wędkowano na potokach Biały i Czarny Dunajec. Największą rybą zawodów okazał się pstrąg o wymiarze 61 cm, którego na wędkę złowił Dawid Witkowski z Częstochowy. Za ten wyczyn otrzymał pamiątkową statuetkę. W zawodach główne lokaty zajęli goście.
  1.Jarek Dyduch - GKWS NEPTUN Gdańsk
  2. Szymon Czech - MSZANKA Mszana Dolna
  3. Gabriel Toczek - Maków Podhalański
 • 22 sierpnia 2020 r. - na Jeziorze Czorsztyńskim rozegrano REGATY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG. W tegorocznych regatach wystartowało z przystani Yacht Klubu Polskiego - Nowy Targ w Maniowach 20 łodzi w 5 klasach - w tym 50 zawodników. Siedmiokilometrowa trasa zawodów już od samego początku okazała się bardzo wymagająca, a to ze względu na brak wiatru.
 • 1 września 2020 r. - Od uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele Św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Poległych rozpoczęły się nowotarskie obchody 81. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Tuż po nabożeństwie nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych
  i delegacji pod ścianę Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego, by tam upamiętnić bolesną rocznicę poprzez Apel Poległych, złożenie wiązanek i okolicznościowe przemówienia. Obecni byli przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem Grzegorzem Watychą na czele, poseł Edward Siarka, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele Związku Podhalan, Związku Kombatantów, Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy AK, Rycerze Kolumba, Grupa Mieszkańców PAMIĘĆ, delegacje służb mundurowych, harcerze, uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i średnich. Życie i klimat przedwojennego Miasta pokazuje ustawiona przed ratuszem, przygotowana na rocznicę wybuchu wojny, przez Barbarę Wiśniowską, wystawa zdjęć z zasobów Muzeum Podhalańskiego.
 • 6 września 2020 r. - w Nowym Targu odbył się Rajd Rowerowy Małopolska Tour 2020 organizowany przez Województwo Małopolskie. Uczestnicy mieli do wyboru dwie malownicze trasy (długą 40 km i krótką 15 km) biegnące z Rancho Lot ścieżkami Velo Dunajec i Szlakiem Rowerowym Wokół Tatr. Rajd odbył się z limitem 150 osób. Dla mieszkańców Nowego Targu organizatorzy przygotowali 60 miejsc startowych. Na mecie rajdu na uczestników czekał posiłek oraz liczne konkursy rowerowe. Należy podkreślić, że ze względu na bardzo dobrą współpracę w latach ubiegłych i doskonałe położenie Miasta Nowy Targ, Zarząd Województwa postanowił właśnie w naszym mieście zorganizować jedyny rajd rowerowy w tym roku.

IV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 29 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Kontrole przeprowadzane były w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej.
 2. Od ostatniej sesji Rady Miasta w ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych podpisałem z mieszkańcami 13 umów na dofinansowanie wymian starych kotów centralnego ogrzewania tzw. "kopciuchów" na nowe ekologiczne media grzewcze (w tym ze środków Budżetu Miasta: 10 umów na gaz oraz 1 na przyłącz do sieci ciepłowniczej, natomiast ze środków RPOWM 2 umowy na ekogroszek 5 klasy z certyfikatem EcoDesign). Do chwili obecnej w ramach Budżetowego programu dofinansowań podpisano łącznie 86 umów z mieszkańcami na łączną kwotę 430 000,00 zł. W budżecie zaplanowano łącznie kwotę 500 000,00 zł na 100 inwestycji. Zachęcam mieszkańców do korzystania z prowadzonych programów dotacyjnych na wymianę starych kopciuchów na nowe kotły gazowe oraz przyłącz do sieci ciepłowniczej.
 3. Otrzymaliśmy informację od Gminy Nowy Targ - Lidera projektu pn. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia", że w dniu 10 sierpnia br. wpłynęło odwołanie z firmy ML System S.A. w zakresie części 2 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne), a w dniu 17 sierpnia wpłynęło odwołanie z firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. S.k. w zakresie części 4 zamówienia (kotły na biomasę). Dokumentacja została wysłana do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołania spowodowały, że postępowanie przetargowe znów się wydłuża. W obydwu przypadkach czekamy na wyznaczenie przez KIO terminów rozpraw. Lider projektu wystąpił do KIO z prośbą o przyspieszenie tych terminów. Niestety powyższa sytuacja powoduje, że rozpoczęcie montażu poszczególnych instalacji OZE w bieżącym roku staje się coraz mniej realne.
 4. W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownicy Urzędu Miasta pomagają mieszkańcom wypełniać wnioski do Programu "Czyste powietrze". W okresie międzysesyjnym wsparto 13 osób w wypełnieniu wniosków. Pracownicy na bieżąco doradzają w zakresie możliwości skorzystania z przedmiotowego programu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 2611 286 lub osobiście w pokoju 210, II piętro, w godzinach od 700 do 1500.
 5. Ponadto w dniu 6 sierpnia 2020 r. na nowotarskim Rynku zorganizowano dla mieszkańców Nowego Targu spotkanie z pracownikami WFOŚiGW Kraków. Pracownicy Funduszu udzielali szczegółowych informacji dotyczących programu priorytetowego Czyste Powietrze. Przedmiotowa akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
 6. Zakończono II etap prac związanych z likwidacją barszczu Sosnowskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, roślina jest zwalczana metodą chemiczną i mechaniczną. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach programu "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Małopolskiego". Udało się również wyegzekwować od zarządzających nieruchomością, zlikwidowanie nowego skupiska tej rośliny na terenie, gdzie ma powstać galeria handlowa Color Park.
 7. Uprzejmie informuję, że na terenie miasta Nowy Targ trwa inwentaryzacja źródeł grzewczych w budynkach. Już teraz bardzo dziękuję właścicielom nieruchomości za umożliwienie przeprowadzenia przedmiotowej ankietyzacji w terenie. Pozyskane dane są niezbędne do zasilenia "Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce", a także do zaplanowania budżetu na najbliższe lata w zakresie dofinansowań wymiany starych niskosprawnych kotłów c.o. Kompleksowa inwentaryzacja umożliwi szczegółową analizę danych i da obraz, z jaką skalą zjawiska musimy się zmierzyć, aby w konsekwencji wyeliminować wszystkie stare kotły celem poprawy jakości powietrza, zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Zwracam się do mieszkańców z prośbą o dalszą zgodę i przychylność w zakresie prowadzonych prac w terenie nad tym ważnym dla nas wszystkich opracowaniem.

V. Rozwój i Urbanistyka.

 1. Do dnia 10 września 2020 r. można składać uwagi do wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25.I (Zielona).
 2. Do dnia 10 września 2020 r. można składać też uwagi do wyłożonego do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) obejmującego część terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na os. Polana Szafarska.
 3. Do dnia 10 września 2020 r. można składać również uwagi do wyłożonego do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ obejmującej teren byłej zajezdni PKS
 4. Natomiast od dnia 10 września do 5 października 2020 r. do wglądu publicznego wyłożony zostanie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział), dyskusja nad ww. projektem zmiany planu odbędzie się w dniu 30 września (środa) o godz. 1100 w Sali Obrad a uwagi do ww. projektu można będzie składać do dnia 19 października br.
 5. Również od dnia 10 września do 5 października 2020 r. do wglądu publicznego wyłożony zostanie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków), dyskusja nad ww. projektem zmiany planu odbędzie się w dniu 30 września (środa) o godz. 13.00 w Sali Obrad a uwagi do ww. projektu można będzie składać do dnia 19 października br.
 6. Informuję również, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2020 r. nasz projekt pn: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 7 262 561,28 zł. Wartość całego projektu to 14 042 934,20 zł w tym koszty kwalifikowane to 8 544 189,95 zł. Wartość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Aby podpisać umowę na dofinansowanie ww. zadania koniecznym jest jego wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej co będzie procedowane na dzisiejszej sesji Rady Miasta.
 7. Informuję również, że podjąłem decyzję o nieorganizowaniu w tym roku kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wpływ na tą decyzję ma przede wszystkim trwający stan epidemii i wiążące się z tym ograniczenia oraz wynikające z tego stanu a wcześniej nieprzewidziane problemy związane z realizacją budżetu miasta na ten rok. Mam nadzieję, że roczna przerwa pozwoli mieszkańcom miasta w przyszłym roku z nowym entuzjazmem podejść do tej inicjatywy. Przypomnę, że w ostatnich latach dało się zauważyć wyraźny spadek zainteresowania Budżetem Obywatelskim. W edycji BO 2018 złożono w głosowaniu 6335 kart, w edycji BO 2019 kart złożonych było już 3806 natomiast w ostatniej edycji BO 2020 w głosowaniu zostało złożonych 2146 kart.

VI. Drogownictwo i Transport.

 1. Uzyskano protokół Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej-deszczu nawalnego, który miał miejsce 28.06.2020 r. Zweryfikowana wartość strat to 2 455 955 zł.
 2. W ramach bieżących prac remontowych i utrzymaniowych:
  a) prowadzone są prace w zakresie uzupełnione ubytków nawierzchni dróg, regulacji wpustów deszczowych, udrożnienia odwodnienia, uzupełnienia poboczy (Wykonawcą robót jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar, wartość umowy 1 047 280,00zł.)
  b) wykonano oczyszczanie rowów odwadniających przy drogach miejskich (Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Jan Adamczyk, Lasek 120, 34-404 Klikuszowa, wartość robót według umowy wyniosła 30 tys.)
 3. Uzyskano uzgodnienie i zamontowano dwie ławeczki dla spacerowiczów na ul. Kowaniec.
 4. Uzyskano zatwierdzenie następujących projektów organizacji ruchu i zlecono je do wykonania w terenie:
  a) ul. Klikuszówka, boczna do ul. Klikuszówka, os. Nowe, os. Zadział, boczna do os. Zadział, os. Robów - wprowadzenie oznakowania uniemożliwiającego kierowanie przez system GPS w przypadku wystąpienia zatorów drogowych na Drodze Krajowej 47 na objazd po drogach do tego nieprzystosowanych oraz nakazującego używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych w trudnych warunkach drogowych w okresie od 01.10 do 30.04,
  b) droga boczna do ul. Szaflarskiej, przy budynku 142 oraz droga wewnętrzna przed budynkiem ul. Sikorskiego 29 - wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Obecnie w trakcie procedury zatwierdzania są projekty organizacji ruchu dla:
  a) ul. Konfederacji Tatrzańskiej oraz drogi boczne - wprowadzenie zakazu ruchu oraz ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu w rejonie budynku ul. Polna 9
  b) ul. Nadmłynówka, końcowy odcinek w rejonie ścieżki rowerowej - wprowadzenie zakazu ruchu oraz oznakowanie początku i końca ścieżki rowerowej
  c) ul. Przywodzie oraz wyremontowana kładka - oznakowanie ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo - rowerowych oraz korekta oznakowania istniejącej strefy zamieszkania,
  d) ul. Kolejowa (w rejonie dworca kolejowego) - aktualizacja projektu o przekształcenie dwóch ogólnodostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przed budynkiem dworca kolejowego na miejsca czasowe do 5 min w formie Kiss&Ride oraz oznakowanie wyjazdu z drogi podporządkowanej.

VII. Zamówienia publiczne.

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa istniejącego przystanku autobusowego w ciągu ul. Grel" oraz "Dostawa i montaż wiat przystankowych" w ramach projektu pn.: "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) oraz podpisano umowę z Panem Arturem Kołaczem Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia 160 000,00 zł.
 2. Ogłoszono, rozstrzygnięto zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ustronie Górne - końcowy odcinek w Nowym Targu z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia 66 400,69 zł.

VIII. Pozostałe.

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 29 lipca razem z Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Luberdą udałem się na Kongres Związku Euroregion "TATRY", który odbył się w Jabłonce.
 • 7 września uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Nowym Targu.
 • Wystartowała kampania promocyjna Miasta pod hasłem Startuj TU!

Pliki do pobrania

sbmzd_20200728_20200907.pdf (106) KB

Wytworzył: Zbigniew Strama
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 159

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE