RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 148

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków orzeka wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod numerem rejestru A-1549/VI średniowieczny układ urbanistyczny miasta Nowy Targ


DECYZJA w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków nieruchomych

Na podstawie art. 3 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust 1 i 2, w związku z art. 89 pkt. 2 oraz art. 91 ust. 4 pkt. 3 i 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. po. 282 z póź. zm.) a także art. 104 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (tokst jednolity: Dz. U. z 2020r; poz. 256 z póz. zm.), w wyniku postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu,

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytkóorzeka wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod numerem rejestru A-1549/VI średniowieczny układ urbanistyczny miasta Nowy Targ

Lokalizację zabytku przedstawiono na załączniku granicznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków omawianego średniowiecznego układu urbanistycznego    miasta    Nowy   Targ   zostało   wszczęte   z    urzędu.   W   toku    postępowania administracyjnego,   Małopolski   Wojewódzki   Konserwator  Zabytków  przeprowadził  następujące czynności. Zgodnie z art. 94 oraz art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece   nad   zabytkami   zawiadomieniem   z   dnia   16.03.2020   r.,   strony   postępowania   zostały powiadomione o wszczęciu przedmiotowego postępowania w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatury w Nowym Targu,  Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Stronom został zakreślony 14 dniowy termin do składania ewentualnych uwag i wniosków. Ponadto, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zlecił Pani dr hab. inż. arch. krajobrazu Dominice Kuśnierz - Krupa, rzeczoznawcy Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w zakresie Opieki nad Zabytkami opracowanie specjalistycznej opinii na temat wartości i zasadności wpisu do rejestru zabytków średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Nowy Targ.

Nowy Targ został założony na terenie ograniczonym od północy skarpami nadrzecznymi rzeki Czarny Dunajec, od południa zaś przebiegiem traktu dolinnego od przeprawy na Białym Dunajcu w kierunku Ludźmierza i Orawy. Miasto otrzymało zdefiniowany, ortogonalny układ urbanistyczny, oparty o model 9-polowy. Model ten zasadniczo polega na tym, ie miasto „zamyka się" w granicach dziewięciu pól, z których środkowe jest przeznaczone na rynek, a pozostałe na bloki zabudowy wokół niego. Rynek pełnił funkcję placu targowego, na którym zlokalizowany był ratusz, kramy i jatki. Plac ten otoczony był pojedynczym pasmem bloków zabudowy, które przeznaczone były dla funkcji mieszkalnej. Analiza zależności pomiędzy powierzchnią rynki w Nowym Targu, a pozostałą powierzchnią miasta potwierdza jego średniowieczny rodowód (powierzchnia rynku wraz z powierzchnią przeznaczoną na komunikację stanowi % terenu całego miasta). Skupiając się na

 

charakterystyce lokacyjnej układu urbanistycznego miasta Nowy Targ należy stwierdzić, że został on rozmierzony w oparciu o miarę dużego sznura krakowskiego (45 m), który dzielił się na 10 prętów oraz 75 łokci. W tak założoną siatkę modularną wpisano wszystkie elementy układu urbanistycznego miasta. Blok środkowy tj. rynek, otrzymał wymiary 3x2,5 sznura, czyli ok. 135 m x 112.5 m. Bloki zabudowy wokół Rynku miały głębokość 1,5 sznura, czyli ok. 67,5 m, przy długości bloków północnego i południowego ok. 126 m, a zachodniego i wschodniego ok. 90 m. Bloki zabudowy dzieliły się na działki siedliskowe o hipotetycznej szerokości 4 prętów (ok. 18 m), co przekładało się na powierzchnię ok 12 arów. Cały układ urbanistyczny miasta zamykał się w prostokącie o wymiarach 6 x 5,5 sznura dużego, czyli ok. 270 m x 247,5 m. Układ komunikacyjny był typowy dla przyjętego modelu 9-polowego. Z rynku wychodziło łącznie osiem ulic, po dwie z każdego z czterech jego narożników.

Omawiany układ urbanistyczny Nowego Targu zasadniczo zachował się w niezmienionej formie do czasów obecnych. Rozwój miasta nie wpłynął na deformację średniowiecznej siatki ulic i układu przestrzennego zabudowy. Pierwotne założenie było uzupełniane najpierw poprzez domierzanie boków zabudowy i działek w terenie wewnątrz umocnień obronnych, a następnie poprzez kontynuowanie akcji osadniczej już poza obrysem miasta lokacyjnego.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282 z późn. zm.) zabytek to nieruchomość lub jej część, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość artystyczną, historyczną bądź naukową. Na podstawie zebranego w trakcie postępowania materiału należy stwierdzić, że układ urbanistyczny Nowego Targu w granicach wskazanych w załączniku nr 1 bez wątpienia winien być chroniony poprzez wpis do rejestru zabytków. Przedmiotowy układ urbanistyczny został rozmierzony jako zdefiniowany ortogonalny, w oparciu o model 9-polowy przez średniowiecznych mierniczych. W związku z tym stanowi świadectwo minionej epoki, w tym przypadku okresu średniowiecza i ówczesnych kierunków rozwojowych w zakresie historii urbanistyki. Ochrona oraz w konsekwencji zachowanie układu urbanistycznego miasta Nowy Targ leży w interesie społecznym ze względu na jego wartość historyczną oraz kulturową. Wśród najważniejszych cech układu urbanistycznego należy wymienić: zachowany oryginalny plac rynkowy, zachowane boki zabudowy wokół rynku, zachowany pierwotny układ komunikacyjny miasta w ramach struktury z okresu lokacji oraz czytelność modelu 9-polowego, na bazie którego rozmieszczono miasto. Obszar wskazany do ochrony poprzez wpis do rejestru zabytków pokrywa się z lokacyjną strukturą urbanistyczną. Został on poszerzony o teren kościoła parafialnego. Niniejsze postępowanie ma na celu ochronę średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Nowy Targ, zachowanie i rewitalizację budynków i obiektów o walorach historycznych, kulturowych i architektonicznych oraz podniesienie walorów przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów.

***

Ochrona konserwatorska średniowiecznego układu urbanistycznego będzie polegała na ochronie właściwego rozplanowania zabudowy, stosunku zabudowy do zieleni towarzyszącej, brył i gabarytów oraz funkcji i dekoracji architektonicznych budynków z wyeksponowaniem ich charakterystycznych walorów stylowych i detalu architektonicznego. Ochronie podlegają przede wszystkim elewacje frontowe, ich kompozycja, detal architektoniczny, kolorystyka, stolarka okienna i drzwiowa. Ze względu na ochronę dekoracji architektonicznej termoizolacja w formie docieplenia styropianem dopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i balkonowej pod warunkiem odtworzenia w drewnie wymiarów, podziałów, profili, proporcji. W wypadku witryn sklepowych i bram należy dążyć do sukcesywnej wymiany współczesnej, bezstylowej stolarki i wprowadzania w je miejsce stolarki nawiązującej do charakteru poszczególnych budynków. Ograniczeniu będzie podlegało umieszczanie na budynkach reklam wielkoformatowych, nośników reklamowych i informacyjnych, czy neonów. Ograniczeniom konserwatorskim nie podlegają prace związane z remontami i adaptacją lokali mieszkalnych. Ewentualna nowa zabudowa, winna być traktowana wyjątkowo, z rygorystycznym poszanowaniem terenów zielonych. Adaptacja strychów oraz nadbudowa jest możliwa w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem historycznych gabarytów zabudowy pierzei ulicznych oraz ochrony widokowej charakterystycznych wnętrz urbanistycznych oraz panoramy zespołów zabytkowych.

W związku z powyższym należało orzec jw.

Na podstawie art. 127 i art. 129 kpa od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalne Konserwatora Zabytków w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00 - 071 Warszawa) za pośrednictwa Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (ul. Kanonicza 24, 30 - 002 Kraków) w terminie 14 dni od dnia podania ww. decyzji do informacji publicznej tj od dnia 18.05.2020r. do dnia 01.06.2020r.

Załączniki:

  1. Załącznik graficzny nr 1 układ urbanistyczny objęty wpisem do rejestru zabytków
  2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków

Pliki do pobrania

obwieszczenie_9122.pdf (3 253) KB

Wytworzył: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Data wprowadzenia: 18-05-2020
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1098
Wyświetlane do: 02-06-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE