RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52

Zarządzenie Nr Or.120.Z.22A.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie:
określenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Nowy Targ dla celów ewidencji projektów finansowanych lub dofinansowywanych środkami pomocowymi

Zarządzenie zmienione zarządzeniami:

 


Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządy terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 128 poz.861) zmienionym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2012 (Dz.U. 2012 poz.121) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Określa się dokumentację polityki zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Nowy Targ dla celów realizacji projektów finansowanych lub dofinansowywanych środkami pomocowymi jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przyjęta dokumentacja stanowi dodatkowy uzupełniający dokument podstawowych zasad rachunkowości obowiązujący w Urzędzie Miasta i funkcjonuje łącznie z zasadami rachunkowości i planem kont obowiązującym w Urzędzie Miasta na podstawie Zarządzenia Nr Or.120.Z.22.2012 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
 3. Szczegółowy plan kont dla poszczególnych projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami pomocowymi prezentowany jest w formie załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu "Budowa wielofunkcyjnej Sali gimnastycznej w Nowym Targu" w ramach MRPO na lata 2007-2013 jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu "Rewitalizacja Centrum Nowego Targu" w ramach MRPO na lata 2007-2013 jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia .
 3. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu "Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia .
 4. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu "Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ" w ramach MRPO na lata 2007-2013 jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 5. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu "Szansa na aktywność - Program aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach POKL" jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 6. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu "Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego" jak załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 7. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Nowym Targu" jak załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 1. Zobowiązuje się koordynatora projektu oraz osobę prowadzącą rozliczenia projektu i głównego księgowego Urzędu Miasta do bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem rachunkowości projektów oraz do proponowania zmian w przyjętej instrukcji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i potrzeb bieżącej działalności jednostki.
 2. Upoważnia się Skarbnika Miasta do bieżącego wprowadzania niezbędnych korekt kont syntetycznych oraz wprowadzania i aktualizacji kont analitycznych wynikających z aktualnych potrzeb w ramach ogólnie przyjętych zasadach funkcjonowania rachunkowości.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 0152-58/2010 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Nowy Targ dla celów ewidencji projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami pomocowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE