X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 czerwca do 20 lipca 2015r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Inwestycji

 1. W dniu 6 lipca b.r. w Starostwie Powiatowym podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Norwida. Wartość umowy: 1 472 939 zł. Wykonawca robót: Firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi – Andrzej Kiernia z Ratułowa. Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II w wysokości 50% kosztów zadania. Równocześnie Powiatowy Zarząd Dróg podpisał umowę na przebudowę ulicy Szpitalnej. W dniu tym również przekazano teren budowy wykonawcy.
 2. W dniu 13 lipca b.r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie w kwocie 39 450 zł zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na Kowańcu w ramach programu: MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015.
 3. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Modernizacja przejścia z ul. Skotnica na Cmentarz Komunalny i ogłoszono przetargna wykonanie robót”
 4. 4.Odebrano dokumentację projektową dla zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os. Bulak i ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 44 750 zł.

Oświaty

 1. Wydano zarządzenie o terminie zgłaszania przez rodziców potrzeb w zakresie wyprawki szkolnej, ustalając: I termin do 28 sierpnia br. II termin do 9 września br.
 2. Przeprowadzono 7 kontroli obiektów szkolnych w zakresie stanu sanitarno - porządkowego i technicznego urządzeń rekreacyjno-sportowych szkół, w związku z faktem, iż są one ogólnodostępne w okresie wakacji szkolnych. Stan obiektów nie budził zastrzeżeń. Wydano tylko jedno zalecenie pokontrolne.
 3. Przeprowadzono trzy kontrole w przedszkolach niepublicznych, których celem było sprawdzenie prawidłowości składanych do urzędu informacji o liczbie dzieci uczęszczających do tych przedszkoli. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.
 4. Przeprowadzono jeden egzamin dla nauczyciela kontraktowego, który ubiegał się o kolejny stopień awansu zawodowego czyli nauczyciela mianowanego. Egzamin przeprowadzony prze powołana Komisję Egzaminacyjną z udziałem ekspertów MEN. Wynik egzaminu pozytywny dla nauczyciela.
 5. Dokonano szczegółowego podziału pomiędzy szkoły pozyskanych dodatkowo środków finansowych na realizację działań w zakresie edukacji włączającej (6000 zł) i dla wsparcia uczniów pochodzenia romskiego (10.800 zł - wyprawka szkolna, 36.000 zł - zajęcia edukacyjne od 1.09.2015r.).
 6. Trwają przygotowania do organizacji od 1.09.2015r. zajęć w ramach programu „Już pływam” na co pozyskano wsparcie w kwocie 17.600 zł. W zajęciach uczestniczyć będzie 180 dzieci z klas I-IV ze wszystkich szkół podstawowych, prowadzonych przez miasto.

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 1. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 23 marca 2015 roku ogłoszono na dzień 7 lipca 2015 roku nieograniczony ustny przetarg ( licytację ) na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat terenu o powierzchni ok. 1,2 ha w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej przeznaczony do zagospodarowania na cele produkcyjno – usługowe. Przetarg nie dał rezultatu. Wpłacono jedno wadium lecz oferent nie przystąpił do licytacji. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie drugi przetarg.
 2. W dniu 9 lipca b.r. odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Lewczukiem Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A., na którym omówiono treść porozumienia dotyczącego przejęcia przez gminę nieruchomości kolejowych oraz ustalono konieczność ponownej wizji w terenie celem uszczegółowienia granic przejmowanych nieruchomości. Przejęto dokumentację w tym aktualnie obowiązujące umowy najmu i dzierżawy. Z kolei w dniu 17 lipca odbyła się druga wizja w terenie w celu ostatecznego ustalenia nieruchomości przejmowanych przez miasto i tych niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. W związku z wygaśnięciem umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym z dotychczasowym administratorem, zadania te od 1 lipca 2015r. przejęła miejska jednostka budżetowa Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.
 2. Zrealizowano końcowy etap w ramach umowy na bieżące remonty ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ. Wykonawcą była firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, Ratułów 208, 34-407 Ciche. Wartość wykonanych robót w ostatnim etapie to 143 705,75 zł.
 3. Dokonano rozeznania rynku dla wyłonienia wykonawców:
  1. wykonania badań nośności drogi wraz z dokumentacją potwierdzającą faktyczną nośność os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia obejmuje drogę utwardzona o nawierzchni żwirowej na odcinku około 150 mb.
  2. wykonania, zaopiniowania i zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Rynek wraz z drogami dolotowymi.
  3. uzupełnienia oznakowania poziomego, głównie linii parkingowych.

Kultury, Sportu i Promocji

 1. 3 lipca – odbyła się X edycja Nowotarskiej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych organizowana przy współpracy akcji Urzędu Miasta pn, „Trener Osiedlowy”. Blisko setka uczniów prawie ze wszystkich nowotarskich szkół podstawowych wzięła udział w trwającej w maju i czerwcu 10 edycji Nowotarskiej Lidze Piłki Nożnej Szkół Podstawowych.
 2. Tradycyjnie już w pierwszą sobotę lipca w Nowym Targu odbyły się zawody rekreacyjno-sportowe p.n. „II Powitanie Lata z Nordic Walking” organizowane przez TKKF przy współfinansowaniu ze środków Gminy Miasto Nowy Targ i pod patronatem burmistrza miasta Nowego Targu.
 3. Rozpoczęły się X Letnie Koncerty Organowe. Pierwszy koncert odbył się 5 lipca w wykonaniu Witolda Zalewskiego (organy) oraz Ludmiły Staroń (sopran).
 4. 10 lipca –odbyło się zakończenie Nowotarskiej Ligi Trenerów Osiedlowych Szkół Podstawowych
 5. Małopolski Festiwal Smaku zagościł w Nowym Targu w niedzielę 12 lipca. Na 11 półfinale Małopolskiego Festiwalu Smaku w Nowym Targu swoje produkty prezentowało 20 wystawców z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Pod dostatkiem było serów, wędlin, miodu, pierogów, zup, w tym bryndzowej i grzybowej, jagnięciny, pstrąga jak i wielu innych przysmaków.
 6. W dniach 18-19 lipca w Parku Miejskim zorganizowano wystawę Psów Rasowych.
 7. 27 lipca odbędzie się – XII Turniej Strzelecki o puchar Przewodniczącego IPA Nowy Targ pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Do turnieju zgłosiła się REKORDOWA ilość drużyn: 18 - zarówno z kraju jak i z zagranicy - razem 120 zawodników! W zawodach będą brały udział drużyny 3 i 4-osobowe.

Ochrony środowiska

 1. Przedłużono do końca lipca br. składanie ankiet dotyczących planowanego starania się Gminy Miasto Nowy Targ o dofinansowanie do instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła typu powietrze do ciepłej wody użytkowej.
 2. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 30 czerwca 2015 roku przyznała Gminie Miasto Nowy Targ dotację w wysokości 1 101 750, 00 zł na realizację inwestycji planowanych do wykonania do 2017 roku i polegających na likwidacji nieefektywnych oraz nieekologicznych mediów grzewczych c.o. na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowy Targ, w celu montażu na ich miejsce nowoczesnych i niskoemisyjnych. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 3. W ramach współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Małopolską Izbą Rolniczą i Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin przy realizacji projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego” zrealizowano kolejny etap zabiegów chemicznych i mechanicznych niszczenia Barszczu Sosnowskiego. Nieznane nam dotychczas lokalizacje tej groźnej i inwazyjnej rośliny na terenie miasta bardzo prosimy zgłaszać do Referatu ds. Ochrony Środowiska. Projekt trwa do 2016 roku.

Spraw Społecznych

 1. W dniach od 29 czerwca –do10 lipca zostały zorganizowane półkolonie profilaktyczne w trzech nowotarskich szkołach podstawowych nr 5, nr 11 oraz nr 2. W półkoloniach łącznie wzięło udział 135 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, sportowo-rekreacyjnych, jak również poznawały nasz region.
 2. W trybie „małych grantów” udzielono dotacji:
  • Parafii św. Królowej Jadwigi w Nowym Targu na dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci z rodzin najuboższych i potrzebujących.
  • MMKS Podhale na udział w turnieju międzynarodowym w unihokeju BRNO’2015 oraz organizację i udział w turnieju międzynarodowym w hokeju na lodzie,
  • UKS Viktoria na organizację największego w Polsce międzynarodowego klubowego turnieju w unihokeju Elite Cup 2015.
 3. Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała apel do sprzedawców napojów alkoholowych, w którym przypomina o konieczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.
 4. Została podpisana umowa ze spółdzielnią socjalną „U Starosty” na realizację zadania pn. „prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie”.
 5. Zakończono nabór kandydatów na ławników. Wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji z prośbą o przesłanie opinii na temat zgłoszonych kandydatur.

W sprawach zamówień publicznych

 1. Ogłoszono po raz drugi postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci ze ścieżką edukacji lotniczej na lotnisku w Nowym Targu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.07.2015 r. Złożono trzy oferty. Trwa analiza dokumentów.
 2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac projektowych oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i w razie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę uzyskanie potwierdzenia nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi z infrastrukturą na os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu. Otwarcie ofert w dniu 24.07.2015 r.
 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac projektowych oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: „Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu". Otwarcie ofert w dniu 29.07.2015 r.
 4. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania prac projektowych dla zadań inwestycyjnych pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” – Etap II zadanie nr 3.Otwarcie ofert w dniu 28.07.2015 r.

Pozostałe

 1. Skarbnik Miasta – Pan Łukasz Dłubacz wziął udział w ceremonii wręczenia nagród najlepszym samorządom „XI Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2015” organizowanego przez Redakcję Dziennika Rzeczpospolitej. Miasto Nowy Targ zajęło wysoką IX lokatę wśród gmin miejskich i wiejsko – miejskich.
 2. Delegacja Urzędu i Rady Miasta uczestniczyła w dniach 10 i 11 lipca w Europejskich Targach Rzemiosła Ludowego ELRO, jakie odbywają się w naszym partnerskim mieście Kieżmark. Jest to największa tego typu impreza na Słowacji, którą otwiera corocznie Prezydent, i z której przywieźliśmy wiele ciekawych obserwacji do wykorzystania przy organizacji wydarzeń targowych w naszym mieście.
 3. Zastępca Burmistrza Waldemar Wojtaszek wziął udział w Zjeździe Założycielskim Stowarzyszenia Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych, które odbyło się w Skawinie. Do Porozumienia przystąpiła Nowotarska Izba Gospodarcza.

Pliki do pobrania

sbmzd_20150630_20150720.pdf (49) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 20-07-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1400

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE