X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

Zarządzenie Nr 0050.Z.84.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie:
zasad dofinansowania właścicielom lub opiekunom sterylizacji lub kastracji psów lub kotów


Na podstawie art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 856 z póżn. zm.), w związku z § 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017 przyjętego uchwałą Nr XXXV/323/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2017r. poz. 2432) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. O dofinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota z terenu Gminy Miasto Nowy Targ, ubiegać mogą się osoby fizyczne będące właścicielem lub opiekunem psa lub kota, zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, które złożą kompletny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
  2. Ilość dofinansowanych zabiegów, o których mowa w ust. 1 jest limitowana wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na dany rok.
  3. Zabiegi kastracji lub sterylizacji psów dofinansowywane będą właścicielom lub opiekunom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie oraz trwale zwierzę oznakowali poprzez wszczepienie czipa.

§ 2

  1. Zabieg kastracji lub sterylizacji zostanie wykonany przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Miasto Nowy Targ zawrze umowę na realizacje tych usług.
  2. Gmina Miasto Nowy Targ dofinansowuje do 50 % poniesionych kosztów standardowego zabiegu, lecz nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę. Pozostałe koszty związane z wykonaniem zabiegu zobowiązana jest pokryć osoba, która złożyła wniosek o dofinansowanie.
  3. Przed złożeniem wniosku, właściciel lub opiekun zwierząt zobowiązany jest ustalić z lekarzem weterynarii, o którym mowa w ust. 1 , wstępny termin zabiegu.
  4. Zabieg musi zostać wykonany w terminie do 14 dni od daty otrzymania skierowania na zabieg. Po upływie tego terminu skierowanie jest nieważne i nie stanowi podstawy do pokrycia części kosztów zabiegu.
  5. Właściciel lub opiekun kilku zwierząt może w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji lub sterylizacji maksymalnie do dwóch zwierząt. Dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek.
  6. Dofinansowanie wypłacane będzie na konto lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_0050z_084.pdf (64) KB
zarz_bur_2017_0050z_084_z01.pdf (98) KB

Wytworzył: Maria Góraś-Okła
Data wprowadzenia: 25-05-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2237

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE