X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Zarządzenie nr 0151- 46/2008 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie:
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2008.

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.18 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XVI/178/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008 a także na podstawie Uchwały Budżetowej Nr XVIII /199/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2008.

§ 1

Rodzaje zadań

1. Konkurs obejmuje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, określone w Rozdziale IV i Rozdziale V pkt 2 Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego uchwałą Nr XV/178/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 grudnia 2007r. tj.:

1)lokalne inicjatywy artystyczne i kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Miasta,

2)organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych prezentujących różne gatunki twórczości muzycznej,

3)wydawanie niskonakładowych, nie komercyjnych publikacji, w tym: periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

4)promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i regionu.

2. Szczególnie preferowane będą przedsięwzięcia związane z organizacją uroczystych obchodów VIII Dnia Papieskiego w Nowym Targu planowanego na miesiąc październik.

§ 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu dotyczącego projektów kulturalnych i artystycznych realizowanych w roku 2008 zostaną przeznaczone środki ujęte w budżecie na rok 2008 do kwoty 10 000,00 zł.

§ 3

Zasady przyznawania dotacji.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury i sztuki,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki.

2.Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Oferty Podmiotu o przyznanie dotacji /wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207). Oferta powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
  2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadnia,
  4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
  5. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
  6. informacje o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  7. deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji zadania,
  8. inne informacje wymagane zgodnie z szczegółowymi zasadami konkursu.
 2. Sprawozdania finansowo-merytorycznego z działalności Podmiotu za ubiegły rok lub w wypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności - załącznik nr 3 /wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207).
 3. Aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego Podmiotu i prowadzonej przez niego działalności /ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania/.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 5.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) a Burmistrz Miasta Nowy Targ zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

7. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

 1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 2. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

8. Miasto Nowy Targ, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§ 4

Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia zawarcia umowy o dotację do dnia 31 grudnia 2008.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

§ 5

Termin składania ofert.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, p. nr 44, bądź przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2008 (liczy się data wpływu).

2. Każda oferta zostanie zaewidencjonowana w wyodrębnionym rejestrze.

§ 6

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, której skład osobowy określony zostanie odrębnym zarządzeniem.

2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie kultury i sztuki (§ 1 niniejszego ogłoszenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu oraz ocenia możliwość realizacji zgłoszonego zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1)merytorycznymi (skala ocen od 0-5):

 1. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
 2. wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta,
 3. znaczenie projektu dla promocji kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji Podhala w kraju lub za granicą,

2)finansowymi (skala ocen od 0-5):

 1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
 2. źródła finansowania,
 3. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,

3)organizacyjnymi (skala ocen od 0-5):

 1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje ,zasoby kadrowe, rzeczowe,
 3. dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy, dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .

4. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 75 pkt).

5. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny kultury i sztuki oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.

6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania i liczbę wyłonionych zadań w terminie do 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.

7. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.

8. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w kolumnie miejskiej „Tygodnika Podhalańskiego”, Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.nowytarg.pl oraz w siedzibie Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta, ul Parkowa 14 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ul. Krzywa 1.

§ 7

Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasto Nowy Targ w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

Lista przyznanych dotacji w roku 2007

Rozdysponowano kwotę 44.000,00 zł

L.P

WNIOSKODAWCA

TYTUŁ PROJEKTU

KWOTA DOTACJI w pln

SUMA PRZYZNANYCH PKT

1.

Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”

Koncert Jubileuszowy z okazji 55-lecia Chóru „Gorce”

7.000,00

67 pkt

2.

Polskie Towarzystwo Historyczne

Druk publikacji zbiorowej Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918- część druga

4.000,00

73 pkt

3.

Polskie Towarzystwo Historyczne

Ogólnopolska konferencja naukowa –Wokół legendy „Ognia”. Podziemie niepodległościowe w Małopolsce w latach 1945-56

3.500,00

73 pkt

4.

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu

XV Konkurs Poezji Religijnej im. Ks.prof. Józefa Tischnera

1.210,00

73 pkt

5.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne „Chór Echo Gorczańskie”

VII Koncert z cyklu „Wieczór Cecyliański”

3.240,00

72 pkt

6.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne „Chór Echo Gorczańskie”

Koncert Organowy – W Hołdzie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II

4.250,00

70 pkt

7.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „Gorce”

Zabytki Nowego Targu na folderach

1.700,00

69 pkt

8.

Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni”

Koncert pt. „Jan Paweł II Honorowy Obywatel Miasta Nowy Targ”

3.600,00

64 pkt

9.

Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni”

V Biesiada Górali Karpackich

5 500,00

67 pkt

10.

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

V Sobótki Nowotarskie

4.000,00

58 pkt

11.

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

XXV Zawody narciarskie o puchar przechodni Związku Podhalan

2.500,00

68 pkt

13.

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

Jubileuszowy „X Karnawał na śniegu dla dzieci- Memoriał Wł. Sięki- otwarte zawody narciarskie

3.500,00

68 pktRAZEM

44.000,00§ 8.

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2008 roku oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

1.Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w "Tygodniku Podhalańskim", Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.nowytarg.pl a także w siedzibie Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji UM, ul. Parkowa 14 ( stary budynek administracyjny) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul. Krzywa 1.

2.Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

Formularze są również dostępne w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Parkowa 14 pok.105,oraz na stronie internetowej www.nowytarg.pl.

§ 9

Burmistrz Miasta zastrzega prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania przyjętych ofertach
 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań
 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Wytworzył: Wydz. ISiP
Data wprowadzenia: 08-04-2008
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 2550

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE