X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 10 września do 07 października 2019r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I Fundusze Pomocowe i Inwestycje

 1. W dniu 03.10.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla realizacji inwestycji pn. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: PHU POTOCZAK, Stanisław Potoczak, Skawa. Partner konsorcjum: Podhalańska Grupa Budowlana ROBEX-BUD, Robert Potoczak, Skawa. Koszt inwestycji: 34 680 000 zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: 6 000 000 zł. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni drogowej ulicy miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84,86, 78, Sikorskiego 19 - Budżet Obywatelski 2019 r. Wykonawca: Tatry Inwest sp. z o.o., Kraków. Wartość zadania: 133 050 zł.
 3. Pozyskano dofinansowanie z FDS - (odbiór czeków w Podwilku na kwotę 2 862 722,00 zł).

II Drogownictwo i Transport

 1. W ramach bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ we współpracy z Regionem GDDKiA wykonano nakładkę bitumiczną w ciągu ul. Kilińskiego na odcinku od zjazdu do Dekady do skrzyżowania z al. Tysiąclecia, jezdnia lewa długości ok. 44,0m. oraz wykonano remont nawierzchni jezdni do oczyszczalni ścieków na odcinku od ul. Przemysłowej do oczyszczalni ścieków długości ok. 38,0 m. Wykonawcą robót była firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102. Cały czas trwają prace związane z bieżącym uzupełnianiem ubytków nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu a dodatkowo planuje się wykonanie remontów na całej powierzchni kilku odcinków dróg miejskich.
 2. W ramach zamówień do 30 tys. euro podpisano umowę na oczyszczanie rowów odwadniających ulice miejskie. Wykonawcą jest firma Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Jan Adamczyk, Lasek 120, 34-404 Klikuszowa. Wartość umowna robót wynosi 30 000,00 zł. Wykonanie prac w tym okresie daje pozwala przypuszczać, że przed sezonem zimowym i w trakcie jego trwania w okresie odwilży będzie skuteczniejsze odprowadzenie wód z drogi a tym samym ograniczy się skutki zamarzania wody na jezdni.

III Rozwój, Urbanistyka i Gospodarka Nieruchomościami

 1. Do dnia 10 października 2019 r. potrwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), dyskusja nad ww. projektem zmiany planu odbyła się w dniu 1 października 2019 r., a uwagi do ww. zmiany można składać do dnia 24 października 2019 r.
 2. Od dnia 10 października 2019 r. można będzie składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział). Zmiana planu obejmuje teren ograniczony "Zakopianką" i potokiem Czarny Dunajec od południa, granicą miasta od zachodu, granicą lasów od północy, ul. Kowaniec od wschodu. Wnioski można będzie składać do dnia 31 października br.
 3. Również od dnia 10 października 2019 r. do wglądu publicznego wyłożony zostanie projekt "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ". Projekt będzie dostępny w Wydziale Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami w pok. 201 tut. Urzędu oraz na stronie internetowej miasta. Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Nowy Targ mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu aktualizacji założeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r.
 4. W dniu 2 października br. w Ratuszu na Rynku odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z udziałem Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie - Pana Pawła Dziubana. Tematem posiedzenia Komisji była "Architektura pierzei przyrynkowych Nowego Targu - "teraźniejszość i przyszłość". Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika Delegatury z jego inicjatywy zostały rozpoczęte prace dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego centrum Nowego Targu. Burmistrz jak i członkowie Komisji przyjęli tą informację z dużym zdziwieniem jak i zaniepokojeniem. Centrum miasta jest chronione na podstawie ustaleń planu miejscowego NOWY TARG 22 jak i również na podstawie wpisu tego obszaru do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków dokonanego w zeszłym roku przez Kierownika Delegatury. Ponadto szereg budynków w tym terenie wpisanych jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obawiam się, że wzmacnianie tej ochrony wpisem obszarowym do rejestru zabytków spowoduje paraliż inwestycyjny centrum Nowego Targu. Przypomnę, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami już samo wszczęcie postępowania w powyższej sprawie powoduje zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogą prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany zabytku. Zakaz ten obowiązuje do dnia w którym decyzja o wpisaniu obszaru do rejestru stanie się ostateczna, co przy tej ilości stron postępowania, przy uwzględnieniu obowiązujących procedur administracyjnych i sądowych może trwać lata. Jak stanowi orzecznictwo sądów administracyjnych wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego jest wpisem obszarowym, co oznacza, że ochronie prawnej podlegają wszystkie znajdujące się na tym obszarze obiekty. Determinacja służb konserwatorskich do działań na terenie Nowego Targu w ostatnim czasie jest zastanawiająca. Podejmę interwencje w tej sprawie, o czym na bieżąco będę informował Wysoką Radę, liczę w tym temacie także na wsparcie Radnych.
 5. W zeszły piątek 27 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Nowej Targowicy Sp. z o.o. na Uchwałę Rady Miasta w sprawie planu miejscowego NOWY TARG 6.II (Targ przy ul. Targowej) natomiast uwzględnił dwie pozostałe skargi osób fizycznych na ten plan i stwierdził nieważność uchwały w całości. O dalszych krokach prawnych w tej sprawie poinformuję po zapoznaniu się z uzasadnieniem tego wyroku. Przypomnę, że plan miejscowy NOWY TARG 6.II (Targ przy ul. Targowej) obowiązuje do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu."

IV Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 51 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 2. Efektem podejmowanych działań jest pobranie kolejnej próbki odpadu paleniskowego, która została przesłana do akredytowanego laboratorium, celem potwierdzenia spalania niedozwolonych substancji. Następnym krokiem będzie skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego z wnioskiem o ukaranie.
 3. W związku z uprzednio stwierdzonym przez pracowników Wydziału przypadkiem spalania odpadów, Sąd Rejonowy w Nowym Targu nałożył na osobę obwinioną karę grzywny wraz z obciążeniem kosztami postępowania w łącznej kwocie 1 822,70 zł. Ponadto skierowano wniosek o ukaranie w związku z nielegalnym wprowadzaniem do gruntu nieczystości ciekłych. W tej sprawie Sąd jeszcze nie wydał orzeczenia.
 4. Zakończono aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Targ. W ramach akcji zinwentaryzowano 286 obiektów, na których oszacowano 36 867 m2 azbestu, co daje po średnim przeliczeniu 553 tony wyrobów zawierających azbest (przelicznik ministerialny: 15kg/m2). Dla zobrazowania podam, że od ostatniej inwentaryzacji wykonywanej w 2011 roku udało się usunąć 376,57 ton azbestu, łącznie ze 166 nieruchomości. Na wykonanie tej inwentaryzacji uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w wysokości 13 800 zł. Całościowe koszty tego zadania wyniosły 18 000 zł, a dokumentacja rozliczeniowa została przesłana do Ministerstwa.

V Podatki i Opłaty/ Referat ds. gospodarki odpadami

 1. W dniu 04-10-2019r. na Rynku Miejskim w Nowym Targu odbyła się coroczna edycja Podhalańskich Dni Recyklingu, podczas których można było obejrzeć prezentacje i wystawy o charakterze ekologicznym oraz wziąć udział min. warsztatach plastycznych, pokazie mody recyklingowej.

VI Biuro Budżetu i Analiz

 1. Sporządzono sprawozdania budżetowe za okres styczeń-sierpień 2019 r. z wykonania dochodów, wydatków. Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 118.502.879,29 zł (74,4% rocznego planu), a wydatki na kwotę 95.351.635,62 zł (53% rocznego planu).
 2. Do Urzędu wpłynęła opinia RIO w spawie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019r.
 3. Podjęto 6 zarządzenia w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r. oraz 8 decyzje w zakresie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych nie powodujących zmian w Uchwale Budżetowej. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 3.768.742,65 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne oraz na zadania zlecone z budżetu państwa (głównie na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+).
 4. Przesłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kolejny wniosek o refundację odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację programu pn. "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu" na kwotę 42.625,56 zł. W latach 2014-2019 miasto otrzymało już z NFOŚiGW refundację odsetek na łączna kwotę 1.491.289,52 zł.

VII Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 1. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich został wyróżniony w badaniu Benchmarking. Na tle urzędów biorących udział w badaniu nasz urząd wypadł najlepiej. Uzyskaliśmy bardzo dobre wskaźniki w zakresie migracji aktów stanu cywilnego. W dniu 12 września Kierownik USCiSO zaprezentowała tzw. "Dobrą Praktykę" na spotkaniu w Dąbrowie Górniczej dzieląc się swoim doświadczeniem oraz sposobem na uzyskanie tak dobrych wskaźników.

VIII Sprawy Społeczne

 1. 16 września odbyła się kolejna sesja Rady Seniorów. Głównym tematem była organizacja październikowych Dni Seniora w Nowym Targu.
 2. Informacja dot. realizacji programu rządowego Dobry Start oraz Rodzina 500+ Program Rodzina 500+ w dniu 1 lipca br. wszedł w życie rozszerzony Program Rodzina 500+, w ramach którego świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.
  • Na dzień 30 września br. na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu wpłynęło łącznie 3 597 wniosków o ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego, z czego w formie papierowej 1 267, natomiast w wersji elektronicznej 2 330.
  • Wydano 3 343 informacje o przyznaniu świadczenia.
  • Świadczeniem wychowawczym objęto 5 204 dzieci, w tym 2 036, którym po raz pierwszy przyznano świadczenia.
  • Na podstawie w/w/wniosków złożonych w związku z rozszerzonym programem Rodzina 500+ wydatkowano kwotę w wys. 2 970 144 zł.
  • W dalszym ciągu przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2021.
 3. Program Dobry Start 300+
  • Od 1 lipca przyjmowane są wnioski o wypłatę świadczenia Dobry Start.
  • Na dzień 30 września br. do Ośrodka wpłynęło 2 683 wnioski o wypłatę świadczenia 300+, z tego 1083 w formie papierowej i 1600 w formie elektronicznej.
  • Wydano 2638 informacji o przyznaniu świadczenia.
  • Wypłacono 3798 świadczeń na kwotę 1138650 zł
  • W dalszym ciągu są przyjmowane wnioski, które można składać do 30 listopada.

IX Kultura, Sport i Promocja

 • 9 września 2019 r.- w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpili Mistrzowie Japońskiego Teatru m. in. Hanasaki Tokijyo, wykonująca klasyczny taniec jiutamai dzięki czemu widzowie przenieśli się w świat egzotycznej kultury japońskiej. Organizatorami Dni Japonii byli: Pani Akiko Miwa i Miasto Nowy Targ.
 • 13-14 września 2019 r. - na nowotarskim lodowisku odbył się Hokejowy Turniej Charytatywny dla Asi Podczerwieńskiej z okazji 100-lecia Policji o Puchar Przewodniczącego regionu IPA Nowy Targ. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Policji z Polski i Słowacji. Na zakończenie rozgrywek drużyna Policji zagrała krótki sparing z hokeistami KH Podhale Nowy Targ. W wydarzeniu wziął udział Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 • 13 września 2019 r. - podczas jubileuszowego XXV Transgranicznego Kongresu Euroregionu Tatry, który odbył się w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha wspólnie z Burmistrzem Kieżmarku - Jánem Ferenčákiem, odebrali specjalną nagrodę jubileuszową za wzorową współpracę pomiędzy samorządami.
 • 15 września 2019 r. - w trakcie obywającego się w nowotarskim Parku Miejskim Pożegnania Lata rozegrano III Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ. Rozgrywki organizowane przez Winter Classic zgromadziły na starcie kilkanaście duetów siatkarskich z całej Polski. Równocześnie na pobliskim "kole" zorganizowano Kolarskie Grand Prix Nowego Targu, w którym ścigali się zawodnicy z całego Podhala. Zwycięzcą w obu zawodach medale i gratulacje składał Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ.
  W czasie tej samej imprezy zorganizowany został Otwarty Turniej gry w Bule o Puchar Burmistrza Nowego Targu. Na starcie stanęło kilkunastu zawodników, którzy rywalizowali w rozgrywkach indywidualnych i duetach. Najlepsi otrzymali pamiątkowe trofea z rąk Pani Joanny Iskrzyńskiej- Steg.
 • 17 września 2019 r. organizowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Obchody 80. Rocznicy Napaści ZSRR na Polskę odbyły się na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu. Rozpoczęły się one od Mszy św. w kościółku Św. Anny, w intencji Pomordowanych na Wschodzie, a następnie miały swoją kontynuację pod symbolicznym Grobem Katyńskim. W tym miejscu chcę poinformować, że przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji na remont Pomnika Katyńskiego i zagospodarowania jego otoczenia. Zwróciliśmy się również do Pana Starosty o współfinansowanie tego zadania.
 • 20-21-22 września 2019 r. - na nowotarskim rynku po raz kolejny odbył się Zlot Food Truck'ów , który przyciągnął rzesze ludzi oferując kuchnię czterech stron świata. W niedzielę od godziny 17:00 świętowano urodziny "Chatki". Nie brakło gromkiego "Sto lat", wspaniałego tortu i symbolicznych zielonych baloników, z których część wzbiła się w niebo. Wieczorem rynek wypełniły zielone iluminacje - na znak, że wraz z Chatką świętuje całe miasto.
 • 23 i 27 września 2019 r.- na hali sportowej Gorce w Nowym Targu rozegrano Miejskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w piłce halowej dziewcząt oraz chłopców. Najlepsze dwie drużyny z każdej kategorii uzyskały awans na kolejny szczebel rozgrywek, czyli powiatowe Igrzyska Ośrodka Sportowego Nowy Targ. Wśród dziewcząt rywalizowały cztery szkoły podstawowe a najlepsza okazała się reprezentacja SP 11. Awans do rozgrywek powiatowych uzyskała również SP 4. W kategorii chłopców (4-6 klasa) wygrała SP 2 a drugie miejsce zajęła SP 11. W turnieju wzięło udział 5 szkół. W kategorii młodzieży - chłopcy (7-8 klasa) wygrała SP 11 a drugie miejsce zajęła SP 2. W rozgrywkach zagrały 4 drużyny.
 • 24-26 września 2019 r. - delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta na czele z Panem Waldemarem Wojtaszkiem i Panem Krzysztofem Łapsą Dyrektorem MCSiR wzięła udział w wyjeździe na konferencję dotyczącą Łabskiego Szlaku Rowerowego. Organizowany przez Euroregion Tatry wyjazd dla partnerów Szlaku wokół Tatr obejmował udział w praktycznym poznaniu szlaku rowerowego w okolicy niemieckiego Schonebeck oraz wymiany doświadczeń związanej z projektowaniem, oznakowaniem oraz utrzymaniem tras rowerowych podczas części konferencyjnej. Wyjazd odbywał się na zaproszenie niemieckich organizatorów wydarzenia, w którym udział wzięło blisko 80 osób z Polski, Słowacji, Czech i Niemiec.
 • 1 października 2019 r. -w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się pożegnalny koncert przed rozpoczynającym się lada dzień remontem obiektu. Na scenie wystąpiła znana już nowotarskiej publiczności grupa Another Pink Floyd, która rok temu zagrała podczas Przywitania Lata. Grupa dała dwugodzinny, znakomicie przyjęty przez publiczność koncert przy wypełnionej po brzegi sali.

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu

 • 14 września 2019 r. w Muzeum Podhalańskim odbyły się już po raz trzeci Europejskie Dni Dziedzictwa największy w Polsce projekt społeczno-edukacyjny mającego na celu promocję i ochronę zabytków kultury Starego Kontynentu, ale przede wszystkim edukację. W ramach wydarzenia oprócz udostępnionych bezpłatnie przez cały dzień ekspozycji muzealnych przygotowano:
  • Rodzinne warsztaty edukacyjne pt. "W stronę wolności." Z tworzenia makatek patriotycznych
  • Otwarta została przygotowana specjalnie z tej okazji plenerowa wystawa pt. "673/100. Królewskie Wolne Miasto Nowy Targ. 673. nieprzypadkowe słowa o drodze do wolności.
  • W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości". 673/100 to wystawa - wywiad, to symboliczny splot wspomnień o drodze ku wolności, utkany z wypowiedzi obywateli Miasta oraz archiwalnych fotografii w sześćset siedemdziesiątą trzecią rocznicę lokacji Miasta przez obecne pokolenie, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy przed budynkiem Ratusza.
  • Na zakończenie tegorocznego święta Europejskich Dni Dziedzictwa zaśpiewała Agnieszka Banaś wraz z zespołem na koncercie pt. "Zapach ziemi" utkany z nut tradycji ludowych, patriotycznych wspomnień i rozczuleń wpisując się niezwykle dobrze w tematykę tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.

X Zamówienia Publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Wyznaczono termin składania ofert na 16 października 2019r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020 w strefie II i III. Wyznaczono termin składania ofert na 6 listopada 2019r.
 3. Unieważniono po raz trzeci przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Odwodnienie ul. Willowej w Nowym Targu", ponieważ nie złożono żadnej oferty.
 4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020 w części I i wybrano ofertę złożoną przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia w I strefie 1 763 910,00 zł. Unieważniono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020 w części II i III, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia:
  1/ w II części zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 250 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 616 248,00 zł,
  2/ w III części zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 584 030,00 zł.
 5. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r zostały złożone 3 oferty:
  1/ Beskidzka Energetyka Sp. z o. o. ul Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała cena oferty
  - 823 696,09 zł,
  2/ Fortum Marketing and Sales Polska S. A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk cena oferty
  - 817 459,87 zł,
  c) PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa cena oferty
  - 821 475,05 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 6. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki w Nowym Targu" została złożona oferta przez Artura Kołacza Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 149 871,12 zł. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
 7. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Podziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich i wybrano ofertę złożoną przez Łukasza Urygę Firma Usługowa Obiekt Jawornik 771, 32-400 Myślenice z ceną wykonania zamówienia 137 666,00 zł brutto.
 8. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji architektonicznych na budowę sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika 28 i Szkole Podstawowej nr 11 przy Placu Evry 3 w Nowym Targu dla zadań inwestycyjnych pn.:
  1/ "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 - prace projektowe".
  2/ "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 - prace projektowe" zostało złożonych 19 ofert. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

XI Pozostałe

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 11 września wziąłem udział w spotkaniu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie
 • 13 września uczestniczyłem w XXV Kongresie Transgranicznym Euroregionu "Tatry'' w PPWSZ
 • Tego samego dnia wziąłem udział w dekoracji uczestników Charytatywnego Turnieju Hokejowego, zorganizowanego dla małej Asi z okazji 100 - lecia Policji o Puchar Przewodniczącego Regionu IPA
 • 16 września Pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg wzięła udział w XI Sesji Rady Seniorów
 • 17 września uczestniczyłem w Obchodach 80 - tej Rocznicy Napaści ZSRR na Polskę
 • 18 września Pani Wiceburmistrz wzięła udział w Międzynarodowym Dniu Niewidomego
 • Tego samego dnia uczestniczyłem wraz z Wiceburmistrzem Waldemarem Wojtaszkiem w spotkaniu uzgodnionym z przedstawicielami GDDKiA, Generalnego Wykonawcy i Projektanta "Nowej Zakopianki"
 • 19 września Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek wraz z Panem Dariuszem Jabconiem odbyli kolejne spotkanie z przedstawicielami Nowotarskiego Alarmu Smogowego ws. bieżących działań
 • 21 września Pani Joanna Iskrzyńska - Steg wzięła udział w jubileuszu 35- lecia istnienia Klubu Abstynenta w Nowym Targu
 • 23 września wziąłem udział wraz z Panem Waldemarem Wojtaszkiem i Panią Barbarą Kryj- Mozdyniewicz w spotkaniu ws. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Szaflarach
 • 24 września Pani Wiceburmistrz udała się do Podwilka, gdzie zostały wręczane symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
 • Tego samego dnia Pani Wiceburmistrz udała się również do Zakopanego, na spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o turystyce", na zaproszenie Wicemarszałka Tomasza Urynowicza
 • 27 września Pan Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem PZD ws. realizacji wspólnych inwestycji drogowych oraz utrzymania porządku na drogach i chodnikach w obrębie Miasta
 • 28 września wziąłem udział w uroczystym otwarciu drogi ekspresowej w Skomielnej Białej
 • 1 października Pani Wiceburmistrz uczestniczyła w VII Kampanii Profilaktyki Raka Piersi Podhalańskich Amazonek
 • 2 października Pan Waldemar Wojtaszek wraz z Panem Janem Łapsą uczestniczyli w spotkaniu ws. programu rozwoju systemu komunikacji Podtatrza i Podhala w Krakowie
 • 3 października udałem się na Posiedzenie Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "TATRY" do Kieżmarku
 • 4 października wziąłem udział wraz z Panią Wiceburmistrz w Pikniku Ekologicznym zorganizowanym na nowotarskim Rynku

Pliki do pobrania

sbmzd_20190910_20191007.pdf (266) KB

Wytworzył: Justyna Jaskierska
Data wprowadzenia: 07-10-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 420

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE