X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Zarządzenie Nr 0152-45/06 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 31 października 2006 r. w sprawie:
organizacji pracy Urzędu Miasta Nowy Targ podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806), zarządzam, co następuje

§ 1

 1. Za właściwą organizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w mieście Nowy Targ zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. ich koordynację oraz współpracę z Komisarzem Wyborczym w Nowym Sączu, Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Nowym Sączu oraz z Przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowymi Komisjami Wyborczymi odpowiedzialna jest Stanisława Szołtysek pełniąca funkcję Pełnomocnika Komisarza Wyborczego.
 2. Techniczno – materialne warunki pracy, obsługę kancelaryjno - administracyjną Obwodowych Komisji Wyborczych w tym właściwe przygotowanie lokali wyborczych, zapewnia Wydział Organizacyjny-nadzorowany przez Naczelnika Andrzeja Zająca.
 3. Za obsługę kancelaryjno-administracyjną poszczególnych Komisji i właściwą ich współpracę z Pełnomocnikiem Komisarza, Urzędem Miasta oraz z dysponentami lokali wyborczych odpowiedzialni są pracownicy samorządowi wskazani do składu tych komisji przez Burmistrza.
 4. Za prawidłowe wykorzystanie i zastosowanie techniki elektronicznej w wyborach samorządowych- Pełnomocnik Obsługi Informatycznej Pan Józef Bryś

§ 2

Niniejsze Zarządzenie dotyczy również planowanych działań organizacyjnych Urzędu Miasta na wypadek jeśli wybory Burmistrza nie przyniosą rozstrzygnięcia w czasie głosowania dniu 12 listopada 2006r. (nazywanego dalej „I turą”) i przeprowadzane będzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 26 listopada 2006 r. ponowne głosowanie (nazywane dalej „II turą”).
Działania organizacyjne Urzędu Miasta związane z II turą nie będą mieć miejsca w przypadku wyboru Burmistrza Miasta Nowy Targ w dniu 12 listopada 2006 r. w czasie I tury.

§ 3

 1. Przekazanie Obwodowym Komisjom Wyborczym kart do głosowania, spisów wyborców, pieczęci oraz pozostałych materiałów wyborczych i biurowych nastąpi dla:
  1. I tury w sobotę 11 listopada 2006 r. w godzinach od 16.00 do 18.00,
  2. II tury w sobotę 25 listopada 2006 r. w godzinach od 16.00 do 18.00.
 2. Przewodniczący Komisji ponoszą odpowiedzialność za przechowywanie przyjętych materiałów. Po przyjęciu i przeliczeniu przez członków Obwodowych Komisji Wyborczych kart do głosowania – worki z kartami do głosowania oraz spisy wyborców zostaną zabezpieczone przez Przewodniczącego OKW w lokalu wyborczym do dnia wyborów.
 3. Worki z kartami do głosowania, spisy wyborców oraz pieczęcie mogą zostać zdeponowane do dnia wyborów w Urzędzie Miasta na życzenie Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej.

§ 4

W dniach głosowania Urząd Miasta zapewnia stałą łączność telefoniczną, dyżury pracowników ewidencji ludności oraz transport osobowy. Szczegółowy harmonogram dyżurów stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. W przypadku konieczności zastępstwa – niezbędnych ustaleń dokonuje sekretarz miasta.

§ 5

Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych odpowiedzialni są za przekazanie informacji o frekwencji wyborczej, według stanu na godzinę 12,00 nie później niż do 12,30 oraz według stanu na godzinę 16,30 nie później niż do godziny 17,00 na numery telefonów:018(26 11 251), 018(26 62 329) lub tel. kom.502026029.

§ 6

 1. Protokoły głosowania w obwodzie oraz pozostałe materiały wyborcze odbierane będą od przedstawicieli komisji obwodowych zgodnie z wytycznymi i wskazówkami Państwowej Komisji Wyborczej oraz Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu:
  • pierwsze egzemplarze protokołów głosowania w obwodzie przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu w lokalu - siedzibie komisji w Urzędzie Miasta – ul. Krzywa 1 , I piętro – pokój nr 28;
  • drugie egzemplarze protokołów głosowania w obwodzie, spisy wyborców, pieczęcie, karty do głosowania oraz wszystkie inne dokumenty i materiały z prac komisji wg odrębnego wykazu – przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta w sali nr 25 I piętro budynku ul. Krzywa 1
  • protokoły z głosowania do Rady Powiatu oraz Sejmiku Województwa w zapieczętowanych kopertach w Rejonowym Punkcie Odbioru – Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 pokój Nr 28 Pełnomocnik Komisarza – Stanisława Szołtysek lub osoba upoważniona.

  Uwaga! Za dostarczenie protokołów oraz pozostałych dokumentów i innych materiałów wyborczych do Urzędu odpowiedzialni są Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych.
   

 2. Sposób dostarczenia protokołów głosowania oraz pozostałych materiałów wyborczych (samochód własny lub transport zapewniony przez Urząd Miasta) uzgodni pracownik samorządowy wskazany do składu Obwodowych Komisji Wyborczych przez Burmistrza. Należy przyjąć zasadę, że przewodniczącemu komisji lub jego zastępcy przewożącemu dokumenty własnym samochodem towarzyszy przynajmniej jeden członek Komisji. Państwowa Komisja Wyborcza lub Komisarz Wyborczy mogą ustalić inne zasady przekazywania protokołów i pozostałych materiałów wyborczych.

§ 7

Zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych wypłacone zostaną po zakończeniu czynności związanych z przeprowadzeniem i obliczeniem wyników głosowania.
Wypłata diet odbędzie się w kasie Urzędu Miasta niezwłocznie po zakończeniu prac wyborczych (tj. w poniedziałek po godz. 12.00) na podstawie list obecności.

§ 8

Wszelkie sprawy związane z organizacją Wyborów winny być rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa w tym szczególnie w oparciu o Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, a w sytuacjach poważnych, budzących wątpliwości – w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Nowym Sączu lub Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Nowym Sączu.

§ 9

Harmonogram pracy Urzędu Miasta związanej z wyborami w dniach od 12 listopada 2006 r. zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data wprowadzenia: 19-01-2007
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2084

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE