RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 109

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.35.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz warunków oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Nowym Targu.


Na podstawie : uchwały nr XLV/425/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie; zbycia w drodze bezprzetargowej działki ewid. nr 12354/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 28, art. 35, art. 67 ust. 1 i ust. 3, art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste działkę ewid. nr 12354/5 o pow. 0.0456 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego przyległych działek ewid. nr 12354/3, 12355 o łącznej pow. 0.5956 ha na poprawę warunków ich zagospodarowania .
  2. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste stanowiący załącznik nr 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni .

§ 3.

Ustala się następujące warunki wykonywania prawa użytkowania wieczystego:

  1. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na okres do dnia 10 sierpnia 2116 roku w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  2. Cenę gruntu ustala się w wysokości netto 111 715 zł (słownie złotych: sto jedenaście tysięcy siedemset piętnaście) do której dolicza się obowiązujący podatek VAT stawka 23% w kwocie 25 694,45 zł .
  3. Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 25% ceny gruntu tj. w kwocie netto 27 928,75 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 75/100) do której dolicza się podatek VAT (stawka 23%) w kwocie 6 423,61 zł.
  4. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 3% ceny gruntu tj. w kwocie netto 3 351,45 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden i 45/100) do której dolicza się podatek VAT (stawka 23%) w kwocie 770,83 zł .

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_035.pdf (53) KB
zarz_bur_2018_0050z_035_z01.pdf (71) KB

Wytworzył: Beata Krzak Kondera
Data wprowadzenia: 08-03-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1258

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE