X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75
Zarządzenie Nr 0152-47/08 Burmistrza Miasta Nowego Targu
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: planowania pracy Urzędu.
______________

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Planowanie pracy w Urzędzie Miasta Nowy Targ wynika z podstawowych kierunków działalności jednostki samorządu oraz z przyjętych na dany rok priorytetów przy uwzględnieniu zasady stałego podnoszenia jakości i efektywności wykonywanych zadań.
 2. System planowania pracy Urzędu oparty jest na: rocznych planach pracy Urzędu, będących zbiorczym zestawieniem rocznych planów pracy komórek organizacyjnych( wydziałów, referatów oraz samodzielnych stanowisk) Urzędu.

§ 2

 1. Roczne plany pracy wydziałów tworzone są zgodnie z zasadami zarządzania jakością i zarządzania przez cele
 2. Roczne plany pracy wydziałów powinny zostać przygotowane w oparciu o:
  1. kierunki i zadania wynikające z programów strategicznych (Strategia Rozwoju, WPI) i budżetu miasta,
  2. zadania wynikające z zakresu działania wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wrażliwych oraz obarczonych ryzykiem o znacznej wielkości,
  3. uchwały Rady Miasta,
  4. zadania wynikające z przyjętych wcześniej rocznych planów pracy, a niewykonane lub wykonane częściowo i wymagające kontynuacji,
  5. priorytety ustalone przez Burmistrza Miasta oraz zamierzeń i inicjatyw własnych,
  6. zadania odnoszące się do jednostek nadzorowanych i podporządkowanych,
  7. zamierzenia w zakresie doskonalenia organizacji pracy wydziału.
 3. Wszystkie cele planów pracy wydziału muszą mieć bezpośredni związek z zakresem jego działania.

§ 3

W planach pracy wydziałów nie umieszcza się celów, które:

 1. stanowią powtórzenie zapisów ustaw i aktów wykonawczych,
 2. wykonywane są przez pracowników wydziału na bieżąco,
 3. mają charakter techniczny,
 4. są zależne od czynników zewnętrznych, niezależnych od komórki organizacyjnej.

§ 4

Roczne plany pracy wydziałów winny zawierać :

 1. konkretne, realistyczne zadania zmierzające do osiągnięcia celów poszczególnych komórek organizacyjnych ,
 2. mierniki (wskaźniki) do celu, który w sposób jasny i jednoznaczny określają parametry ilościowe wykonania celu, w przypadku niemożności wyznaczenia parametrów ilościowych możliwe są parametry jakościowe,
 3. wskazania stanowiska lub pracownika , który jest odpowiedzialny za wykonanie celu,
 4. termin realizacji celu

§ 5

 1. Roczne plany pracy wydziałów zatwierdzone przez bezpośrednich przełożonych przekazywane są do Sekretarza Miasta w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego planowanie.
 2. Sekretarz opracowuje na podstawie zatwierdzonych wydziałowych planów pracy projekt rocznego planu pracy urzędu i przedkłada go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta w terminie do 31 stycznia.

§ 6

 1. Naczelnicy ( kierownicy komórek organizacyjnych) prowadzą systematyczną kontrolę i na bieżąco rozliczają pracowników z realizacji planowanych zadań.
 2. Naczelnicy (kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu) sporządzają roczne sprawozdanie z realizowanych celów ujętych w rocznych planach pracy Urzędu w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego. Sprawozdanie to przedkładane jest za pośrednictwem Sekretarza do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Wykonanie niniejszego Zarządzenia zlecam Naczelnikom (kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu), a nadzór nad jego realizacją Sekretarzowi Miasta.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0152_047.pdf (30) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 31-12-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1822

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE