X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 28 grudnia 2019r. do 3 lutego 2020r.


AiK.0057.01.2020

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I Fundusze Pomocowe i Inwestycje

 1. Wystosowano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla zadania "Piracki plac zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu" realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2020. Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2020 r.
 2. Miasto Nowy Targ pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wartość dofinansowania: 99 988 euro. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowackim miastem Liptowski Mikulasz. W ramach realizacji projektu na terenie Miasta powstanie Miasteczko rowerowe służące kształtowaniu nawyków oraz doskonaleniu techniki jazdy na rowerze.
 3. W siedzibie Euroregionu Tatry odbyło się robocze spotkanie wszystkich partnerów projektu pn. Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III. Na spotkaniu poruszono bieżące aspekty związane z realizacją projektu, który jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 4. Zakończyła się kontrola dotycząca realizacji projektu pn. Utworzenie sieci bezpłatnych, publicznych hot spotów WIFI w ramach Programu WIFI4EU w tym zakup niezbędnego sprzętu i instalację punktów dostępu WIFI. Kontrola potwierdziła prawidłową realizację projektu, tym samym podtrzymując przyznane finansowanie punktów WIFI w kwocie 15 000 euro. Projekt został w 100 % sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu WIFI4EU. Zachęcam Państwa do korzystania z tych bezpłatnych punktów hot spot zrealizowanych w ramach programu WIFI4EU, których w Nowym Targu jest 14, są to punkty dostępu zewnętrzne i wewnętrzne a zlokalizowane są w następujących miejscach:

 

Punkty zewnętrzne

Punkty wewnętrzne

1. Rynek (2 punkty)

1.Muzeum Drukarstwa

2. Park Miejski przy altanie oraz przy kawiarni

2.Wieża wodna

3. Miejska Hala Lodowa

3.Budynek Ratusza – Punkt Informacji Turystycznej

4. Hala Gorce – przy boiskach sportowych

4.Miejska Hala Lodowa

5. Stadion Miejski im. Piłsudskiego

5.Dworzec PKP

6.Miasteczko rowerowe

6.Basen - Kawiarenka

 

II Podatki i Opłaty

 1. W związku z wprowadzeniem na terenie Gminy Miasto Nowy Targ od dnia 1 lutego 2020r prawnego obowiązku segregacji odpadów komunalnych w Urzędzie Miasta został uruchomiony punkt informacyjny znajdujący się przy Biurze Obsługi Mieszkańców, w którym można otrzymać harmonogramy odbioru, wzory deklaracji oraz opracowaną przez referat ulotkę informacyjną o zasadach segregacji odpadów komunalnych. Powyższa informacja pojawiła się w lokalnych mediach, mediach społecznościowych oraz w prasie. Ponadto przygotowano ulotki informacyjne dla mieszkańców budynków wielolokalowych dotyczące zasad segregacji odpadów, które są przekazywane Zarządcom Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych Nowego Targu.
 2. Złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ" nr POIS.02.02.00-00-006/18 w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną. Kwota przyznanego dofinansowania to 3 777 534,69 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
 3. W dniu 4 stycznia 2020r. pracownicy Referatu ds. Gospodarki Odpadami przeprowadzili kontrolę interwencyjną w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów
  o ochronie środowiska w ramach kompetencji Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie uciążliwości związanych z niezidentyfikowanym fetorem pochodzącym z terenu firmy FCC Podhale Sp. z o. o, ul. Jana Pawła II 115 w Nowym Targu, gdzie zlokalizowana jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W dniu przeprowadzonej kontroli stwierdzono,
  że z terenu zlokalizowanej na ww. nieruchomości instalacji nie wydobywa się żaden uciążliwy zapach. Odpady zagospodarowane i magazynowane są w sposób prawidłowy, nie stwierdzono żadnych odcieków z miejsc składowania i sortowania odpadów. Skontrolowano również zlokalizowany na terenie instalacji kompostownik, który w dniu kontroli był nieczynny, a z jego obszaru nie wydobywał się żaden uciążliwy zapach.
 4. W dniu 16 stycznia 2020r. w Klubie Seniora przeprowadzono szkolenie dla klubowiczów dotyczące zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Podczas szkolenia rozdano ulotki informacyjne oraz materiały edukacyjne.

III Rozwój, Urbanistyka i Gospodarka Nieruchomościami

 1. W dniach od 30 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. do wglądu publicznego wyłożony był projekt mpzp Nowy Targ 16-30. Uwagi do ww. planu można składać do dnia 13 lutego 2020 r. Plan ten obejmuje m.in. teren gdzie planowana jest lokalizacja Centrum Sportów Lodowych.
 2. Również w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. do wglądu publicznego będzie wyłożony projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ - Centrum Sportów Lodowych. Uwagi do ww. zmiany studium można składać do dnia 20 lutego 2020 r.
 3. Do dnia 13 lutego 2020 r. można składać wnioski do punktowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ dla terenu byłej zajezdni PKS przy ul. Ludźmierskiej.
 4. Do dnia 13 lutego 2020 r. można składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 36 (Ludźmierska II). Obszar objęty planem dotyczy terenów od granicy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 33 (Zajezdnia) na wschodzie, wzdłuż ul. Ludźmierskiej na południu, wzdłuż granicy miasta na zachodzie i rzeki Czarny Dunajec na północy.
 5. Również do dnia 13 lutego 2020 r. można składać wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). Obszar objęty zmianą dotyczy terenów stanowiących część os. Polana Szaflarska.
 6. W drodze procedury zamówień publicznych wyłoniono projektanta, który wykona zmianę mpzp Nowy Targ 25 (Kowaniec - Kokoszków) oraz zmianę Nowy Targ 24 (Dział). Najkorzystniejsze oferty złożyło Biuro Urbanistyczne - Maria Modzelewska z Nowego Sącza.
 7. Opublikowano Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km - na wniosek z 24 września 2019r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

IV Drogownictwo i Transport

 1. Zawarto z Gminami Nowy Targ i Szaflary umowy w sprawie dofinansowania w roku 2020 przewozów autobusami MZK na ich terenie.
  Kwota dofinansowania przez Gminę Nowy Targ to 723.319,31 zł, plan wozokilometrów 212.177
  Kwota dofinansowania przez Gminę Szaflary to 99.509,26 zł, plan wozokilometrów 29.181
 2. Złożono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wniosek w zakresie współfinansowania budowy doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Kolejowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Marii Pajerskiej.
 3. Zakupiono i wymieniono 3 maszty aluminiowe na ul. Krzywej przed Urzędem Miasta.
 4. Zlecono zakup mobilnej podstawy wraz z tablicą z wyświetlaczem prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w zakresie przestrzegania przez kierowców ograniczeń prędkości.
 5. Zlecono wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na wszystkich drogach wewnętrznych na os. Polana Szaflarska.
 6. Uzyskano zatwierdzony projekt organizacji ruchu na ul. Parkowej, opracowany w celu uniemożliwienia parkowania pojazdów blokujących wjazd na ul. Parkową pomiędzy posesjami nr 12 i nr 15.
 7. W związku z licznymi uwagami do złożonego przez Biuro Projektowe Droginwest, ul. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka - Zdrój wniosku w sprawie zaopiniowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu związanego z wykonaniem przebudowy przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 957 ul. Ludźmierska w Nowym Targu w dniu 16.01.2020 r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami wykonawcy robót, inwestora oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedstawiciele Miasta po raz kolejny apelowali do wykonawcy i inwestora modernizacji linii kolejowej o zapewnienie tymczasowego objazdu w związku z wymianą torowiska na ul. Ludźmierskiej.

V Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Działania bieżące:

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 39 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 2. W związku ze stwierdzonym przez Pracowników Wydziału przypadkiem spalania odpadów, Sąd Rejonowy w Nowym Targu nałożył na osobę obwinioną karę grzywny wraz z obciążeniem kosztami postępowania w łącznej kwocie 5570 zł.
 3. W dniach od 04.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w ramach programu LIFE Krakowski Alarm Smogowy przy współpracy z Ekodoradcą Miasta Nowy Targ przeprowadził pomiary jakości powietrza na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu. Projekt polegał na zainstalowaniu 2 pyłomierzy i czujnika CO2 w szkole. Jeden z pyłomierzy dokonywał pomiaru na zewnątrz szkoły. Drugi w jednej z sal lekcyjnych. Dodatkowo w sali zamontowany był czujnik CO2. Badania miały na celu określić w jakim stopniu zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz wpływa na jakość powietrza wewnątrz budynków. Wyniki badań opracowywane są przez Krakowski Alarm Smogowy.
 4. W dniu 10 stycznia 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym w ramach nowego Programu Ochrony Powietrza. Spotkanie zorganizowane zostało w Spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W dniu 24 stycznia 2020 r. zgłosiliśmy uwagi do przedmiotowej aktualizacji Programu ochrony powietrza.
 5. W dniu 13 stycznia 2020 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyła się Konferencja antysmogowa "Stan powietrza a zdrowie". W auli PPUZ prelekcje wygłosili między innymi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Ekodoradca Urzędu Miasta Nowy Targ.
 6. Celem skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących ochrony powietrza w dniu 21 stycznia 2020 r. podpisałem umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu-Zdroju dotyczącą kontynuacji współpracy w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych pobranych przez pracowników Wydziału w trakcie kontroli.
 7. W ramach realizacji projektu pn. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" w dniu 24.01.2020 r. otwarto oferty do ogłoszonego przetargu. Do przetargu zgłosiło się 9 firm. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umów na realizację instalacji OZE. O szczegółach będę informował Państwa odrębnie.
 8. W dniu 26 stycznia br. na nowotarskim Rynku odbyła się akcja pn. "Palmy Czysto" organizowana przez Stowarzyszenie Otwarta Nowotarska Inicjatywa przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Nowym Targu, z Międzywojewódzkim Cechem Kominiarzy. Przedmiotową akcję objąłem patronatem. Podczas akcji przekazano niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wymogu czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych, uchwale antysmogowej, a także zaprezentowano jak ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza paląc w starych kotłach c.o. metodą od góry, do czasu ich wymiany na nowoczesne i proekologiczne. Przekazana została również wiedza o dostępnych programach dofinansowania do wymiany kotłów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przygotował oraz rozdysponował ulotki i plakaty w tym zakresie.
 9. W ramach programu "LIFE" Gmina Miasto Nowy Targ wypożyczyła na okres od 20 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kamerę termowizyjną, celem dokonywania wstępnych oraz ogólnych darmowych analiz budynków zlokalizowanych na terenie miasta. Ekodoradca wraz z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wykonali 31 inspekcji termowizyjnych budynków. Podczas prowadzonych inspekcji mieszkańcy uzyskali informacje dotyczące strat ciepła w budynkach i możliwościach ich zapobiegania. Podczas badań termowizyjnych prowadzone były także kontrole źródeł ogrzewania w przedmiotowych budynkach. Na starych kotłach centralnego ogrzewania naklejane były informacje dotyczące ostatecznego terminu ich wymiany zgodnie z założeniami uchwały antysmogowej.

Działania w zakresie ochrony powietrza - ogółem.

 1. Programy dofinansowania do wymiany kotłów: 
  • W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2017 roku zakończyliśmy kilkuletni program dofinansowania do wymiany kotłów ze środków WFOŚiGW w Krakowie (50% dotacji) oraz ze środków budżetu miasta (35% dotacji) w ramach którego program objął 170 inwestycji w budynkach mieszkalnych. Wydatkowano kwotę 2 203 500 zł (1 101 750 zł z WFOŚiGW oraz 771 225 zł z budżetu miasta, pozostałe 15 % to wkład własny mieszkańców).
  • Trwa realizacja dwóch programów dofinansowań do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Łączna ilość planowanych do wykonania inwestycji: 225 szt., w tym na gaz: 50 szt., na biomasę: 75 szt., na ekogroszek: 100 szt.
  • Kwota dofinansowania dla programu z Poddziałania 4.4.2. (biomasa, paliwa gazowe) wynosi 1 777 342,02 zł (dotacja - 1 749 529,00 zł ), a dla programu z Poddziałania 4.4.3. (paliwa stałe ekogroszek) wynosi 913 650,00 zł (dotacja - 759 710,93 zł). Pozostały do realizacji 33 inwestycje (26 inwestycji na ekogroszek, 1 inwestycja na gaz z sieci, 6 inwestycji na pellet).
  • Trwa realizacja budżetowego programu dofinansowań do wymiany starych niskosprawnych piecy i kotłów centralnego ogrzewania na przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2018 roku wykonano 10 inwestycji. Kwota dofinansowania wynosiła dla jednej inwestycji 8 tys. złotych. Natomiast w 2019 r. zrealizowano 18 inwestycji z dotacją w kwocie 5 tys. złotych dla jednej inwestycji.
  • W 2019 roku w ramach środków z budżetu miasta udzielono pomocy finansowej dla mieszkańców do wymiany starych piecy i kotłów zasilanych paliwami stałymi na nowe kotły gazowe kondensacyjne. W ramach programu wykonano 40 inwestycji, a kwota dofinansowania wymiany wynosiła 5 000 zł dla jednej inwestycji.
  • Właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowy Targ zainteresowani wymianą kotłów w ramach dotacji mogą otrzymać w 2020 r. dofinansowanie do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwami stałymi na: kotły kondensacyjne na gaz z sieci i przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokość dofinasowania wynosiła 5 000 zł dla jednej inwestycji.
   Aktualnie realizacja programów dofinansowania trwa! W przypadku wyczerpania środków dotacyjnych z budżetu miasta, przewidzianych w 2020 roku na ten cel, dla mieszkańców (500 tys. złotych), uruchomione zostaną kolejne środki finansowe aby mieszkańcy chcący wymienić stare kotły na nowoczesne, mogli skorzystać z dotacji.
   Ponadto w związku ze znacznym zanieczyszczeniem powietrza na terenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, mając na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców wystąpiłem o pomoc finansową w wysokości 1,5 mln złotych do Premiera (pismo z dnia 8 listopada 2019 r.). Nasze pismo zostało skierowane przez Premiera do Ministerstwa Klimatu - czekamy na odpowiedź. Działania te są podyktowane między innymi faktem, iż pomimo zatwierdzenia wniosku przez służby Marszałka Woj. Małopolskiego o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ (wnioskowana kwota dotacji to 3 874 648,55 zł do 189 szt. inwestycji planowanych do realizacji, w tym 103 szt. na gaz z sieci, 38 szt. na biomasę i 48 szt. podłączenia do sieci ciepłowniczej), wniosek nie został dofinansowany. Obiecane środki zostały przekazane na tzw. "Obwarzanek Krakowski".
 2. W 2019 roku podpisałem porozumienie z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie wspólnej realizacji Rządowego Programu "Czyste Powietrze". Dzięki porozumieniu mieszkańcy Nowego Targu mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat programu i pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie bezpośrednio w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Informowanie mieszkańców trwa na bieżąco. Pracownik Wydziału GKiOŚ pomógł złożyć trzy bardzo obszerne wnioski natomiast statystycznie z terenu Nowego Targu skorzystało 20 wnioskodawców.
 3. W ramach działań dotacyjnych OZE:
  Miasto uczestniczy w projekcie pn.: "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia". Całkowita wartość projektu 52 678 506,37 zł, w tym dofinansowanie z UE 28 855 759,18 zł. Podpisano 193 umowy na 207 instalacji w tym; kolektory słoneczne 67 instalacji, panele Fotowoltaiczne 75, pompy ciepła 65 instalacji. Planowane są dodatkowe instalacje na panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. O bieżących szczegółach tego projektu informowałem w punkcie I tego sprawozdania.
 4. Likwidacja starych kotłów na paliwa stałe w ramach realizacji POPWM: 
  • w 2016 r.: 163 szt.
  • w 2017 r.: 123 szt.
  • w 2018 r.: 149 szt.
  • w 2019 r.: 172 szt.
  • w 2020 r.: kontynuacja wymian starych kotłów już trwa (6 szt. w styczniu 2020 r.) 
   ŁĄCZNIE: 607 sztuk.Ta liczba nie obejmuje inwestycji prywatnych wymiany starego pieca bez udziału środków publicznych. Od początku 2020 r. Urząd Miasta Nowy Targ dokonał pięciu zwrotów tytułem refundacji kosztów poniesionych na przyłącz gazu do budynku mieszkalnego, osobom które dokonały wpłat na Miejski Społeczny Komitet Gazyfikacji Miasta Nowy Targ. Łącza kwota refundacji przypadająca na okres od 1 stycznia 2020 r. do 3 lutego 2020 r. wynosi: 9 826 zł.
 5. Ilość kontroli w zakresie spalania odpadów i pozostałości roślinnych w ramach realizacji POPWM: 
  • w 2016 r.: 101 szt.
  • w 2017 r.: 197 szt.
  • w 2018 r.: 177 szt.
  • w 2019 r.: 396 szt. ŁĄCZNIE: 871 sztuk.
   Podczas kontroli upoważnieni pracownicy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska udzielają także informacji o możliwościach dofinansowania do wymiany kotłów, zbierają informacje do obowiązkowej wojewódzkiej bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (obecnie w bazie mamy prawie 1 400 budynków z miasta Nowy Targ).
 6. Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska nakładane są kary grzywny przez Sąd. W przypadku kiedy zostanie stwierdzony proceder spalania odpadów, wtedy pracownik upoważniony przez Burmistrza Miasta Nowy Targ pobiera próbkę popiołów paleniskowych, które są wysyłane do akredytowanego laboratorium celem przeprowadzenia badań i stwierdzenia czy doszło do spalania niedozwolonych substancji. Od 2017 roku Sąd Rejonowy w Nowym Targu wydał 15 wyroków celem nałożenia kar grzywny na mieszkańców. Przestrzegam przed procederem spalania niedozwolonych substancji w budynkach oraz na zewnątrz powierzchni ziemi, ponieważ kary są dotkliwe i zazwyczaj wynoszą 5 000 zł. Ponadto sprawca jest dodatkowo obciążony kosztami sądowymi.
  O wyrokach w poszczególnych latach informowałem na bieżąco w moich sprawozdaniach na Sesjach Rady Miasta.  
 7. Monitoring Środowiska oraz informowanie społeczeństwa o wynikach to obowiązek naszego samorządu, w ramach którego są realizowane następujące zadania:
  • finansowanie zużycia energii przez Państwową Stację Monitoringu od czasu zainstalowania jej przez WIOŚ w Krakowie tj. od marca 2016 roku,
  • w uzupełnieniu Państwowego Monitoringu Środowiska do badania jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ zainstalowano dwa sensory firmy AIRLY: na terenie Nowotarskiej Telewizji Kablowej przy ul. Józefczaka (własność NTvK) i na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Niwa (własność Grzegorz Luberda). Jest to spowodowane tym aby poszerzyć wiedzę na temat rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Nowy Targ, oraz w związku z brakiem zgody GIOŚ (poinformowano nas o braku środków na ten cel) na instalację nowych referencyjnych stacji pomiarowych.
  • uruchomienie Systemu SMS celem informowania społeczności lokalnej, która zainteresowana jest danymi na temat stanu jakości powietrza,
  • informowanie na bieżąco mieszkańców miasta i zainteresowanych o stanie jakości powietrza i o środkach ostrożności w przypadku przekroczeń na terenie miasta.
 8. Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska:
  • uruchomiony tryb zgłaszania nieprawidłowości jest czynny całą dobę pod numerem telefonu: 18 26 64 888, gdzie mieszkańcy mogą nagrywać swoje zgłoszenia, można także wysłać wiadomość e-mail pod adres: kontrola_dym@um.nowytarg.pl.
 9. Działania MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.:
  • Pozyskano środki z NFOŚiGW w ramach Działania 1.5 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu", w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozyskana kwota dofinansowania to 10 065 326,96 zł, na budowę nowej sieci o długości 5,5 km i modernizacji istniejącej sieci o długości 6,0 km,
  • Pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 308 218,75 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe".
 10. W najbliższym czasie po raz kolejny zostanie przesłana do mieszkańców miasta (wraz z decyzjami podatkowymi) informacja o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej oraz o możliwości wsparcia finansowego dla właścicieli budynków mieszkalnych przy wymianie starych kotłów c.o. na nowoczesne i ekologiczne.
 11. Ciągła praca w celu poprawy jakości powietrza, a także monitorowanie zjawiska zanieczyszczenia, w tym informowanie społeczeństwa o tym problemie to zadanie, które realizuje w trybie ciągłym nasz samorząd gminny.
  Chciałbym zwrócić uwagę na fakt iż powietrze nie zna granic, dlatego winny zostać podjęte stanowcze działania w zakresie ochrony powietrza również przez inne samorządy, w szczególności graniczne z miastem Nowy Targ. Ten właśnie temat poruszył Pan Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi na nasze pismo w dniu 12 grudnia 2019 roku, w którym to stwierdził, że: "Realizacja działań, do których gminy zostały zobowiązane w POP, obejmujących w szczególności likwidację niskiej emisji powinna wpłynąć w sposób zauważalny również na stężenia zanieczyszczeń w Nowym Targu".
 12. Gmina Miasto Nowy Targ łącznie z innymi gminami województwa małopolskiego uczestniczy w dużym "Projekcie zintegrowanym LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, którego jednym z głównych zadań było zatrudnienie w naszej gminie osoby pełniącej funkcję tzw. Ekodoradcy". Tworzy on sieć współpracujących ze sobą "Ekodoradców" zatrudnionych w pozostałych gminach Małopolski uczestniczących w tym Programie, którzy wspierają i jeszcze bardziej koordynują wdrażanie Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego na poziomie gmin, organizują dalsze programy dofinansowania dla mieszkańców do wymiany starych źródeł grzewczych oraz angażują mieszkańców do realizacji działań w zakresie wymiany ogrzewania i oszczędności energii. "Ekodoradca" również wspiera wszelkiego rodzaju projekty z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony powietrza i klimatu oraz nadzoruje realizację zadań określonych w przyjętym przez Radę Miasta Nowy Targ Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ.
 13. Ponadto informuję Państwa że realizujemy szereg działań edukacyjno-informacyjnych dla wszystkich społeczności naszego miasta w szczególności dzieci i młodzieży, a także seniorów.
 14. W najbliższym czasie również działania kontrolne i prewencyjne zostaną wzmocnione poprzez naloty dronu, ale w tej sprawie będę informował Państwa odrębnie.

VI Urząd Stanu Cywilnego

 1. W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego Nowym Targu w trybie zwykłym zarejestrowano:
  • 1577 urodzeń,
  • 327 małżeństw,
  • 1006 zgonów.
 2. W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Targu w trybie szczególnym zarejestrowano
  • 254 urodzeń,
  • 81 małżeństw,
  • 38 zgonów.
 3. W 2019 roku zostało zmigrowanych 12 047 aktów stanu cywilnego, natomiast liczba ludności Miasta na koniec 2019 roku wyniosła 31 979.

VII Oświata

 1. W okresie od 27 stycznia br. do 7 lutego br. w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ trwają ferie zimowe. Pracują 2 publiczne przedszkola i przedszkola niepubliczne.
 2. W dniu 27 stycznia br. na Długiej Polanie i Zadziale rozpoczęły się zajęcia nauki jazdy na nartach zjazdowych dla 132 uczniów, rekrutujących się ze wszystkich szkół podstawowych miasta Nowy Targ. Utworzono 11 grup zajęciowych, po 12 uczniów w grupie. Uczniowie dojeżdżają na zajęcia autobusami, pod opieką 11 opiekunów grup. Miasto zabezpiecza uczestnikom odpowiedni sprzęt narciarski i prawo do korzystania z wyciągów. Zajęcia prowadzą uprawnieni instruktorzy. Projekt pt. "Jeżdżę z Głową" realizowany przez miasto Nowy Tag i Województwo Małopolskie w ramach w realizacji zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2020r. Projekt budżetu 84.348,00 zł. Wsparcie Województwa Małopolskiego w kwocie 30.000,00 zł. Zakończenie zajęć nastąpi w dniu 5 lutego 2020r.
 3. Zakończył się proces konsultacji terminów i zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz rekrutacji do klas I i do klas sportowych w szkołach podstawowych miasta Nowy Targ. Stosowne zarządzenia będą upublicznione na tablicach ogłoszeń w przedszkolach i szkołach oraz znajdują się na stronie internetowej miasta Nowy Targ, w zakładce zarządzenia.
  Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w danej szkole, w aspekcie jej możliwości lokalowo-kadrowych i w przypadku gdy dana szkoła uzyska zgodę organu prowadzącego na utworzenie klasy sportowej. Tak więc nie we wszystkich szkołach podjęte zostaną przez dyrektorów zarządzenia o rozpoczęciu rekrutacji.
  Zgodnie obowiązującymi zasadami Prawa oświatowego rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli muszą niezwłocznie przed ustalonym przez gminę terminem dla przeprowadzenia rekrutacji ( w ciągu 7 dni przed terminem rekrutacji) złożyć oświadczenie o kontynuacji wychowania przedszkolnego, w danym przedszkolu.
  Do klas I w szkołach podstawowych dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym danej szkoły przyjmowane są poza procedurą rekrutacji (z urzędu).
  Rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły powinni jednak dokonać niezwłocznie zapisu dziecka do szkoły obwodowej.
 4. Dokonano rozliczenia ustawowego obowiązku miasta w zakresie zabezpieczenia nauczycielom przedszkoli i szkół w 2019r. gwarantowanych im średnich wynagrodzeń w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. Tylko w grupie nauczycieli stażystów zaszła konieczność przyznania dodatku wyrównawczego w łącznej kwocie 16.304,12 zł.

VIII Kultura, Sport i Promocja

 1. 28 grudnia odbył się tradycyjnie już Świąteczny Koncert Miejskiego Nauczycielskiego Chóru "Gorce". Koncert zatytułowany "Ulubione Kolędy Jana Pawła II" był jednym z ostatnich wydarzeń kończących obchody 40 - lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Koncert został zorganizowany w ramach zadań Konkursu Ofert w dziedzinie Kultury i Sztuki na rok 2019.
 2. 29 grudnia odbył się koncert kolęd i pastorałek zorganizowany przez chór "Echo Gorczańskie" w kościele NSPJ. Zadanie zatytułowane "Chóry Podhalańskie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II - 40. koncert w 40. rocznicę pobytu Ojca św. w Nowym Targu" oficjalnie zakończyły obchody 40 - lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Koncert został zorganizowany w ramach zadań Konkursu Ofert w dziedzinie Kultury i Sztuki na rok 2019.
 3. W dniach 5 stycznia i 12 stycznia odbyły się dwa turnieje futsalowe współorganizowane przez Urząd Miasta Nowy Targ. W Turnieju Noworocznym zwyciężyła drużyna Viva Spajki a w Mistrzostwa Podhala najlepsi okazali się zawodnicy Olimp Team. W zawodach brało udział kilkanaście zespołów z całej Małopolski. Zwycięzców dekorował Burmistrz Miasta.
 4. W dniu 6 stycznia po raz trzeci ulicami Nowego Targu przeszedł Orszak Trzech Króli. W tym roku, mędrcy i uczestnicy przybyli z dwóch różnych stron miasta, a połączone siły dwóch miejskich parafii jeszcze bardziej podwyższyły frekwencję tego i tak tłumnego wydarzenia.
 5. W dniu 10 stycznia odbyło się tradycyjne już Spotkanie Noworoczne Burmistrza Nowego Targu. W nowotarskim Ratuszu spotkali się parlamentarzyści, urzędnicy, przedstawiciele lokalnych spółek oraz firm, a także dyrektorzy. Była mowa o tym, co wydarzyło się w roku poprzednim, a także co czeka mieszkańców w 2020 roku.
 6. W dniu 20 stycznia na nowotarskim mobilnym lodowisku na Rynku odbył się pierwszy w Polsce pokazowy trening bramkarski z udziałem Przemysława Odrobnego, obecnych i byłych zawodników Podhala Nowy Targ i młodych adeptów hokeja na lodzie z całej Polski. W wydarzeniu promującym aktywność fizyczną i hokej na lodzie wziął udział Burmistrz Miasta.
 7. 21 stycznia odbyło się wręczenie nagród w XVI już edycji międzyszkolnego Konkursu Szopek, kartek świątecznych oraz Aniołów Bożonarodzeniowych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Prace dzieci były wystawione w holu Urzędu przez ponad miesiąc ciesząc oczy nie tylko pracowników ale również petentów magistratu.
 8. W czasie zimowych ferii, 27 stycznia - 9 luty, Miasto Nowy Targ przygotowało aktywną ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Wspólnie z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, klubem hokeja MMKS Podhale Nowy Targ i klubem łyżwiarstwa figurowego "Zwyrtany" zorganizowane zostały ślizgawki na Miejskiej Hali Lodowej, bezpłatne lekcje jazdy na łyżwach na hali lodowej i otwartym lodowisku na Rynku. W każdą niedzielę ferii na nowotarskim lotnisku najmłodsi mogą skorzystać z bezpłatnych przejażdżek psimi zaprzęgami.

IX Zamówienia Publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy strefy wypoczynku dla rowerzystów w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego Szlaku Wokół Tatr.
  Wyznaczono termin składania ofert na 31 stycznia 2020r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na:
  • przebudowę ul. Młynówka w Nowym Targu polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół Tatr - część I zamówienia
  • przebudowę ul. Roberta Schumana w Nowym Targu polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół Tatr - część II zamówienia.
  Wyznaczono termin składania ofert na 10 lutego 2020 r.
 3. W wyniku ogłoszonego przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół Tatr zostało złożonych 12 ofert. Najtańsza oferta została złożona przez Tomasza Stachulaka TS BUD ul. Pogranicza 79, 34-480 Jabłonka z ceną wykonania 1 045 602,80 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę trzech autobusów klasy I maxi oraz jednego autobusu klasy II maxi ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17 oraz podpisano umowę z Solaris Bus & Coach S. A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osielec, Owińska z ceną wykonania zamówienia 4 723 200,00 zł.
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasta Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych oraz podpisano umowę:
  • na część 1 zamówienia /ubezpieczenie majątkowe/ z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Drugi Oddziała w Krakowie z ceną wykonania zamówienia 409 512,00 zł,
  • na część 2 zamówienia /ubezpieczenie NNW członków OSP/ z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Krakowie z ceną wykonania zamówienia 11 880,00 zł,
  • na część 3 zamówienia /ubezpieczenie komunikacyjne/ z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z ceną wykonania zamówienia 359 150,40 zł.
 6. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z "Funduszu Dróg Samorządowych" zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu". Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Stopkę "SK Projekt" ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 29 250,00 zł.

X Pozostałe

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 30 grudnia wraz z moimi Zastępcami uczestniczyliśmy w otwarciu nowego Biura Poselskiego, Pana Posła na Sejm RP Andrzeja Guta - Mostowego,
 • 4 stycznia razem z V-ce Burmistrzami wzięliśmy udział w corocznym Koncercie Noworocznym zorganizowanym w auli Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej,
 • 8 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu samorządów, które odbyło się w Starostwie Nowotarskim,
 • tego samego dnia Pan Waldemar Wojtaszek udał się na spotkanie zorganizowane w Urzędzie Gminy Szaflary, a które dotyczyło gospodarki odpadami;
 • 14 stycznia uczestniczyłem w Noworocznym spotkaniu Rady Seniorów,
 • tego samego dnia wziąłem udział wraz z moimi Zastępcami w Spotkaniu Noworocznym zorganizowane przez Nowotarskiego Starostę;
 • 15 stycznia udałem się na spotkanie opłatkowe Prezydentów, Burmistrzów oraz Wójtów, które odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,
 • 17 stycznia udałem się na Koncert Kolęd w wykonaniu Nowotarskich Przedszkolaków oraz Koncert Kolęd w Szkole Podstawowej nr 2,
 • 18 stycznia razem z Radnym L. Pustówką, wzięliśmy udział w oficjalnym otwarciu nowo wybudowanej siedziby Teatru Lalek "Rabcio".
 • 19 stycznia uczestniczyłem w corocznej uroczystości Dnia Babci i Dziadka zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 oraz Strażaków z OSP w Nowym Targu,
 • 20 stycznia Pan Waldemar Wojtaszek spotkał się w Krakowie z Wicewojewodą Zbigniewem Starcem;
 • 23 stycznia wziąłem udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Księgowych,
 • tego samego dnia Pan Wiceburmistrz udał się na spotkanie partnerów projektu pn. Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III,
 • 27 stycznia Pan Wiceburmistrz spotkał się w tutejszym Urzędzie Miasta z Panem Łukaszem Smółką Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego oraz z Panem Janem Pichurą, Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, w sprawie remontu dworca PKP,
 • 30 stycznia wziąłem udział w uroczystym pożegnaniu mjr Piotra Drozda z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, który przeszedł na emeryturę,
 • tego samego dnia Pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek udał się na spotkanie do Gminy Nowy Targ, na spotkanie w sprawie projektu OZE.

Pliki do pobrania

sbmzd_20191228_20200203.pdf (305) KB

Wytworzył: Justyna Jaskierska
Data wprowadzenia: 03-02-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 320

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE