X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 198

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 08 października do 18 listopada 2019r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I Fundusze Pomocowe i Inwestycje

 1. Dokonano odbioru końcowego zadań inwestycyjnych pn.
  • "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szaflarskiej nr 140 i 142 oraz ul. Podtatrzańskiej nr 46 w Nowy Targu". Wykonawca: Firma Usługowa El-Mag, Magdalena Myson, Czarna. Wartość robót: 141 374,00 zł.
  • "Budowa oświetlenia drogowego na os. Szuflów w Nowym Targu". Wykonawca: Firma Magnum Tomasz Jachymiak, Łącko. Wartość robót: 79 685,00 zł.
  • "Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca - etap II wraz z budową obiektów Park & Ride i Bike & Ride". Wykonawca: Firma Remontowo - Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ, Wartość robót: 841 516,00 zł. Wysokość dofinansowania: 148 705,00 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  • "Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu." Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ, wartość robót: 198 632,00 zł.
  • "Remont pokrycia dachu na budynku głównym i łączniku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu". Wykonawca: Firma Budowlano- Instalacyjna Wraas Roman Plewa, Nowy Targ, wartość robót: 48 790,00 zł.
  • "Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową". Inwestycja współfinansowana ze środków programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS. Wartość zadania to 611 010,42 zł a uzyskane dofinansowanie wynosi 168 000,00 zł. Wykonawca: Firma Solid-Stet sp. z o.o., Szczecin.
  • "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Polnej w Nowym Targu." Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50 000,00 zł. Wykonawca: Firma Novatec, Marcin Kołacz, Nowy Targ, wartość inwestycji: 139 619,00 zł.
  • "Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE." Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ. Wartość robót: 2 345 308 zł.
 2. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969 w Nowym Targu." Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Robert Duda, Maniowy. Koszt prac projektowych: 19 680 zł
 3. W ramach zwrotu kosztów opłaty za przyłączenie do sieci gazowej w br. do 18.11.2019 r. dokonano rozliczenia 31 wpłat na Miejski Społeczny Komitet Gazyfikacji Miasta Nowy Targ. Łącznie kwota wypłaconych środków z budżetu miasta na dzień 18.11.2019 r. wynosi 65 605 zł.

II Drogownictwo i Transport

 1. Zakończono oczyszczanie rowów odwadniających drogi miejskie. Wykonawcą była firma Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Jan Adamczyk, Lasek 120, 34-404 Klikuszowa. Wartość umowna robót wyniosła 30 000,00 zł. Pozostałe prace w tym zakresie planowane są w okresie wiosennym.
 2. Podpisano umowę na współfinansowanie zadania w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych. Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych, tj. na skrzyżowaniu al. Kopernika z ul. Józefczaka, na al. Kopernika w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz na skrzyżowaniu al. Kopernika z ul. Na Równi. Obecnie prowadzona jest procedura wyłonienia wykonawcy robót.
 3. Zatwierdzono i wprowadzono zmiany organizacji ruchu w zakresie utworzenia przystanków autobusowych na ul. Kokoszków Boczna, ul. Kokoszków, ul. Zielona.
 4. Wymieniono 3 szyby w wiacie przystankowej na ul. Parkowej, wydatki częściowo sfinansowano w ramach likwidacji szkody majątkowej, którą pokrył ustalony przez Policję i Sąd wandal.

III Rozwój, Urbanistyka i Gospodarka Nieruchomościami

 1.  Od dnia 31 października 2019 r. Strefa Aktywności Gospodarczej ma 2 nowych dzierżawców. Nowi inwestorzy mają do dyspozycji teren o pow. ok. 2,7 ha, z którego zrezygnowali dotychczasowi dzierżawcy. W wyniku naboru otwartego wybrano dwie firmy spełniające wymagane kryteria, a są nimi Kościelniak & Kaznowski s.c. oraz Resident Team Sp. z o.o. Sp. K. Obie firmy specjalizują się w produkcji mebli.
 2. Dnia 5 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, na którym m.in. wydano pozytywną opinię dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 35 (Ceramiczna - Składowa - Bór) kończąc tym samym udział w projekcie "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0" realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.
 3. W dniu 8 listopada 2019 r. podpisano umowę na rozbiórkę budynku na ul. Ustronie 8 z firmą SONA, Piotr Omylak z siedzibą w Lipnicy Wielkiej. Prace rozbiórkowe trwają.
 4. Od dnia 14 listopada 2019 r. można składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem). Zmiana planu obejmuje fragment drogi krajowej DK 49 Nowy Targ - Jurgów - granica państwa. Wnioski można będzie składać do dnia 6 grudnia br.
 5. Również od dnia 14 listopada 2019 r. można składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków). Zmiana planu obejmować będzie tereny zaktualizowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Wnioski można będzie składać do dnia 16 grudnia br.
 6. W dniu 15 listopada 2019 r. podpisano umowę na rozbiórkę budynku na ul. Niwa 19 z firmą Barbara Wajsak z siedzibą w Waksmundzie. Prace rozbiórkowe trwają.
 7. W związku z podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Infrastruktury, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Starostami Nowotarskim i Tatrzańskim a także Burmistrzem Zakopanego i Burmistrzem Nowego Tagu, przystąpiono do opracowania "Programu rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza do 2030 roku". Dotychczas odbyły się dwa spotkania robocze w Ministerstwie Infrastruktury oraz w Urzędzie Marszałkowskim. W ostatni piątek, 15 listopada br., również takie spotkanie odbyło się w tut. Urzędzie. Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przystąpienia do pilotażowego programu polegającego na opracowaniu "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)", który w ramach w/w "Programu" miałby zostać opracowany. Przedstawiciele gmin i powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego wspólnie uznali, że koszty przystąpienia do pilotażu przekraczają możliwości finansowe samorządów, w związku z powyższym samorządy zadeklarowały gotowość merytoryczną i strategiczną w zakresie przystąpienia do pilotażu, natomiast w zakresie finansowania projektu zwrócą się do Marszałka o wsparcie.

IV Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 78 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 2. W związku z prowadzonymi działaniami i skierowanym wnioskiem o ukaranie karą grzywny, Sąd Rejonowy w Nowym Targu ukarał osobę obwinioną za rozsączanie nieczystości ciekłych kwotą 2270 zł wraz z kosztami sądowymi. Ponadto skierowano wniosek do Sądu o ukaranie osoby za stwierdzone spalanie niedozwolonych substancji.
 3. Zgodnie z zapisami tzw. Uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego, nie wolno na terenie Małopolski spalać drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Celem weryfikacji jakości opału w budynkach na terenie Miasta Nowy Targ zakupiono urządzenie, które po wbiciu w drewno natychmiast podaje zawartość wilgoci.
 4. Kontynuowana jest akcja informacyjna dla mieszkańców o obowiązkowym terminie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Podczas kontroli nieruchomości pracownicy Wydziału naklejają na urządzenia informację z obowiązkowym terminem wymiany kotła, wynikającym z zapisów tzw. Uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego. Ponadto mieszkańcy są informowani o możliwości uzyskania dofinansowania z programów pomocowych na wymianę kotłów centralnego ogrzewania. Ponadto w trakcie kontroli prowadzona jest inwentaryzacja budynków, zawierająca takie informacje jak stopień przeprowadzonej termomodernizacji, sposób ogrzewania, ilość spalanego opału, stosowane odnawialne źródła energii. Dodatkowo
  gromadzone są informacje dotyczące planowanych przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ogrzewania i termomodernizacji.
 5. W dniu 18 października br. w ramach programu LIFE zgłosiłem Szkołę Podstawową nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej do projektu pomiarów jakości powietrza prowadzonych przez Krakowski Alarm Smogowy. Projekt będzie polegał na instalowaniu 2 pyłomierzy i czujnika CO2 w szkole. Jeden z pyłomierzy będzie dokonywał pomiaru na zewnątrz szkoły. Drugi w jednej z sal lekcyjnych. Dodatkowo w sali będzie zamontowany czujnik CO2. Czujnik będzie wykorzystywany do dalszej interpretacji wyników pomiaru. Badanie realizowane będzie w pierwszej połowie stycznia 2020 roku.
 6. W dniu 4 listopada br. na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, na którym Ekodoradca wraz z przedstawicielami Nowotarskiego Alarmu Smogowego wygłosili wykład na temat zanieczyszczenia powietrza. Wykład dotyczył: stanu powietrza w Nowym Targu, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, sposobów zabezpieczania się przed smogiem, działań realizowanych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza, prowadzonej edukacji ekologicznej, uchwale antysmogowej, dostępnych programach dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródłach energii, termomodernizacji budynków oraz innych kwestiach związanych z przedmiotowym tematem.
 7. W dniu 8 listopada br. zwróciłem się do Proboszczów nowotarskich parafii o odczytanie apelu dotyczącego bezwzględnego zakazu spalania odpadów w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania oraz wywieszenie go na tablicach ogłoszeń parafialnych. Apel został także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 8. W związku z opublikowaniem przez Polski Alarm Smogowy rankingu polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem za 2018 r., w którym miasto Nowy Targ zajęło niechlubną pierwszą pozycję o najwyższym średniorocznym stężeniu rakotwórczego benzo(alfa)pirenu, w dniu 8 listopada br. zwróciłem się pisemnie do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego z prośbą o uruchomienie w 2020r. dla naszego samorządu środków celowych z budżetu Państwa w wysokości 1,5 miliona złotych w formie dotacji do wymiany nieekologicznych i niskosprawnych kotłów c.o. i c.w.u. na nowoczesne i ekologiczne dla mieszkańców Nowego Targu.
 9. Pismem z dnia 8 listopada br. zwróciłem się do Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego z ponowną prośbą o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. Pragnę przypomnieć, że w dniu 2 listopada 2018 r. Gmina Miasto Nowy Targ złożyła wniosek o pozyskanie kolejnego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji. Wniosek ten wraz z innymi złożonymi przez samorządy z rejonu Podhala został pozytywnie oceniony, jednak z uwagi na bardzo małą alokację środków na województwo, znajduję się na liście rezerwowej.
  Łączna ilość planowanych do wykonania inwestycji: 189 szt., w tym:
  - gaz: 103 szt.
  - biomasa: 38 szt.
  - sieć ciepłownicza: 48 szt.
  W ramach programu zaplanowana została także termomodernizacja budynków. Koszt całkowity projektu - 3 934 789,40 zł z czego 3 874 648,55 zł stanowi dotacja. W związku z brakiem środków w Subregionie podhalańskim, wniosek po pozytywnej ocenie znalazł się na liście rezerwowej do programu.
 10. W dniu 14 listopada br. z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przyjmowali mieszkańców do godziny 18:00. Dzięki wydłużonym godzinom pracy, w tym dniu mieszkańcy Nowego Targu, w szczególności ci, których czas pracy pokrywa się z godzinami pracy Urzędu Miasta, mieli możliwość uzyskania porad dotyczących dostępnych programów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.
 11. Trwa realizacja budżetowego programu dofinansowań do wymiany starych niskosprawnych piecy i kotłów centralnego ogrzewania na przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach programu planowane jest wykonanie ok. 40 inwestycji. Do chwili obecnej podpisano 18 umów. W związku z rozwojem sieci ciepłowniczej w najbliższych dniach planowane jest podpisanie kolejnych umów.
 12. Trwa realizacja budżetowego programu dofinansowań do wymiany starych niskosprawnych piecy i kotłów centralnego ogrzewania na nowe kotły gazowe kondensacyjne. Do chwili obecnej podpisano 45 umów.
 13. Trwa także realizacja dwóch programów dofinansowań do wymiany źródeł ciepła
  w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza:
  a) w ramach Poddziałania 4.4.2 (biomasa, paliwa gazowe) do chwili obecnej podpisano 119 umów.
  b) w ramach Poddziałanie 4.4.3 (paliwa stałe ekogroszek) do chwili obecnej podpisano 66 umów.
  Program trwa do połowy roku 2020. Łączna ilość planowanych do wykonania inwestycji 225 szt.
 14. Pragnę przypomnieć, że na podstawie podpisanego porozumienia z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Nowego Targu mają możliwość uzyskania informacji oraz składania wniosków do tego rządowego programu bezpośrednio w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Zachęcam do skorzystania ze wsparcia finansowego na działania związanie z wymianą ogrzewania oraz termomodernizacją budynków, w którym wysokość dofinansowania wyliczana jest w oparciu o kryterium dochodowe.
 15. Przypominam także o możliwości zapisania się do systemu smsowego informowania mieszkańców miasta Nowy Targ o złej jakości powietrza. Wdrożona procedura będzie uruchamiana w przypadku niebezpiecznych przekroczeń godzinowych poziomów stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie miasta. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl
 16. Zakończono i rozliczono zadanie Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Działania prowadzone były na obszarze o powierzchni 5,5 ha, głównie na brzegach Białego Dunajca i Dunajca. Prace prowadzone były w okresie od 1 maja do 15 października 2019r., przez firmę EKO Branch pana Grzegorza Gałęzia z Olkusza. Całkowity koszt usługi wyniósł 27 000 zł, z czego 80% kosztów pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 17. Złożono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwa wnioski o dofinansowanie zadań planowanych do zrealizowania na cmentarzu komunalnym. W ramach programu Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju na zadanie Remont Pomnika Katyńskiego na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu oraz w ramach programu Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju na zadanie Realizacja II etapu rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1920 w Nowym Targu. Pierwszy etap rewitalizacji kwatery wojennej został zrealizowany w 2018r. W każdym z programów maksymalny udział środków Ministra wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

V Biuro Budżetu i Analiz

 1. Podjęto 9 zarządzeń w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r. oraz 9 decyzji w zakresie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych nie powodujących zmian w Uchwale Budżetowej. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 4 096 787,22 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne oraz na zadania zlecone z budżetu państwa (głównie na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+).

VI Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

 1. 21 i 22 października uczniowie klas ósmych reprezentujących Szkołę Podstawową Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej uczestniczyli w czterogodzinnych, interaktywnych spotkaniach z moderatorami programu "Archipelag Skarbów". Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy. W osobnych spotkaniach uczestniczą przedstawiciele rady pedagogicznej i rodzice.
 2. 24 października w nowotarskim Urzędzie Miasta odbyła się kolejna edycja spotkania pn. ,,Szkoła Trzeźwych Kierowców". Spotkanie było adresowane do kursantów prawa jazdy i miało na celu przeciwdziałanie przypadkom jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.
 3. 5 listopada gościem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu był Pan Wiesław "Blacha" Błażkiewicz - absolwent studiów muzycznych na wydziale perkusji. Jest osobą, której leży na sercu walka o dzisiejsze pokolenie, by wyzwolić je z nałogów. Prowadzi warsztaty profilaktyczne, dotyczące przemocy i agresji wśród młodzieży, cyberprzemocy, uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy. Przeciwstawia się również wulgaryzmom w języku młodego człowieka.
 4. W październiku odbyły się Dni Seniora: 
  • 21 października odbyła się konferencją pt. "Rada seniorów a samorząd gminy", która została zorganizowana przez Nowotarską Radę Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową. W debacie uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Pan Edward Siarka, Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Katowice, Pani Janina Piwowarczyk oraz Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz,
  • 23 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował Dzień Seniora pod hasłem "Zdrowi, bezpieczni, aktywni". Co roku w całej Polsce ZUS organizuje zajęcia dla seniorów, które mają ich zachęcić do wyjścia z domu. Mogą wtedy skorzystać z porad i pomocy ekspertów. Podczas imprezy, która odbyła się na terenie nowotarskiej pływalni przy Placu Evry, eksperci ZUS podpowiadali jak można podwyższyć świadczenie, w jaki sposób skorzystać z rehabilitacji leczniczej oraz opowiedzieli o nowym świadczeniu 500+ dla osób niesamodzielnych. Z kolei policjanci wyjaśnili jak zadbać o bezpieczeństwo osób starszych. Dzięki obecności przedstawicieli Instytutu Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu - można było zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru we krwi, zrobić sobie masaż czy makijaż. Seniorzy w będą mieli wolny wstęp do groty solnej, na basen i saunę. Odbyły się też zajęcia jogi i aqua-aerobiku.
 5. 31 października odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. W ramach projektu "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ BEZ PRZEMOCY", na które Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • zorganizowano szkolenie pt. "Procedura Niebieskiej Karty" dla przedstawicieli służby zdrowia oraz członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • od września do listopada br. organizowane są się "lekcje wychowawcze" na temat przemocy/cyberprzemocy i ich współczesnych odmian dla młodzieży szkolnej klas 6-7 we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Miasta Nowy Targ,
  • od września do listopada br. odbywają się otwarte spotkania warsztatowe z rodzicami uczniów ze wszystkich szkół podstawowych na terenie Miasta Nowy Targ. Po spotkaniach rodzice mają możliwość bezpłatnych indywidualnych porad specjalisty na temat trudności wychowawczych,
  • w dniu 6 listopada zorganizowano spotkanie informacyjne dot. kampanii społecznej pn. "Biała Wstążka", którą na terenie miasta w dniach od 25 listopada do 10 grudnia organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Pracownicy socjalni, policjanci oraz uczniowie nowotarskich szkół zachęcają do włączenia się
   w niniejszą kampanię poprzez przyjęcie i noszenie w tych dniach symbolicznej białej wstążki na znak sprzeciwu stosowania przemocy wobec kobiet.
 2. Gmina Miasto Nowy Targ wspólnie z Powiatem Nowotarskim została zakwalifikowana do udziału w projekcie Kooperacje 3D jedna z pięciu na terenie całego województwa małopolskiego. Celem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego jest stworzenie, wynikającego z woli współpracy, lokalnego Partnerstwa podmiotów istotnych dla realizacji działań z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup społecznych.
  W Zespole udział zadeklarowali:
  • Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu,
  • Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu,
  • Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Nowym Targu,
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej.
 3. 10 października w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się coroczna narada robocza z udziałem przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, której tematem było przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy.
  W naradzie wzięli udział przedstawiciele:
  • Komendy Powiatowej Policji,
  • Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
  • Urzędu Miasta,
  • Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  • Nowotarskiego Klubu Abstynentów "Rodzina", Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
  • Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
  • Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej.
   Na spotkaniu omówiono kwestie związane z przygotowaniem poszczególnych służb w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia osobom potrzebującym, a w szczególności osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym i bezdomnym. W związku z realizacją przez pracowników socjalnych projektu socjalnego "Akcja Zima 2019/2020" podjęto działania informacyjne oraz zorganizowano na terenie dwóch nowotarskich szkół średnich zbiórkę odzieży używanej z przeznaczeniem dla osób potrzebujących. Wydawaniem odzieży oraz żywności zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej.
 4. 24 października 46 Seniorów wzięło udział w spotkaniu podsumowującym projekt socjalny NOWOTARSKI SENIOR. Głównym celem projektu, w ramach którego przygotowano bogatą ofertę zajęć rozwijających aktywność fizyczną oraz spotkań o charakterze integracyjnym i informacyjno-edukacyjnym, była szeroko rozumiana aktywizacja Seniorów. W ramach przygotowanej przez Ośrodek oferty Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć fitness, nordic walking, samoobrony, warsztatów ceramicznych i komputerowych oraz zajęć z zakresu pierwszej pomocy i zajęć grupowych z rehabilitantem Oprócz cyklicznych zajęć uczestnicy projektu wzięli udział w jednodniowym wyjeździe integracyjnym i spektaklu teatralnym oraz mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Dzięki pomocy wolontariuszy z Koła Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica przeprowadzono Wiosenne Metamorfozy i Dni Urody Seniorów. W projekcie NOWOTARSKI SENIOR udział wzięło 131 osób.

VII Kultura, Sport i Promocja

8-9 października 2019 r.- na sali sportowej przy SP 4 w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Dzieci (klasy 4-6) oraz Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8) w Unihokeju Dziewcząt oraz Chłopców. W turnieju chłopców w starszej kategorii zwyciężyła SP1,drugie miejsce SP 5 a trzecie SP 11. W młodszej kategorii wygrała SP11 a kolejne miejsca zajęły SP 2 a SP 1. W turnieju dziewcząt (klasy 7-8) pierwsze miejsce w starszej kategorii zajęła SP2, drugie SP1, trzecie SP 6. Młodszą kategorię wygrała SP 4, drugie miejsce zajęła SP 1, trzecie SP 2.

16 października 2019 r. - w Dzień Papieża Św. Jana Pawła II, przedstawiciele Władz Miasta złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II na lotnisku oraz pod tablicą pamiątkową przy nowotarskim Ratuszu.

18-20 października 2019 r.- w Nowym Targu na sali sportowej przy SP 4 rozegrany został Międzynarodowy Turniej Unihokeja Kobiet " 6 Nations Floorball Challenge". To jedno z największych wydarzeń unihokejowych w Polsce było głównym etapem przygotowań uczestniczących reprezentacji do grudniowych Mistrzostw Świata. Turniej wygrały Słowaczki, które wyprzedziły Łotyszki i Polki. W rozgrywkach brały udział także reprezentacje Niemiec, Danii i Norwegii. W zakończeniu turnieju i dekorowaniu zawodniczek brał udział Grzegorz Watycha, Burmistrz Miasta Nowy Targ.

23 października 2019 r. - Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha wraz z przedstawicielami Winter Classic Nowy Targ wzięli udział w konferencji prasowej inaugurującej działalność pierwszej nowotarskiej drużyny e-sportowej. Zespół powstał z inicjatywy grupy pasjonatów, którzy znani są z organizowania wielu wydarzeń charytatywnych z zakresu hokeja ulicznego i innych dyscyplin. Celem jest promocja pozytywnych aspektów uprawiania coraz bardziej popularnego e-sportu. Nowotarska drużyna rozpoczęła już rozgrywki w Turniejach Miast.

25 października 2019 r. - w Muzeum Drukarstwa odbyła się wystawa "Od Wyszehradu do Wyszehradu", podczas której jednocześnie zaprezentowano wystawę pt. "Łączy nas woda" zrealizowaną w ramach mikroprojektu "Łączy nas woda" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

1 listopada 2019 r.- odbyła się XX Nowotarska Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. Jak co roku, zebrane środki przeznaczone będą na renowację zabytkowych nagrobków. Do hojności na rzecz ratowania i odnowy pereł cmentarnej architektury zachęcali: m.in. Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha z dziećmi, II zastępca Burmistrza Pani Joanna Iskrzyńska-Steg, radni, górale z Oddziału Związku Podhalan, ekipy ze szkół nowotarskich, harcerze, przedstawiciele organizatora Kwesty, czyli Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wolontariusze. Strażacy z OSP przez cały dzień "obstawiali" bramę od strony ul. Szpitalnej.

3 listopada 2019 r. - w Nowym Targu rozegrano Polsko- Słowacki Turniej Mini hokeja pod Patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ Grzegorza Watychy. Zawody wygrała drużyna MMKS Podhale Nowy Targ, która wygrała wszystkie spotkania. W turnieju udział wzięło 8 drużyn: 4 z Polski - Zagłębie Sosnowiec, KS Cracovia, KS Unia Oświęcim, MMKS Podhale Nowy Targ oraz 4 ze Słowacji - HC Lučenec, MHK Kežmarok, HC LEV Dubnica, HK Altis Namestovo. W ceremonii zamknięcia zawodów wziął udział Pan Burmistrz.

9-11 listopada 2019 r.- na terenie całego kraju odbywała się oddolna akcja turystyczno-ekologiczna "101 szczytów na 101. rocznicę Niepodległości". Blisko 1000 osób w tych dniach zdobywało szczyty w różnych pasmach górskich na terenie całego kraju oraz porządkowało szlaki turystyczne. Nowy Targ przyłączył się do akcji poprzez udostępnienie miejsca do odbioru zebranych śmieci ze szlaków zielonego i żółtego prowadzących na szczyt Turbacza.
10-11 listopada 2019 r. - na nowotarskiej Hali Lodowej Klub "Zwyrtany" zorganizował Ogólnopolskie Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym o Złotą Łyżwę Podhala. Na lodowej tafli zaprezentowało się ponad sto zawodniczek i zawodników z całego kraju i zagranicy. Rywalizacja toczyła się wedle podziału na kategorie wiekowe, ale też i stopień umiejętności. Obowiązywał program krótki i dowolny. Medale i puchary wręczał Burmistrz Miasta Nowy Targ.

10 listopada 2019 r.-Władze Miasta Nowego Targu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Targ i uczniowie nowotarskich szkół uczcili miejsca pamięci narodowej, składając wiązanki na grobach zasłużonych dla Nowego Targu oraz Regionu Podhala. Dalsza część uroczystości odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina, gdzie miało miejsce wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ. Jak co roku, uroczystości święta narodowego są okazją do wręczenia honorowych wyróżnień za długoletnią służbę i szczególne osiągnięcia. Medale za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu otrzymali: Bartłomiej Topa, Stanisław Snopek, Józef Różański oraz zespół regionalny "Śwarni", natomiast medale pamiątkowe otrzymali: Piotr Augustyn, Piotr Burcan, Stanisław Krzak, Maciej Warpecha i Marcin Kudasik.

11 listopada 2019 r. - Uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęła Mszą Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Stamtąd uczestnicy przemaszerowali za Miejską Orkiestrą Dęta i banderią konną przed nowotarski Ratusz. Pod tablicą upamiętniającą wojnę polsko-bolszewicką złożono wiązanki kwiatów oraz odśpiewano Hymn Państwowy i Rotę. Uroczystość uświetniły występy trzech nowotarskich Chórów oraz Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Marcina Musiaka.

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu

Od początku października 2019r. Muzeum Podhalańskie rozpoczęło jesienny cykl warsztatów edukacyjnych pt. "Etno jesień w Muzeum Podhalańskim" wśród, których znaleźć można warsztaty poświęcone zasłużonym obywatelom Miasta Nowego Targu, etnograficznym i kulturowym aspektom życia naszych przodków z nawiązaniem do rzemiosła. Ponadto w ofercie znalazł się warsztat patriotyczny poruszający kwestię wolności odwołując się do postaw patriotycznych obywateli Miasta Nowego Targu. Towarzyszy on wystawie plenerowej "673 nieprzypadkowe słowa o drodze do wolności na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę". Równie interesujący jest też warsztat pt. "Tajemnica eksponatu muzealnego" poruszający kwestię kulturowej i historycznej wartości eksponatu muzealnego oraz roli jakie pełnią muzea we współczesnym świecie.

14 października 2019 r.w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "Między sąsiadami. Wojna obronna Rzeczypospolitej 1939". W jej trakcie kierownik Muzeum Podhalańskiego P. Robert Kowalski, reprezentujący placówkę, wygłosił dwa referaty pt.: "Zapomniany agresor - działania armii słowackiej w Polsce we wrześniu 1939 r.", oraz "Wojenna rzeczywistość na polskim Spiszu i Orawie pod okupacją słowacką w latach 1939-1944".

21 października 2019 r. w ramach współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień mającą na celu popularyzację historii i tradycji militarnej regionu w Muzeum Podhalańskim, odbyło się spotkanie Grupy oficerów z 2. Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu, podczas, którego kierownik Muzeum Podhalańskiego wygłosił wykład pt. "Militarne Podhale, Spisz i Orawa. Od czasów najdawniejszych do 1945 r."

W dniach od 1 do 3 listopada 2019 r. w ramach akcji edukacyjno-patriotycznej na nowotarskim cmentarzu ustawiono tablice stanowiące fragment historycznej wystawy, przygotowanej w ramach Programu edukacyjno-naukowego pn. "Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera Wojenna z Lat 1914-1923 w Nowym Targu", zrealizowanej ze wsparciem finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miała ona na celu przybliżenie mieszkańcom Miasta i odwiedzającym cmentarz gościom historię dwóch miejsc pamięci poświęconych poległym i zmarłym polskim żołnierzom a także żołnierzom innej narodowości spoczywającym w nowotarskiej ziemi.

Od 7 listopada 2019 r. dla zwiedzających Muzeum Podhalańskie dostępna jest już nowo otwarta wystawa czasowa pt. Rzecz święta. W malarstwie, rzeźbie i dokumencie z kolekcji Muzeum Podhalańskiego, na której wernisaż Muzeum Podhalańskie zaprasza we wtorek 26 listopada br.

Natomiast w środę 20 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Nowy Targ, Muzeum Podhalańskie, Miejski Ośrodek Kultury oraz Studio Piosenki Septyma zapraszają Państwa na "Wieczór pamięci o żołnierzach Legionów Polskich spoczywających w nowotarskiej Kwaterze Wojennej wraz z koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Studia Piosenki Septyma."

VIII Zamówienia Publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Kolejowej w Nowym Targu" współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. (RPO WM), Działanie: 7.2 Transport kolejowy, Podddziałanie: 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR. Wyznaczono termin składania ofert na 15 listopada 2019r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę ciągnika w ramach projektu: pn. " Rozwój infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr. nr RPMP.06.03.01-12-0497/16. Wyznaczono termin składania ofert na 25 listopada 2019r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 26 listopada 2019r.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę trzech autobusów klasy I maxi oraz jednego autobusu klasy II maxi ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17. Wyznaczono termin składania ofert na 11 grudnia 2019r.
 5. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ została złożona 1 oferta przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa - lider konsorcjum, FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - partner Konsorcjum - cena oferty: 10 911 112,41 zł. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
 6. W wyniku ogłoszonego, drugiego przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020 w strefie II i III zostały złożone następujące oferty:
  a) Ludwik Cyrwus Usługi Transportowe Usługi Leśne, Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ - cena oferty w III strefie 500 450,00 zł,
  b) Jan Adamczyk Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa - cena oferty w II strefie 481 140,00 zł,
  c) TATRY-INWEST Sp. z o.o. ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków - cena oferty w II strefie 480 989,00 zł,
  c) Wojciech Ścisłowicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Evento Partner ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz - cena oferty w II strefie 477 905,00 zł, - cena oferty w III strefie 511 615,00 zł, Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 7. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu:
  " na zlecenie Gminy Miasto Nowy Targ - przebudowa ul. Ogrodowej,
  " na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych zostały złożone następujące oferty:
  a) San-Bud Zakład Robót Sanitarnych i Budowlanych Kaczor & Wszołek Sp. j. ul. Gen. Sikorskiego 12, 34-400 Nowy Targ - cena oferty - nie podano, podano natomiast cenę za wykonanie remontu sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej w wysokości 404 130,70 zł,
  b) Tatry-Inwest Sp. z o. o., Sp. k ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków - cena oferty - 1 586 072,12 zł, w ofercie nie podano ceny za wykonanie remontu sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej,
  c) Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD 34-608 Kamienica 477 - cena oferty - 2 096 627,90 zł,
  d) Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche - cena oferty - 1 967 149,15 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 8. Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020 w części I z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia w I strefie 1 763 910,00 zł.
 9. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r oraz podpisano umowy z Fortum Marketing and Sales Polska S. A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk z ceną wykonania zamówienia 817 459,87 zł.
 10. Rozstrzygnięto oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki w Nowym Targu" z Arturem Kołaczem Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia 149 871,12 zł.
 11. Podpisano umowę na pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich z Łukaszem Urygą Firma Usługowa Obiekt Jawornik 771, 32-400 Myślenice z ceną wykonania zamówienia 137 666,00 zł.
 12. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na opracowania koncepcji architektonicznych na budowę sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika 28 i Szkole Podstawowej nr 11 przy Placu Evry 3 w Nowym Targu z ABM Wycena Nieruchomości projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy s.c. ul. Czarnieckiego 22A, 44-100 Gliwice z ceną wykonania zamówienia 16 974 ,00 zł.
 13. Ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowania i opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.). Została złożona jedna oferta przez Marię Modzelewską Biuro Urbanistyczne ul. Wybickiego 8, 33-300 Nowy Sącz z ceną wykonania zamówienia 93 357,00 zł. Zapytanie ofertowe zostało unieważnione, ponieważ zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 65 000,00 zł, natomiast została złożona oferta z ceną wykonania zamówienia 93 357,00 zł.
 14. Ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowania i opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.. Została złożona jedna oferta przez Marię Modzelewską Biuro Urbanistyczne ul. Wybickiego 8, 33-300 Nowy Sącz z ceną wykonania zamówienia 86 100,00 zł. Zapytanie ofertowe zostało unieważnione, ponieważ zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 65 000,00 zł, natomiast została złożona oferta z ceną wykonania zamówienia 86 100,00 zł.
 15. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania usługi związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Wyznaczono termin składania ofert na 22 listopada 2019r.
 16. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania usługi polegającej na prowadzeniu działalności w zakresie udostępnienia dostarczonego przez wykonawcę sztucznego lodowiska mobilnego na nowotarskim Rynku przed Ratuszem oraz jego administrowania w terminie od 8 grudnia 2019 r. do 4 marca 2020. Wyznaczono termin składania ofert na 22 listopada 2019r.

IX Pozostałe

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 10 października wziąłem udział w spotkaniu w sprawie modernizacji infrastruktury transportowej i poprawy układu komunikacyjnego na Podtatrzu, które miało miejsce w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie,
 • 14 października wziąłem udział w uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowanych w SP1,
 • 17 października Pani Wiceburmistrz uczestniczyła w Inauguracji Roku Akademickiego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej,
 • 20 października wziąłem udział w uroczystości z okazji 70-lecia powstania Związku Głuchych w Nowym Targu,
 • tego samego dnia udałem się na zakończenie Międzynarodowego Turnieju Unihokeja, który miał miejsce w SP4 na Niwie
 • 21 października wraz z Panią Wiceburmistrz uczestniczyliśmy w Konferencji zorganizowanej w PPUZ, w związku z obchodzonym Dniem Seniora,
 • 22 października wziąłem udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie,
 • Tego samego dnia Pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w uroczystości z okazji "Szkolnego Święta Chleba" w ZSCKR na Kokoszkowie,
 • 24 października uczestniczyłem w corocznym Dniu Seniora, zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu,
 • 25 października wraz z Panem Waldemarem Wojtaszkiem wzięliśmy udział w wystawie pt."Od Wyszehradu do Wyszehradu", zorganizowanej w Muzeum Drukarstwa,
 • tego samego dnia mój zastępca, Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Konferencji naukowej "Góralska droga Ojca Św. Jana Pawła II " w 100-lecie powstania Związku Podhala, która miała miejsce w PPUZ,
 • 31 października wziąłem udział w Apelu Poległych, zorganizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu,
 • 1 listopada wraz z Panią Wiceburmistrz wzięliśmy udział w XX Kweście Nowotarskiej na Nowotarskim Cmentarzu,
 • 3 listopada udałem się na turniej minihokeja, który miał miejsce w Miejskiej Hali Lodowej,
 • 4 listopada Pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu z Wicewojewodą Zbigniewem Starcem w Krakowie,
 • 5 listopada Pan Wiceburmistrz udał się ponownie do Krakowa na spotkanie z dyrektorem Wód Polskich Radosławem Radoniem,
 • 8 listopada uczestniczyłem w Wieczornicy Patriotycznej zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu,
 • 12 listopada Pani Wiceburmistrz uczestniczyła w spektaklu Patriotycznym pt. "Pisk Białego Orła", zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu,
 • 13 listopada uczestniczyłem w Jubileuszu 20-lecia Powiatu Tatrzańskiego, który miał miejsce w Zakopanem,
 • 14 listopada Pan Waldemar Wojtaszek spotkał z Panią Agata Kamirską, Zastępcą Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz Panią Zofią Kozieł wraz z przedstawicielami Nadzoru Wodnego w Nowym Targu w sprawach dotyczących rzek i cieków wodnych na terenie Nowego Targu,
 • 17 listopada uczestniczyłem w wystawie kanarków, zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 5,
 • Tego samego dnia wziąłem również udział w koncercie Zespołu "Hyrni" oraz zespołu z Olszówki, który miał miejsce w Spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu.

Pliki do pobrania

sbmzd_20191008_20191118.pdf (354) KB

Wytworzył: Justyna Jaskierska
Data wprowadzenia: 18-11-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 412

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE