X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 9 kwietnia do 20 maja 2019r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse

Zakończony został coroczny wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych na rok 2019. Wydanych zostało około 15 500 decyzji.

II. Inwestycje

 1. Ogłoszono zamówienie celem wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu". Termin składania ofert upływa 21.05.2019 r.
 2. Popisano umowę na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi Niwa-Grel". Wykonawca: Firma Strabag, Infrastruktura Południe, Wrocław. Koszt umowny inwestycji: 9 805 934,56 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 441 248,00 zł.
 3. Podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące "Przebudowy placu zajezdni autobusowej MZK wraz z odwodnieniem". Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana, Artur Kołacz, Nowy Targ. Umowny koszt zadania: 1 300 000,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 4. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni drogowej ulicy miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78 i Sikorskiego 19". Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projektant, Pan Piotr Kowalczyk Pracownia Inżynierii Drogowej, Nowy Targ. Koszt prac projektowych: 10 455,00 zł.
 5. W dniu 10.05.2019 r. przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w przekazaniu placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - odcinek od al. Solidarności do DK 47". Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
 6. Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową" ze środków programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS. Wartość zadania to 576 547,16 zł a uzyskane dofinansowanie wynosi 168 000,00 zł.

III. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska;

 1. 24 kwietnia br. podpisano umowę z firmą EKOBranch pana Grzegorza Gałęzia z Olkusza, na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Nowego Targu metodą chemiczną i mechaniczną. Prace prowadzone będą w okresie od 1 maja do 15 października 2019r. Całkowity koszt usługi wyniesie 27 000 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymaliśmy na realizację tego zadania dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.
 2. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 41 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 3. W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz prowadzonych przez Miasto działań proekologicznych w dniach od 8 do 12 kwietnia br. w Biurze Obsługi Mieszkańca wydano mieszkańcom nieodpłatnie 900 szt. sadzonek jodły, świerka, buka i klonu.
 4. Na przełomie kwietnia i maja odbyła się kolejna edycja akcji "Sprzątamy Swoje Miasto". Uczniowie szkół: podstawowych, średnich, dzieci z Przedszkola nr 2 i nr 4, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak również 6, 7 i 8 Nowotarska Drużyna Harcerek i Harcerzy ZHR, sprzątali ogólnodostępne tereny miasta. Łącznie zebrano 62 worki odpadów zmieszanych oraz 4 opony.
 5. W dniach 11-12 maja 2019 roku w Miejskiej Hali Lodowej zorganizowana została
  24 Edycja Podhalańskich Targów Budownictwa, Instalacji, Wnętrz, której hasłem przewodnim było: "Walczymy o czyste powietrze na Podhalu". W targach wzięło udział ponad 80 wystawców, których stoiska zlokalizowane były zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz hali lodowej, w tym wiodący producenci kotłów. Większość prezentowanego asortymentu zbieżna była z myślą przewodnią targów.
  Swoje stoisko na targach posiadał także Urząd Miasta Nowy Targ, na którym Ekodoradca oraz Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska udzielali informacji dotyczących dostępnych programów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródeł energii oraz uchwały antysmogowej dla małopolski. Na stoisku rozdawane były mieszkańcom sadzonki świerków, jako kolejny element walki z zanieczyszczeniem powietrza. Podczas targów rozdano 300 szt. sadzonek.
 6. W związku z rozpoczęciem realizacji programu dofinansowań do montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii zapraszam mieszkańców Nowego Targu zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 22.05.2019 r. o godzinie 17.00. Na spotkaniu zostaną przekazane mieszkańcom informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze i paneli fotowoltaicznych.
 7. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dniu 14 maja br. uczestniczyli w spotkaniu roboczym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie w ramach uruchomionego pilotażowego programu pn. "ZONE", w którym nasza Gmina bierze udział jako jedna z kilku w całym Kraju. Chcę przypomnieć, że w ramach tego programu przede wszystkim wykonywana będzie sukcesywna inwentaryzacja źródeł grzewczych na terenie miasta, do czego posłuży specjalnie przygotowywana aplikacja, celem określenia skali zadań do realizacji przez nasz samorząd w zakresie ochrony powietrza. Pilotaż ma na celu stwierdzenie zasadności wprowadzenia go w skali całego Kraju.

IV. Rozwój i Urbanistyka

 1. 10 maja zakończyło się ponowne wyłożenie do wglądu projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 25 Kowaniec - Kokoszków. Przypominam, że uwagi można składać do 24 maja tego roku.
 2. Informuję również, że od 23 maja do 23 czerwca 2019r. odbędzie się ponowne wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 4 czerwca br. o godz. 12 w Sali Obrad Urzędu Miasta.
 3. W dniu 9 maja br. przy udziale przedstawicieli Rady Miasta odbyło się w tut. Urzędzie spotkanie z P. Pawłem Dziubanem Kierownikiem Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Przedyskutowano temat projektu planu miejscowego NOWY TARG 16-30, w obrębie którego ma być zlokalizowana hala widowiskowo - sportowa. Przypomnę, że z uwagi na brak uzgodnienia projektu planu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków procedura sporządzania planu pozostaje w zawieszeniu czekając na rozstrzygnięcie zażalenia Burmistrza Miasta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie uzyskano porozumienia, ale wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy. Wstępnie uzgodniono, że kolejne spotkanie w tym temacie zostanie zorganizowane początkiem czerwca.
 4. Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju i Urbanistyki w dniu 8 maja wziął udział w spotkaniu organizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego w Domu Podhalańskim w Ludźmierzu. Tematem spotkania było rozpoczęcie prac nad nową Strategią Rozwoju Województwa MAŁOPOLSKA 2030 wraz z pracą warsztatową w grupach.

V. Drogownictwo i Transport;

 1. W ramach bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ zostały uzupełnione ubytki w nawierzchni jezdni w centrum Miasta. Trwają prace remontowe na pozostałych drogach gminnych. Wykonawcą robót jest firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102. Wartość umowy 1 432 208,70zł.
 2. W ramach realizacji zadań z zakresu inżynierii ruch podpisano umowę na wykonanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu. W tym etapie zakresem objęto 7 ulic miejskich: ul. os. Suskiego, ul. Długa na odcinku od ul. Wł. Orkana do ul. Jana Kazimierza, ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Długiej do ul. Ogrodowej, ul. Józefczaka, ul. Kolorowa na odcinku od ul. Krakowskiej (DK47) do przejazdu kolejowo - drogowego, ul. os. Witosa na wewnątrz osiedla działka ewid. nr 13660/118, ul. os. Szuflów na odcinku od ul. Kowaniec do Przedszkola nr 2. Projektowane rozwiązania mają przede wszystkim unormować zasady parkowania na tych odcinkach ulic, wyznaczyć miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i ograniczyć dopuszczalną prędkość poruszania się pojazdów.
 3. W ramach poprawy bezpieczeństwa i wygody pasażerów podróżujących autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji zakupiono i zamontowano nowe wiaty przystankowe przy dworcu PKP i przy alejach Tysiąclecia naprzeciw dworca autobusowego. Pasażerowie mogą więc oczekując na autobus schronić się w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 4. Aby ułatwić podróżnym możliwość zakupu biletu uprawniającego do korzystania z komunikacji miejskiej oraz podhalańskiej Kolei Regionalnej wystąpiłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o przyznanie dla Nowego Targu dodatkowych 4 biletomatów.

VI. Oświata

 1. Pod honorowym patronatem Pan Burmistrz Miasta Nowy Targ Szkoła Podstawowa N 2 była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu pt.:"Praca jako wartość w życiu człowieka". Konkurs przeznaczony był dla uczniów oddziałów przedszkolnych, klas I - III, klas 4-8 oraz klas gimnazjalnych. Celem konkursu było: zdobycie i poszerzenie wiedzy o zawodach, poznawanie własnych zasobów i zainteresowań, poznawanie zawodów i rzemiosła wykonywanych na Podhalu oraz utożsamienie się z regionem, rozwijanie wyobraźni i promowanie młodych talentów. Zadaniem uczestników oddziałów przedszkolnych oraz klas I - III było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie, kim chcieliby zostać w przyszłości. Natomiast klasy 4-8 oraz gimnazjalne mogły opracować wywiad, fotoksiążkę, opowiadanie, wiersz itp. W kategorii uczniów przedszkoli i klas I-III pierwsze miejsce przyznano uczennicy w wieku 7 lat ze Szkoły Podstawowej Nr 2, a drugie i trzecie uczennicy i uczniowi ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu (10 i 9 lat). Niestety, zapewnie z uwagi na "zawirowania strajkowe" brak było prac uczniów klas starszych, dlatego w kategorii "Podhale mój dom" oraz "Ginące zawody i rzemiosło w moim otoczeniu", nagrody nie zostały przyznane. Nagrodzone prace można oglądać w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu.
 2. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego został wyłoniony Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targ. Szkołę na kolejną pięcioletnią kadencję poprowadzi Pan mgr Rober Furca - dotychczasowy dyrektor. Gratulujemy.

VII. Sprawy społeczne

 1. Podjąłem decyzję o dofinansowaniu ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwotą w wysokości 6000 zł wyjazdu 30 dzieci, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na kolonię profilaktyczną do Chełmca.
 2. Podpisałem z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie działalności Klubu Senior +. Zgodnie z umową pozyskaliśmy dofinansowanie na poziomie 43043,60 zł. W ramach realizacji projektu "Nowotarski Senior" są prowadzone zajęcia z samoobrony, warsztaty ceramiczne, wieczory z wierszem i śpiewem, zajęcia "Metamorfozy seniora", rehabilitacja, zajęcia z instruktorem fitness, nordic walking i. in. Dodatkowo w Klubie Senior + uruchomiono zajęcia szachowe wspomagające pamięć.
 3. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych od dnia 1 stycznia do 16 maja br. do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 238 rekordów. Od początku roku wydano 452 karty tradycyjne oraz 131 kart elektronicznych.
 4. Od początku 2019 r. przyjęto - 1052 wniosków o wydanie dowodów osobistych, w tym 171 od osób spoza terenu miasta Nowy Targ.
 5. Informuję, iż zgodnie z kodeksem wyborczym na 21 dni przed zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego został sporządzony spis wyborców. Pomiędzy 6 maja a 24 maja 2019 r., każdy wyborca może sprawdzić w biurze ewidencji ludności Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, czy został uwzględniony w spisie i wnieść ewentualną reklamację.

VIII. Kultura promocja i sport

 1. W dniach 13-18 kwietnia 2019 r. - na nowotarskim Rynku odbyły się Targi Wielkanocne, podczas których można było skosztować węgierskich specjałów, domowych wypieków, a także znaleźć oryginalne ozdoby i dekoracje świąteczne. Ponadto wśród atrakcji przygotowano mini ZOO z Aplakami, belgijskimi królikami oraz owieczkami. W ramach tegorocznej edycji Targów zostały przeprowadzone warsztaty plecenia z siana oraz warsztaty plastyczne , które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych.
 2. W dniu 01 maja 2019 r. - na nowotarskim Rynku odbył się XIX Tatrzański Zlot Pojazdów Zabytkowych. W trakcie wydarzenia można było obejrzeć wyjątkowe kolekcjonerskie okazy. Był to zlot rekordowy, drugi w historii pod względem ilości pojazdów - było ich około 60, a przyjechały z Czech, Słowacji i z terenu całej Polski Pochodziły głównie z lat 60. i 70., jednak uwagę zwracały też zabytki epoki późnego PRL-u. Nagrodę Burmistrza Miasta Nowy Targ w konkursie elegancji otrzymał czarny Ford Mercury Grand Marquis z 1978 roku.
 3. W dniu 3 maja - przedstawiciele władz Miasta Nowy Targ uczestniczyli w 228. Rocznicy Uchwalenie Konstytucji. W ramach uroczystości odbyła się Msza Święta w Kościele św. Katarzyny, przemarsz delegacji na Rynek przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej, przemówienia okolicznościowe Starosty Nowotarskiego oraz złożenie kwiatów pod Tablicą Pamiątkową
 4. W dniu 13 maja 2019 r. - wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. "Koszyczek Wielkanocny". W konkursie wzięli udział uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i dzieci z przedszkola "Dziecięce marzenie". Uroczystość rozdania nagród odbyła się w holu Urzędu Miasta pod przewodnictwem Pani Joanny Iskrzyńskiej - Steg - zastępcy Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 5. 16 maja 2019 r. - odbyła się Konferencja prasowa, mająca na celu przybliżenie wydarzenia, które zostało przygotowane w związku z obchodami 40-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu.
 6. W dniach 16-17 maja 2019 r. - odbyły się Juwenalia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu pod nazwą "Studencka Hurnawica"
  17 maja ulicami Nowego Targu przemaszerował korowód studentów, który na płycie Rynku Nowotarskiego odebrał klucze do miasta od Burmistrza Miasta Nowy Targ Grzegorza Watychy. Podczas sobotniego popołudnia można było wziąć udział w konkursach czy prezentacjach kół naukowych. Wieczór zakończyły koncerty różnych wykonawców.
 7. Wydział Kultury Promocji i Sportu zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu: "Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy". Karty zgłoszeniowe przyjmowane są najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 r.
  Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych miasta Nowy Targ poprzez czynny udział w powyższym konkursie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w formie pucharów oraz bonów towarowych
 8. Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Walory przyrodnicze i krajobrazowe pogranicza polsko-słowackiego". Konkurs ogłoszony w ramach projektu: "Łączy nas woda Nowy Targ-Kieżmark" realizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V- A Polska- Słowacja 2014-2020. Prace konkursowe (fotografie) będą przyjmowane od 20 lipca 2019 r. w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.Szczegółowe informacje na temat wymieniowych konkursów znajdują się na stronie Urzędu Miasta
 9. Sprawozdanie z działalności Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu
  Przez cały kwiecień w Muzeum Podhalańskim odbywały się świąteczne warsztaty edukacyjne pt. "Motywy roślinne Podhala na pisankach wielkanocnych" poruszające kulturę ludową Podhala jak również tradycje i zwyczaje wielkanocne.
  Przez cały okres wiosenny dzieci i młodzież uczestniczą w wiosennym cyklu warsztatów z cyklu "Wiosna w Muzeum Podhalańskim" wśród, których możemy znaleźć edukacyjno- sensoryczny warsztat dla najmłodszych pt. "Wiosenne przebudzenie" oraz warsztat pt. "Ziarno sztuki na wiosnę. Wiosenna paleta barw Michała Rekuckiego" nawiązujące do historii i dziedzictwa naszego miasta.
  Na przełomie kwietnia i maja w Muzeum Podhalańskim trwała modernizacja wystawy stałej, której narracja nawiązywać będzie teraz również do historii Miasta i jego roli w regionie.
  3 maja 2019 r. Muzeum Podhalańskie im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu włączając się w miejsko - powiatowe obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji przygotowało wystawę pt. "Koń a sprawa polska. W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę", której wernisaż odbył się 3. maja po głównych uroczystościach na Rynku.
  11 maja 2019 r. w sobotę w Nowym Targu i na Podhalu gościli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Biskupic. W swoich krakowskich strojach regionalnych wystąpili z układem wokalno-tanecznym pod kierownictwem choreografa - Marcina Korbuta, na płycie rynku w Nowym Targu i w nowotarskiej Galerii Jatki oraz zwiedzili Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego.
  9 maja 2019 r. w Muzeum Podhalańskim gościła francuska ekipa filmowa "Petite Maison Production" wraz z reżyserką filmu "The Wild One" Tessą Louise-Salomé. Wędrująca śladami bohatera filmu na wystawie prezentowanej w Muzeum Podhalańskim pt. "Bardejov. Światowe Dziedzictwo UNESCO" odnaleźli oni archiwalia i motywy wizualne potrzebne do swej realizacji. Muzeum Podhalańskie miało okazję pomóc w odnajdywaniu śladów historii i przyczynić się do realizacji tej specjalnej produkcji. Kinowa premiera filmu przewidziana jest na rok 2020.
  14 maja 2019 r. w Muzeum Podhalańskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów dotycząca 9. Nocy Muzeów w Nowym Targu, która odbędzie się dnia 18 maja 2019 r. Wśród partnerów 9. Nocy Muzeów znaleźli się: Muzeum Drukarstwa, Galeria Sztuki BWA Jatki, Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej oraz Biblioteka Pedagogiczna.
 10. W dniach 8-15 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu po raz kolejny brała udział w ogólnopolskim wydarzeniu pt. "Tydzień Bibliotek". W ramach tego wydarzenia odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierzem Burnatem oraz promocja jego tomiku poezji p.t. "Sycenie nieznanym"; spotkanie autorskie z 17-letnią nowotarżanką Aleksandrą Ostapczuk i promocja jej książki p.t. "Smocze dziecię". Przeprowadzone zostały warsztaty multimedialne #pokolenia #naszemiasto - podczas, którego starsi czytelnicy wraz z najmłodszymi użytkownikami biblioteki mogli porozmawiać o Nowym Targu dawniej i dziś oraz spojrzeć na nasze miasto przez pryzmat multimedialnych aplikacji. W Czytelni MBP odbyły się również warsztaty z kodowania dla dzieci- poprzez zabawę dzieci poznawały podstawowe zasady języka kodowania. W Filiach biblioteki odbywały się lekcje biblioteczne oraz spotkania "Mini Akademii".
  " Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zakwalifikowała się do ogólnopolskich projektów promujących czytelnictwo wśród najmłodszych:
  o "Mała książka - wielki człowiek" 2 edycja projektu realizowanego przez Instytut Książki - projekt startuje jesienią 2019 roku i będzie obejmował wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym.
  o "Para-buch! Książka w ruch! - projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach projektu w Filii Nr 1 MBP będą prowadzone warsztaty dla najmłodszych promujące literaturę popularnonaukową.
  " Po raz drugi MBP zakwalifikowała się do projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego p.t. "O finansach w Bibliotece". W ramach projektu odbędą się szkolenia dla dorosłych czytelników.
  " Miejska Biblioteka Publiczna w Nowy Targu uzyskała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Partnerstwo dla książki" na realizację zadania "Social media w promocji biblioteki publicznej" - w ramach tego zadania zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu nowotarskiego.

IX. Gospodarka nieruchomościami:

W związku z planowanymi na 28 lipca 2019 roku wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych podjęto czynności związane z ich przeprowadzeniem. Jednocześnie proszę o zgłaszanie się do dnia 28 czerwca 2019 roku kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej będących posiadaczami gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego.

X. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Termin składania ofert wyznaczono na 28 maja 2019r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej w Nowym Targu". Termin składania ofert wyznaczono na 29 maja 2019r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Ogrodowej, odcinek od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu. Termin składania ofert wyznaczono na 31 maja 2019r.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Nowy Targ. Złożono 6 ofert. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odwodnienia drogi miejskiej bez nazwy na os. Nowe w Nowym Targu. Ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Sp. j. Szaflary - cena oferty 233 682,12 zł. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
 6. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Klikuszówka". Wybrano ofertę złożoną przez Marcina Kołacza NOVATEC Budownictwo, Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia 179 000,00 zł.
 7. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu". W dniu 7 maja 2019r. została podpisana umowa z Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Wysoka 52-200 Wrocław na kwotę 9 805 934,56 zł.
 8. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz podpisano umowę z Agnieszkę Biel - Habieda Firma Handlowo Usługowa "AGMAR" 34 z Mszany Dolnej z ceną wykonania zamówienia - 202 012,60 zł.
 9. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ i jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. Wybrano ofertę TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., 30-417 Kraków z cena oferty 1 320 312,05 zł.
 10. Unieważniono przetarg nieograniczony na budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych", ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 11. Unieważniono przetarg nieograniczony na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych", ponieważ nie złożono żadnej oferty.
 12. Unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca - Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride" w ramach 7 osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Transport Kolejowy Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 696 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosiła 816 361,05 zł.
 13. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonania trzech kompozycji rzeźb przedstawiających owce, które zostaną umieszczone na terenie Gminy Miasta Nowy Targ. Wybrano ofertę złożoną przez Michała Batkiewicza ART-STUDIO RZEŹBA, ODLEWNICTWO, 32-083 Szczyglice z najniższą ceną wykonania zamówienia wynoszącą 63 532,00 zł brutto.
 14. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z "Funduszu Dróg Samorządowych" zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu". Wybrano ofertę złożoną przez Pana Macieja Trzcińskiego Firma Usługowa, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 43 590,00 zł.

XI. Pozostałe:

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 26 kwietnia wziąłem udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego maturzystów w Zespole Centrum Szkół Kształcenia Rolniczego,
 • 4 maja uczestniczyłem w uroczystości Ochotniczej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka,
 • 6 maja udałem się do Starostwa Powiatowego na spotkanie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, p. Pawłem Ciećko,
 • 7 maja uczestniczyłem w uroczystym powołaniu Komendanta Powiatowego Policji,
 • 9 maja wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek udał się wraz przedstawicielami Urzędu i Rady Miasta do miasta partnerskiego Radevormwald, na zaproszenia tamtejszych władz w związku z uroczystym otwarciem placu Nowy Targ,
 • 9 maja wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Związku Euroregionu "Tatry",
 • 12 maja dokonałem ( otwarcia , wręczenia medali ) w II edycji zawodów pływackich o Puchar Burmistrza,
 • 14 maja z panią Wiceburmistrz uczestniczyliśmy w uroczystej gali jubileuszowej z okazji X-lecia grupy regionalnej Milusioki,
 • 15 maja pan wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek udał się na Konferencję poświęconą wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 oraz zagadnień dotyczących konkursów infrastrukturalnych zaplanowanych na 2019 rok,
 • 17 maja wziąłem udział w konferencji dot. Rozwoju kolei na Podhalu w latach 2016 - 2021,
 • 17 maja w godzinach popołudniowych udałem się do Ludźmierza na uroczystość upamiętniającą postać śp. księdza Tadeusza Juhasa,
 • 18 maja pani wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg dokonała dekoracji po zakończonym Biegu o Puchar Rektora na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej,

Pliki do pobrania

sbmzd_20190409_20190520.pdf (818) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 20-05-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 511

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE