X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 10.06.2003 do 11.07.2003

 1. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dyrektorów szkól podstawowych nr 2, 6 i 11 o dofinansowanie organizacji półkolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 130 zł. na jednego uczestnika co daje łącznie kwotę 22.490 zł., a także wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu o dofinansowanie kwotą 8.000 zł. wyjazdu dzieci z rodzin najuboższych na kolonię profilaktyczną.
 2. Dofinansowano kwotą 2.000 zł. IX Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw "Wesela Wesel" odbywającego się pod honorowym patronatem ks. Kardynała Franciszka Macharskiego oraz Janusza Sepioła - Marszałka Województwa Małopolskiego.
 3. Na wniosek Zarządu Nowotarskiego Klubu Abstynentów "Rodzina" przyznano dotację w wysokości 2.475 zł. na organizację Ogólnopolskiego Rajdu Abstynentów.
 4. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • określenia szczegółowych warunków zakupu przez miasto działki na Czerwonym pod inwestycje miejskie,
  • zmian w budżecie miasta oraz w układzie wykonawczym budżetu na 2003r.
  • powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  • autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002r.
  • ustalenia warunków sprzedaży działek położonych przy ul. Kilińskiego,
  • udzielenia dotacji na realizację projektów w zakresie sportu,
 5. Przyjęto i przekazano do Przewodniczącego Rady projekty uchwał w sprawach:
  • nadania statutów dla miejskich jednostek organizacyjnych /OPS, ZGZiR, MZK, MZWiK, MOK, MBP/,
  • zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • nadania nazw ulicom,
  • zmian w budżecie miasta.
 6. Pozytywnie załatwiono wniosek Oddziału Nowotarskiego Związku Podhalan dot. organizacji imprezy plenerowej "Nowotarskie sobótki" i przyznania na ten cel dotacji w wysokości 4.000 zł. zamiast imprezy "Konkurs Muzyk Podhalańskich" który organizowany będzie przez Starostwo Powiatowe na terenie innej gminy.
 7. Przekazano do Rady Miasta uchwałę w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ - 13 /Ibisor/
 8. W związku z pismem Podhalańskiego Związku Gmin w sprawie przygotowania listy zadań do realizacji w I etapie projektu ISPA do wysokości 1 mln. EURO zajęto stanowisko, że z uwagi na ponadlokalny charakter oczyszczalni ścieków w Nowym Targu i potrzebę jej modernizacji i rozbudowy kolektorów doprowadzających ścieki, I transza środków finansowych winna być w całości przeznaczona na inwestycje o których w/m na terenie miasta Nowego Targu.
 9. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 9 czerwca br. dotyczących:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2003r.
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego w BOŚ na docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 3,
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury,
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta a położonej przy ul. Długiej 33,
  • wyboru przedstawiciela do rady Społecznej SP ZOZ w Nowym Targu.
 10. Przyjęto propozycję projektantki planu dot. sposobu rozpatrzenia zarzutów złożonych w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 16 - cmentarz komunalny i targowica.
 11. Podjęto decyzję o zleceniu wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic miejskich. Przedmiotowa inwentaryzacja będzie pomocna przy sporządzeniu planu wyrębu, który zg. z obowiązującymi przepisami o drogach publicznych musi być uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
 12. Pozytywnie załatwiono wniosek zespołu "Śwarni" o zmianę przeznaczenia przyznanej dotacji - w wysokości 4.000,00 zł. z zaplanowanej na miesiąc czerwiec "Biesiady Wiosennej" na organizację w dniu 21 sierpnia 2003r imprezy pt. "Biesiada Ludowa" - w ramach IV Jarmarku Podhalańskiego. Impreza "Biesiada Wiosenna" nie odbyła się z uwagi na wzrost kosztów realizacji przedsięwzięcia związanego z brakiem możliwości zaproszenia do Nowego Targu zespołów biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem / ze względu na różne terminy imprez/.
 13. Zapoznano się z postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Zakopanem dot. umorzenia śledztwa w sprawie awarii oczyszczalni ścieków w Zakopanem w lutym i marcu br. , skutkiem czego stało się skażenie wody w ujęciu wody w Szaflarach. Postanowiono złożyć zażalenie na niniejsze postanowienie zg. z obowiązującym trybem, występując jednocześnie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o objęcie nadzorem prowadzonego śledztwa w przedmiotowej sprawie.
Oglądane: 2156

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE