X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 146
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę( nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona położona przy ul Stanisława Józefczaka z przeznaczeniem na kiosk handlowy typu Ruch),
  2. ogłoszenia przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych na Osiedlu Polana Szaflarska 2 w Nowym Targu,
  3. przystąpienia do sporządzenia list mieszkaniowych
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (nieruchomość niezabudowana ,nieogrodzona położona przy ul Konfederacji Tatrzańskiej przeznaczona jako tor do ćwiczeń agility),
  5. ogłoszenia przetargu ustnego (licytacyjnego) na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku Rynek 7,
  6. opłat za usługi cmentarne,
  7. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (nieruchomość częściowo zabudowana nieogrodzona położona przy ul. Szaflarskiej przeznaczona pod kiosk handlowy wielobranżowy),
  8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona położna przy ul. Waksmundzkiej, przeznaczona pod parking),
  9. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę( nieruchomość niezabudowana , nieogrodzona położona przy ul. Szaflarskiej przeznaczona pod parking,
  10. zamiany lokali mieszkalnych ,
  11. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia ( niezabudowana nieruchomość położna w rejonie ul. Ludźmierskiej z przeznaczeniem na sprzedaż bezprzetargową na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości),
  12. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nieruchomość zabudowana budynkiem położona przy ul Harcerskiej 2
  13. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach: 17285/1, 17285/2,17297/1, 17297/2 ,17300 17302/1 17302/2 położonych w Nowym Targu z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny „Na Czerwonym”
  14. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 17241/13, 17241/14, 17241/15, 17242/13, 17242/14,17242/15,17243/13,17243/14, 17243/15 z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny „Na Czerwonym”
  15. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr.17307/3 położonej w Nowym Targu z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny „Na Czerwonym”
  16. powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  17. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (nieruchomość niezabudowana, nie ogrodzona, położona przy ul. Kowaniec z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej działki siedliskowej- teren zielony),
  18. powołania zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  19. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego,
  20. powołania Komisji Przetargowej,
  21. zmiany Zarządzenia nr 0151-87/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25lipca 2008 w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Miasta Nowy Targ
  22. ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ,
  23. szczegółowych zasad rozpatrywania ,kwalifikacji i weryfikacji wniosków o pomoc mieszkaniową,
  24. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul Harcerskiej 2,
  25. nadania medalu pamiątkowego 660 lecia Miasta Nowy Targ dla P. Elżbiety Całusińskiej za długoletnią, wzorową pracę.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości,
  2. zbycia lokali użytkowych,
  3. zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul .Kolejowej.
  4. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2011-2014”
  5. zmiany uchwały nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ,
  6. powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych Radzie kandydatów na ławników do sądów,
  7. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ,
  8. opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,
  9. zmian Uchwały Budżetowej na 2011r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 oraz zmian w budżecie miasta,
  10. zmian uchwały Nr V/26/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2011-2022
   Bez uwag zaopiniowano projekty uchwał Przewodniczącego Rady w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
 3. W sprawach dotyczących przetargów- ogłoszono:
  1. publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 47 i 48 w bloku wielomieszkaniowym nr 2 na os. Polana Szaflarska w Nowym Targu,
  2. przetarg nieograniczony na udzielnie kredytu długoterminowego do kwoty 26 000 000 zł na pokrycie planowanego w 2011 r. deficytu budżetowego oraz na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
  3. przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy asfaltowej i żwirowej nawierzchni drogi Os. Zadział w Nowym Targu km 1+500 - 2+300 zniszczonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010r,
  4. przetarg nieograniczony na wykonanie odwodnienia dróg miejskich na os. Gazdy i os. Oleksówki w Nowym Targu,
  5. przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie:1. zlewnia potoku Skotnica w Nowym Targu od ulicy Norwida do pot. Czarny Dunajec,2. ciek wodny na odcinku od ulicy Kokoszków do rzeki Dunajec z ujściem poniżej stopnia wodnego,
  6. przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kompletnego wyposażenia pomieszczeń nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na osiedlu Niwa w Nowym Targu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Niwa w Nowym Targu",
  7. publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym DH "Gorce" położonej w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego,
 4. Inne zadania:
  1. Burmistrz wyraził zgodę na likwidację środka trwałego – autobus Jelcz M-11 w Miejskim Zakładzie Komunikacji
  2. Postanowiono, że Umowa pomiędzy Miastem Nowy Targ a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami gminnymi zostanie przedłużona do końca roku 2011 aneksem z nowymi warunkami,
  3. Rozpatrzono i pozytywnie załatwiono wniosek Czesława i Marii Kowalczyk dot. zamiany mieszkania własnościowego z IV piętra przy ul. Podtatrzańskiej na parter – Polana Szaflarska 1/2 z uwagi na konieczność likwidacji barier architektonicznych dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (z porażeniem mózgowym),
  4. Podjęto decyzję o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 29 (była zajezdnia PKS),
  5. Postanowiono rozpisać otwarty konkurs ofert w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowy Targ w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
  6. Omówiono sprawy dot. określenia szczegółowych zasad i kosztów przeprowadzenia konsultacji dotyczących celowości współfinansowania drużyny hokeja. Dla obniżenia kosztów organizacji konsultacji na członków komisji powołani będą pracownicy Urzędu, oraz postanowiono zaproponować pracę w komisjach radnym miejskim i przedstawicielom Hokeja (MMKS) w Nowym Targu( również nieodpłatnie )
  7. Uznano za celowe wykonanie zadania dot. odwodnienia dróg Oleksówki i Gazdy Postanowiono w budżecie miasta na 2011r. zabezpieczyć na ten cel dodatkowe środki.

Pliki do pobrania

sbmzd_20110701_20110831.pdf (44) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 31-08-2011
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1354

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE