X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

Zarządzenie Nr 0152-49/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie:
szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.10 ust. 1 i 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 142 poz.1020 z późn.zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1


Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności:

1) Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:

 

 • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
 • należności kwestionowanych przez dłużników oraz, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 • należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
 • należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub struktura odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

 

 1. Za ocenę sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika oraz stopień prawdopodobieństwa nieściągalności należności przyjmuje się negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności.
 2. Ustala się metodę wyceny należności z uwagi na ich wiek, zależnie od okresu zalegania z płatnością w miesiącach – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zasadę powyższą stosuje się do opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych:
 • do 6 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,
 • powyżej 6 miesięcy do 1 roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 30 %,
 • powyżej 1 roku zalegania z płatnością do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 40%,
 • powyżej 2 lat zalegania z płatnością do 3 lat  - odpis aktualizujący w wysokości 70%,
 • powyżej 3 lat zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100%.

 

Nie stosuje się zasady wiekowania do niżej wymienionych należności:

 • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sadowej – odpis w wysokości 100%. Sposób odpisu aktualizującego należności określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się do końca miesiąca lutego roku następnego, wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. Jednakże mając na uwadze zasadę ostrożnej wyceny, odpisy aktualizujące powinny również uwzględniać te przyczyny ich dokonania, które wystąpiły po dniu bilansowym, ale zostały ujawnione do dnia sporządzenia bilansu np. zgon kontrahenta, postanowienie o upadłości.

4. Podstawą do ujęcia odpisów aktualizujących wartość należności w księgach rachunkowych jest wystawiony dokument wewnętrzny – „PK” – polecenie księgowania w oparciu o wyliczone wartości określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych. Dokonanie odpisów nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należność nadal będzie figurować na koncie 221
i podlegać będą wykazaniu w sprawozdaniu Rb – 27S.

6. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności pomniejszane będą o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

7. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, gwarancją bankową, blokadą środków na rachunku bankowym odbiorcy.

8. Dokonanie odpisów nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności.

9. Odpisy aktualizujące wartość należności:

 • z tytułu dochodów budżetowych będą zaliczane do kosztów finansowych
 • z tytułu dochodów własnych jednostki będą zaliczane jako pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe,
 • z tytułu rozchodów budżetu będą zaliczane do wyników na pozostałych operacjach niekasowych
 • na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Nowy Targ.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0152_049.pdf (28) KB
zarz_bur_2008_0152_049_z01.pdf (21) KB
zarz_bur_2008_0152_049_z02.pdf (20) KB

Wytworzył: Łukasz Dłubacz
Data wprowadzenia: 30-12-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1698

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE