X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 10 listopada do 7 grudnia 2015r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

I. Inwestycje.

 1. Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ obejmującego przebudowę dróg miejskich: Jana Pawła II, Konfederacji Tatrzańskiej, Po Wale, Sikorskiego, Ku Studzionkom” znalazło się na 4 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 3 mln zł.
 2. Z dniem 30.11.2015 r. zakończono realizację projektu p.n. „Historyczno – kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr”. Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 uchwałą z dnia 16.11.2015 r. przyznał Gminie Miasto Nowy Targ dodatkowe środki w wysokości 63 378,65 zł na wykonanie w ramach przedmiotowego projektu ścieżki rowerowej w ul. Podtatrzańskiej od ul. Solidarności do wjazdu na os. Witosa oraz oznaczeń kierunkowych (kierunkowskazów) i tablic informacyjnych o zrealizowanych ścieżkach rowerowych na terenie Miasta Nowy Targ. W dniu 25.11.2015 r. w Czarnym Dunajcu odbyło się spotkanie partnerów powyższego projektu podczas, którego dokonano podsumowania jego realizacji.
 3. W dniu 27.11.2015 r. złożono kartę projektu dla zadania: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Nowy Targ” o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020.
 4. W dniu 04.12.2015 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.Wykonane oświetlenie w technologii lang LED, jest pierwszą tego rodzaju inwestycja w mieście.
 5. Trwają prace związane z zadaniami inwestycyjnymi:
  1. Budowa drogi do nowej targowicy oraz Strefy Aktywności Gospodarczej,
  2. Przebudowa ul. Norwida.
 6. Prace projektowe w trakcie realizacji i uzgodnień: (termin zakończenia 2016 rok):
  1. budowy drogi na os. Bohaterów Tobruku,
  2. budowy drogi od os. Niwa do ul. Grel,
  3. rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Jana IIISobieskiego nr 4,
  4. budowy ścieżek rowerowych dla Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczego Szlaku wokół Tatr – etap II.
 7. W dniu 27.11.2015 r. w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji odbył się przetarg na realizację zadania: "Odtworzenie substancji po pożarze w strefie saun w pływalni miejskiej w Nowym Targu". Wpłynęły 2 oferty. Trwają prace komisji przetargowej.
 8. Dyrektor MCSiR ogłosił przetarg na wynajem części nieruchomości Miejskiej Hali Sportowej Gorce przy Al. 1000- lecia. Termin składania ofert 18.12.2015r.

II. Gospodarka nieruchomościami.

 1. Wydano zarządzenie dotyczące sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego przy ul. Składowej ozn. nr ew. 10227/1 o powierzchni 0.6919 ha. Na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego ustalono cenę sprzedaży w wysokości 333.400 zł netto. Zawarcie umowy notarialnej planowane jest jeszcze w bieżącym roku.
 2. Realizując uchwały Rady Miasta w dniu 25 listopada 2015 roku wydano zarządzenia dotyczące ogłoszenia przetargów licytacyjnych na sprzedaż gminnych niezabudowanych nieruchomości t.j.:
  • działki ew. nr 9938/47 o powierzchni 3366 mkw. położonej na terenie b/NZPS, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, ustalono cenę wywoławczą na kwotę 300.000 zł netto, przetarg odbędzie się w styczniu 2016 roku.
  • terenu o powierzchni 3752 mkw. położonego w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej, przeznaczonego pod zabudowę produkcyjno-usługową, ustalono cenę wywoławczą na kwotę 700.000 zł netto, przetarg odbędzie się w lutym 2016 roku.
 3. W okresie między sesyjnym wydano także kilka zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów ponad 20 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. Z apelem dot. stanu powietrza w mieście (o treści jaki Państwu przekazano) wystąpiłem również do nowotarskich parafii w celu przekazania tej informacji jak największej liczbie mieszkańców naszego miasta.
 2. Na podstawie podpisanego w dniu 17 sierpnia 2015 roku listu intencyjnego w celu wzajemnej współpracy z Platformą Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe oraz Polską Izbą Ekologii, w celu edukacyjno-informacyjnym w zakresie ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ do mieszkańców domów jednorodzinnych rozprowadzany był Poradnik Informacyjny "Polskie Ciepło" nr 1/2015. W najbliższych dniach rozpocznie się kolportaż drugiego numeru na terenie miasta.
 3. Od 1 grudnia 2015 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska został zainstalowany telefon alarmowy z funkcją automatycznej sekretarki, gdzie całodobowo mieszkańcy mogą interweniować w sprawie zanieczyszczeń środowiska (tel. 18 266 48 88. Nagrania zgłoszeń interwencyjnych otrzymywanych poza godzinami pracy tut. Urzędu będą odsłuchiwane następnego dnia roboczego przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na podstawie których będą podejmowane dalsze kroki administracyjne oraz w uzasadnionych przypadkach kontrole interwencyjne w terenie.
 4. Na stronie głównej miasta w ogłoszeniach na podstawie zawartego porozumienia ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nowy Targ, opublikowano artykuł informacyjny w zakresie określenia możliwości przyłączenia nieruchomości do gazu ziemnego oraz dofinansowania do wymiany kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na gaz ziemny. W celu pozyskania szerszych informacji w artykule podano dane do kontaktu z pracownikami PGNiG oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ.
 5. Od dnia 26 listopada 2015 roku trwa kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie z Delegaturą w Nowym Sączu obejmująca zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu. Kontrola potrwa do dnia 11 grudnia 2015 roku.
 6. W dniu 14 listopada 2015 roku w godzinach od 10 do 14 na parkingach: przy ul. Tadeusza Kościuszki i pl. Evry w Nowym Targu odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebrane „elektrośmieci” w ilości 0,696 Mg zostały bezpłatnie odebrane i unieszkodliwione przez firmę BIOSYSTEM S.A. z Krakowa.
 7. W związku z rozbudową sieci mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Gmina Miasto Nowy Targ zakupiła 10 pojemników do gromadzenia tworzyw sztucznych i 10 pojemników do gromadzenia szkła opakowaniowego. Zostały one rozmieszczone przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w dniach 24-25 listopada 2015 roku w następujących lokalizacjach na terenie miasta Nowy Targ:
  • ul. Szaflarska 126 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Podhalańska 6 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Podhalańska 20 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Podtatrzańska 86 – strona południowa przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • os. Topolowe – przy istniejącym boksie śmietnikowym obok boiska sportowego,
  • ul. Augustyna Suskiego – boks śmietnikowy przy sklepie Hydmet,
  • al. Mikołaja Kopernika – pomiędzy blokami 4 i 6 obok istniejącego boksu śmietnikowego,
  • os. Bór 1A – za ogrodzeniem,
  • Plac Evry – parking,
  • przy Domu Przedpogrzebowym, ul. Skotnica 8.
 8. Przeprowadzone w dniu 30 listopada 2015 roku oględziny w terenie potwierdziły zainteresowanie mieszkańców selektywną zbiórką odpadów. Pojemniki są regularnie opróżniane przez ZGZiR w Nowym Targu.

IV. Zarządzanie drogami.

 1. Wykonano remont przepustu drogowego na os. Oleksówki. Wykonawcą była Firma Budowlano-Usługowa „KUŁACH” Władysław Kułach, ul. Jana Pawła II 146a, 34-425 Biały Dunajec. Wartość prac wyniosła 191 932,66 zł. Zadanie wykonano z dofinansowaniem pochodzącym z budżetu państwa w kwocie 100 tys. zł ze środków przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych.
 2. Z tych samych środków otrzymano również dotację w wysokości 70 tys. zł z przeznaczeniem na remont drogi bocznej do ul. Kowaniec. Wykonawcą robót jest FHU „KAL-TRANS”sp. Jawna Kalata, os Nowe 1e, 34-424 Szaflary. Wartość umowy opiewa na kwotę 105 125,79 zł.
 3. Trwają prace komisji ds. przekazania dokumentacji dot. ulic Szafarska, Szpitalna, Kościuszki.
 4. W ramach remontów bieżących ulic wyrównano nawierzchnię z kostki brukowej na skrzyżowaniu ulic Szafarskiej, Rynek i Harcerska.

V. Kultura, promocja i sport.

 1. W przeddzień Święta 11 listopada 2015r. podczas Akademii W Miejskim Ośrodku Kultury wręczono Medale dla osób zasłużonych dla Miasta oraz dla sportu przyznane przez Radę Miasta po zaopiniowaniu przez Kapitułę Honorową na wniosek Burmistrza. Medale odebrali Pani Agata Michalska, Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej i nowotarski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 2. 11 listopada wspólnie z przedstawicielami władz powiatu, instytucji miejskich, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół oraz mieszkańcami Miasta uroczyście obchodzono Święto Niepodległości. Dziękuję wszystkim za udział w tej patriotycznej uroczystości szczególnie dzieciom i młodzieży.
 3. W holu Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego PPWSZ w Nowym Targu 13 listopada 2015r. - odbyła się wystawa pn. „Henryk Buszko - Architekt” Prof. Henryk Buszko, światowej sławy architekt SARP, urodzony we Lwowie, wychowany w Nowym Targu, wykształcony w Krakowie
 4. W dniu19 listopada 2015r, w sali obrad Urzędu Miasta - odbyła się promocja książki Almanach Nowotarski Nr 19 , zorganizowana przez Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Burmistrza Miasta. Promocję uświetnił występ zespołu „Mali Śwarni”
  z Nowego Targu.
 5. 19 listopada 2015 r. -na Orliku przy SP 2 odbył się Turniej Animatorów o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ dla młodzieży urodzonej w 1997 roku i młodsi. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, a w zawodach rywalizowało 9 drużyn.
 6. W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w dniu 22 listopada 2015 r. - odbył się Wieczór Cecyliański w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II, organizowany przez Urząd Miasta Nowego Targu, Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, Miejski Ośrodek Kultury, oraz Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne - Chór " Echo Gorczańskie".
 7. 21.listopada odbyło się podsumowanie sezonu przez Auto Moto Klub Gorce.
 8. 25 listopada 2015r.obchodzono święto Patronki Miasta św. Katarzyny. W Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny odprawiono w intencji Miasta uroczystą mszę odpustową.
 9. W ramach Wieczorów Czwartkowych w Państwowej Szkole Muzycznej -26 listopada 2015 r. - odbył się koncert fantazji fletowej, podczas którego gościliśmy Łukasza Długosza - uznanego przez krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów.
 10. W dniach 27-29 w Szkole Podstawowej Nr. 5 zagościła wystawa kanarków i ptaków egzotycznych.
 11. 27.listopada w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się Gala Honorowych Dawców Krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropla” działający przy IPA Nowy Targ(Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji).
 12. W dniu 5 grudnia na Hali Gorce odbył się Międzynarodowy Turniej Tańca Winter Tatry Cup 2015.
 13. W Miejskim Ośrodku Kultury po raz 11 odbył się spektakl dla dzieci „Mikołajowe Spotkania z Bajką – Cyrk Bumstarara” przygotowany przez nowotarskich aktorów amatorów, między innymi radnych i samorządowców.
 14. W dniu 6 grudnia 2015r. na nowotarskim Rynku - odbyły się mikołajki pn. „Mikołajkowe Lodowe Szaleństwo” . W programie imprezy był m.in. Święty Mikołaj, iluminacje świątecznej choinki, bieg Mikołajkowy o Puchar Burmistrza Miasta oraz uroczyste otwarcie lodowiska mobilnego, na którym odbył się występ Łyżwiarskiej Grupy rewiowej pn. „ Walley z |Warszawy”. Dzieci brały udział w licznych atrakcjach tj. tańce na łyżwach, gry, zabawy, konkursy.
 15. 6 grudnia odbyło się poświecenie sztandaru Koła Pszczelarzy w Nowym Targu.
 16. W ramach programu „Zdravo -Spotkania z Kulturą Chorwacji” W Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się pokazy filmów.

VI. Oświata.

 1. Trwają prace uzgadniające w celu ustalenia koncepcji realizacji, począwszy od dnia 1 września 2016r. zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym związanych z prawnym przekształceniem oddziałów klas „0” w przedszkola lub ich likwidacji. Propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione na kolejnej Sesji Rady Miasta.
 2. Przygotowywane i uzgadniane są kryteria rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz – o ile będzie to konieczne – rekrutacji na wolne miejsca do klas I – szych szkół podstawowych i gimnazjów. Propozycje stosownych uchwał zostaną przedstawione na kolejnej sesji Rady Miasta.
 3. Ogłoszono konkurs na realizację w 2016r. zadania publicznego w zakresie transportu i opieki w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego.
 4. Pozyskano środki na zakup książek do bibliotek szkolnych w Szkołach Podstawowych w Nowym Targu. Łączna kwota - 13.020 zł ( po 2170 zł. dla każdej szkoły).

VII. Sprawy społeczne.

 1. Wydano zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków Nowotarskiej Rady Seniorów. Nabór trwa do 31 grudnia. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku, a także grupie 15 seniorów (mieszkańców Nowego Targu powyżej 60 roku życia), posiadających bierne prawo wyborcze do Rady (prawo do kandydowania). Każda z uprawnionych grup lub podmiotów może zgłosić jednego kandydata do Rady Seniorów. Zgłoszenia należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych, które można pobrać w Urzędzie Miasta Wydział Spraw Społecznych ul. Krzywa 1 pokój nr 209 lub na stronie internetowej miasta pod adresem: www.nowytarg.pl (zakładka: Nowotarska Rada Seniorów).
 2. Ogłoszono otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej obejmujące następujące zadania:
  • Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób, transport uczestników zajęć do ośrodka, w roku 2016.
  • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2015.
  • Świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2016.
  • Udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2016.
  • Aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2016.
  • Prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2016.
 3. W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się XXXII Dni Trzeźwości na Podhalu. Do Nowego Targu przyjechali ludzie, którzy chcą się uwolnić z pęt nałogu, szukają siły, by trwać w trzeźwości lub walczą o kogoś bliskiego. Tym razem, autokarami z różnych stron Polski, przyjechało już ok. 400 osób. Zadanie było dotowane i współorganizowane przez samorząd Miasta Nowy Targ.
 4. W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się organizowany przez Parafię św. Jana Pawła II w Nowym Targu XXVI Archidiecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej „Sacrosong”. Koncert laureatów obejrzała wypełniona do ostatniego miejsca publiczność. Zadanie zostało dofinansowane z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 5. Do dnia 30 listopada wydano 4048 dowodów osobistych, przyjęto 4505 wniosków.
 6. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na dzień 30 listopada do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 1911 rekordów.

VIII. Z zakresie zamówień publicznych

 1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ING Bank Śląski S. A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków z ceną oferty 1 351 077,67 zł. i terminem zapłaty odsetek naliczanych na ostatni dzień każdego miesiąca - 7 dni kalendarzowych.
 2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.12.2015 r. Trwa weryfikacja ofert.
 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r .Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2015 r.
 4. Ogłoszono postępowanie przetargowe na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Nowy Targ. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2015 r.
 5. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i w razie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę uzyskanie potwierdzenia nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi - ulica Grel w Nowym Targu”. Umowa na kwotę 79 704,00 zł zostanie podpisana z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji Robert Duda z siedzibą ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy.
 6. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz uprzątnięcie i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2015 r.
 7. Ogłoszono zapytanie ofertowe na całodobowy dozór mienia terenu Kotłowni Centralnej na Równi Szaflarskiej w Nowym Targu, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2015 r.

IX. Pozostałe

 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta dokonano zmian. W strukturze Urzędu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta zlikwidowano Straż Miejską. W Wydziale Administracji i Kadr utworzono komórkę pod nazwą Biuro Obsługi Monitoringu, której głównym zadaniem będzie obsługa monitoringu wizyjnego Miasta.
 2. W Konkursie na najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Miasto Nowy Targ otrzymało nagrodę specjalną, którą przyznał Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa za projekt zrealizowany przez Urząd Miasta w partnerstwie z miastem Kežmarok (Słowacja) pn. „ Szlakiem mało znanych osobliwości przyrodniczych i kulturowych wokół Tatr” . Projekt przygotowany został ze środków UE za pośrednictwem Euroregionu Tatry. W imieniu miasta nagrodę odebrała Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg.
 3. Zastępca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w uroczystym pożegnaniu ppłk Andrzeja Bandoły – Komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nowym Targu, który przeniesiony został do WKU w Oświęcimiu.
 4. Władze Miasta wzięły udział w XIII Charytatywnym Balu Andrzejkowym współorganizowanym przez: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu , Rycerzy Kolumba i Fundację dla „Chatki”.
 5. Odbyło się również spotkanie z Panem Januszem Wierzbowskim prezesem PHL sp. z o.o. w sprawie organizacji w Nowym Targu prestiżowego turnieju pn.” Puchar Polski w Hokeju na Lodzie”, który rozegrany zostanie 29-30 grudnia br.o ile plan zabezpieczenia imprezy zostanie zaakceptowany przez Policje.
 6. Z kolei w dniach 19-20 grudnia br. do Nowego Targu przyjeżdża hokejowa reprezentacja moskiewskich uczelni wyższych by rozegrać dwumecz z Uczelnianą Drużyną Hokejową PPWSZ. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp wolny.

Pliki do pobrania

sbmzd_20151110_20151207.pdf (140) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 08-12-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1479

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE