X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 39

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 12 maja do 22 czerwca 2020 r.


AiK.0057.05.2020

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse.

 1. Sporządzono sprawozdania budżetowe za kwiecień 2020 r. z wykonania dochodów i wydatków. Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 53.493.840,41 zł (29,8% rocznego planu), a wydatki na kwotę 52.468.384,02 zł (24,6% rocznego planu). W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych o ponad 1,4 mln zł, w tym udziały w PIT są niższe o ponad 1,3 mln zł, a udziały w CIT
  są niższe o 70 tys. zł. Wpływy z podatku od nieruchomości są niższe o 641 tys. zł. Dochody z czynszów są niższe o prawie 3 mln zł (w tym ulgi dla przedsiębiorców w kwocie ponad 100 tys. zł, pozostała różnica dotyczy rozliczeń z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - czynsz należny od spółki w kwocie prawie 2 mln zł zostanie zapłacony w kolejnych miesiącach). Niższe są również dochody z opłaty targowej o 130 tys. zł.
 2. Podjęto 8 zarządzeń w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 282 340,20 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym m.in. kwota 214 999,50 zł na projekt Zdalna Szkoła oraz projekt Zdalna Szkoła +, kwota 52 540,70 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej, 45.000 zł na odnowę kwater wojennych na cmentarzu komunalnym, 9 800 zł na realizacje zadania "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Jednocześnie zmniejszeniu uległa planowana dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o 40 000 zł.

II. Inwestycje.

 1. Trwają prace dotyczące przebudowy ul. Ogrodowej i Bohaterów Tobruku - dokonano odbiorów częściowych robót. Inwestycje współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. Trwają prace na wszystkich zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
  1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska - zadanie zakończono, w dniu 10.06.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót.
  2. Rozbudowa strefy wypoczynku dla rowerzystów - dokonano odbioru częściowego robót.
  3. Remont dwóch kładek pieszo-rowerowych:
   1. kładka pieszo-rowerowa na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ obok lodowiska - dokonano odbioru częściowego robót.
   2. kładka pieszo-rowerowa na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, Kowaniec za Urzędem Gminy - dokonano odbioru częściowego robót.
  4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym na ul. Młynówka. Zadanie zakończono, w dniu 05.06.2020 r. i dokonano odbioru końcowego robót.
  5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym na ul. Schumana. Zadanie zakończono, w dniu 05.06.2020 r. i dokonano odbioru końcowego robót.
 3. Do Marszałka Województwa Małopolskiego złożony został wniosek o dofinansowanie remontu garażu oraz szatni w remizie OSP w Nowym Targu w ramach wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich w 2020 r.
 4. W dniu 1.06.2020 r. projektant złożył wniosek o wydanie Decyzji ZRiD z kompletem wymaganych załączników dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Parkowej w Nowym Targu".
 5. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacje dróg rolniczych w kwocie 30 000 zł, zlecono opracowanie projektu wykonawczego dla zgłoszonego końcowego odcinka drogi ul. Ustronie Górne w Nowym Targu.

III. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 1.  Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 44 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Kontrole przeprowadzane były głównie w zakresie ochrony powietrza. Podczas działań kontrolnych mieszkańcy byli informowani o zapisach uchwały antysmogowej oraz dostępnych programach dotacyjnych do zmiany systemu grzewczego. W okresie międzysesyjnym pracownicy Wydziału odebrali poprzez platformę Ekointerwencja 10 zgłoszeń naruszeń przepisów w zakresie ochrony środowiska.
 2. Od ostatniej sesji Rady Miasta w ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych podpisałem z mieszkańcami 24 umowy na dofinansowanie wymian starych kotów centralnego ogrzewania tzw. "kopciuchów" na nowe ekologiczne media grzewcze (w tym ze środków Budżetu Miasta: 16 umów na gaz oraz 3 na przyłącz do sieci ciepłowniczej, natomiast ze środków RPOWM 5 umów na ekogroszek). Do chwili obecnej w ramach Budżetowego programu dofinansowań podpisano łącznie 49 umów z mieszkańcami na łączną kwotę 245 000,00 zł. W budżecie zaplanowano łącznie kwotę 500 000,00 zł na 100 inwestycji. Zachęcam mieszkańców do korzystania z prowadzonych programów dotacyjnych na wymianę starych kopciuchów na nowe kotły gazowe oraz przyłącz do sieci ciepłowniczej.
 3. Od 15 maja rozpoczęła się realizacja rządowego programu "Czyste Powietrze" na nowych uproszczonych zasadach. W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownicy Urzędu Miasta pomagają mieszkańcom wypełniać wnioski oraz doradzają w zakresie możliwości skorzystania z przedmiotowego programu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 18 261 12 86 lub osobiście w pokoju 210, II piętro.
 4. Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomili nowy program "Moja Woda". W ramach programu będzie można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Zachęcam do zapoznania się z programem i realizacji inwestycji w celu ochrony zasobów wody na nowotarskiej ziemi. Informacje są umieszczone na stronie internetowej UM.
 5. W ramach naboru uzupełniającego do projektu pn. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Na dzień dzisiejszy podpisano 19 umów z mieszkańcami.
 6. 4 czerwca 2020 r. podpisałem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na przyznanie nam z Funduszu Promocji Kultury, kwoty 45 000 zł na realizację zadania II etapu rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1923 w Nowym Targu na cmentarzu komunalnym. Jest to kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r., których celem jest upamiętnienie blisko 300 żołnierzy pochowanych na naszym cmentarzu, którzy walczyli na frontach I wojny światowej.
 7. Rozpoczęto I etap prac związanych z likwidacją barszczu Sosnowskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, roślina będzie zwalczana metodą chemiczną i mechaniczną. Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta można zgłaszać miejsca występowania barszczu Sosnowskiego.

IV. Podatki i opłaty.

W okresie międzysesyjnym zakończono coroczny wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wydano i wysłano do podatników 16 500 decyzji.

V. Rozwój i Urbanistyka.

 1. Do 30 czerwca 2020 r. przedłużono wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16-30, którego procedowanie zostało wstrzymane w związku ze stanem epidemii COVID-19. Dyskusja nad ww. projektem planu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek), a uwagi do ww. planu można będzie składać do dnia 14 lipca 2020 r.
 2. Od 12 czerwca do 3 lipca 2020 r. trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 35 (Ceramiczna - Składowa - Bór), dyskusja nad ww. projektem planu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek), a uwagi do ww. planu można będzie składać do dnia 17 lipca 2020 r.
 3. Od 2 lipca do 24 lipca 2020 r. do wglądu publicznego wyłożony zostanie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem) obejmujący fragment drogi krajowej DK 49. Dyskusja nad ww. projektem zmiany planu odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r., a uwagi do ww. planu można będzie składać do dnia 7 sierpnia 2020 r.
 4. Również od 2 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. do wglądu publicznego zostanie wyłożony projekt zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) obejmujący tereny Powiatowego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, dyskusja nad ww. projektem planu odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r., a uwagi do ww. projektu można będzie składać do dnia 7 sierpnia 2020 r.
 5. Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. uchwałę w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Rząd zamierza poprawić dostęp do regionu Podtatrza, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych i środowiskowych. W tym celu modernizowana będzie infrastruktura komunikacyjna oraz budowany system transportowy z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Program obejmie teren dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, wraz z gminami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.
  Inwestycje dotyczące Nowego Targu zapisane w programie.

Inwestycje kolejowe:

 1. Rozbudowa linii kolejowej nr 99 o drugi tor na wybranych odcinkach pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem.
 2. Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej nr 99 z drogą wojewódzką DW 957 (ul. Ludźmierska).
 3. Rozbudowa kładki dla pieszych nad peronami w kierunku ul. Ceramicznej.
 4. Nowy przystanek kolejowy w okolicy tzw. centralnej ciepłowni.
 5. Przebudowa peronu nr 1 dla obsługi Podhalańskiej Kolei Regionalnej.

Inwestycje drogowe:

 1. Południowa obwodnica - budowa odcinka łączącego węzeł drogi krajowej DK 47 "Nowy Targ Południe" z drogą krajową DK 49
 2. Północna obwodnica - rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej DK47 wraz z budową łącznika drogowego dróg powiatowych DP 1671K (ul. Św. Anny i ul. Kowaniec).
 3. Połączenie ul. Sikorskiego z ul. Szaflarską - budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego na odcinku od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej.
 4. Zachodnia obwodnica - budowa zachodniej obwodnicy Miasta Nowy Targ, łączącej drogę wojewódzką DW 957 (ul. Ludźmierska) z drogą krajową DK 47 (ul. Krakowską) wraz z mostem przez potok Czarny Dunajec i połączeniem z ul. Grel.
 5. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych.

Infrastruktura rowerowa:

 1. Rozbudowa istniejących ścieżek rowerowych.
 2. Utworzenie 6 wypożyczalni rowerów (40 rowerów).

Infrastruktura obsługi podróżnych:

 1. Budowa strategicznych parkingów buforowych w Nowym Targu.
 2. Budowa 10 nowych i modernizacja kolejnych 20 przystanków autobusowych.
 3. Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla MZK.

Rozwój oferty przewozowej:

 1. Wymiana 3 autobusów typu mini oraz 3 typu max na autobusy zasilane CNG.
 2. Dostosowanie zaplecza technicznego zajezdni MZK do tankowania CNG.

Wymienione inwestycje będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania we wskazanych obszarach.

6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 16 czerwca br. przesłał projekt umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 w m. Nowy Targ wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach" pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Nowotarskim oraz Miastem Nowy Targ. Po przeanalizowaniu projektu umowy na najbliższą sesję zostanie przygotowany projekt stosownej uchwały Rady Miasta.

VI. Drogownictwo i Transport.

 1. W ramach bieżących prac remontowych wykonane zostały;
  1. uzupełnienie ubytków nawierzchni oraz regulacja wpustów deszczowych ulic położonych głównie w centrum i po południowej stronie Miasta,
  2. przebudowa progu zwalniającego w ciągu ul. Kokoszków,
  3. umocnienie skarpy płytami ażurowymi na os. Oleksówki na długości 50 m.
   W trakcie realizacji jest dalsza część robót bitumicznych. Ponadto między innymi na os. Marfiana Góra, os. Nowe, os. Oleksówki i ul. Lotników prowadzone są prace mające na celu zapobieganie degradacji istniejącej infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym udrożnienie przepustów i ścieków, montaż barier ochronnych, umacnianie skarp i poboczy. Wykonawcą robót jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar. Wartość umowy 1 047 280,00zł.
 2. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań:
  1. Remont ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej". Wykonawcą projektu jest Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda, ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy. Wartość umowy to 13 899,00 zł brutto,
  2. Remont ul. Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do drogi krajowej nr 47 Rabka-Zakopane" Wykonawcą projektu jest Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ. Wartość umowy to 11 685,00 zł brutto.
 3. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a inwestorem robót, którym była firma Nowy Targdis Sp. z o. o. Sp. K., ul. Przechodnia 3, 34-400 Nowy Targ, na skrzyżowaniu ul. Składowej z ul. Ludźmierską wykonano wydłużenie prawostronnego pasa włączenia oraz chodnika. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna "ROL", Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec.
 4. Uzyskano zatwierdzenie następujących projektów organizacji ruchu i zlecono je do wykonania w terenie:
  1. ul. Krzywa przed Urzędem Miasta - zmiana lokalizacji miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz aktualizacja oznakowania,
  2. ul. Kolejowa od ul. Ludźmierskiej do Dworca PKP - zmiana lokalizacji miejsc postojowych, oznakowanie parkingów, przejść i przejazdów rowerowych oraz wyznaczenie linii segregacyjnych,
  3. ul. Wojska Polskiego przed blokiem nr 1 - wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Obecnie w trakcie procedury zatwierdzania jest projekt organizacji ruchu na ul. Lotników - wprowadzenie urządzeń oraz znaków drogowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie, oznakowanie parkingów przy Aeroklubie oraz wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na całym odcinku ul. Lotników.
 6. Odnowiono istniejące oznakowanie poziome.
 7. Uzyskano zgodę na wykonanie oznakowania nazwy ronda na skrzyżowaniu Drogi Krajowej 49 (al. Tysiąclecia) z ul. Sikorskiego i os. Bereki. Przygotowano niezbędną dokumentację w tym zakresie wraz z projektem organizacji ruchu na czas montażu. Podpisano umowę na oznakowanie nazwy ronda im. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (termin realizacji do końca czerwca 2020 r.)
 8. Uzupełniono część sieci i oprawę w celu doświetlenia drogi łączącej os. Zadział z ul. Szuflów.
 9. Wymieniono uszkodzone dwa słupy przy rondzie im. Jana Pawła II, kolejne dwa na ul. Królowej Jadwigi oraz jeden na ul. Kolejowej. W tym celu wykorzystano zdemontowane słupy z remontowanego odcinka ul. Ogrodowej.

VII. Zamówienia publiczne.

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony oraz podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, oświetlenia ulicznego i jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. z TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 395 315,02 zł. (cena jednostkowa netto 0,2589 zł/kWh).
 2. Podpisano umowy na zakup i dostawę 33 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła z NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa na kwotę wynoszącą 109 998,90 zł. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA.
 3. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania II etapu rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1923 na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Wyznaczono termin składania ofert na 22.06.2020 r.

VIII. Kultura promocja i sport.

 1. 16 maja przy Schronisku "Koliba" na Łapsowej Polanie został zainaugurowany letni sezon turystyczny w Małopolsce. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną. Miasto Nowy Targ reprezentowała delegacja na czele z Zastępcą Burmistrza Waldemarem Wojtaszkiem. W wydarzeniu wzięli udział również Andrzej Gut Mostowy - Wiceminister ds. turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Grzegorz Biedroń - Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Wydarzenie promowało całą Małopolskę, a w szczególności tereny Nowego Targu, Gorc, Podhala, Orawy i Spisza jako miejsce godne do odwiedzin w okresie letnim.
 2. Komitet Organizacyjny XI Biegu Podhalańskiego im. Jana Pawła II ogłosił, że przyszłoroczna edycja zawodów narciarstwa biegowego odbędzie się 6 lutego 2021 roku. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano biegi techniką klasyczną na dystansach 30km, 15km i 6km. W przyszłym roku będzie można również powalczyć o punkty Pucharu Polski Amatorów w Biegach Narciarskich PZN
 3. 8 czerwca na nowotarskim Stadionie Miejskim odbyła się uroczystość zakończenia sezonu Nowotarskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w piłce nożnej halowej. Uczestniczące drużyny i najlepszych zawodników dekorował Burmistrz Grzegorz Watycha. Jednocześnie kilkanaście zespołów rozpoczęło rozgrywki w I i II lidze i tym samym zostały zainaugurowane zawody sportowe po okresie pandemii.
 4. 10 czerwca Burmistrz Grzegorz Watycha podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wręczył nagrodę za najlepsze wyniki w nauce.
 5. 19 czerwca w Ratuszu odbyło się uroczyste rozdanie nagród z konkursu "Sowy w Mieście". W konkursie wzięło udział ponad 80 uczestników, każdy z nich został nagrodzony.

IX. Inne.

17.06.2020 r. odbyła się kolejna akcja Honorowego Dawcy Krwi w nowotarskim magistracie. Krew oddawali pracownicy nowotarskiego magistratu, a także dawcy krwi z Nowego Targu i okolic. W trakcie akcji, do oddania krwi zarejestrowało się 32 chętnych. Ze względu na stan zdrowia i przebyte niedawno choroby krew w tym dniu mogło oddać 27 osób - co daje 12,15 litrów !!!
Honorowi Dawcy otrzymali pamiątkowy okolicznościowy kubeczek i smycz ufundowaną przez firmę Blachotrapez, a także tradycyjny słodki upominek od firmy pana Zbigniewa Steskala. Akcję wsparła również OSHEE Polska Sp. z o.o. - Kinga Pienińska. Dziękujemy!!!

Pliki do pobrania

sbmzd_20200512_20200622.pdf (3 105) KB

Wytworzył: Zbigniew Strama
Data wprowadzenia: 22-06-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 225

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE