X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 lipca do 9 września 2019r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I Finanse:

 1. Sporządzono informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019 r. i przekazano Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Informacje są dostępne na stronie www.nowytarg.pl
 2. Sporządzono sprawozdania budżetowe za okres styczeń-lipiec 2019 r. z wykonania dochodów, wydatków. Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 103.942.092,91 zł (66% rocznego planu), a wydatki na kwotę 79.357.694,47 zł (45% rocznego planu).
 3. Podjęto 3 zarządzenia w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r. oraz 3 decyzje w zakresie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych nie powodujących zmian w Uchwale Budżetowej. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 1.050,25 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne oraz na zadania zlecone z budżetu państwa.
 4. Wydałem zarządzenie o przystąpieniu do opracowania materiałów do sporządzenia projektu Budżetu Miasta na 2020rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2010 i lata następne. W tym miejscu, chciałem zaznaczyć, że planowanie dochodów Budżetu Miasta na rok przyszły jest bardzo trudne z uwagi na ograniczone możliwości oszacowania skutków zmian w PIT jakie wprowadził rząd. Nasze dochody z pewnością spadną dlatego proszę już teraz sygnalizując ten problem o zastanowienie się Państwa Radnych nad rozwiązaniem tego problemu , zwłaszcza, że czeka nas w najbliższym czasie decyzja co do wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłat za odbiór odpadów.

II. Inwestycje;

 1. Dokonano odbioru końcowego zadań inwestycyjnych pn.
  - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kokoszków Boczna - etap II. Wykonawca: Firma Kiernia sp. z o.o., Ratułów. Wartość robót: 128 596 zł
  Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w wysokości około 60 000 zł.
  - Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do pot. Czarny Dunajec. Etap I - koryto otwarte. Wykonawca: Firma Morcin - Krzysztof Jagieła, Ochotnica Dolna. Wartość robót: 492 000 zł.
 2. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych pn.
  - Remont ul. Długiej na odcinku od ul. Bereki do ul. Orkana w Nowym Targu.
  - Remont ul. Kasprowicza w Nowym Targu.
 3. Miasto Nowy Targ uzyskało kolejne dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych pn:
  - Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku odcinek I w km 0+002,75 do 0+360,76 i odcinek II w km 0+344,37 do 0+535,90, wysokość dofinansowania: 2 052 286 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa na odcinku I w km 0+022,02 do 0+270,00 i na odcinku II w km 0+270,00-0+295,45, wysokość dofinansowania: 810 436 zł.

III. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska;

 1. W dniu 26 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na wykonanie usługi w zakresie odbioru w bieżącym roku odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości prywatnych położonych na terenie miasta Nowy Targ. Odbiór rozpocznie się już w tym miesiącu. Na ten rok do programu zgłoszono 23 nieruchomości, z których zostanie odebrany azbest celem unieszkodliwienia na specjalistycznym składowisku odpadów niebezpiecznych pod Tarnowem.
 2. W związku z finalizacją programu wymiany starych kotłów na nowoczesne kotły na ekogroszek, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, uprzejmie informuję zainteresowanych właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowy Targ o ostatnich wolnych miejscach do przedmiotowego programu. Z ww. programu dofinansowania mogą skorzystać właściciele nieruchomości, gdzie obecnie nie istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej bądź gazowej. Zainteresowanych uzyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej na wymianę starych niskosprawnych kotłów C.O. na nowoczesne kotły ekogroszkowe posiadające certyfikat Ekoprojektu zapraszam do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pokój 205. Na zgłoszenia czekamy do 16 września br. (poniedziałek). Liczy się kolejność zgłoszeń.
 3. Ponadto trwa realizacja dwóch programów budżetowych w zakresie dofinansowania do wymiany starych kotłów c.o. celem podłączania budynków indywidualnych do sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. oraz do sieci gazowej. Na dzień dzisiejszy podpisałem 34 umowy na wymianę kotłów na gaz oraz 10 umów na wymianę kotłów celem przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Inwestycje mają zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.
 4. W związku z nadchodzącym sezonem grzewczym od dnia 15 września br. rusza system sms'owego informowania mieszkańców miasta Nowy Targ o złej jakości powietrza. Przypominam, że zgodnie z wdrożoną procedurą, będą rozsyłane informacje sms
  w przypadku niebezpiecznych przekroczeń godzinowych poziomów stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie miasta. Jest to kolejne ponadprogramowe ale bardzo ważne działanie w zakresie uświadamiania lokalnej społeczności o zagrożeniu smogowym i jego skutkach. Zainteresowani mieszkańcy mogą zapisać się do subskrypcji podając swój numer telefonu komórkowego. Tryb postępowania w przypadku zainteresowania subskrypcją SMS oraz treść przyjętego Zarządzenia w powyższym zakresie znajdują się na stronie internetowej miasta. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Nowy Targ - pokój 205.
 5. W dniu 19 sierpnia br. podpisałem porozumienie z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Dzięki przedmiotowemu porozumieniu mieszkańcy naszego Miasta będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji oraz składania wniosków do programu bezpośrednio w Urzędzie Miasta Nowy Targ. W chwili obecnej trwają szkolenia pracowników oraz przygotowania niezbędne do rozpoczęcia realizacji programu. Wyrażam nadzieję, że obsługa programu na szczeblu naszego samorządu ułatwi mieszkańcom dostęp do tego wsparcia finansowego.
 6. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 80 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 7. W związku ze wcześniej stwierdzonymi przypadkami naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska skierowano dwa wnioski do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu o ukaranie osób obwinionych, które uprzednio przesłuchano. W pierwszym przypadku doszło do spalania w kotle centralnego ogrzewania niedozwolonych substancji, a w drugim do nielegalnego wprowadzania do gruntu nieczystości ciekłych.
 8. Trwa sporządzanie aktualizacji z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ, w którym uwzględnia się podjęte działania i inwestycje proekologiczne na terenie Nowego Targu. Zakończenie prac nad tym dokumentem nastąpi w październiku.
  Ponadto przystąpiono do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Nowy Targ. Celem działania jest pełna inwentaryzacja prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na nieruchomościach, które nie mają możliwości podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

IV. Rozwój i Urbanistyka;

 1. Do VI edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 18 zadań. Po ich ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania zostało dopuszczonych 16 projektów. Dwa zadania zostały odrzucone, gdyż nie spełniły one wymogów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie zaczyna się 11 września i potrwa do 1 października. Wszystkie szczegóły na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl. Wzorem lat poprzednich w trakcie głosowania przeprowadzane jest badanie ewaluacyjne w formie krótkiej ankiety. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej poznać oczekiwania mieszkańców i potrzeby oraz będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.
 2. Początkiem sierpnia br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzgodnił projekt planu miejscowego NOWY TARG 16-30, uchylając wcześniej dwa postanowienia Kierownika Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Projekt tego planu miejscowego obejmuje teren gdzie planowana jest do realizacji hala wielofunkcyjna Centrum Sportów Lodowych. W związku z tym konieczna jest punktowa zmiana Studium uwarunkowań. Stosowna uchwała intencyjna będzie procedowana na dzisiejszej sesji.
 3. Od 19 września do 10 października zostanie wyłożony do wglądu publicznego projekt zmiany planu miejscowego NOWY TARG 22 Centrum. Dyskusja publiczna odbędzie się 1 października o godz. 12,00 w Sali Obrad Urzędu Miasta. Natomiast uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu będzie można składać do 24 października. Przypomnę, że zmiana planu dotyczy zmiany ustaleń w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz aktualizacji obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.
 4. W dniu 3 września podpisałem Zarządzenie dotyczące aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. W uzgodnieniu z Kierownikiem Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z ewidencji zostało wykreślonych 8 obiektów. Są to budynki już wyburzone bądź takie, które posiadają decyzję o rozbiórce. Obecnie na terenie Nowego Targu w Gminnej Ewidencji Zabytków wpisanych jest 483 obiekty, w tym 28 kapliczek oraz 4 obiekty wpisane do rejestru zabytków.
 5. 31 sierpnia zakończyły się poszerzone konsultacje społeczne - Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 dla projektu planu miejscowego NOWY TARG 35 (Ceramiczna - Składowa - Bór). Proces konsultacji trwał ponad dwa miesiące. W ramach procesu konsultacyjnego zostały przeprowadzone w obszarze objętym projektem planu ankiety i wywiady z mieszkańcami i przedsiębiorcami, 2 sesje warsztatów Cherette i mapa interaktywna. Dziękuję pracownikom Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami zaangażowanym w te konsultacje, dziękuję też mieszkańcom os. Bór oraz przedsiębiorcom działającym w rejonie ul. Ceramicznej i Składowej za czynny udział w tym procesie. Pomimo początkowych obaw o frekwencję i zaangażowanie interesariuszy w proces poszerzonych konsultacji społecznych proces ten zakończył się sukcesem. Łącznie w konsultacjach wzięło czynny udział kilkadziesiąt mieszkańców i przedsiębiorców.
 6. Powołałem na nową kadencję Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W jej skład wchodzą urbaniści, architekci i inżynierowie związani bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Komisja w myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi organ doradczy burmistrza miasta, która zobligowana jest do m.in. opiniowania projektów planów miejscowych czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

V. Drogownictwo i Transport;

 1. Zakończono remont odcinka ulicy os. Konfederacji Tatrzańskiej na długości ok 93,0 m. W ramach remontu zostały wymienione krawężniki oraz wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników. Wykonawcą robót było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102.Wartość robót wyniosła 127 813,87 zł.
 2. Zakończono przebudowę odwodnienia drogi miejskiej bez nazwy na os. Nowe. W ramach zadania na odcinku ok. 150mb wykonano ściek betonowy, kanalizację deszczową z rur PCV oraz odtworzono nawierzchnię asfaltową jezdni. Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Sp. jawna Kalata, os. Nowe 1e, 34-424 Szaflary. Inspektorem nadzoru była Pani Janina Urban, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 236 997,97 zł
 3. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania o ul. Kazimierza Wielkiego (strefa P7)
 4. Wprowadzane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
  a) os. Suskiego; wyznaczenie i oznakowanie miejsc postojowych, w tym również miejsc dla osób niepełnosprawnych przy bloku nr 11,
  b) ul. Długa na odcinku od ul. Wł. Orkana do ul. Jana Kazimierza; wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na południowej stronie ulicy przed posesją nr 112;
  c) ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Długiej do ul. Ogrodowej; wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych po wschodniej stronie ulicy przed posesją nr 7a,
  d) ul. Józefczaka; wyznaczenie miejsc postojowych do 15 min,
  e) ul. Kolorowa na odcinku od ul. Krakowskiej (DK47) do przejazdu kolejowo-drogowego; wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h,
  f) os. Witosa na drodze wewnątrz osiedla działka ewid. nr 13660/118; wprowadzenie zakazu ruchu z wyłączeniem mieszkańców, pojazdów zaopatrzenia i służb miejskich,
  g) os. Szuflów na odcinku od ul. Kowaniec do Przedszkola nr 2; wprowadzenie zakazu postoju po północnej stronie ulicy z wyłączeniem mieszkańców oraz pracowników przedszkola nr 2.

VI. Oświata

 1. W dniu 26 sierpnia 2019r. czterech nauczycieli nowotarskich szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. Postępowania egzaminacyjne były przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne w skład których wchodzą m.in. eksperci Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin, a w dniu dzisiejszym otrzymają akty mianowania. Zapraszam na środek:
  Panią Annę Matyję
  Panią Zofię Szczepanowicz
  Panią Edytę Zawitkowską
  Pana Szymona Skalskiego
 2. W dniu 2 września 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu odbyło się miejskie rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Dziękuję dyrekcji, nauczycielom i uczniom za przygotowanie tej uroczystości. Korzystając z okazji życzę wszystkim nowotarskim uczniom i nauczycielom samych sukcesów edukacyjnych w nowym roku szkolnym.
 3. Podjąłem też decyzję o uruchomieniu procedury wyborów Młodzieżowej Rady Miasta.

VII. Kultura promocja i sport;

 1. W dniu 1 sierpnia - w godzinie "W" przy dźwiękach syren alarmowych, mieszkańcy Nowego Targu oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, dokładnie w 75. rocznicę jego wybuchu. Uroczystości skoncentrowane wokół symbolicznej godziny 17:00 odbyły się w całej Polsce. Przedstawiciele władz miasta koło południa złożyli wiązanki na grobach uczestników powstania na nowotarskim cmentarzu, a później uczestniczyli w Mszy Św w Kościele p.w.Św. Katarzyny.
 2. Dnia 3 sierpnia - na Jeziorze Czorsztyńskim odbyły się regaty żeglarskie "O Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ" organizowane przez Yacht Klub Polski Nowy Targ. Na stracie stanęło kilkanaście załóg. W wydarzeniu wziął udział Waldemar Wojtaszek, Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ i pan Dyrektor MOK - Bolesław Bara.
 3. W dniach 3-4 sierpnia - na nowotarskim lotnisku obyły się pokazy modeli samolotów akrobacyjnych, helikopterów i szybowców w ramach XII Podhalańskiego RC Model Show. W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 pilotów z kraju i zagranicy.
 4. W dniu 4 sierpnia - Związek Podhalan świętował 100-lecie powstania. Z tej okazji odbył się 50. Nadzwyczajny Zjazd Podhalan w rocznicę powstania Związku. Uroczystość uświetniła wizyta w naszym mieście Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Wydarzenie rozpoczęło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Władysława Orkana, gdzie Prezydenta przywitali poza góralami przedstawiciele władz miasta Nowy Targ, przedstawiciele władz samorządowych sąsiadujących gmin, radnych oraz parlamentarzyści i mieszkańcy.
  Uroczysta Msza Święta odbyła się w kościele pw. NSPJ pod przewodnictwem Jego Eksc. abp. Marka Jędraszewskiego. Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz delegacji oraz pocztów sztandarowych na Nowotarski Rynek gdzie odbyła się dalsza część uroczystości i spotkanie przybyłych mieszkańców z Głową Państwa. W godzinach popołudniowych w auli PPWSZ odbyły się obrady Jubileuszowego Zjazdu Związku Podhalan.
 5. 18 sierpnia - w Nowym Targu zostały rozegrane zawody wędkarskie "O Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ" organizowane przez Polski Związek Wędkarski koło 17 w Nowym Targu. Zwycięzcy otrzymali efektowne statuetki w postaci ryb.
 6. W dniach 17 - 19 sierpnia - odbył się 19. Jarmark Podhalański. W pierwszy dzień imprezę zainaugurowała uroczysta "Parada Gazdowska", w której udział wzięli przedstawiciele władz Miasta Nowy Targ, zespoły folklorystyczne, przedstawiciele uczelni, Miejska Orkiestra oraz zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i okolic.
  Pierwszym mocnym muzycznym akcentem tegorocznego Jarmarku był koncert Mesajah oraz Grubsona. Prawdziwe tłumy - w tym wielu najmłodszych fanów - przybyły na nowotarski rynek na koncert. Fani nie zawiedli się - gwiazdy przywitały ich ciepło, zaśpiewały największe przeboje i cały czas utrzymywały świetny kontakt z publicznością, zachęcając do klaskania i tańca.
  Drugiego dnia na rynku odbył się tradycyjny Koński Jarmark, czyli spojrzeć koniowi w zęby. Wieczorem na scenie wystąpiła prawdziwa legenda polskiej piosenki Maryla Rodowicz, która dała podczas 19. Jarmarku Podhalańskiego niezapomniany koncert, podczas którego usłyszeliśmy jej wielkie przeboje. Nastepnie na scenie wystąpili kultowi Boney M, którzy również dali niezwykły koncert. Ostatni dzień Jarmarku skupił się na tematyce antynarkotykowej. W duchu głównych haseł STOP hejt, STOP dopalaczom wystąpił Bosski Roman, Klaudia Trzepizur oraz formacja Sygitowicz, Urny, Stępień.
  Organizatorzy wydarzenia przygotowali wiele atrakcji. Dla najmłodszych zorganizowano Strefę Dziecięcą na Placu Słowackiego z malowankami, zabawami oraz spektaklami. Jak co roku Runek zapełnił się stoiskami z rękodziełem, gdzie można było kupić, m.in. pamiątki, biżuterię, rzeźby, obrazy czy zabawki. Nie zabrakło również ogródków gastronomicznych. Stoisko z daniami regionalnymi miał m.in. nowotarski oddział Związku Podhalan.
 7. W dniach 24-25 sierpnia - rozegrano VII i VIII rundę Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w trialu motorowym. W zawodach wzięli udział uczestnicy z całego kraju a jedną z czołowych ról ogrywali zawodnicy z Nowego Targu. Organizatorem zawodów był Auto Moto Klub Gorce Nowy Targ przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Nowy Targ.
 8. 25 sierpnia - Nowy Targ był miejscem startu i mety XXIV Rajdu Wokół Tatr. W wydarzeniu wzięło udział 350 rowerzystów z wielu krajów, którzy mieli do pokonania 205 kilometrową pętle wokół polskich i słowackich Tatr.
 9. 29 sierpnia - odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z organizowanego przez MBP cyklu "Letnie czytanie w Altanie"
  Przez całe wakacje w każdy czwartek miesiąca Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu organizowała dla najmłodszych spotkania w czasie których przybliżała im świat książek. Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, plastycznych a także warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak aplikacje wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Uczestnicy poznali świat podwodny, świat dzikich zwierząt, projektowali roboty, a także nauczyli się jak zasadzić i pielęgnować własną roślinkę, nie zabrakło również zajęć z ekologii. Podczas jednego ze spotkań nastąpiła inauguracja nowego programu realizowanego w naszej bibliotece Para Buch - Książka w Ruch. Pan leśniczy Krzysztof Przybyła opowiedział dzieciom o niezwykłym życiu leśnych zwierząt i roślin podczas wycieczki po rezerwacie "Bór na Czerwonem". Gośćmi zaproszonymi do udziału w spotkaniach były również pani Ewa Kokot i pani Elżbieta Kolusz.
 10. W dniu 1 września - od uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Poległych rozpoczęły się nowotarskie obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Tuż po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji pod ścianę Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego, by tam upamiętnić bolesną rocznicę poprzez Apel Poległych, złożenie wiązanek, wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego i Roty oraz wysłuchanie programu artystycznego przygotowanego przez grupę wokalną "Septyma". Obecni byli przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem Grzegorzem Watychą na czele, poseł Anna Paluch, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele Związku Podhalan, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Kombatantów, delegacje służb mundurowych, harcerze, uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i średnich oraz liczne związki.
 11. W dniu 4 września - Burmistrz Miasta Nowy Targ rozstrzygnął konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania sportu na terenie Miasta Nowy Targ. Szczegółowa lista projektów znajduje się w Zarządzeniu Burmistrza nr 0050.Z.107.2019 z dnia 4 września 2019r., które jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 12. W dniach 7- 8 września - odbył się w Nowym Targu IX Ogólnopolski Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. W turnieju wzięło udział blisko 20 zespołów, które rozgrywały swoje mecze na obiektach sportowych w Nowym Targu.
 13. 8 września w Parku Miejskim odbył się Piknik Sportowo- Rekreacyjny pod hasłem "Żyj zdrowo i sportowo" z okazji 15 -lecia KS Szkółki Piłkarskiej Górale.
 14. Również w dniu 8 września odbył się w Mieście IV Puchar Małopolski we wrotkarstwie szybkim Dzieci i Młodzieży.

VIII. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono po raz trzeci przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Odwodnienie ul. Willowej w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 20 września 2019r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020.Wyznaczono termin składania ofert na 12 września 2019r.
 3. Unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy strefy wypoczynku dla rowerzystów w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego Szlaku Wokół Tatr, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 442 000,00 zł., natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 530 000,00 zł.
 4. Unieważniono przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół Tatr, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 955 000,00 zł., natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 1 459 653,21,00 zł.
 5. Unieważniono II przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu:
  - w I części zamówienia przebudowa ul. Ogrodowej ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1 400 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 1 623 206,44 zł
  - w II części zamówienia remont sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
 6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i utwardzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu" oraz podpisano umowę z Arturem Kołaczem Firma Remontowo-Budowlana Nowy Targ, ul. Krakowska , z ceną wykonania zamówienia 198 686,17 zł.
 7. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogowej ulicy miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78, Sikorskiego 19 - Budżet Obywatelski 2019 oraz podpisano umowę z Tatry - Inwest Sp. z o. o., Sp. k , z Krakowa z ceną wykonania zamówienia 133 064,63 zł.
 8. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę placów zabaw w Nowym Targu realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 tj:
  1) część I zamówienia - budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu,
  2) część II zamówienia - rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu oraz podpisano umowę z Arturem Kołaczem Firma Remontowo-Budowlana z ceną wykonania zamówienia w I części 85 000,00 zł., w II części 147 000,00 zł.
 9. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie oraz podpisano umowę z: Stanisławem Potoczakiem P.H.U. "POTOCZAK" Skawa - liderem konsorcjum i Robertem Potoczakiem Podhalańska Grupa Budowlana "ROBEX-BUD" Skawa - partnerem konsorcjum z ceną wykonania zamówienia 34 680 000,00 zł.
 10. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn." Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR, oraz podpisano umowę z Busimport Pl. Sp. z o.o. Gierłatowo, 62-330 Nekla z ceną wykonania zamówienia 1 719 540,00 zł.
 11. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz
  z zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich zostały złożone następujące oferty:
  1) ARKADIS Sp. z o. o. M3 Sp. k., 38-120 Czudec - cena oferty 199 213,80 zł brutto,
  2) Konsorcjum firm: lider - MBI Sp. z o.o., 87-800 Włocławek,
  partner - MEDICAMP Sp. z o. o., 87-800 Włocławek - cena oferty 295 200,00 zł brutto,
  3) Bogusław Łagodzki Biuro Inżynierskie, 34-431 Waksmund - cena oferty 279 000,00 zł brutto,
  4) Łukasz Uryga Firma Usługowa Obiekt Jawornik, 32-400 Myślenice - cena oferty 137 666,00 zł brutto,
  5) Grzegorz Knap PPHU Knap 34-471 Rogoźnik - cena oferty 419 000,00 zł brutto,
  6) Wojciech Belina HAB Projekt, 30-240 Kraków - cena oferty 594 000,00 zł brutto,
  7) Marcin Filas GMF Budownictwo, Rabka-Zdrój - cena oferty 180 000,00 zł brutto,
  8) Wojciech Kopta Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane, 34-500 Zakopane - cena oferty 196 800,00 zł brutto. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

IX. Pozostałe:

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 1 sierpnia Pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wraz z przedstawicielami Rady Miasta złożył kwiaty na grobach Powstańców Warszawskich na nowotarskim cmentarzu oraz uczestniczył w popołudniowych obchodach Pod Krzyżem Katyńskim w związku z 75 rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego,
 • 6 sierpnia udałem się wraz z kierownikiem Wydziału Sportu i Turystyki, Panem Arkadiuszem Szymczykiem do miasta partnerskiego Kieżmark na zaproszenie Burmistrza Miasta Pana Jána Ferenčáka oraz Dyrektora Instytutu Słowackiego w Warszawie Pana Adriana Kromki, gdzie wzięliśmy udział w otwarciu wystawy pt. "Od Wyszehradu do Wyszehradu",
 • 11 sierpnia wziąłem udział we Mszy Św. Ludzi Gór w kaplicy pod Turbaczem,
 • 14 sierpnia Pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek udał się do Departamentu Funduszy Europejskich na spotkanie w związku z prowadzonym przeglądem projektów realizowanych w ramach 11 Osi Priorytetowej "Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej" z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki,
 • Z 14 na 15 sierpnia udałem się do Sanktuarium w Ludźmierzu na Pasterkę Maryjną, która została poprzedzona wręczeniem nagród w XXVII Konkursie Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera,
 • 18 sierpnia wręczałem nagrody podczas tegorocznych zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ,
 • 20 sierpnia uczestniczyłem wraz z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Panem Grzegorzem Ratterem w spotkaniu z Panem Kazimierzem Koprowskim, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, podczas której podpisaliśmy Porozumienie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń,
 • 22 sierpnia Pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Komitecie do spraw mikroprojektów, który odbył się w Żylinie na Słowacji,
 • 23 sierpnia wziąłem udział w rozpoczęciu międzynarodowego turnieju hokejowego organizowanego przez MMKS,
 • 24 sierpnia uczestniczyłem w uroczystości z okazji 75- lecia Ligi Obrony Kraju oraz Dnia Wojska Polskiego,
 • 25 sierpnia wziąłem udział w dekoracji zwycięzców oraz pamiątkowym zdjęciu uczestników Rajdu Wokół Tatr,
 • 1 września wziąłem udział w obchodach z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
 • 2 września udałem się na akademię szkolną z okazji miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, która miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu,
 • 4 września Pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu w MPEC, podczas którego omawiano realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni geotermalnej w Szaflarach,
 • 5 września Pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy Nowy Targ w sprawie projektu pt. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia",
 • Tego samego dnia Pan Marcin Dziadkowiec w zastępstwie Burmistrza wziął udział w spotkaniu w Starostwie Nowotarskim dotyczącym organizacji transportu publicznego,
 • 6 września wziąłem udział w konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu realizacji zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, zorganizowanej w Urzędzie Gminy w Szaflarach.

Pliki do pobrania

sbmzd_20190730_20190909.pdf (408) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 09-09-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 432

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE