X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 1 kwietnia do 26 maja 2011 r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. określenia szczegółowych warunków zamiany nieruchomości położonej w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Podtatrzańskiej na nieruchomość położoną przy ul. Starokrakowskiej w Nowym Targu;
  2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, (lokal użytkowy położony w Nowym Targu ul. Rynek 6 z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą;
  3. przeprowadzenia konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ do 2015 r.;
  4. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 17299/1, 17299/2 położonych w Nowym Targu, z przeznaczeniem pod Cmentarz komunalny Na Czerwonem;
  5. określania szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej działki ewidencyjnych nr 13188/2 położonej w Nowym Targu, z przeznaczeniem pod poszerzeniem ul. Na Równi;
  6. powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu;
  7. zmiany Zarządzenia Nr 0050.Z.29.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu Os. Bór 11;
  8. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 17233/2, 17235/9 położonych w Nowym Targu, z przeznaczeniem pod Cmentarz komunalny Na Czerwonem;
  9. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem,(lokal w kiosku handlowym położonym przy ulicy Krzywej. Przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej);
  10. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (położonych:
   1. Nowy Targ ul. Augustyna Suskiego, nieruchomość zabudowana nieogrodzona z przeznaczeniem pod kiosk handlowy
   2. Nowy Targ ul. Ludźmierska, nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona z przeznaczeniem pod projektowaną drogę dojazdową i serwis samochodowy
   3. Nowy Targ ul. Nadmłynówka, nieruchomość niezabudowana, ogrodzona z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej działki siedliskowej).
  11. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 kwietnia 2011 roku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej o nr ew. 14590;
  12. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (nieruchomości położone przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 4a w Nowym Targu, z przeznaczeniem do zabudowy mieszkaniowej i usługowej);
  13. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonych przy ul. Jana Kilińskiego w Nowym Targu (położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Nowym Targu, nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych);
  14. powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu;
  15. zmiany Zarządzenia Nr 0151-182/10 z Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami;
  16. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 843/3 położonej w Nowym Targu z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Grel;
  17. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 17206 położonej w Nowym Targu, z przeznaczeniem pod Cmentarz komunalny Na Czerwonym;
  18. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (położonej przy ulicy Klikuszówka, nieruchomość nie zabudowana, nieogrodzona z przeznaczeniem pod posadowienie szafy telefonicznej typu ONU);
  19. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 15217/4 położonej w Nowym Targu, z przeznaczeniem pod zejście z kładki nad potokiem Biały Dunajec.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
  2. zmiany Uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ,
  3. wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ w roku 2015,
  5. określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Targu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
  6. trybu postępowania o udzielenie dotacji na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ,
  7. przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym na Osiedlu Polana Szaflarska nr 2 w Nowym Targu,
  8. zmian Uchwały Budżetowej na 2011r.Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie miasta. oraz:
   1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.
   2. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miasto Nowy Targ za lata 2009-2010.
 3. W sprawach dotyczących przetargów - ogłoszono:
  1. przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlano-montażowych dla kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012, placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła i zagospodarowania terenu szkoły (ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, zieleńce) dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w ramach programu Moje boisko, ORLIK 2012;
  2. przetarg nieograniczony na: prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu od 1.09.2011r. do 31.08.2014 r.;
  3. przetarg nieograniczony na: dostawę i montaż kompletnego wyposażenia pomieszczeń budynku sali gimnastycznej na osiedlu Niwa w Nowym Targu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej na Osiedlu Niwa w Nowym Targu" w zakresie obejmującym: urządzenia i sprzęt sportowy sali sportowej dużej i sali gimnastycznej małej, tablice elektroniczne wyniku, monitoring wizyjny i nagłośnienie, wyposażenie pomieszczeń sanitarno-szatniowych, biurowych i magazynowych;
  4. przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu służbowego (radiowozu) dla potrzeb Straży Miejskiej w Nowym Targu;
  5. przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji, remont i uzupełnienie chodników oraz nawierzchni asfaltowej na terenie OSP Kowaniec w Nowym Targu;
  6. przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego p. n: Modernizacja budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu;
  7. przetarg nieograniczony na: dostawę nowych następujących urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta w Nowym Targu: zestaw komputerowy - 20 szt., notebook - 3 szt., monitor - 6 szt., urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A4 - 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 - 1 szt., niszczarka - 3 szt.;
  8. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej, oznaczonej nr ew. 14590 o pow. 208 m2, wpisanej w księdze wieczystej nr NS1T/00057584/5 jako własność Gminy Miasto Nowy Targ;
  9. przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych p.n.:
   1. Modernizacja nawierzchni ul. Długiej na odc. od ul. Krzywej do ul. Orkana w Nowym Targu,
   2. Modernizacja nawierzchni ul. Orkana na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Harcerskiej w Nowym Targu,
   3. Modernizacja nawierzchni ul. Harcerskiej, realizowanych w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013;
  10. Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza przetarg na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa Płyty Rynku w Nowym Targu realizowaną w ramach projektu Rewitalizacji Centrum Nowego Targu - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
 4. Inne zadania:
  1. Podjęto decyzję w sprawie uruchomienia dodatkowej linii MZK z Osiedla Nowe i Buflak do Centrum Miasta oraz w związku z tym zwiększono dotację dla MZK.
  2. Uzgodniono z Dyrektorem MZK miejsca lokalizacji biletomatów stacjonarnych w mieście Nowy Targ.
  3. Zapoznano się i uzgodniono Regulamin i schemat organizacyjny Miejskiego Zakładu Komunikacji.
  4. Dokonano rozstrzygnięcia konkursu na zamianę lokali mieszkalnych w wyniku otrzymanych ofert.
  5. Podjęto decyzję, że nie skorzysta się z prawa pierwokupu działek ewidencyjnych nr 14049/5 i 14050/4 położonych na Równi Szaflarskiej, zakupionych od Miasta w 2010r.,
  6. Podpisano z Firmą Strabag Grzegorz Molicki umowę na rewitalizację Rynku na kwotę 4 mln. 850 tys zł.
  7. Podpisano z Katarzyną Skupień, właścicielką Firmy Kuros z Poronina, umowę w ramach programu rewitalizacji centrum miasta. Na jej podstawie do końca października wyremontowane zostaną ulice Długa na odcinku od ul. Krzywej do ul. Orkana, cała ul. Harcerska oraz ul. Orkana od ul. Ogrodowej do ul. Waksmundzkiej.
  8. Zapoznano się z koncepcją urbanistyczno – architektoniczną nowego cmentarza komunalnego w Nowym Targu.
  9. Postanowiono przychylić się do wniosku Euroregionu „Tatry” o pożyczkę w wysokości 100 tys. zł w ramach udzielanych pożyczek dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – z uwagi na zawartą umowę partnerską w sprawie realizacji projektu „Od Euroregionu TATRY do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”.

Pliki do pobrania

sbmzd_20110401_20110526.pdf (48) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 30-05-2011
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1514

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE