X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 230
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 19 lipca do 5 września 2014r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu:

Finansów

 1. W dniu 29.08.2014 r. przedłożyłem Radzie Miasta Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za I półrocze 2014 r., i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury,
 2. Rozpoczęto prace nad projektem budżetu na 2015 r. W dniu 03.09.2014 r. przyjęto Zarządzenie w sprawie materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu miasta na 2015 r. Projekt budżetu zostanie przedłożony w terminie do 14.11.2014r.
 3. Podjęto szereg działań zmierzających do przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Targ na rok 2015.

Inwestycji

 1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego cmentarza w Nowym Targu” i podpisano umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym i Sieci Sanitarnych ASTEX, Sądelski, Łukaszczyk spółka jawna, oraz przekazano plac budowy Wykonawcy.
 2. Podpisano umowę na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad budową nowego cmentarza w Nowym Targu z firmą Justyna Polaczek, GEO-ART Geodezja i Budownictwo, 34-470 Czarny Dunajec.
 3. Zakończono roboty budowlane dotyczące budowy mostu na potoku Kowaniec na os. Robów w Nowym Targu oraz uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie.

Zamówień publicznych

 1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu od 01.09.2014 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji Turon Dystrybucja S.A., oraz podpisano umowę na kwotę 779 981,13 zł z Panią Agnieszkę Biel – Habieda, Firma Handlowo – Usługowa „AGMAR”, , 34-730 Mszana Dolna
 2. Ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wykonanie remontu schodów terenowych wraz z pochylnią prowadzących do bramy głównej Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu: pierwsze postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, drugie postępowanie unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę 300 000,00 zł natomiast cena oferty z najniższą ceną wynosi 528 340,65 zł brutto.
 3. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie remontu nawierzchni chodnika i remontu nawierzchni asfaltowej drogi na os. Bór oraz remontu nawierzchni ul. Partyzantów w Nowym Targu, oraz podpisano umowę na kwotę 139 699,16 zł z Panem Grzegorzem Zając, Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe, ZIBUD, 34-608 Kamienica . Termin realizacji 23.10.2014r.
 4. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.: „Remont nawierzchni chodnika na os. Bór, na długości 238,70m”,i „Remont nawierzchni ul. Partyzantów na długości 80,5m”, oraz podpisano umowę na kwotę 2 706,00 zł z Panem Mariusz Komraus, ROAD-SKAN-EXPERT, 43 – 200 Pszczyna.
 5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Gminy Nowy Targ. Otwarcie ofert – 2.10.2014 r.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Zawarto umowę na wycięcie 12 chorych drzew oraz wykonanie pielęgnacji 33 drzew na cmentarzu komunalnym.
 2. Od Wojewody Małopolskiego pozyskano kwotę 5 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich na cmentarzu komunalnym w kwaterze nr 11.
 3. Podpisano umowę i wykonano regulację koryta potoku Klikuszówka w celu zabezpieczenie przed wymywaniem korpusu drogi miejskiej ul. Klikuszówka przez wezbrane wody potoku po intensywnych opadach atmosferycznych. Wykonawcą jest Firma Remontowo - Budowlana Artur Kołacz, 34-400 Nowy Targ.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. Uroczystym apelem poległych, wiązankami kwiatów oraz występem młodzieży pod ścianą pamięci terroru hitlerowskiego upamiętniona została w Nowym Targu 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
 2. Pod patronatem Burmistrza Miasta odbył się XIX Rajd Rowerowy dookoła Tatr, w którym udział wzięło blisko 100 zawodników. Jednym z uczestników był wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Andrzej Swałtek.
 3. Dwanaście drużyn wzięło udział w IX Otwartych Mistrzostwach Nowego Targu w Streetballu W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na boisku do koszykówki przy ul. Szaflarskiej zorganizowany został turniej gry opartej na koszykówce, w której na jeden kosz grają dwie drużyny.
 4. Jan Wydra z Mszany Dolnej zwyciężył w dziesiątej edycji Maratonu Gorce pokonując gorczańską trasę z Krościenka do Nowego Targu w czasie 3:14.48,5. Prawie siedem i pół minuty po nim linię mety minął krakowianin Paweł Krawczyk, a ze stratą 13:36 przybiegł najlepszy wśród nowotarżan, a trzeci w klasyfikacji generalnej Piotr Biernawski. Zadanie było dotowane przez nasz samorząd.
 5. W dniach od 22 do 24 sierpnia na nowotarskim Rynku odbył się 14 Jarmark Podhalański organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Plac imprezy podzielony został na strefy aktywności dla rodzin, kupujących, tych którzy szukają wrażeń sportowych, poszukują dobrej muzyki czy chcą zaczerpnąć inspiracji z podhalańskiego folkloru.
 6. W dniach 16-17 sierpnia odbył się VI Nowotarski Piknik Lotniczy – największa tego typu impreza na Podhalu. Wielkie święto lotnicze zgromadziło dziesiątki statków powietrznych oraz tysiące osób podziwiających podniebne wyczyny mistrzów awiacji. W realizację zadania włączył się samorząd pomocą organizacyjną jak i finansową.
 7. Po sukcesie organizacyjnym edycji zimowej organizatorzy zdecydowali się na letnią edycję pod nazwą: ICEBUG SUMMER TRAIL 2014. Dwudniowa impreza biegowa w centrum Podhala rozpoczęła się w sobotę (16.08.2014) biegiem górskim z Nowego Targu na Turbacz i z powrotem. Zadanie było dotowane przez nasz samorząd.
 8. Zespół New Market Jazz Band – od niedawna Honorowy Ambasador Miasta Nowego Targu został laureatem prestiżowej nagrody „Złota Tarka” przyznanej jako główna nagroda Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Old Jazz Meeting” w Iławie. W imieniu samorządu Miasta Nowy Targ gratuluję.
 9. Sportowym emocjom rozgrywanego w dolinie Małego Kowańca w Gorcach Rajdu Tatrzańskiego towarzyszył też zorganizowany na płycie Rynku Piknik Country. A na scenie zobaczyliśmy i usłyszeliśmy: Honky Tonk Brothers, Alabama Band, Siuhaje i Wille Jons Band. Na scenie pojawiła się także grupa taneczna Strefa Country. Występy muzyczne poprzedziła parada motocyklistów zorganizowana przez AMK "Gorce".

Ochrony środowiska

 1. Dnia 25 sierpnia br. został przeprowadzony drugi planowany przegląd ogródków zgłoszonych do konkursu; „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy” (16 edycja - 8 ogrodów przy budynkach wielomieszkaniowych oraz 19 ogrodów przy budynkach jednorodzinnych).
 2. W dniach od 26 do 28 sierpnia br., pracownicy Referatu ds. Ochrony Środowiska dokonali inwentaryzacji bociana białego występującego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Zinwentaryzowano 6 szt. gniazd. Powyższa inwentaryzacja wspomoże Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w realizacji projektu pn. „Ochrona miejsc gniazdowania bociana białego na terenie Małopolski”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Oświaty

 1. Zgodnie z wymogami ustawy Karta Nauczyciela przeprowadzone zostały egzaminy na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela. Wszyscy nauczyciele (9), którzy przystąpili do tego egzaminu uzyskali pozytywną ocenę Komisji Egzaminacyjnej i w konsekwencji prawo do nadania im stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 2. W chwili obecnej w nowotarskich przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ pracuje:
  8 - nauczycieli stażystów,
  37 - nauczycieli kontraktowych,
  53 - nauczycieli mianowanych,
  190 - nauczycieli dyplomowanych.
 3. W dniu 26 sierpnia br. dokonano oceny stanu przygotowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do kolejnego roku szkolnego.

Szkoły i przedszkola są przygotowane do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy utworzono klasy I w szkołach podstawowych do których uczęszczać będą równolegle 7 latkowie (2007) jak i 6 latkowie urodzeni w I półroczu 2008 r. w ramach obowiązku szkolnego, a także dzieci z II-go półrocza 2008r., o ile taką wolę wyrazili rodzice. Utworzone zostały 22 oddziały klas I i 13 oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych oraz 12 oddziałów w publicznych (samorządowych) przedszkolach, w tym 6 oddziałów tzw. „0”. Do klas I szkoły podstawowej uczęszczać będzie 495 dzieci, klas „0” 458 dzieci, w tym 241 dzieci w szkołach podstawowych i 141 dzieci w przedszkolach samorządowych. Ogółem w systemie oświaty gminnej będzie pobierało naukę ponad 4000 uczniów, w tym 2143 uczniów w szkołach podstawowych (klasy I-VI) i 944 uczniów gimnazjach.

Pliki do pobrania

sbmzd_20140719_20140905.pdf (88) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 08-09-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1469

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE