X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 5 lutego do 4 marca 2019r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse

 1. Sporządzono sprawozdania budżetowe za 2018 r. z wykonania dochodów, wydatków oraz o należnościach i zobowiązaniach. Sprawozdania dostępne są na stronie www.nowytarg.pl
  Wykonanie budżetu za 2018 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1,4 mln zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego w poprzednich latach długu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 155,5 mln zł (3% więcej od założonego planu), wydatki zostały zrealizowane w kwocie 154,1 mln zł (5% mniej od założonego planu). Zadłużenie miasta na koniec 2018 zamknęło się kwotą 30 mln zł.
 2. Podjęto 5 zarządzeń w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r. oraz 3 decyzje w zakresie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych nie powodujących zmian w Uchwale Budżetowej. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 168.738,68 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne oraz na zadania zlecone z budżetu państwa.

II. Inwestycje;

 1. Przekazano plac budowy dla zadań inwestycyjnych pn.:
  - Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE, Wykonawca: Pan Artur Kołacz, Firma Remontowo - Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ. Koszt robót budowlanych: 1 855 317,26 zł,.
  - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kokoszków, Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa "KAL TRANS", Spółka Jawna, Józef Kalata, Szaflary. Koszt robót budowlanych: 1 059 569,13 zł.
  - Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do pot. Czarny Dunajec. Etap I - koryto otwarte, Wykonawca: Krzysztof Jagieła, Firma Budowlana "MORCIN", Ochotnica Dolna, koszt zadania: 492 177,12 zł
 2. Podpisano umowę na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE z Panem Rafałem Czyrnek, wartość nadzoru 15 990,00 zł.
 3. Dokonano rozeznania cenowego rynku na realizację zadania dotyczącego sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji obejmującej modernizację boiska sportowego na ul. Klikuszówka w ramach budżetu obywatelskiego.
 4. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań pn;
  - Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej w Nowym Targu z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  - Modernizacja odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ:
  1) Droga od ul. Kokoszków Boczna - etap II.
  2) Droga na os. Oleksówki.
  3) Droga od ul. Partyzantów.
  Wniosek złożono do Marszałka Województwa Małopolskiego o dofinansowanie ze środków budżetu województwa. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu w zależności od wysokości otrzymanego dofinansowania, zostanie podjęta decyzja o ich realizacji.
 5. Wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadań pn.
  - Iluminacja kładek pieszo-rowerowych.
  - Tablice informacyjne przy nowoprojektowanej ścieżce rowerowej w okolicach lotniska.
  Termin składania ofert upływa 04.03.2019 r.

III. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska;

 1. Wystosowałem do mieszkańców posiadających na nieruchomości zbiorniki na nieczystości ciekłe komunikat dotyczący prawidłowych zasad funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej. Poinformowałem m.in. o konieczności opróżniania zbiorników przez uprawnionych przedsiębiorców oraz ilości nieczystości, jakie wynikają z norm zużycia wody.
  Wystosowałem także informację dotyczącą możliwości skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania i montażu odnawialnych źródeł energii oraz innych form wsparcia finansowego na inwestycje mające na celu ochronę powietrza. Przedmiotowe komunikaty dostarczane są do mieszkańców wraz z decyzjami ustalającymi wysokość podatku od nieruchomości.
 2. Mając na uwadze liczne głosy mieszkańców w zakresie zastrzeżeń do jakości paliw stałych oferowanych na lokalnym rynku wystosowano do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej petycję w sprawie podjęcia działań mających na celu skontrolowanie przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe na terenie miasta Nowy Targ.
 3. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 63 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Część kontroli przeprowadzono w godzinach popołudniowo-wieczornych, poza godzinami pracy Urzędu.
 4. W dniu 7 lutego 2019 r. pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wzięli udział w Konferencji Antysmogowej pt. "Smog - fakty i mity" organizowanej na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 5. W dniu 11 lutego 2019 r. wpłynęło do budżetu miasta 316 634,00 zł jako rozliczenie pierwszej transzy dotacyjnej z programu dofinansowania do wymiany kotłów co na gaz i pellet z RPOWM. Było to rozliczenie 23 sztuk inwestycji zrealizowanych w ramach programu oraz zadania z zakresu kontroli, edukacji ekologicznej oraz zarządzania projektem.
 6. W ramach programu "LIFE" Gmina Miasto Nowy Targ wypożyczyła na okres od 30 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kamerę termowizyjną, celem dokonywania wstępnych oraz ogólnych darmowych analiz budynków zlokalizowanych na terenie miasta. Ekodoradca wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wykonali 68 inspekcji termowizyjnych budynków (w tym 63 domy prywatne oraz 5 budynków użyteczności publicznej). Podczas prowadzonych inspekcji mieszkańcy uzyskali informacje dotyczące strat ciepła w budynkach i możliwościach ich zapobiegania. Podczas badań termowizyjnych prowadzone były także kontrole źródeł ogrzewania w przedmiotowych budynkach. Na starych kotłach centralnego ogrzewania naklejane były informacje dotyczące ostatecznego terminu ich wymiany zgodnie z założeniami uchwały antysmogowej.
 7. Podpisano umowę z panem Stanisławem Bułą na zapewnienie w jego gospodarstwie w Łopusznej miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2019r. do 30 marca 2020r. Do końca marca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich mamy zapewnione miejsce w gospodarstwie pana Wojciecha Ścisłowicza w Ludźmierzu.

IV. Rozwój i Urbanistyka

 1. W dniach od 14.03.2019 do 05.04.2019 ponownie wyłożony do wglądu będzie projekt zmiany mpzp Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) - teren 3UC. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami zawartymi w niniejszym projekcie odbędzie się dnia 26.03.2019 r., a uwagi można będzie składać do dnia 19.04.2019 r.
 2. Trwa wybór wykonawcy na opracowanie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ", które stanowić będzie kontynuację działań określonych w "Aktualizacji założeń..." przyjętych Uchwałą Nr XIV/122/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19.10.2015 r.
 3. Na stronie Urzędu Miasta opublikowano informację o korektach jakie będą czynione w strefie ochrony konserwatorskiej w Nowym Targu w skutek działań Pana Pawła Dziubana Kierownika Delegatury w Nowym Targu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Proszę Państwa Radnych także o wnikliwe zapoznanie się z tą ważną informacją.
 4. Urząd Marszałkowski przedstawił propozycję podjęcia współpracy w zakresie przystąpienia do opracowania koncepcji budowy obwodnicy ul. Ludźmierskiej. Celem ma być poprawa bezpieczeństwa, zapewnienia dogodnych połączeń komunikacyjnych na objętych inwestycjami terenach, a także odciążenie ruchu lokalnego od tranzytowego.

V. Drogownictwo i Transport;

Złożono wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na wspólne wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 957 w rejonie skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z os. Bór w Nowym Targu w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na rok 2019. Zadanie to jest współfinansowane po 50 % przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jest to kontynuacja programu rozpoczętego w 2018 roku, w wyniku którego wykonane zostało dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z ul. Kolejową.

VI. Kultura promocja i sport;

 1. W czwartek 7 lutego 2018 r. w Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu odbył się wernisaż nowej wystawy czasowej zatytułowanej "Karnawałowe zabawy, wieczorki taneczne i bale z kotylionem. Druki ulotne z kolekcji Muzeum Podhalańskiego". Otwiera ona nowy cykl wystaw historycznych pn. "Podhalańskie Akcydensy", na których będą prezentowane unikatowe druki ulotne ze zbiorów placówki. Od dwóch lat, przy liczącej kilka tysięcy egzemplarzy kolekcji, trwają intensywne prace polegające na porządkowaniu, opracowywana i zabezpieczaniu unikatowych w skali kraju zbiorów. Wszystkie dokumenty są digitalizowane, opisywane i zabezpieczane w specjalnych bezkwasowych pudłach, teczkach i kopertach.
  Akcydensy z kolekcji Muzeum Podhalańskiego związane są z polskim okresem obrzędowym, jakim jest karnawał. Znaleźć wśród nich można: zaproszenia, plakaty, bilety wstępu oraz opisy konkretnych wydarzeń zamieszczane na łamach prasy podhalańskiej. Dokumenty prezentowane na wystawie Są ulotnym zapisem życia rozrywkowego, ale również kulturalnego, społecznego, politycznego czy indywidualnego mieszkańców Nowego Targu i regionu przede wszystkim z okresu karnawału. Wystawę w Sali reprezentacyjnej będzie można oglądać do końca kwietnia.
 2. W dniu 09.02.2019 r. - na nowotarskim lotnisku odbył się X Jubileuszowy Bieg Podhalański im. Jana Pawła II. W wydarzeniu pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy wzięła udział rekordowa ilość 804 uczestników z terenu całej Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Na dystansie 30 km triumfował Peter Mlynar ze Słowacji (czas 1:13:43). W biegu na 15 km z czasem 38:15 zwyciężył Jacek Staroń z Krosna. Na dystansie 6 km wygrał Andrzej Mojeścik z Istebnej z czasem 19 minut 17 sekund. Wśród kobiet na 30 km triumfowała Kornelia Kubińska ze Skawy, na 15 km Catering Spierenburg z Kościeliska, a na 6 km - Marcelina Wojtyła z Pogórza.
 3. Turbacz Winter Trail 2019. Tradycyjnie w drugi weekend lutego tj. w dniu 10.02.2019r. fani górskiego biegania zgromadzili się przed GOPR'ówką w Nowym Targu. W tym roku na linii startowej zameldowało się blisko 300 śmiałków. Trasa to prawdziwy gorczański klasyk o długości 17 km: żółtym szlakiem przez Hereściak na Wisielkówkę, dalej dookoła Turbacza prosto pod schronisko gdzie zlokalizowany był punkt żywieniowy. Zwycięzcą szóstej edycji, tak jak przed rokiem został Piotr Biernawski, który wbiegł na metę z czasem 1:20:59. Drugi miejsce zajął Piotr Borowicz (1:22:10). Podium dopełnił Tomasz Gawroński (1:23:19).
 4. W dniu 16.02.2019 r. - odbył się IV Charytatywny Bal Karnawałowy Burmistrza Miasta Nowy Targ. Pieniądze zebrane podczas balu w kwocie 45 000,00 zł - dzięki loterii fantowej i licytacji - zostaną przekazane w całości na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Fundacji im. Adama Worwy, która jeszcze w tym roku planuje otworzyć nowy gabinet rehabilitacji.
 5. Dnia 24.02.2019 r. - na wyciągu narciarskim Zadział w Nowym Targu odbyły się XXXVI otwarte zawody narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan. Do rywalizacji stanęły reprezentacje 10 oddziałów Związku Podhalan. Osobną grupę stanowili zawodnicy nie zrzeszeni w Związku Podhalan. Honory domu pełnili szefujący oddziałowi nowotarskiemu Józef Knap i Wojciech Groń. Rozpoczętą w ubiegłym roku serię zwycięstw kontynuowała Łopuszna, kolejny raz zdobywszy Puchar Przechodni. Gospodarzem i organizatorem XXXVI Zawodów był nowotarski Oddział Związku Podhalan, przy wsparciu Urzędu Miasta Nowy Targ.
 6. W dniu 03.03.2019 r.- na Stacji Narciarskiej "Zadział" w Nowym Targu odbył się XXII Karnawał na Śniegu - otwarte zawody narciarskie dla dzieci. Organizatorami wydarzenia był Zespół Dziecięcy "Mali Śwarni". W zawodach uczestniczyli zarówno członkowie zespołu jak i dzieci z okolicznych miejscowości.
 7. W okresie ferii zimowych w Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu realizowany był cykl warsztatów i lekcji muzealnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych zatytułowanych: "Etno planer na nowy rok. Czyli jak żyli ludzie zanim wymyślili zegary i kalendarze", "Zapusty. Zimowe bale, maskarady i zabawy" oraz "Na straganie w dzień targowy- zajęcia sensoryczno - edukacyjne z kurą w tle".
 8. Przez cały luty trwały prace porządkowo-remontowe oraz modernizacyjne sal wystaw czasowych w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego. Pomieszczenia zostały odświeżone oraz zamontowane specjalnie zakupione nowe systemy do wieszania obrazów i eksponatów. Remont był możliwy dzięki środkom pochodzącym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

VII. Sprawy społeczne;

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert na realizację rządowego programu Senior+. Oferta złożona przez miasto na prowadzenie Klubu Senior+ została zaakceptowana w 100% i tym samym uzyskaliśmy dotację w wysokości 43 tys. zł. Niebawem zostanie podpisana umowa z Wojewodą Małopolskim.
 2. W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działalność wznowił Dobry Club przy Parafii św. Katarzyny. Powodzeniem i dużą frekwencją cieszył się pierwszy koncert zespołu MIZRAH wykonującego muzykę żydowską z elementami jazzu.
 3. Dnia 13 lutego zakończyła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn z rocznika 2000 zamieszkałych na terenie naszego miasta.
 4. Od dnia 4 marca są przyjmowane wnioski na nowe e - dowody osobiste. Tego dnia wchodzą bowiem w życie nowe przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych. Każdy obywatel będzie mógł wyrobić e - dowód, który zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji ma w przyszłości m.in. ułatwić załatwianie spraw w urzędach, szpitalach czy korzystanie z elektronicznych bramek na lotniskach w Unii Europejskiej. E - dowód osobisty ma być, jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, "bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia czy podmiotami komercyjnymi (np. bankami)". E - dowód będzie można wykorzystać m.in. do: potwierdzenia tożsamości, podpisywania dokumentów elektronicznych, potwierdzenia obecności w placówkach medycznych czy do korzystania z elektronicznych bramek na lotniskach w Unii Europejskiej. Będzie wydawany na 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 5 lat, a dla pozostałych osób - na 10 lat.
 5. Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie rozwoju pomocy społecznej.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu w 2019 r. będzie realizował dwa projekty socjalne pn. "Rozszerzenie usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu" oraz "Nowotarski Senior"
  Całkowity koszt realizacji projektów wyniesie 127.477 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 101.982 zł.
  Projekt dot. usług opiekuńczych ma na celu poprawę jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez zwiększenie wymiaru świadczonych usług, także w soboty, niedziele i święta.
 6. W ramach "Nowotarskiego Seniora" przygotowano szereg spotkań, warsztatów i zajęć cyklicznych mających na celu rozwijanie aktywności seniorów poprzez animowanie działań, zwłaszcza o charakterze integracyjnym, usprawniającym i informacyjno-edukacyjnym.
  Jednym z planowanych działań jest także zapewnienie nieodpłatnej pomocy pn. "Złota raczka" seniorom powyżej 60 roku życia, szczególnie osobom samotnym, niepełnosprawnym, prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe i niskich dochodach. Zakres usług obejmować będzie drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji i specjalistycznej wiedzy lub uprawnień.

VIII. Zamówienia publiczne;

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2019r.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ z ceną oferty 1 432 208,70 zł.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE". W dniu 18 lutego br. została podpisana umowa z Panem Arturem Kołaczem - Firma Remontowo - Budowlana, ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ na kwotę 1 845 786,34 zł.
 3. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ - związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2019r. Oraz podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOPLAN" s. c. ul. Św. Anny 5, 34-400 Nowy Targ na kwotę 77 040,90 zł.
 4. Ogłoszono zapytanie ofertowe na odnowienie starego oznakowania poziomego oraz wykonywanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich w Nowym Targu.
  Termin składania ofert wyznaczono na 11 marca 2019r.
 5. Wysłano do Firmy Handlowo - Usługowej "KAL - TRANS" Kalata sp. j. os. Nowe 1 E 34-424 Szaflary zaproszenie do negocjacji w sprawie zimowego utrzymania dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2018/2019 w strefie I - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych do postępowania nr ZP.271.22.2018.

IX. Pozostałe:

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach:

 • 8 lutego wziąłem udział w Walnym Zebraniu Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego, Podhale Nowy Targ,
 • 9 lutego na zaproszenie Koła Łowieckiego Głuszec uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu - Bal Myśliwego 2019,
 • 14 lutego wziąłem udział w posiedzeniu partnerów projektu pn. "Historyczno-kulturowo -przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III", które obyło się w siedzibie partnera wiodącego, tj. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • 14 lutego mój Zastępca Waldemar Wojtaszek udał się na spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie odsypisk na Czarnym Dunajcu, a 15 lutego uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym gospodarki odpadami,
 • 19 lutego za zaproszenie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wziąłem udział w naradzie podsumowującej działalność Komendy w roku 2018,
 • 21 lutego udałem się do Starostwa Powiatowego na spotkanie w sprawie omówienia kwestii parkowania przy obiektach szkół średnich nas terenie miasta.
 • 24 lutego wziąłem udział w Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym oraz Sprawozdawczym Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło nr 17 w Nowym Targu,
 • Również 24 lutego wziąłem udział wraz z panią Wiceburmistrz Joanną Iskrzyńską - Steg w zakończeniu XXXVI otwartych zawodów narciarskich o Puchar Przechodni Związku Podhalan w slalomie gigancie na Zadziale
 • 24 lutego pan Waldemar Wojtaszek uczestniczył w dekoracji zwycięzców VI Nowotarskich Zimowych Zawodów Balonowych,
 • 26 lutego wziąłem udział w ceremonii otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w hokeju na lodzie, a następnie udałem się do Radia Alex na comiesięczną audycję,
 • 28 lutego udałem się do Warszawy na Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - SOSEXPO,
 • 3 marca wziąłem udział w Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Koła nr 28 w Nowym Targu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz w zakończeniu zawodów w hokeju na lodzie w ramach II Mistrzostw Sportów Zimowych Hufca Podhalańskiego ZHP,
 • 3 marca pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg wzięła udział w zawodach "Karnawał na Śniegu" organizowanych przez Zespół Mali Śwarni na nowotarskim Zadziale.

Pliki do pobrania

sbmzd_20190205_20190304.pdf (326) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 04-03-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 527

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE