X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 37
Zarządzenie Nr 0152-26/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie:
organizacji pracy Urzędu Miasta Nowy Targ podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst. jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 47 poz. 544 z późn zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Za właściwą organizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., ich koordynację oraz współpracę z Okręgową Komisją Wyborczą w Nowym Sączu, Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Nowym Sączu oraz z Obwodowymi Komisjami w Nowym Targu odpowiedzialna jest Stanisława Szołtysek, pełniąca funkcję Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu.
 2. Techniczno–materialne warunki pracy, obsługę kancelaryjno-administracyjną  Obwodowych Komisji Wyborczych, w tym właściwe przygotowanie lokali wyborczych, zapewnia Wydział Organizacyjny, nadzorowany przez Naczelnika Andrzeja Zająca.
 3. Za obsługę kancelaryjno-administracyjną poszczególnych Komisji i właściwą ich współpracę z Pełnomocnikiem OKW, Urzędem Miasta oraz z dysponentami lokali wyborczych odpowiedzialna jest Agnieszka Żółtek – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym oraz pracownicy samorządowi wskazani przez Burmistrza do składu Obwodowych Komisji Wyborczych.
 4. Za prawidłowe wykorzystanie i zastosowanie techniki elektronicznej w wyborach odpowiedzialny jest Koordynator gminny obsługi informatycznej – Józef Bryś.

§ 2

 1. Przekazanie Obwodowym Komisjom Wyborczym kart do głosowania, spisów wyborców, pieczęci oraz pozostałych materiałów wyborczych i biurowych nastąpi w sobotę 19 czerwca 2010 r. w godzinach od 15.00 do 18.00.
 2. Przewodniczący Komisji ponoszą odpowiedzialność za przechowywanie przyjętych materiałów. Po przyjęciu i przeliczeniu przez członków Obwodowych Komisji Wyborczych kart do głosowania paczki z kartami do głosowania oraz spisy wyborców zostaną zabezpieczone przez Przewodniczącego OKW w lokalu wyborczym do dnia wyborów.
 3. Paczki z kartami do głosowania, spisy wyborców oraz pieczęcie mogą zostać zdeponowane do dnia wyborów w Urzędzie Miasta na życzenie Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej.

§ 3

W dniu głosowania Urząd Miasta zapewnia stałą łączność telefoniczną, dyżury pracowników ewidencji ludności oraz transport osobowy. Szczegółowy harmonogram dyżurów stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. W przypadku konieczności zastępstwa niezbędnych ustaleń dokonuje Sekretarz Miasta.

§ 4

Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych odpowiedzialni są za przekazanie informacji o frekwencji wyborczej, według stanu na godzinę 800 nie później niż do 8.30, według stanu na godzinę 13.00 nie później niż do 13.30 oraz według stanu na godzinę 17.00 nie później niż do godziny 17.30 na numery telefonów: (18) 26-11-251, (18) 266-23-29.

§ 5 

 1. Protokoły głosowania w obwodzie oraz pozostałe materiały wyborcze odbierane będą od przedstawicieli komisji obwodowych zgodnie z wytycznymi i wskazówkami Państwowej Komisji Wyborczej, tj.:

  • protokoły głosowania w obwodzie wraz z nośnikiem elektronicznym, zestawienia o liczbie wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz pieczęcie odbierane będąprzez PełnomocnikaOKWw pok. 113, I piętro budynku Urzędu Miasta, ul. Krzywa 1;
  • spisy wyborców, karty do głosowania oraz wszystkie inne dokumenty i materiały z prac komisji odbierane będąwg odrębnego wykazu przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta w sali nr 022 parter (obok Straży Miejskiej) budynku Urzędu Miasta, ul. Krzywa 1.
 2. Za dostarczenie protokołów oraz pozostałych dokumentów i innych materiałów wyborczych do Urzędu odpowiedzialni są Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych.
 3.  Sposób dostarczenia protokołów głosowania oraz pozostałych materiałów wyborczych  (samochód własny lub transport zapewniony przez Urząd Miasta) uzgodni pracownik samorządowy wskazany do składu Obwodowych Komisji Wyborczych przez Burmistrza. Należy przyjąć zasadę, że przewodniczącemu komisji lub jego zastępcy przewożącemu dokumenty własnym samochodem towarzyszy przynajmniej jeden członek Komisji.

§ 6


Zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych wypłacone zostaną po zakończeniu czynności związanych z przeprowadzeniem i obliczeniem wyników głosowania.
Diety wypłacane będą w kasie Urzędu Miasta niezwłocznie po zakończeniu prac wyborczych (tj. w poniedziałek po godz. 10.00) - na podstawie list obecności.

§ 7


Wszelkie sprawy związane z organizacją Wyborów winny być rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa, w tym szczególnie w oparciu o Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, a w sytuacjach poważnych, budzących wątpliwości, w porozumieniu z Rejonową Komisją Wyborczą w Nowym Sączu lub Krajowym Biurem Wyborczym, Delegaturą w Nowym Sączu.

§ 8


Harmonogram pracy Urzędu Miasta związanej z wyborami zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2010_0152_026.pdf (38) KB
zarz_bur_2010_0152_026_z01.pdf (40) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 18-06-2010
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 3228

Print Wersja do druku









Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE