RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 408
Zarządzenie Nr Or. 0151-25/05 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej tj. szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej hokej na lodzie j w roku 2005

Na podstawie art.11, 13, 14, 15, 16, 18 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873) oraz na podstawie Uchwały Nr 102/XXIII/04 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami:
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 w dyscyplinie sportowej hokej na lodzie we wszystkich kategoriach wiekowych

§ 1
Rodzaje zadań.

Konkurs obejmuje zadania określone w rozdziale IV "Rocznego programu współpracy samorządu miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", przyjętego uchwałą Nr 102/XXIII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 grudnia 2004r.:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, organizacja znaczących imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych o charakterze masowym.
 2. współdziałanie z GOPR, WOPR.

§ 2
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu dotyczącego projektów z zakresu kultury fizyczne realizowanych w roku 2005 zostaną przeznaczone środki ujęte w budżecie miasta na rok 2005 do kwoty 30.500,00zł.

§ 3
Zasady przyznawania dotacji.

 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891). (wzór ofert, umowy i sprawozdania dostępne są do pobrania na stronach www.nowytarg.pl).
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 5.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 4. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a Burmistrz Miasta Nowy Targ zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
 5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 6. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  2. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 7. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Nowy Targ, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

§ 4
Termin i warunki realizacji zadania

 1. Terminem realizacji objęte są zadania od dnia zawarcia umowy do dnia 16 grudnia 2005 r.
 2. W ramach realizacji zadań wymienionych w §1 będą częściowo wspierane lub dotowane następujące przedsięwzięcia:
  1. regionalne imprezy sportowo-rekreacyjne;
  2. imprezy rangi krajowej, ogólnopolskiej, europejskiej
  3. projekty, których przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej;
  4. projekty mające na celu przygotowanie i udział zawodników w finałach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
  5. projekty umożliwiające podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach ogólnopolskiego systemu szkolenia sportowego;
 3. Wymieniona kwota w § 2 oferty konkursowej przeznaczona jest na realizację zadań wymienionych w § 1 oferty obejmuje również opłaty ponoszone przez organizację pozarządową za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 5
Termin składania ofert

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 lub przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2005 r. (liczy się data wpływu).

§ 6
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym, merytorycznym przez Komisje Konkursową w skład której wchodzą:
  1. Ewa Pawlikowska 
  2. Lesław Mikołajski
  3. Adam Jurek
  4. Krzysztof Wojtaszek
  5. Michał Rubiś
 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji (§ 1 niniejszego ogłoszenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu oraz ocenia możliwość realizacji zgłoszonego zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytorycznymi (skala ocen od 0-5):
   • ilość młodzieży objętej zadaniem,
   • ranga zawodów czy organizacji imprezy,
   • dotychczasowe wyniki sportowe,
   • atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
   • znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej,
   • znaczenie projektu dla promocji Miasta lub Polski za granicą,
  2. finansowymi (skala ocen od 0-5):
   • budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
   • źródła finansowania,
   • odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
  3. organizacyjnymi (skala ocen od 0-5):
   • rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
   • posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   • dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
   • dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 4. Ocena końcowa danej oferty jest sumą z ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 75 pkt) w formie arkuszu ocen (wzór w załączeniu).
 5. Oferty nie obejmujące zadań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej hokej na lodzie oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.
 6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania i liczbę wyłonionych zadań w terminie 7 dni od daty składania ofert w formie protokołu.
 7. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji.
 8. Od Zarządzenia Burmistrza nie przewiduje się trybu odwołań.

§ 7
Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim tego samego rodzaju zadania i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej
 

Lista przyznanych dotacji w roku 2004
rozdysponowano kwotę 80.000 zł.

Lp.

Nazwa podmiotu

Kwota

Zadanie

l.p. Nazwa podmiotu kwota zadanie
1.

MMKS

16.000 zł.

Szkolenie młodzieży w zakresie hokeja na lodzie i biegów narciarskich

2.

KS „GORCE”

11.500 zł.

Szkolenie młodzieży w zakresie tenisa stołowego i koszykówki.

3.

KS „SZAROTKA”

11.500 zł.

Szkolenie młodzieży w zakresie unihokeja i piłki nożnej

4.

UKS „TĘCZA”

3.000 zł.

Szkolenie dzieci w zakresie unihokeja, piłki nożnej i koszykówki

5.

UKS „SZAROTKA”

2.000 zł.

Szkolenie dzieci w dyscyplinie sportowej biegi narciarskie

6.

UKS „ORKAN”

1.500 zł.

Szkolenie dzieci w dyscyplinie sportowej tenis stołowy

7.

UKS „VICTORIA”

3.000 zł.

Szkolenie dzieci w zakresie unihokeja, piłki nożnej i pływania

8.

UKS „GÓRAL”

1.500 zł.

Szkolenie dzieci w dyscyplinie sportowej piłka nożna, koszykówka, unihokej i piłka ręczna

9.

UKS „JANOSIK”

2.000 zł.

Szkolenie dzieci w dyscyplinie sportowej hokej na lodzie

10.

UKS „JEDYNKA”

3.000 zł.

Szkolenie młodzieży w dyscyplinie sportowej unihokej, biegi narciarskie i lekko atletyka

11.

UKS „SKALNY”

4.000 zł.

Szkolenie młodzieży w dyscyplinie sportowej jaka jest koszykówka, piłka nożna i unihokej

12.

SSK „YOKOZUNA”

5.000 zł.

Szkolenie młodzieży w dyscyplinie sportowej karate tradycyjne

13.

KS „GÓRALE”

4.000 zł.

Szkolenie młodzieży w dyscyplinie sportowej unihokej

14.

PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE

4.000 zł.

Szkolenie w zakresie żeglarstwa

15.

AEROKLUB TATRZAŃSKI

700 zł.

Wyjazd zawodnika Aeroklubu na Mistrzostwa Europy modeli w kat. F1-E

16.

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY

2.300 zł.
 • VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych
 • Wyścigi Psich Zaprzęgów
17.

AEROKLUB NOWY TARG

1.200 zł.
 • Wiosenna Edycja Pucharu Polski w kat. F1 – E
 • Mistrzostwa Polski w modelarstwie lotniczym w kat. F1-E
 • Jesienna Edycja Pucharu Polski w kat. F1-E
18.

AMK „GORCE”

2.200 zł.
 • 61 Rajd Tatrzański
 • Indywidualna Runda Pucharu Polski
19.

PTTK „GORCE”

800 zł.
 • XXXII Eliminacje Ogólnopolski Turniej Młodzieżowy Turystyczno – Krajoznawczego
 • XXV Młodzieżowy Rajd Górski „Powstania Chochołowskiego”
 • I Rajd Górski „Na raty”
20.

STOWARZYSZENIE „DROGAMI TISCHNERA”

800 zł.
 • IV Rajd Szlakami ks. Prof. J. Tischnera

Lista przyznanych dotacji w roku 2005
rozdysponowano kwotę 64.500 zł.

Lp.

Nazwa podmiotu

Kwota

Zadanie

Suma przyznanych pkt.

1.

KS „GORCE”

12.000 zł.

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS Gorce w dyscyplinach: tenis stołowy dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i szachy dziewcząt i chłopców.

63 pkt.

  2.

KS „SZAROTKA”

 

14.000 zł.

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, organizacja znaczących imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych o charakterze masowym

56 pkt.

3.

UKS „TĘCZA”

3.000 zł.

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, organizacja znaczących imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych o charakterze masowym

50 pkt.

4.

UKS „SZAROTKA”

2.000 zł.

Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi z narciarstwa biegowego

69 pkt.

5.

UKS „ORKAN”

1.500 zł.

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS Orkan w dyscyplinach: tenis stołowy dziewcząt i chłopców, biegi narciarskie, lekkoatletyka oraz unihokej.

45 pkt.

6.

UKS „VICTORIA”

2.000 zł.

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, organizacja znaczących imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych o charakterze masowym

50 pkt.

7.

UKS „GÓRAL”

1.000 zł.

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, organizacja znaczących imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych o charakterze masowym. Szkolenie w dyscyplinach sportowych: mini piłka nożna, unihokej i mini piłka ręczna

45 pkt.

8.

UKS „JANOSIK”

2.000 zł.

Prowadzenie zajęć sportowych w hokeju na lodzie i unihokeju

52 pkt.

9.

UKS „JEDYNKA”

4.000 zł.

Szkolenie młodzieży UKS Jedynka przy Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu.

70 pkt.

10.

UKS „SKALNY”

5.000 zł.

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą.

67 pkt.

11.

SSK „YOKOZUNA”

6.000 zł.

Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi w dyscyplinie sportowej karate „Kyokushin”

71 pkt.

12.

KS „GÓRALE”

4.000 zł.

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w dyscyplinie sportowej unihokej

56 pkt.

13.

PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE

4.000 zł.

Szkolenie dzieci w zakresie żeglarstwa

57 pkt.

14.

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY

1.500 zł.

Środki przyznano na organizację:

 • VIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych
 • II Wyścigi Psich Zaprzęgów

54 pkt.

15.

ZAKOPIAŃSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO

1.500 zł.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Miasta Nowy Targ, organizacja zawodów sportowych

56 pkt.

16.

PTTK „GORCE”

1.000 zł.
 • XXXII Eliminacje Ogólnopolski Turniej Młodzieżowy Turystyczno – Krajoznawczego
 • XXVI Młodzieżowy Rajd Górski „Powstania Chochołowskiego”
 • II Rajd Górski „Na raty”

60 pkt.

  Razem 64.500 zł    

§ 8
Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2005 roku oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w "Tygodniku Podhalańskim", Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronach www.nowytarg.pl, a także w siedzibie wydziału ISIP ul. Parkowa 14 (stary budynek administracyjny) oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń tj. tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 18 listopada 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

Formularze są również dostępne w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Parkowa 14 pok.107, oraz na stronie internetowej www.nowytarg.pl

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do zarządzenia:
 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3
Data wprowadzenia: 11-04-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3419

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE