X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 40
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 6 września do 13 października 2014r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Finansów

Przeprowadzono dwie tury spotkań konsultacyjnych w sprawie Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Targ na rok 2015. Zgłoszono 88 projektów obywatelskich w wymaganym terminie tj na dzień 7 października 2014.Trwa merytoryczna weryfikacja pod względem formalnym, prawnym i wykonalności zaproponowanych zadań. Przewidziana analiza potrwa do 18 października by w dniach od 20-27 października dokonać głosowania i wyboru najlepszych propozycji.

Inwestycji

1.Zakończyły się odbiory końcowe robót budowlanych dotyczące inwestycji:
-Modernizacja terenowych, sportowych obiektów Miejskiej Hali Sportowej GORCE - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- Rozbudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- Przebudowa ul. Norwida w Nowym Targu –etap I – przebudowa przepustu,
- Modernizacja dróg dojazdowych do miejskiej pływalni w Nowym Targu,
- Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu,
- Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Krakowskiej do al. 1000-lecia,
- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej,
- Historyczno – kulturowo –przyrodniczy szlak wokół Tatr,
- Dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Willowa, Partyzantów, Bór, Niwa.
2.W dniu 25.09. 2014 r. uroczyście otwarto zmodernizowany most na potoku Kowaniec na os. Robów.
3.W dniu 12.10.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego.

Gospodarki nieruchomościami

 1. Ogłoszony II przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 19171/1 i 19173/1 o łącznej powierzchni 321m2, położonej w Nowym Targu przy ul. Zielonej zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłat wadium.
 2. Określono szczegółowe warunki zakupu nieruchomości położonej na Osiedlu Niwa oraz nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Nowym Targu na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ .
 3. Dokonano geodezyjnego podziału nieruchomości wydzielając teren pod realizację drogi mającej obsługiwać nową targowicę i jednocześnie łączącą Os. Konfederacji Tatrzańskiej z nowo wybudowaną drogą obsługującą Strefę Aktywności Gospodarczej (odcinek ok. 500m) oraz wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, która stała się prawomocna z dniem 29 września 2014 roku. Dokumentacja geodezyjna została przekazana projektantowi drogi.
 4. W ramach przedłużenia umowy dzierżawy ( do 31 grudnia 2015 r. ) miejsc parkingowych w Rynku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i gości zmieniono zapisy dotyczące czasu funkcjonowania parkingu. Aktualnie parking jest płatny wyłącznie w dni robocze do godz. 19.00, a w soboty do godz. 18.00.
 5. W trybie zastępczym uporządkowano parking przy drodze na os. Oleksówki ( droga do wyciągu na Długiej Polanie ) przez usunięcie elementów starego wyciągu, przeznaczonych do złomowania. Kosztami zostanie obciążony właściciel pozostawionych tam elementów.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu została uruchomiona linia autobusowa nr 9 BIS na trasie Grel Pętla - Szkoła Podstawowa nr 4 Os. Niwa - Grel Pętla
 2. Ustawiono wiatę na przystanku ul. Szaflarska RDP przy Pl. Evry
 3. Wykonano oznakowanie Ronda im. św. Leonarda

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. Prawie trzy godziny trwał trening nordic walking z mistrzem świata Tomaszem Brzeskim, którego na trzy organizowane przez siebie spacery zaprosił instruktor tej dyscypliny Arkadiusz Marczyk. Zadanie odbywa się w ramach programu „Idę po zdrowie” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking i Ministerstwo Sportu. Nowy Targ bierze udział w tym programie.
 2. Wieloletnia Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Nowego Targu oraz do niedawna Przewodnicząca Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowym Targu Jadwiga Kuś obchodzi w tym roku 30-lecie swojej pracy społecznej. Podczas ostatniego zebrania PKPS jej praca została doceniona przez współpracowników, a także przez władze Miasta.
 3. Całokształt współpracy w dwudziestoleciu Euroregionu „Tatry” pomiędzy Nowym Targiem a Kieżmarkiem został doceniony przez Kapitułę II edycji Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”. Podczas drugiej części obchodów jubileuszu ET w imieniu miasta statuetkę odebrał Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Marcin Jagła.
 4. Kilkadziesiąt rzeźb autorstwa Edwarda Sutora, zwanego można było oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Wernisaż był głównym elementem otwarcia nowego sezonu kulturalnego w pierwszej stolicy Polski. Wystawa została zorganizowana w 30 rocznicę śmierci artysty.
 5. Euroregion „Tatry” został Honorowym Ambasadorem Miasta Nowego Targu. Podczas uroczystości jubileuszu dwudziestolecia tego stowarzyszenia wręczono przyznaną statuetkę Jozefowi Dubjakowi i Bogusławowi Waksmundzkiemu – przewodniczącym ET po obu stronach polsko-słowackiej granicy.
 6. W ramach koordynacji sportu międzyszkolnego odbyły się eliminacje miejskie zawodów w piłce nożnej halowej uczniów szkół podstawowych. Zwyciężyła SP nr 5 przez SP 11 i SP nr 4. Z kolei w rozgrywkach ligi piłki nożnej szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 5 przed SP nr 2 i SP nr 4.
 7. Szkoła Podstawowa nr 3 zorganizowała kolejny już rajd rowerowy, w którym wystartowało ok. 200 uczniów.
 8. 14 września 2014 odbyły się na Jeziorze Czorsztyńskim Regaty o puchar Burmistrza Nowego Targu organizowane przez Yacht Klub Polska Nowy Targ. W regatach wzięło udział 13 załóg w 5-ciu klasach
 9. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji Programu współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 z Mieszkańcami Miasta Nowy Targ.
 10. Wydano na dzień 10.10 2014- 780 Kart Dużych Rodzin i Nowotarskich Kart Dużej Rodziny. Do realizacji Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny przystąpiło 7 partnerów .

Ochrony środowiska

 1. W miesiącu wrześniu 2014 r. zakończyła się tegoroczna „Akcja Sprzątania Świata”, w wyniku której mieszkańcy miasta a przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, sprzątali ogólnodostępne tereny naszego miasta. Akcja była podzielona na akcję wiosenną i jesienną. Łącznie zebrano 61,68 m3 niesegregowanych odpadów.
 2. Na przełomie września i października br. miała miejsce kolejna edycja odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. W tym roku do programu przystąpiły 24 nieruchomości, z których firma wyłoniona przez Urząd Miasta Nowy Targ odebrała na terenie miasta Nowy Targ 61,53 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Za transport i unieszkodliwienie tej ilości odpadów zapłacono z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.

Oświaty

 1. Rozpoczęto wypłatę środków pomocowych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy skorzysta 228 uczniów szkół prowadzonych przez miasto i 364 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, funkcjonujących w Nowym Targu.
 2. Na etapie końcowym jest realizacja zadań projektu „Pierwszy dzwonek-2014” Rozpoczęły się wypłaty środków pomocowych dla 245 uczniów z rodzin wielodzietnych 4+.
 3. Zakończono ocenę wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Decyzje pozytywne dotyczą 385 uczniów.
 4. Realizowane są zajęcia dla 270 uczniów na basenie kąpielowym w ramach projektów „Już pływam” i „Umiem pływać” – współfinansowanych przez Województwo Małopolskie i Ministra Sportu i Turystyki. Od m-ca listopada rozpoczną się kolejne bezpłatne zajęcia nauki pływania z priorytetem dla wszystkich dzieci z klas II szkól podstawowych. Uzgodniono ze szkołami, że takie zajęcia jako pierwszy krok będą dla uczniów klas drugich powtarzane corocznie.

Sprawy inne

 1.  Przyznano Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ dla:
  • Nowotarskiego Klubu Abstynentów „Rodzina „ z okazji XXX lecia działalności Klubu,
  • Drużyny Wisła Kraków S.A. z okazji meczu z drużyną NKP Podhale podczas uroczystości otwarcia Stadionu Miejskiego.
  • wiązku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z okazji XX- lecia powstania
 2. Przyznano tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Nowy Targ dla:
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu z okazji 40 – lecia istnienia placówki i promocji miasta poprzez kształcenie i wychowywanie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
  • Wiesława Wojasa za szczególne zasługi w promowaniu Miasta Nowy Targ poprzez produkowane przez Firmę Wojas obuwie, sponsorowanie nowotarskiego hokeja i piłki nożnej oraz działalność jako Konsula Honorowego Słowacji w Polsce,
  • Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego za wspieranie rozwoju Miasta i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej,

Pliki do pobrania

sbmzd_20140906_20141013.pdf (44) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 04-11-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1351

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE