X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Zarządzenie Nr 0151-123/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2009

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm), Uchwały Nr XXVI/303/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009 oraz Zarządzenia nr F.I.3014-1-51/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2009 ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2009.

§ 1.

Rodzaje zadań.

1.Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

2. Zadaniem z zakresu pomocy społecznej, objętym niniejszym konkursem jest udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację objętego niniejszym konkursem zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę w wysokości: 30.000,00 zł.

§ 3.

Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o  stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 1. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

1) Oferty Podmiotu o przyznanie dotacji /wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427). Oferta powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadnia,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadnia,
 4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 5. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
 6. informację o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 7. deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji zadania,
 8. inne informacje wymagane zgodnie z szczegółowymi zasadami konkursu.

2) Sprawozdania finansowo-merytorycznego z działalności Podmiotu za ubiegły rok lub w wypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności - załącznik nr 2 /wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).

3) Aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego Podmiotu i prowadzonej przez niego działalności /ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania/.

4) Statutu Podmiotu.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 5.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 3. Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne, w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) a Burmistrz Miasta Nowy Targ zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

 4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

 5. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 1. Miasto Nowy Targ, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z zakresu pomocy społecznej, zlecając zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

§ 4.

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.,

 2. W ramach realizacji zadań wymienionych w §1 wspierane będzie następujące przedsięwzięcie:
  udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 5.

Termin składania ofert.

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, p. nr 44, bądź przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2008 r. (liczy się data wpływu).

2. Każda oferta zostanie zaewidencjonowana w wyodrębnionym rejestrze.

§ 6.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta. 

 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie pomocy społecznej (§ 1 niniejszego ogłoszenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu, ocenia możliwość realizacji zgłoszonego zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) merytorycznymi (skala ocen od 0-5):

 1. ilość osób objętych realizacją zadania,
 2. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
 3. wpływ realizacji projektu na poprawę warunków osób niezaradnych życiowo
 4. znaczenie projektu dla podniesienia poziomu oferty skierowanej do osób niezaradnych życiowo

2) finansowymi (skala ocen od 0-5):

 1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
 2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania

3) organizacyjnymi (skala ocen od 0-5):

 1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
 3. dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
 4. dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 1. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 75 pkt).

 2. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny pomocy społecznej oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.

 3. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę, w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu.

 4. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.

 5. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w kolumnie miejskiej "Tygodnika Podhalańskiego", Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.nowytarg.pl a także w siedzibie Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Parkowa 14 (stary budynek administracyjny) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul. Krzywa 1.

§ 7.

Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasto Nowy Targ w roku bieżącym i poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

Wykaz podmiotów dofinansowanych w latach 2007/2008

Rok

Lp.

Nazwa organizacji 

Zadanie 

Kwota


2007

1

Polski Komitet Pomocy Społecznej

prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo 

26.000zł.


2008

2

Polski Komitet Pomocy Społecznej

prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo 

27.000 zł.

§ 8.

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.nowytarg.pl a także w siedzibie Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Parkowa 14 (stary budynek administracyjny) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul. Krzywa 1.

 2. Wzory formularzy określają: 

1) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427), 

2) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428), 

3) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545).

Formularze są również dostępne w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Parkowa 14 pok.103 oraz na stronie internetowej www.nowytarg.pl.

§ 9.

Burmistrz Miasta zastrzega prawo do:

1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania przyjętych w ofertach,

3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań,

4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.


§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0151_123.pdf (66) KB

Wytworzył: Wydz. ISiP
Data wprowadzenia: 21-11-2008
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 2734

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE