X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 37
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 28 października do 8 grudnia 2008r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ( dot. częściowo zabudowanej nieogrodzonej przy ul. Szaflarskiej pod działalność handlową),
  2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem( dotyczy dwóch lokali użytkowych przy Al. Tysiąclecia 44),
  3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (lokal użytkowy przy Al. Tysiąclecia 42),
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży( nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nowym Targu przy ul. Waksmundzkiej)
  5. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami ewid. 17308/1,17308/2,17309/1,17309/2,położnych Na Czerwonym w Nowym Targu przewidzianych pod cmentarz komunalny,
  6. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami ewid.17306/1,17306/2,17306/3 położnych Na Czerwonym w Nowym Targu przewidzianych pod cmentarz komunalny,
  7. ogłoszenia nieograniczonego przetargu licytacyjnego na najem lokalu użytkowego przy Al. Tysiąclecia 42,
  8. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej,
  9. umorzenia pożyczki udzielonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu,
  10. nadania medalu Pamiątkowego 660 –lecia Miasta Nowy Targ dla Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia,
  11. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ, w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009,
  12. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ, w zakresie pomocy społecznej- udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym przez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2009,
  13. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ, w zakresie pomocy społecznej- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2009,
  14. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2009,
  15. ogłoszenia konkursu na realizację w 2009r. zadania na rzecz edukacji, polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego,
  16. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009,
  17. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009,
  18. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej w roku 2009,
  19. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki w roku 2009r,
  20. powołania Komisji do przejęcia na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os.Bór1 w Nowym Targu,
  21. przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi miasta Nowy Targ,,
  22. zmiany zarządzenia Nr 0151-40/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2006r w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  23. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0151-122/08 z dnia 17 listopada 2008 r,
  24. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0151-124/08 z dnia 17 listopada 2008 r.
  25. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0151-125/08 z dnia 17 listopada 2008 r.
  26. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0151-123/08 z dnia 17 listopada 2008 r.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia Miasta Nowy Targ jako członka zwyczajnego do stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna,
  2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,
  3. przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,
  4. oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego,
  5. nadania nazwy nowym ulicom w Nowym Targu,
  6. zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2008-2009 prac projektowanych dla zadania inwestycyjnego pn ”Historyczno- kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr, Etap I, odcinek ścieżki rowerowej Nowy Targ –Sucha Hora”,
  7. zmian Uchwały Budżetowej na 2008 r. Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta,
  8. zmiany uchwały Nr XXVI/305/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r. w sprawie przekazania do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zadań z zakresu administracji publicznej,
  9. zmiany uchwały nr 110/XIII/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ogólnych zasad korzystania i opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę –Miasto Nowy Targ oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/301/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę- Miasto Nowy Targ
 3. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:
  1. nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. Krzywej 1 w Nowym Targu:
  2. nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.„Skate Park” przy Al.. Solidarności w Nowym Targu,
  3. skierowano zaproszenie do składania wstępnych ofert dotyczących realizacji wielopoziomowego parkingu na nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Nowym Targu,
  4. skierowano zaproszenie do składania ofert w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku na terenie Nowego Targu bądź pobliskiej miejscowości dla rodziny pochodzenia romskiego.
 4. Ponadto:
  1. Burmistrz podjął decyzję o dokonaniu zmian w budżecie w ramach posiadanych kompetencji,
  2. Dokonano analizy w zakresie organizacji transportu zbiorowego w centrum miasta Nowego Targu , a w dniu 2 grudnia 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego zostało podpisane porozumienie regulujące korzystanie z dworca autobusowego w Nowym Targu. W związku z istnieniem zagrożenia bezpieczeństwa na przystanku zlokalizowanym przy ulicy Królowej Jadwigi (przy ZUS), podjęto decyzję o jego likwidacji. W celu usprawnienia wsiadania i wysiadania podróżnych podjęto decyzję o lokalizacji nowych przystanków: i tak na ulicy Parkowej w zatoce na wprost Miejskiej Hali Lodowej, na ulicy Kolejowej pomiędzy ulicami Krótka i Krzywa, ten odcinek będzie ulicy będzie jednokierunkowy. Ponadto dla zainteresowanych przewoźników udostępnione będą przystanki przy ul. Krzywej (MOK) i ulicy Waksmundzkiej. Przewidywany termin zmian to 1 stycznia 2009 r.
  3. Dokonano analizy i przyjęto projekt budżetu na rok 2009, który postanowiono przedłożyć Radzie Miasta,
  4. Omówiono przedłożony przez Starostwo Powiatowe projekt umowy w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej na przebudowe dróg powiatowych, ul. Św. Anny i ul. Kowaniec i postanowiono podjąć negocjacje w zakresie współfinansowania,
  5. Zapoznano się z projektem „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowy Targ”, który po korekcie zostanie przedłożony Radzie Miasta.
  6. Burmistrz podjął decyzję dot. przedłużenia na okres powyżej trzech lat umowy najmu parkingu przy ul. Sikorskiego,,
  7. Burmistrz podjął decyzję o przedłużeniu na okres powyżej trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność miasta położonej przy ul. wojska Polskiego zabudowanej kioskiem handlowym,
  8. Rozpatrzono i negatywnie załatwiono wniosek P. T.Żarneckiego dot. wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym ul. Składowej stacji trafo ze względu na kolizję z infrastrukturą miejską.

Pliki do pobrania

sbmzd_20081028_20081208.pdf (47) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 09-10-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1547

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE