X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 1.01.2003 do 28.01.2003

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
  1. autopoprawki do projektu budżetu miasta na 2003r,
  2. czasu pracy Urzędu Miasta w I półroczu 2003r ustanawiając dzień 18 kwietnia br. (Wielki Piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w dniu 12 kwietnia 2003r,
  3. zmiany opłat za usługi hotelowe,
  4. ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz NSML-W działki przy ul. Szaflarskiej zabudowanej budynkiem hydroforni
  5. utworzenia zasobu lokali socjalnych na terenie miasta,
 2. Podjąłem stosowne czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 10 i 30 grudnia 2002r w sprawie:
  • podatku od posiadania psów,
  • podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,
  • podatku od środków transportowych,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • zmian uchwały budżetowej na 2002r.
  • wydatków budżetu miasta, które w 2002r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,
  • zmiany regulaminu korzystania z miejskich placów targowych,
  • określenia stawki czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych dla zasobów Zakopiańskiego TBS na terenie miasta,
  • przystąpienia miasta do Spółki Kapitałowej.
 3. Zatwierdzono plan zamówień publicznych na 2003r. Plan obejmuje 47 zadań do realizacji stosownie do projektu budżetu miasta na 2003r.
 4. Aktualnie prowadzone są negocjacje z P.P-H "IB" - Spółka z o.o. w sprawie ustalenia warunków wieloletniej umowy dzierżawy gruntu na terenie byłych NZPS i likwidacji kotłowni.
 5. Ustalono cenę sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na ul. Suskiego i ul. Szaflarskiej na rzecz najemców na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 6. Przeprowadzono negocjacje z najemcami lokali użytkowych w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu na 2003r. zasadniczej większości utrzymano dotychczasowe stawki czynszu.
 7. Pozytywnie rozpatrzono wniosek V-ce Prezesa Klubu Sportowego "Maraton Mszana Dolna" w sprawie przygotowania narciarskich tras biegowych w 2003r. na terenie Nowego Targu przeznaczając na ten cel kwotę 2.080 zł.
 8. Przyjęto projekty uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego N.Targ - 15 /rejon byłego kombinatu obuwniczego/,
  • udzielenia bonifikaty,
  • sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych,
  • inkasa podatku od nieruchomości.
 9. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dyrektorów szkól podstawowych nr 2, 6, 11 w sprawie organizacji zimowisk dla dzieci z rodzin alkoholowych przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 15.800 zł.
 10. Podjęto decyzję o refundacji kosztów transportu i opieki uczennicy niepełnosprawnej do Szkoły Podstawowej dla Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie w wysokości 26 zł. dziennie. Refundacja w/w kosztów w 2002r. wyniesie 2.028 zł.
 11. Realizując postanowienia art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, przyjęto ofertę Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego "Chatka" w sprawie podjęcia się obowiązku dowozu 10 uczniów niepełnosprawnych do tejże placówki
  Koszt realizacji tego zadania 10.360 zł.
 12. Postanowiono o kontynuowaniu działalności w 2003r. Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Koszt realizacji tego zadania - 4.400 zł.
 13. W celu realizacji zadań miasta w zakresie organizacji imprez sportu szkolnego w 2003r. wyrażono wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację tego zadania.
 14. Rozpatrzono kilkadziesiąt wniosków w sprawie najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz przedłużenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydając stosowne decyzje w tym przedmiocie.
Oglądane: 2237

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE