X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 203
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”

w ramach IX Osi PO IiŚ 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" działanie 9.3, zgodnie z Dyrektywą UE przyjętą 25 października 2012 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE L315/1 14 listopada 2012 r. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE).

I. Zleceniodawca:

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ
osoby do kontaktu:
 1. Dariusz Jabcoń, tel. 18 26 11 290, e-mail: dariusz_jabcon@um.nowytarg.pl,
 2. Mateusz Skupień, tel. 18 26 11 291, e-mail: mateusz_skupien@um.nowytarg.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:
 1. Sporządzenie wniosku do Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 2. Opracowanie ankiet i niezbędnych materiałów informacyjnych oraz ankietyzację mieszkańców budynków jedno- i wielorodzinnych oraz pozostałych budynków  znajdujących się na obszarze gminy (usługowych, handlowych, przemysłowych, itp.) i charakteryzację niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, w tym:
  • Wykonanie inwentaryzacji terenowej z wykorzystaniem ortofotomapy w celu opracowania przestrzennej bazy danych niskiej emisji i inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z indywidualnych źródeł ciepła,

  • Wykonanie inwentaryzacji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w terenie z wykorzystaniem ortofotomapy, uwzględniających emisję zanieczyszczeń ze źródeł liniowych (komunikacyjną), emisję punktową, emisję niezorganizowaną, emisję napływową,

  • Wykonanie podsumowania inwentaryzacji wszystkich rodzajów emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ,

  • Sporządzenie map gminy z uwzględnieniem rozmieszczenia punktów emisji (pył PM10, benzoalfapiren),

 3. Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią przy uwzględnieniu uchwały nr XXXII/373/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ,
 4. Przeprowadzenia szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
 5. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu (w tym przygotowanie ulotek oraz plakatów).
 6. Przygotowanie wystąpień do właściwych organów w sprawie uzgodnień dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dot. podsumowania na podstawie art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Programu” przy konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu Programu (jeśli dotyczy) i wprowadzanie ewentualnych zmian do projektu programu wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opinii właściwych organów.

Przedmiotem oferty jest w pierwszej kolejności przygotowanie wniosku aplikacyjnego w zakresie ogłoszonego przez NFOŚiGW programu w ramach działania 9.3 konkursu nr 2 POIiŚ/9.3/2013 pt.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – PGN” w celu stworzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Nowy Targ uwzględniającego w szczególności inwentaryzację źródeł grzewczych potrzebną do oceny ilości i jakości wprowadzanych pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Po zatwierdzeniu i zaakceptowaniu złożonego w NFOŚiGW wniosku wykonanie przedmiotowej inwentaryzacji wraz z opisem eksperckim uzyskanych wyników i działań naprawczych w formie opracowania.

III. Termin wykonania zamówienia:

 1. Złożenie wniosku aplikacyjnego do NFOŚiGW do dnia 23.12.2013 r.
 2. Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej do dnia 01.12.2014 r.

IV. Wymagane elementy oferty:

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez zamawiającego, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
 3. Do oferty należy dołączyć informację o doświadczeniu potencjalnego wykonawcy tj.:
 • wcześniejszego wykonywania programów w zakresie niskiej emisji,
 • wcześniejszego wykonywania projektów geoinformatycznych,

V. Kryterium oceny oferty: Cena - 100 %

VI. Termin, miejsce i forma składania ofert

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2013r. do godz. 13.00 drogą mailową na adres mateusz_skupien@um.nowytarg.pl lub w biurze podawczym, pokój nr 001, Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zostanie powiadomiony  telefonicznie lub mailowo o jego wyborze, w terminie 3 dni roboczych po upływie  terminu złożenia  ofert

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli nie otrzyma dofinansowania w ramach IX Osi POIiŚ 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" działanie 9.3.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Dane pomocnicze:

 • Powierzchnia gminy  51,07 km2
 • Łącznie ok. 4 430 budynków (budynki wielolokalowe 134),
 • Ok. 16 tys. mieszkańców zamieszkałych w budynkach wielolokalowych, pozostała część zamieszkała w budynkach mieszkalnych,
 • Budynki wielomieszkaniowe (bloki) podpięte do zbiorczej kotłowni węglowej,
 • Liczba ludności na koniec 2012 r. - 33 118.
 • w 2014 roku na terenie miasta Nowy Targ będą wykonywane okresowe pomiary jakości powietrza. Pomiary będą przeprowadzone metodami referencyjnymi przez co najmniej 52 dni w ciągu roku i będą spełniać wymagania jakościowe, w zakresie kompletności i niepewności, określone w Tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032). Pomiary okresowe będą obejmować stężenia: pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki i benzoαpirenu, a prowadzone będą przez służby WIOŚ Kraków (1 stały punkt),
 • Gmina Miasto Nowy Targ na bieżąco realizuje rozpoczęty i przyjęty uchwałą Nr XXIV/193/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 6 listopada 2012 r., poz. 5532) program pomocowy dla mieszkańców miasta w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ, (wymiana starych pieców węglowych na ekologiczne media grzewcze od stycznia 2013 r. w cyklu ciągłym). Wcześniejszy program dofinansowania na terenie miasta Nowy Targ w tym zakresie obowiązywał od 2006 roku i zakończył się  w grudniu 2009 roku ze względu na zmianę w ustawie Prawo ochrony środowiska i likwidację Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pliki do pobrania

oferty_do_14000_4684.pdf (51) KB
oferty_do_14000_4684_z01.rtf (52) KB

Wytworzył: Mateusz Skupień
Data wprowadzenia: 26-11-2013
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3277
Wyświetlane do: 02-12-2013

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE