X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 114

Zarządzenie Nr 120.Z.29.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu.


Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0152-25/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 5 pkt 4) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "4) dodatek specjalny lub inny dodatek zgodnie z § 11 regulaminu,"
 2. § 11 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "§ 11
  1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w szczególności za zastępstwo, powierzenie obowiązków audytora lub opiekuna pracownika odbywającego służbę przygotowawczą i inne.
  2. Ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy na danym stanowisku może być przyznany inny dodatek.
  3. Dodatek specjalny oraz inne dodatki przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok.
  4. Dodatek specjalny oraz inne dodatki przyznawane są w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w kwocie nie przekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego lub w kwocie nie przekraczającej 60% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego.
  5. Dodatek specjalny oraz inne dodatki nie przysługują za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  6. Dodatek specjalny nie przysługuje za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 20 kolejnych dni roboczych.
  7. Przepisów o dodatku specjalnym oraz innych dodatkach nie stosuje się do pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi."
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela stawek dodatku funkcyjnego) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 6. W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych obsługi w Urzędzie Miasta w Nowym Targu) w § 2 ust.1 i 2 otrzymują nowe poniższe brzmienie:
  "1. Pracownik zachowuje prawo do premii w pełnej wysokości za dany miesiąc w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy w tym miesiącu.
  2. Za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy premia nie przysługuje."
 7. W załączniku nr 5 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Zasady wynagradzania oraz awansowania pracowników) § 7 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "§ 7 Wszelkie decyzje dotyczące wynagradzania i awansowania podejmuje Burmistrz Miasta na zaopiniowany przez sekretarza miasta i naczelnika Wydziału Administracji i Kadr pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, a w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych, na wniosek sekretarza miasta."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_120z_029.pdf (58) KB
zarz_bur_2017_120z_029_z01.pdf (34) KB
zarz_bur_2017_120z_029_z02.pdf (22) KB
zarz_bur_2017_120z_029_z03.pdf (45) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 18-12-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1157

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE