X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57
Zarządzenie Nr 0152 - 6/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 28 lutego 2008 rokuw sprawie :
wykonania wniosków pokontrolnych.

W związku z ustaleniami do protokołu kontroli kompleksowej  gospodarki finansowej Miasta Nowy Targ dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz  wydanymi  wnioskami  pokontrolnymi celem wyeliminowania w pracy Urzędu Miasta ustalonych nieprawidłowości ustalam co następuje :

§ 1

Naczelnicy  Wydziałów  bezwzględnie  dopilnują  aby  :

 1. wszelkiego rodzaju dokumenty płatnicze które określają zobowiązania  Urzędu Miasta  tj. faktury, rachunki , noty obciążeniowe  oraz    pozostałe  dokumenty  własne, po prawidłowym skontrolowaniu  były dostarczane  do Wydziału Finansowego w takim czasie aby  można było zobowiązania wynikające  z tych dokumentów terminowo regulować , celem wyeliminowania ewentualnych konsekwencji w postaci ponoszenia kosztów odsetek, oraz wyeliminowania naruszania art.35  ust.3 pkt 3 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
 2. dostarczanie  do Wydziału Finansowego dokumentów  własnych  / druków  rozliczonych delegacji, rozliczenia podjętych zaliczek i innych dokumentów  które dotyczą operacji gospodarczych  sfinansowanych ze środków pracownika / w takim czasie aby mogły one być ujęte w ewidencji księgowej w okresie  / miesiącu / w którym dana operacja  miała miejsce tj zgodnie z przepisami art.20 ust.1 ustawy o rachunkowości,
 3. w przygotowywanych umowach rodzących powstanie zobowiązania pieniężnego , bezwględnie ustalać maksymalne wartości nominalne  zobowiązań Urzędu Miasta  wynikające  z  tych umów , co pozwoli działać zgodnie z art. 85  ustawy o finansach publicznych,
 4. zaciąganie zobowiązań obciążających budżety lat przyszłych odbywało się  w ramach posiadanych upoważnień udzielonych przez Radę Miasta w uchwale budżetowej, lub w indywidualnych  uchwałach  tj. zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 10 w związku z art. 60  ustawy o samorządzie gminnym,  w związku z art.184 pkt 10 ustawy o finansach publicznych .
 5. rozliczanie przez pracowników kosztów podróży służbowych i przedkładania  tych dokumentów do realizacji  odbywało się  w terminie 14 dni od daty   zakończenia podróży służbowej, co będzie zgodne z  zapisami Instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych w zakresie działalności finansowo – gospodarczej wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Nr 0152-43/06 z dnia 3 października 2006 roku, oraz przepisami & 8a rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju / Dz. U. Nr 236 poz,1990 z  późn. zm. / ,
 6. wystawianie dowodów OT w terminach określonych w   & 40 ust.2 Instrukcji obiegu dokumentów .... tj. 21 dni od daty zapłaty ostatniej faktury dotyczącej zadania inwestycyjnego, ale nie później niż do końca roku w którym dany zakup był dokonany lub inwestycja zakończona,
 7. zawieranie umów najmu, dzierżawy  lub innych tego typu umów  nie następowało   z osobami które  posiadają zaległości  z tytułu wcześniej zawartych umów, co  stanowi przesłankę do wypowiedzenia umowy a nie do zawierania kolejnej umowy – działanie takie narusza postanowienia art.50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w myśl którego obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu,
 8. terminowo rozliczać kwoty zabezpieczeń należytego wykonania umowy tj. w terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane , jak również terminowo dokonywać zwrotu   kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości czyli  po upływie terminu 15 dni od zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji tj. aby te działania były zgodne z przepisami art.151  ustawy Prawo zamówień publicznych,  
 9. przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie obowiązków określonych w art.35 ust.2 ustawy tj. dokonywanie przez zamawiającego  przed wszczęciem postępowania  zmiany wartości szacunkowej zamówienia  jeżeli po jej ustaleniu nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia, 
 10. wszyscy pracownicy ponownie szczegółowo zapoznali się z  przepisami wewnętrznymi które regulują gospodarkę finansową Urzędu Miasta i obieg dokumentów finansowo księgowych w szczególności w zakresie terminowości ich sporządzania i przedkładania do realizacji i ewidencji księgowej . Są to instrukcje :
 • Instrukcja obiegu dokumentów finansowo - księgowych w zakresie działalności finansowo-gospodarczej   -  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0152- 43/06 z 3 października 2006 r.,
 • Instrukcja kontroli finansowej wewnętrznej  -  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ  Nr 0152 – 47/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.,
 • Zarządzenie Nr 0152 – 4/08 Burmistrza Miasta z dnia  31 stycznia 2008 roku   w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta w zakresie gospodarki finansowej.

§ 2

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wyegzekwuje  przestrzeganie
 przepisów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami poprzez  :

 1. wykorzystywanie operatów  szacunkowych do ustalania wartości nieruchomości przez okres 12  miesięcy  i powyżej tego okresu od  daty  jego sporządzenia,  po uzyskaniu stosownej klauzuli  od rzeczoznawcy majątkowego o  ich aktualności , co jest  zgodne  z przepisem art.156 ust.3 w/w ustawy ,

 2. ustalanie wartości zamienianych nieruchomości  na podstawie operatów  w których zostaje określona wartość zamienianych nieruchomości  a nie tylko wartość rynkowa 1 m 2 gruntu w rejonie w którym znajdują się zamieniane działki , co jest zgodne z zapisem w art.15 ust.1 w związku z art.7 w/w ustawy.

 § 3

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji  dopilnuje  aby w uzasadnieniu wyboru oferty po przeprowadzeniu konkursu, przyjętej  do realizacji i dotowania  z budżetu miasta znalazło się wyraźne ustosunkowanie się  do spełniania  przez wybranego oferenta wymogów określonych w ustawie oraz  w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu  na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ  zgodnie z przepisem określonym w art. 15 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§  4

Skarbnik Miasta oraz Główny Księgowy Urzędu Miasta dopilnują aby :

 1. kontrasygnaty umów rodzących zobowiązania finansowe dokonywały osoby   prawidłowo umocowane,
 2. operacje gospodarcze były ewidencjonowane i rozliczane  w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami funkcjonowania kont prawidłowo określonymi w zakładowym planie kont,
 3. egzekwować od jednostek budżetowych miasta rozliczanie się ze zrealizowanych dochodów  w terminach określonych w  wewnętrznych przepisach  wydanych w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta.
 4. prawidłowo i w pełni stosować przepisy określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym tj. dokonywanie na bieżąco zmian decyzji podatkowych w przypadkach wystąpienia zmian w stanie gruntów  w tym równie zmianie kwalifikacji gruntów ,egzekwować należne odsetki za zwłokę, na bieżąco wystawiać upomnienia i tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach,
 5. zgodnie z aktualnymi przepisami były rozliczane koszty podróży krajowych i zagranicznych.

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§   6

O wykonaniu w/w wniosków Naczelnicy złożą pisemną informację do dnia   12 marca  2008 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0152_006.pdf (39) KB

Wytworzył: Łukasz Dłubacz
Data wprowadzenia: 28-02-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1641

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE