X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 107

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 10 marca do 11 maja 2020 r.


AiK.0057.04.2020

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse.

 1. Sporządzono i przekazano Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 r. W dniu 27.04.2020 r. Izba pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie, bez żadnych uwag. W 2019 r. zrealizowano dochody budżetowe na kwotę 177.638.297,45 zł, tj. 103,81% założonego planu oraz wydatki budżetowe w kwocie 168.115.102,93 zł, tj. 95,56% założonego planu. W 2019 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 9.523.194,52 zł.
 2. 27.03.2020 r. przyjęto i przekazano Radzie Miasta Nowy Targ informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.
 3. Sporządzono sprawozdania budżetowe za I kw. 2020 r. z wykonania dochodów, wydatków oraz o należnościach i zobowiązaniach. Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 42.185.794,18 zł (23,5% rocznego planu), a wydatki na kwotę 36.700.523,10 zł (17,1% rocznego planu). Wszystkie sprawozdania i informacje zostały opublikowane na stronie internetowej www.nowytarg.pl w zakładce Budżet miasta.
 4. Podjęto 14 zarządzeń w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. oraz 6 decyzji w zakresie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych nie powodujących zmian w Uchwale Budżetowej. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 199.760 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym m.in. kwota 92 101 zł na pomoc socjalną dla uczniów, kwota 15.785 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej, 30.000 zł na odnowę kwater wojennych na cmentarzu komunalnym, 130 511 zł na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. Jednocześnie zmniejszeniu uległy planowane dotacje na usługi przedszkolne oraz na przebudowę dróg o kwotę 72.670 zł.

II. Inwestycje.

 1. Gmina Miasto Nowy Targ pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - remont ul. Długiej na odcinku od ul. Bereki do ul. Orkana w Nowym Targu - wysokość dofinansowania: 1 315 400 zł,
  - remont ul. Kasprowicza w Nowym Targu – wysokość dofinansowania: 1 440 005 zł, co stanowi 50 % wartości robót dla każdego zadania.
 2. Trwają prace dotyczące przebudowy ul. Ogrodowej i Bohaterów Tobruku – dokonano odbiorów częściowych robót. Inwestycje współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 3. Trwają również prace związane z przebudową, rozbudową i nadbudową Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 4. Trwają prace na wszystkich zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III”, tj.:
  1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska.
  2. Rozbudowa strefy wypoczynku dla rowerzystów.
  3. Remont dwóch kładek pieszo-rowerowych:
   1. kładka pieszo-rowerowa na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ obok lodowiska.
   2. kładka pieszo-rowerowa na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, Kowaniec za Urzędem Gminy.
  4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym na ul. Młynówka.
  5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym na ul. Schumana.
   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 5. Według stanu na dzień 11.05.2020 r. Urząd Miasta Nowy Targ wypłacił kwotę 28 091 zł wnioskodawcom, którzy dokonali wpłat na Miejski Społeczny Komitet Gazyfikacji Miasta Nowy Targ i wykonali przyłącza gazowe do swoich posesji. Tym samym na dzień dzisiejszy złożono 15 wniosków o refundację wydatków za wykonane przyłącza gazowe. Zapewne wniosków tych byłoby o wiele więcej, gdyby nie sytuacja związania z zagrożeniem koronawirusem.
 6. Odebrano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa drogi Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej”. Projektant: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Robert Duda, Maniowy.

III. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 25 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 2. Ponadto w związku z uruchomieniem platformy Ekointerwencja przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizują całość zadań związanych z obsługą platformy tj. przyjmowania zgłoszeń, dokonywania czynności kontrolnych, wprowadzania do systemu informacji o wynikach kontroli celem zakończenia sprawy. Poprzez platformę odebrano 26 zgłoszeń naruszeń przepisów w zakresie ochrony środowiska, w ramach których obecnie prowadzone są postępowania.
 3. Kontynuowana była akcja dostarczania do mieszkańców wraz z decyzjami ustalającymi wysokość podatku od nieruchomości listu dotyczącego założeń uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz możliwości skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania, a także innych form wsparcia finansowego na inwestycje mające na celu ochronę powietrza.
 4. W ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych zostało podpisanych 30 umów z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania tzw. „kopciuchów” na nowe ekologiczne media grzewcze.
 5. W dniu 17.03.2020 r. podpisałem z Panem Bogusławem Białowąs - Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców naszego Miasta w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem "Czyste Powietrze". W ramach współpracy Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną "Przejrzystą Pożyczkę" dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ. Otrzymane z niej środki będzie można wykorzystać na:
  • wymianę starych, szkodliwych dla środowiska kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne urządzenia gazowe lub olejowe oraz prace związane z demontażem starego kotła i montażem nowego,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej i gazowej,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła.
   Mam ogromną nadzieję, że udzielane wsparcie informacyjne naszym mieszkańcom przez wytypowanych pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ o preferencyjnej pożyczce z Banku Ochrony Środowiska, ułatwi realizację proekologicznych zadań inwestycyjnych, co w konsekwencji przełoży się na poprawę stanu jakości powietrza w naszym Mieście. Czekamy również na propozycje innych banków w przedmiotowym zakresie.
 6. W dniu 31.03.2020 r. Gmina Miasto Nowy Targ została zgłoszona do konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W ramach Konkursu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej nagradza jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, które swoimi działaniami wspierają niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, a także działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu smogu.
 7. 15.04.2020 r. podpisałem z Małopolską Fundacją Energii i Środowiska z Krakowa, umowę na wykonanie: "Opracowania bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o ankietowe przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ". Termin wykonania zadania to 30.10.2020 r. Całkowity koszt zadania wynosi 38 000,00 zł brutto.
 8. 20.04.2020 r. podpisano umowę z firmą EKOBranch pana Grzegorza Gałęzia z Olkusza, na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Nowego Targu metodą chemiczną i mechaniczną. Prace prowadzone będą w okresie 15.05. - 15.10.2020 r. Całkowity koszt usługi wyniesie 14 000 zł. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.03.2020 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania. Zgodnie z regulaminem możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych. Na razie, jak do tej pory, nie uzyskaliśmy informacji o przyznaniu dotacji na ten cel (termin składania wniosków upłynął 30.04.2020 r.).

IV. Gospodarka odpadami.

28.04.2020 r. Referat ds. Gospodarki Odpadami został poinformowany o uzyskaniu wyróżnienia w Plebiscycie Branżowe Orły Recyklingu. Aby otrzymać status Laureata należało spełnić podstawowe kryterium w postaci uzyskania noty końcowej w wysokości co najmniej 8 pkt przy odpowiedniej ilości ocen. W wyniku tak restrykcyjnej weryfikacji odpadło ponad 59.5 tysięcy firm z branży. Jest to dowodem na to, że działalność Referatu wyróżnia się na tle konkurencji. Udział w plebiscycie był darmowy, a otrzymanie wyróżnienia dla Gminy Miasto Nowy Targ, jest już opublikowane na stronie projektu i promowane w mediach.

V. Rozwój i Urbanistyka.

 1. Zgodnie art. 15zzs ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) z dniem 18 kwietnia 2020 r. podjęto dalszą procedurę planistyczną związaną ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25.I (Zielona), która z mocy prawa została zawieszona w dniu 31.03.2020 r. Wyznaczono dodatkowy termin do składania wniosków do ww. planu miejscowego – do dnia 6.05.2020 r.
 2. 8.04.2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Nowym Targu. Dzięki przeprowadzeniu telekonferencji oraz wejściu w życie przepisów o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mamy możliwość dalszego procedowania następujących planów miejscowych: zmiany mpzp Nowy Targ 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem), zmiany mpzp Nowy Targ 24 (Dział) – szpital, zmiany mpzp Nowy Targ 25 (Kowaniec–Kokoszków), które po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Urbanistycznej zostały przesłane do opiniowania i uzgadniania przez pozostałe organy i instytucje. Na ww. posiedzeniu rozpatrzono również kilkanaście wniosków indywidualnych o zmiany planów miejscowych oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
 3. Powyższe przepisy nie dotyczą niestety wyłożeń projektów aktów planistycznych do wglądu publicznego i organizowania w tym czasie dyskusji publicznych. W związku z trwającym stanem epidemii termin wyłożenia do wglądu publicznego projektu mpzp Nowy Targ 16-30 został zawieszony, a mająca się odbyć w marcu dyskusja publiczna została odwołana.
 4. Informują ponadto, że do momentu ustania stanu epidemii nie mogą się odbyć żadne wyłożenia projektów planów miejscowych i studium uwarunkowań oraz ich zmian do wglądu publicznego z uwagi na brak możliwości zorganizowania dyskusji publicznych.

VI. Drogownictwo i Transport.

 1. Rozpoczęto wykonywanie bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ. W pierwszej kolejności do remontu cząstkowego nawierzchni asfaltobetonem zostały wytypowane ulice w centrum Miasta, które są najbardziej obciążone ruchem kołowym. Wykonawcą robót jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar. Wartość umowy 1 047 280,00 zł.
 2. Kontynuowane są roboty w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zawarto kolejną umowę z dotychczasowym wykonawcą Firmą Handlowo-usługową AGMAR, Agnieszka Biel-Habieda z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Kolbego, na okres 15.04.2020 – 31.05.2021 r. lub do wykorzystania wartości umowy.
 3. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej w Nowym Targu”. Wykonawcą będzie Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda, ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy. Wartość zadania to 13 899,00 zł.
 4. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dla zadania uzyskania dokumentacji projektowej w zakresie remontu ul. Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do DK nr 47 Rabka-Zakopane.
 5. Uzyskano zatwierdzenie oraz zlecono do wykonania w terenie następujące projekty organizacji ruchu;
  • os. Robów w rejonie posesji ul. Kowaniec 117 - zamontowanie lustra drogowego wraz z uzupełnieniem oznakowania
  • ul. Kokoszków na odcinku od ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Kokoszków Boczna - zamontowanie lustra drogowego wraz z uzupełnieniem oznakowania
  • ul. Kokoszków w rejonie przystanku autobusowego przy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej- zamontowanie lustra drogowego wraz z uzupełnieniem oznakowania
  • os. Niwa - ul. Św. Brata Alberta w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego - wykonanie przejścia dla pieszych, zmiana lokalizacji przystanku autobusowego, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu
  • ul. Orkana na odcinku od ul. B. Wstydliwego do ul. Ogrodowej - wykonanie miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz uporządkowanie oznakowania
  • skrzyżowanie ul. Orkana z ul. Długą - zamontowanie barierek oddzielających, lustra drogowego oraz dodatkowego znaku STOP,
  • ul. Skotnica Górna na odcinku od ul. Norwida do ul. Ustronie - zamontowanie znaków zakazu zatrzymywania się
 6. Złożono 3 wnioski o dofinansowanie na doświetlenie przejść dla pieszych w roku 2020 w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych" na ul. Królowej Jadwigi, ul. Nadwodniej i ul. Podhalańskiej.
 7. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy uzyskania zatwierdzenia projektów organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa na
  • ul. Klikuszówka,
  • boczna do ul. Klikuszówka,
  • os. Nowe
  • ul. Zielonej na odcinku od ul. Kowaniec do drogi bocznej do ul. Zielonej w rejonie posesji nr 35

VII. Oświata

 1. Od marca br. działania w zakresie oświaty związane były z wdrażaniem podejmowanych ustaw i rozporządzeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Działania te dotyczyły czasowego zamknięcia samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych. Następnie obejmowały wsparcie szkół w zakresie wdrożenia form i metod kształcenia na odległość, a w maju - oceny możliwości ograniczonego udostępnienia przedszkoli samorządowych. W tym samym okresie przekazywano organom prowadzącym niepubliczne żłobki, przedszkola i szkoły stosowne informacje, wynikające z decyzji rządowych w sprawie ograniczeń w działalności.
 2. W kwietniu br. wdrożono w ramach jednostek systemu oświaty prowadzonych przez miasto Nowy Targ zintegrowany system przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych firmy VULCAN. Arkusz organizacyjny to podstawowy dokument planistyczny w organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz szkołach. W ramach wdrożenia przeprowadzono wymagane szkolenia i podjęto opracowanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 z wykorzystaniem tego elektronicznego narzędzia.
 3. Przygotowano i przekazano do stosownych instytucji wnioski o sfinansowanie trzech projektów wsparcia szkół miasta w zakresie:
  1. zakupu laptopów (wniosek o sfinansowanie zakupu 33 laptopów do kwoty 100 000,00 zł, zweryfikowany pozytywnie; ogłoszono przetarg na dostawę),
  2. wyposażenia stołówek szkolnych w sprzęt (wniosek o wsparcie w kwocie 57 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 11),
  3. wyposażenia pracowni przedmiotowych (wniosek o wsparcie w kwocie 45 360,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3).
 4. Potwierdzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej aktualność wniosku miasta Nowy Targ w sprawie wyposażenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 (wniosek o wsparcie kwotą 12 000,00 zł).
 5. W związku z trudnościami w kontaktach, zgodnie z przepisami prawa, w okresie pandemii podjęto najpierw zarządzenie o zmianie terminu, a następnie odwołaniu ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Targu.
 6. 6.05.2020 r. decyzją rządu zostały otwarte przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

 

Wykaz placówek uruchamianych od 6-05-2020 r. - MIASTO NOWY TARG

Wykaz placówek uruchamianych od 6-05-2020 r. - MIASTO NOWY TARG

 
       

Lp.

Wyszczególnienie

Termin uruchomienia placówki

Liczba uczniów

ŻŁOBKI

1.

Prywatny Żłobek Raj Liska ul. Parkowa 2 m6 34-400 Nowy Targ

6.05.2020r.

9

2.

Niepubliczny Żłobek Fiku Miku ul. Szaflarska 61 34-400 Nowy Targ

11.05.2020r.

14

3.

Niepubliczny Klub Malucha Chatka Puchatka ul. Kowaniec 155, 34-400 Nowy Targ

6.05.2020r.

2

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA

1.

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek pw. Dzieciątka Jezus ul. Długa 14 34-400 Nowy Targ

25.05.2020r.

 

2.

Niepubliczne Przedszkola Fiku Miku ul. Szaflarska 51 i 53 34-400 Nowy Targ

11.05.2020r.

51

3.

Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa ul. W. Polskiego 26 34-400 Nowy Targ

06.05.2020r.

19

4.

Słoneczne Przedszkole ul. W Polskiego 5, 34-400 Nowy Targ

06.05.2020r.

2

5.

Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Liwlandia” ul. B. Wstydliwego 9, 34-400 Nowy Targ

11.05.2020r.

12

6.

Przedszkole Niepubliczne Wesoły Korowód ul. Szaflarska 146 a, 34-400 Nowy Targ

11.05.2020r.

6

7.

Przedszkole Terapeutyczne Niebieska Kokardka al. Tysiąclecia 115, 34-400 Nowy Targ

11.05.2020r.

8

8.

Klub Przedszkolaka Dziecięce Marzenie ul. Klikuszówka 30, 34-400 Nowy Targ

25.05.2020r.

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE

1.

Przedszkole Nr 2 ul. Kowaniec 129, 34-400 Nowy Targ

11.05.2020r.

3

2.

Przedszkole Nr 4 os. Bór 11, 34-400 Nowy Targ

11.05.2020r.

3

SZKOŁY PODSTAWOWE – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 (1 oddział przedszkolny) Pl. J. Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ

6.05.2020r.

0

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika (1 oddział przedszkolny) ul. M. Kopernika 28, 34-400 Nowy Targ

6.05.2020r.

0

3.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II (1 oddział przedszkolny) ul. Kowaniec 125a, 34-400 Nowy Targ

6.05.2020r.

1

4.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego (2 oddział przedszkolny) oś. Niwa 4c, 34-400 Nowy Targ

6.05.2020r.

4

5.

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej (2 oddziały przedszkolne) Pl. J. Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ

6.05.2020r.

0

   

RAZEM

134

 

VIII. Kultura promocja i sport.

Wydział Kultury, Sportu i Promocji zorganizował konkurs plastyczny „Sowy w mieście”. Dzieci i młodzież miały za zadanie przygotować w dowolnej formie plastycznej pracę, której bohaterem była sowa. Konkurs organizowany wspólnie z kanałem Youtube „Otwórz oczy, patrz” i Danielem Urbaniakiem cieszył się bardzo dużą popularnością, drogą e-mailową wpłynęło ponad 80 prac. Wyniki konkursu oraz zdjęcia wybranych prac znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach organizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji:

 1. Konkurs pt.”Zwyczaje i obrzędy naszych przodków”. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, zorganizowany w dwóch kategoriach
  1. Fotografie archiwalne, przedział 1900-2020 (rejestrujący życie jednostki od narodzin do śmierci, chrzest, komunia, bierzmowanie, ślub, pogrzeb, przyjęcia imieninowe, urodzinowe i inne).
  2. Fotografie wykonane współcześnie w okresie 2000-2020 rejestrujące aktualne rodzinne zwyczaje oraz sytuacje obrzędowe (rozdzielczość min. 3 MG).
   Konkurs został ogłoszony w ramach mikroprojektu pt."Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ- Kieżmark" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Czas trwania konkursu do 31.07.2020 r.
 2. XXII edycja konkursu: "Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy". Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2020 r. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w formie pucharów oraz bonów towarowych.
  Wydział Kultury, Sportu i Promocji zapoczątkował akcję promocji nowotarskich firm zajmujących się gastronomią w czasach pandemii. Na stronie Urzędu Miasta i profilu Facebook powstała lista podmiotów świadczących usługi na wynos i dowóz dla mieszkańców Miasta. Lista powstała w oparciu o zgłoszenia, a także dzięki pracownikom Wydziału, którzy wyszukiwali podmioty oferujące swoje usługi w tym zakresie.

IX. Zamówienia publiczne.

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, oświetlenia ulicznego i jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie 1.07.2020 r. – 30.06.2021 r. Wyznaczono termin składania ofert na 11.05.2020 r.
 2. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 33 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez NETSECURE Sp. z o. o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 109 998,90 zł.
 3. Ponownie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony oraz podpisano umowę na zakup i dostawę ciągnika w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr. nr RPMP.06.03.01-12-0497/16 z PILAR-TECH Spółka Jawna T. Krzysztofek, K. Loranc ul. Powstańców 4, 31-422 Kraków z ceną wykonania zamówienia 365 310,00 zł.
 4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony oraz podpisano umowę na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z Panią Agnieszką Biel-Habieda Firma Handlowo-Usługowa „AGMAR” ul. Kolbego 62, 34-730 Mszana Dolna z ceną wykonania zamówienia 243 620,21 zł.
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na:
  • remont kładki pieszo rowerowej na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, obok lodowiska w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr,
  • remont kładki pieszo rowerowej na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, Kowaniec za Urzędem Gminy w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr oraz podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDEX Sp. z o. o. os. Sikory 40A, 34-453 Ochotnica Górna z ceną wykonania zamówienia w I części 737 909,18 zł, w II części 734 360,63 zł.
 6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2020 r. oraz podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową „Kal-Trans” Sp.j. os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary z ceną wykonania zamówienia 1 047 280,00 zł.
 7. Podpisano umowy na:
  • przebudowę ul. Młynówka w Nowym Targu polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr z P.B.U. ZIBUD Sp. o. o. 34-608 Kamienica 1000 z ceną wykonania zamówienia 585 637,40 zł,
  • przebudowę ul. Roberta Schumana w Nowym Targu polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr z Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce z ceną wykonania zamówienia 268 994,01 zł.
 8. Ogłoszono, rozstrzygnięto zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr z Panem Mariusz Murzyniak Projektowanie i nadzór w budownictwie 34-483 Lipnica Wielka 616a z ceną wykonania zamówienia 21 294,00 zł.
 9. Ogłoszono, rozstrzygnięto zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na odnowienie starego oznakowania poziomego oraz wykonywanie nowego oznakowania z Panem Michał Kołodziejczyk MK Drogi ul. Słoneczna 2B, 42-311 Żarki Letnisko z ceną wykonania zamówienia 90 441,50 zł.

X. Inne.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wynikającymi z tego trudnościami finansowymi poszczególnych podmiotów 30.03.2020 r. powołałem zespół roboczy w celu ustalenia zasad udzielania wsparcia oraz rozpatrzenia wniosków mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zwolnień z podatków, opłat oraz czynszów.

31.03.2020 r. przekazaliśmy do publicznej wiadomości zasady udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ. Wprowadziliśmy możliwość zmiany warunków umów najmu lokali oraz umów dzierżawy nieruchomości począwszy od 1 kwietnia, polegającą na obniżeniu wysokości miesięcznego czynszu najmu lub dzierżawy do 90% oraz wydłużeniu do 60 dni terminów płatności. Zmiany warunków ustalane są na podstawie wniosku najemcy w przypadku, gdy przychód uzyskany w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości w miesiącu, którego dotyczy wniosek, zmniejszył się o więcej niż 30% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Jeżeli najemca lub dzierżawca nie osiągnął w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek, porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej, dane o sytuacji najemcy lub dzierżawcy będą składane w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, a decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje wynajmujący lub wydzierżawiający. Możliwość zmiany warunków umów najmu dotyczy tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności ma bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a najemca lub dzierżawca nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ wg stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.

Do 8.05.2020 r. wpłynęły 33 wnioski w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ. Dwa z tych wniosków wymagają uzupełnienia. Jednocześnie nadmieniam, że wszystkie prawidłowo złożone wnioski, tj. 31, zostały rozpatrzone pozytywnie w części dotyczącej przesunięcia terminu płatności czynszu za kwiecień 2020 r. Sześciu wnioskodawcom przyznano 90% obniżki czynszu. Z dotychczas zgromadzonej dokumentacji oraz uzyskanych telefonicznie informacji wynika, że pozostali wnioskodawcy do takiej obniżki będą uprawnieni. Zakładając, że wszystkie wnioski spełnią określone wymagania wartość ulg wyniesie ok. 104 000 zł miesięcznie.

Oprócz wniosków o obniżenie czynszów, na dzień 8.05.2020 wpłynęło 18 wniosków dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Większość z nich jest kompletna i niebawem zostanie rozpatrzona. Część wniosków pozostaje bez rozpatrzenia: wnioskodawcy nie uzupełnili wymaganych dokumentów.

Wnioski o ulgi w czynszach są rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, natomiast wnioski w zakresie podatków są rozpatrywane na podstawie ordynacji podatkowej bez zbędnej zwłoki na bieżąco.

XI. Funkcjonowanie Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie koronawirusa.

Od piątku 13 marca, kiedy Rząd ogłosił stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, Urząd Miasta zachowuje ciągłość pracy, aby zapewnić obsługę mieszkańców i przedsiębiorców. Pracownicy urzędu prowadzą wszystkie sprawy wynikające z ich zakresów. Poza siedzibą prowadzony jest nadzór realizowanych inwestycji oraz konieczne do realizacji kontrole. Wszystkie działania prowadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W pierwszym okresie obsługiwaliśmy mieszkańców wyłącznie telefonicznie i mailowo. Dokumenty i wnioski były przyjmowane online lub w kopertach wrzucanych do urny, znajdującej się w przedsionku budynku Urzędu od ulicy Krzywej. Tam też można było pobrać odpowiednie druki dokumentów. Budynek Urzędu był dostępny tylko dla pracowników, a w wyjątkowych sytuacjach, w celu rejestracji zgonu oraz sporządzania aktu zgonu, pracownicy USC przyjmowali strony osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Ograniczyliśmy do minimum kontakty między pracownikami. Wszystkie bieżące sprawy, prowadzone przez urząd, uzgadniane były z interesantami telefonicznie bądź mailowo. Skupiliśmy się na odbieraniu telefonów i instruowaniu mieszkańców, jak załatwić daną sprawę bez wychodzenia z domu. Od kilku dni umożliwiamy dostęp osobom zainteresowanym do skorzystania z kasy oraz odbiór awizowanych przesyłek na stanowisku w Biurze Obsługi Mieszkańców. Kolejno planujemy uruchamiać wszystkie inne wydziały oraz jednostki.

Pracownicy byli na bieżąco informowani o sytuacji oraz instruowani, jak sprawnie w okresie epidemii wywiązywać się z obowiązków dla dobra mieszkańców i bezpieczeństwa urzędu. Bezwzględnie stosują się do zaleceń w zakresie odległości. Po budynku poruszamy się w sposób dający bezpieczny dystans, w maskach ochronnych. Wszyscy zostali zaopatrzeni w środki dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki ochronne. Organizowaliśmy pracę wydziałów tak, żeby w podległych komórkach obecni byli zawsze pracownicy, mogący przynajmniej udzielić informacji we wszystkich sprawach prowadzonych przez daną jednostkę, co ułatwiało komunikację z petentami oraz między wydziałami.

Pracownicy urzędu wspierali również inne służby w wykonywaniu zadań np. udzieliliśmy wsparcia dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy przy organizacji dowozu posiłków do najbardziej potrzebujących mieszkańców Nowego Targu. Dołączyliśmy również do akcji "Maseczka dla seniora" w zakresie dowozu jej do domu. Uruchomiono przy Nowotarski Klub Abstynentów "Rodzina" komunikację telefoniczną w zakresie pomocy terapeuty uzależnień oraz psychologa. Szczegółową informację przedstawi Pani Dyrektor OPS Agnieszka Zmarzlińska.

Pracownicy wykazują się cierpliwością i zrozumieniem sytuacji. Oczywiście cały czas istnieje lęk i obawa, towarzysząca wszystkim, którzy są w pracy w tym trudnym okresie.

Zarządzanie kryzysowe funkcjonuje bez zastrzeżeń. Praktycznie przez całą dobę pracownicy urzędu monitorują sytuację i w razie potrzeby raportują do Burmistrza. Błyskawicznie też przekazywane są informacje dla mieszkańców, a także wydawane zarządzenia dla podległych jednostek.

Pliki do pobrania

sbmzd_20200310_20200511.pdf (604) KB

Wytworzył: Zbigniew Strama
Data wprowadzenia: 11-05-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 322

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE