RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 367
Zarządzenie Nr 0151-77/2005 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2006

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm):
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie udzielania posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2006

§ 1. Rodzaje zadań.

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
 2. Zadaniem z zakresu pomocy społecznej, objętym niniejszym konkursem jest udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w okresie od 2 stycznia do 29 grudnia 2006 r.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację objętego niniejszym konkursem zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2006 planuje się kwotę w wysokości: 26.000 zł.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 
  1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
 2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:
  1. Oferty Podmiotu o przyznanie dotacji /wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r., Nr 44, poz. 427)/.Oferta powinna zawierać:
   1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
   2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadnia,
   3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadnia,
   4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
   5. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
   6. informację o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
   7. deklarację o zamiarze osiągania lub nieosiągania zysku przy realizacji zadania,
   8. inne informacje wymagane zgodnie z Szczegółowymi Zasadami Konkursu.
  2. Sprawozdania finansowo-merytorycznego z działalności Podmiotu za ubiegły rok lub w wypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności - załącznik nr 2 /wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 44, poz. 428)/.
  3. Aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego Podmiotu i prowadzonej przez niego działalności /ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania/.
  4. Statutu Podmiotu,
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 5.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 5. Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne, w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a Burmistrz Miasta Nowy Targ zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
 6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 7. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  2. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  3. zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm), Miasto Nowy Targ, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2006 r.,
 2. W ramach realizacji zadań wymienionych w §1 wspierane będzie następujące przedsięwzięcie:
  udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób bezdomnych, niezaradnych życiowo i potrzebujących, która ma na celu zapewnienie ciepłego posiłku dla w/w osób. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie do podziału dla występujących podmiotów wynosi: 26.000 zł.

§ 5. Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 lub przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2005 r. (liczy się data wpływu).

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:
  1. Antoni Kolasa
  2. Andrzej Fryźlewicz
  3. Jan Łapsa
  4. Krzysztof Wojtaszek
  5. Marcin Jagła
 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie pomocy społecznej (§ 1 niniejszego ogłoszenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu, ocenia możliwość realizacji zgłoszonego zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytorycznymi (skala ocen od 0-5):
   • ilość osób objętych realizacją zadania,
   • atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
   • wpływ realizacji projektu na poprawę warunków osób niezaradnych życiowo
   • znaczenie projektu dla podniesienia poziomu oferty skierowanej do osób niezaradnych życiowo
  2. finansowymi (skala ocen od 0-5):
   • budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
   • odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
  3. organizacyjnymi (skala ocen od 0-5):
   • rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
   • posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   • dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
   • dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 1. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 75 pkt). 
 2. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny pomocy społecznej oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.
 3. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu.
 4. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 5. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasto Nowy Targ w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

Lp. Nazwa dotowanej organizacji  Zadania Kwota  Rok
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Prowadzenie stołówki dla osób bezdomnych, najuboższych i niezaradnych życiowo 18.000zł 2004
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Prowadzenie stołówki dla osób bezdomnych, najuboższych i niezaradnych życiowo 26.000zł 2004

§ 8. Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej w 2006 roku oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w "Tygodniku Podhalańskim", Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.nowytarg.pl a także w siedzibie Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji UM, ul. Parkowa 14 ( stary budynek administracyjny) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul. Krzywa 1.
 2. Wzory formularzy określają: 
 3. Formularze są również dostępne w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Parkowa 14 pok.103 oraz na stronie internetowej www.nowytarg.pl.

§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 23-11-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2502

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE