X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 39
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 10 września do 27 października 2008r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie oczyszczalni ścieków Nowym Targu,
  2. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości położonych na Czerwonym w Nowym Targu,
  3. określenie szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej na osiedlu Niwa,
  4. określenia szczegółowych warunków zamiany nieruchomości położonych na Równi Szaflarskiej w Nowym Targu,
  5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (nieruchomość częściowo zabudowana położona na Osiedlu Bór przeznaczona pod garaż plus dojazd, nieruchomość (cześć zatoki parkingowe wraz z obiektem nieczynnego szaletu) przy ul Sikorskiego),
  6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (nieruchomość niezabudowana -Os. Konfederacji Tatrzańskiej pod realizację toru wyścigowego modeli samochodów sterowanych droga radiową, nieruchomość częściowo zabudowana ul Szpitalna na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej, nieruchomość niezabudowana Al. Tysiąclecia pod działalność rolniczą
  7. składu osobowego Komisji opiniującej wnioski o nagrody Burmistrza Miasta Nowy Targ dla nauczycieli,
  8. umorzenia zaległości czynszowych (zmarłego Zbigniewa Korwina),
  9. sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta Nowy Targ w sferze oświaty,
  10. nadania Medalu Pamiątkowego 660-lecia Miasta Nowy Targ dla Zespołu „Mali Śwarni” z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia,
  11. nadania Medalu Pamiątkowego 660-lecia Miasta Nowy Targ Panu Januszowi Majchrowi Burmistrzowi Miasta z okazji 75 rocznicy nadania praw miejskich Zakopanemu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ-17 Czerwone Niżne.
  2. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania w latach 2008-2009 pod nazwą „Sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Nowy Targ”,
  3. przedłużenia umów najmu ,
  4. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy- Miasto Nowy Targ,
  5. zmiany uchwały Nr XX/222/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie,
  6. opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę- Miasto Nowy Targ,
  7. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009,
  8. przejęcia przez Gminę – Miasto Nowy Targ infrastruktury technicznej wykonanej w ramach zadania „ Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Nowym Targu na Równi Szaflarskiej”
  9. zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2008-2009 zadania inwestycyjnego „Skate Park na boisku przy Al. Solidarności w Nowym Targu”
  10. zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2008-2009 zadań inwestycyjnych: Modernizacja Ratusza Miejskiego oraz „Adaptacja pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego na potrzeby jednostki Informacji Turystycznej w Nowym Targu realizowanej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej”
  11. zaciągnięcia zobowiązania na realizację na latach 2008-2009 zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa budowy boisk sportowych w ramach programu: ”Moje boisko – Orlik 2012",
  12. zmiany uchwały Nr XI/106/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
  13. przekazania do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zadań z zakresu administracji publicznej,
  14. nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”,
  15. określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,
  16. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  17. zmian Uchwały Budżetowej na 2008 r. Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta.
  18. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 3. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:
  1. na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulic miasta Nowy Targ oraz budynku Urzędu Miasta Nowy Targ i do budynku Ratusza w Nowym Targu w okresie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009r
  2. na modernizację obiektu sportowo - rekreacyjnego w Parku Miejskim w Nowym Targu,
  3. na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Nowym Targu”,
  4. na dostawę oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
 4. Ponadto:
  1. Burmistrz zaakceptował wyniki negocjacji i projekt umowy na wykonanie prac projektowych dla obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego w Nowym Targu przy Placu Evry – Miejska Pływalnia,
  2. Burmistrz wyraził zgodę na przedłużenie do 25 października terminu zakończenia inwestycji pn. ”Przebudowa ul. Nadmłynówka w Nowym Targu – etap II
  3. Burmistrz zaakceptował konieczność dokonania zmian w budżecie miasta, będących jego kompetencji,
  4. Zapoznano się i przyjęto projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz postanowiono o wyłożeniu do publicznego wglądu,
  5. Rozpatrzono i dokonano szczegółowej analizy wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ22,
  6. Burmistrz zaakceptował wnioskowane przez OPS przyznanie pomocy pieniężnej w wysokości 5000 zł dla Rodziny P. Kolasów. (udzielona została również pomoc w postaci opłacenia wynajęcia sprzętu (koparka i inne) potrzebnego do zabezpieczenia i uporządkowania terenu po wybuchu i pożarze zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  7. Burmistrz zaakceptował wyniki negocjacji z Kredyt Bankiem S.A. w Nowym Targu dotyczące ustalenia warunków najmu dwóch lokali użytkowych Al. Tysiąclecia

Pliki do pobrania

sbmzd_20080910_20081027.pdf (40) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 28-10-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1661

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE