X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 2 grudnia do 29 grudnia 2011r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. okreslenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 10747/2 o pow. 63 m2 położonej w Nowym Targu,
  2. ogłoszenia II przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Harcerskiej 2 w Nowym Targu,
  3. ogłoszenia II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w bloku wielomieszkaniowym przy Al. Tysiąclecia 42 w Nowym Targu,
  4. ogłoszenia III przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych na Osiedlu Polana Szaflarska 2 w Nowym Targu ,
  5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dot. części działki na której zlokalizowany jest Parking przy ul. Kościuszki),
  6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lokal użytkowy położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Kolejowej 159)
  7. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cześć działek przy Al. Tysiąclecia, przeznaczonych pod prowadzenie parkingu)
  8. ogłoszenia list mieszkaniowych,
  9. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2012,
  10. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2012,
  11. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2012,
  12. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty przez wyższe uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności o form kształcenia objętych tymi dopłatami,
  13. powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta,
  14. kryteriów uzasadniających wybór przedsiębiorcy w przypadku gdy wpłynęła większa ilość wniosków o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, niż liczba wolnych punktów w uchwalonym limicie,
  15. powołania Komisji przetargowej (dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Nowym Targu przy ul. Kolejowej)
  16. powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  17. nadania Medalu Pamiątkowego 660 – lecia Miasta Nowy Targ księdzu Jerzemu Leśko za wspieranie „Solidarności” w Nowym Targu w czasie stanu wojennego,
  18. nadania Medalu Pamiątkowego 660 – lecia Miasta Nowy Targ dla Pana Dyrektora Stefana Skrzekuta za wszelką pomoc i wsparcie przy realizacji inwestycji miejskich w Nowym Targu podczas 42 letniej pracy zawodowej,
  19. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ –świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2012.
  20. rozstrzgnięcia otwartego konkursu na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ –prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 201,
  21. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ - aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu III wieku w roku 2012,
  22. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionych poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2012,
  23. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ – prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2012.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach jak niżej:
  1. upoważnienia Burmistrza Miasta do podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie w budżecie środków na realizację projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych”, dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013.
  2. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nowym Targu,
  3. zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2012-2013 na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Nowym Targu”,
  4. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30( Podmieścisko – Stawiska),
  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 ( obszar lotniska wraz z otoczeniem),
  6. przedłużenia umów najmu i umów dzierżaw,
  7. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2012,
  8. nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”
  9. obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego,
  10. zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta,
  11. zmiany Uchwały nr V/26/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2011-2022
   oraz wystąpiono z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.)
 3. W sprawach dotyczących przetargów- ogłoszono: koncesję na roboty budowlane - rozbudowa, przebudowa i eksploatacja Miejskiej Hali Lodowej na działkach nr ewid. 11040/2, 11041/6, 9920/8 przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu
 4. Inne zadania:
  1. Rozpatrzono uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział),
  2. Zapoznano się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Postanowiono przedstawić projekt planu do wyłożenia publicznego

Pliki do pobrania

sbmzd_20111202_20111229.pdf (38) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-12-2011
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1265

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE