RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52

TREŚĆ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowie budynku handlowo – usługowego wraz z budową infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych,


Nasz znak: RiU.6220.9.2023
Nowy Targ, dnia: 24 listopada 2023r.

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 7755 z poźn. zm.) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2023 r. (uzupełniony w dniu 26.06.2023r., 04.07.2023r. i 07.07.2023r.) złożonego przez:

 

P. Mieczysława Furczonia,

działającego przez pełnomocnika – P. Marka Stopkę,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie budynku handlowo – usługowego wraz z budową infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych,

- przewidzianego do realizacji w Nowym Targu, na terenie obejmującym działki nr ewid. 14260/2, 14257 oraz część działek nr ewid. 14261/2, 14256/6, 14256/4, 14255/4, 14252/5, 14252/6, 14251/12, 14251/10, 14885/2, 14885/1,

      1.  

- po uzyskaniu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

orzekam co następuje:

 

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

II. Stwierdzam zgodność planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. Określam następujące istotne warunki korzystania ze środowiska:

1. Etap realizacji inwestycji:

a). Prace budowlane winny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

b). W celu zminimalizowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie budowy należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

c). Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

d). Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi. Wszelkie naprawy oraz uzupełnienie olejów, płynów eksploatacyjnych i paliw winny odbywać się poza terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

e). W trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowo-budowlanych, powodujących wzmożone pylenie, drogi dojazdowe i technologiczne winny być zraszane.

f). Należy zminimalizować emisje zanieczyszczeń do powietrza poprzez ograniczenie czasu pracy jałowej maszyn i urządzeń.

g). Zakres prac w korycie cieku należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w rejonie potoków oraz nie dopuszczać do długotrwałego zmętnienia wody i zasypywania koryt.

h). W czasie prac związanych z budową wylotu wód opadowych należy zastosować rozwiązania chroniące wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem (np. poprzez zastosowanie siatek ochronnych). W przypadku przedostania się materiałów do koryta cieku należy bezzwłocznie je usunąć.

i). Prace w korycie cieku należy prowadzić od strony lądu. W przypadku zaistnienia konieczności wjazdu sprzętem do koryta, należy dokonać jego szczegółowego sprawdzenia na okoliczność awaryjnych wycieków. Prace sprzętem w korycie ograniczyć do niezbędnego minimum.

j). Nie należy odkładać ziemi z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieków.

k). Konstrukcje wylotu wód opadowych oraz ewentualnych umocnień koryta cieku należy uzgodnić z zarządcą potoku.

l). W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić w osadnikach. Odprowadzenie wód z wykopów budowlanych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.

ł). Teren po wykonaniu robót budowlanych pozostawić bezwzględnie uporządkowany.

m). Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.

n). Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi tj. minimalizować ilość, zapewnić niezbędną ilość pojemników do gromadzenia odpadów, odpady składować selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez firmy posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Etap eksploatacji:

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

a). Na etapie eksploatacji utrzymywać w należytym stanie czystości i sprawności technicznej system odwodnienia, w tym wykonywać regularne czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i urządzeń oczyszczających.

b). Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych należy oczyścić w osadnikach zawiesiny ogólnej i w separatorze substancji ropopochodnych.

c). Rozwiązania odnośnie retencjonowania wód opadowych z dachów oraz placów utwardzonych należy przyjąć w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy z dnia 15 lipca 2021r.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz terenów utwardzonych odprowadzane w systemie grawitacyjnym do kanalizacji opadowej, a następnie do potoku Biały Dunajec.

Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych Qśr. = 5121 m3/rok.

d). zasilanie projektowanego obiektu z sieci wodociągowej na podstawie umowy z dostawcą.

Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe około 60 m3/miesiąc.

e). ścieki sanitarne odprowadzane do sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy z zarządcą sieci.

Ilość ścieków sanitarnych wyniesie około 60 m3/miesiąc.

f). ogrzewanie obiektu odbywać się będzie poprzez centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne typu rooftop przy wsparciu gazem ziemnym lub pompami ciepła jako odnawialne źródło energii wspomaganych energią elektryczną. Zapotrzebowanie na ciepło – maksymalnie 350 KW/dobę.

g). energia elektryczna z istniejącej sieci elektroenergetycznej, projektowanym przyłączem z własnej stacji transformatorowej. Przybliżone zapotrzebowanie mocy i zużycie energii elektrycznej wyniesie ok. 150 kW/dobę.

h). Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie eksploatacji tj. minimalizować ilość, zapewnić niezbędną ilość odpowiednio oznakowanych pojemników do gromadzenia odpadów, odpady składować selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez firmy posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.

i). Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń standardów jakości powietrza, poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny.

j). poziom dźwięku hałasu na obszarze terenów zabudowy usługowej nie może przekroczyć 55 dB(A) w ciągu dnia.

UZASADNIENIE

 

Dnia 23 maja 2023 r. (uzupełniony w dniu 26.06.2023r., 04.07.2023r. i 07.07.2023r.), na wniosek P. Mieczysława Furczonia, działającego przez pełnomocnika – P. Marka Stopkę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa budynku handlowo – usługowego wraz z budową infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, przewidzianego do realizacji w Nowym Targu, na działkach o nr ewid. 14260/2, 14257 oraz części działek ewid. 14261/2, 14256/6, 14256/4, 14255/4, 14252/5, 14252/6, 14251/12, 14251/10, 14885/2, 14885/1.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wersją na informatycznym nośniku danych – płycie CD, kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej poświadczonej przez właściwy organ, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a, mapę ewidencyjną w postaci elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a tj. obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Obszar ten położony jest częściowo w Gminie Szaflary.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku handlowo – usługowego (galeria handlowa)
wraz z budową infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, w tym:

- wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

- instalację wodociągową z miejskiej sieci wodociągowej;

- instalację opadową z odprowadzeniem po oczyszczeniu do potoku Biały Dunajec. Na odprowadzenie wód opadowych oraz wykonanie wylotu wód opadowych do potoku Biały Dunajec inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne.

- instalację elektryczną z własnej stacji trafo;

- zbiornik podziemny dla zasilania hydrantów wewnętrznych;

- na kondygnacji 0 budynku zlokalizowany zostanie otwarty garaż wielostanowiskowy ok. 52 miejsca postojowe oraz pomieszczenia techniczne i składowanie odpadów. Pozostałe miejsca parkingowe – ok. 67 miejsc mają być usytuowane na terenach zewnętrznych po stronie zachodniej i południowej terenu inwestycji.

- dojazd do inwestycji istniejący z drogi krajowej nr 47 w Nowym Targu, poprzez zjazdy istniejące, po działkach nr ewid. 5589/3, 5589/4, 14251/10, 14251/12.

- ogrzewanie obiektu poprzez centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu rooftop przy wsparciu gazem ziemnym lub pomp ciepła jako odnawialne źródło energii wspomaganych energią elektryczną.

Całkowita powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi 9235,86 m2 (0,92 ha).

Powierzchnia użytkowa projektowanego centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wynosi 10853,07 m2.

Powierzchnia użytkowa dla projektowanego zespołu parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zgodnie z definicją zawartą ww rozporządzeniu ) wynosi 3727,04 m2.

Wskaźnik powierzchni zabudowy w obszarze objętym mpzp, na terenie o symbolu 8UC - 41,19%.

Projektowana powierzchnia sprzedaży – 1982,14 m2.

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15,41 %.

Wysokość budynku - w przypadku budynków o dachach płaskich - 11,10 m (wysokość mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Polana Szaflarska) zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr XXXV/297/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Małopol. 2021r. poz. 2449 z dnia 28 kwietnia 2021r. z późn. zm.) o symbolu planu:

8UC: - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (§ 33 ust. 2);

- przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, komunikacja wewnętrzna, parkingi, obiekty magazynowe dla przeznaczenia podstawowego, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej (§ 33 ust. 3);

- obsługa komunikacyjna z terenu dróg 9KDD, 16KDW oraz poprzez powiązane z nimi drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne o których mowa w § 9 ust. 4 (§ 30 ust. 5).

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu o symbolu 8 UC:

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 45 %;

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15 %;

- wysokość budynków nie może przekroczyć 12m;

- dachy budynków należy realizować jako płaskie lub dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 350 – 452.

33ZL: – przeznaczenie podstawowe: tereny leśne (§ 43 ust. 2);

- w zagospodarowaniu terenów ZL maja zastosowanie przepisy o lasach (§ 43 ust. 3);

- obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie, za wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej oraz sieci, urządzeń infrastruktury technicznej(§ 43 ust. 3);

2WS - przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych;

- przeznaczenie dopuszczalne: realizacja urządzeń wodnych , zieleni towarzyszącej potokowi Biały Dunajec stanowiącej jego naturalną biologiczną otulinę, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

Obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów wymienionych w § 46 ust. 3.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami ww. planu miejscowego

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć, które wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm), dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane tj.:

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 „centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

oraz

- § 3. 1 pkt 58 tj.: garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, a tym samym zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie położone jest na obszarze objętym formą ochrony przyrody tj. w Południowomałopolskim obszarze Chronionego Krajobrazu (uchwała Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. ).

Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zapewniając, zgodnie z art. 10 kpa i art. 81 kpa , możliwość udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów (art. 73 § 1 Kpa), uzyskania wyjaśnień oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadomienie o wszczęciu niniejszego postępowania zostało podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń urzędowych: w Urzędzie Miasta Nowy Targ, na terenie miasta Nowy Targ, w Urzędzie Gminy Szaflary oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych urzędów.

Na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z art. 78 ww. ustawy Burmistrz Miasta Nowy Targ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Dyrektora PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu w Opinii Sanitarnej z dnia 17 lipca 2023 r., znak: NNZ.90831.3.25.2023 stwierdził, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu wydał opinię z dnia 4 sierpnia 2023 r., znak: KR.ZZŚ.3.4901.129.2023.KS, w której stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu warunków, które zostały ujęte w przedmiotowej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 4 sierpnia 2023 r., zwrócił się do tut. organu o wezwanie Inwestora do złożenia wyjaśnień. Uzupełnienie wpłynęło 31 sierpnia 2023 r., (uszczegółowione dnia 05.09.2023r.), a 7 września 2023r. zostało przez tut. Urząd wysłane do wszystkich organów opiniodawczych.

Obwieszczeniem z dnia 7 września 2023r. tutejszy organ zawiadomił strony o ponownym wystąpieniu do ww. organów.

Państwowy, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu w piśmie z dnia 12 września 2023r., znak: NNZ.90831.3.25.2023 poinformował, że wydana opinia z dnia 17.07.2023r. znak: NNZ.90831.3.25.2023 „pozostaje nadal aktualna i nie zmienia się stanowiska w tej sprawie”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w związku z pismem Burmistrza Miasta Nowy Targ o ponowne uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, w opinii z dnia 22 września 2023r., znak: KR.ZZŚ.3.4901.129.2023.KS, stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu warunków zawartych w tej opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 29 września 2023 r. znak: OO.4220.1.222.2023.MSI wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedłożone dowody, dane określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta Nowy Targ, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie oraz opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena na środowisko powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1ww. ustawy.

W myśl powyższych przepisów, uwzględniono następujące uwarunkowania zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji - zawarte w załączniku Nr 1 do ww. decyzji (charakterystyka przedsięwzięcia).

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

- nie wystąpi oddziaływanie skumulowane z innymi przedsięwzięciami na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby,wody i powierzchni ziemi.

Teren inwestycji jest obszarem niezagospodarowanym. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy ul. Krakowskiej, w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych. Realizacja inwestycji nie będzie powodować konieczności wycinki drzew i krzewów. Na terenie inwestycji nie stwierdzono żadnej roślinności chronionej, ani też miejsc występowania czy bytowania zwierząt i ptaków chronionych, poza śladami występowania drobnych gryzoni.

Przedsięwzięcie położone jest w Południowomałopolskim obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie obszaru obowiązuje zakaz m.in. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Powyższy zakaz nie dotyczy jednak realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody lub dla których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z ustaleniami czynnej ochrony ekosystemów i zakazami obowiązującymi na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedsięwzięcie znajduje się w odległości 0,6 km od Natura 2000 - obszaru Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLC120003.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na skraju korytarza ekologicznego. Z uwagi na fakt, że inwestycja nie przecina drogi migracji zwierząt, a przebiega równolegle do położenia korytarza, nie zaburzy jego funkcjonowania oraz nie ograniczy roli jaką spełnia.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na siedliska i gatunki, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLC120003, a także nie wpłynie niekorzystnie na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego Górnej - Zachodniej Wisły, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Biały Dunajec od Porońca do ujścia (kod RW20000421412999) oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000165.

Na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolite części wód podziemnych (PLGW2000165) oraz jednolitą część wód powierzchniowych (RW20000421412999) przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) 440 Dolina kopalna Nowy Targ oraz częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w ustawie Prawo wodne.

Wykonanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na powierzchnię ziemi, gleby i wód powierzchniowych:

- zasilanie projektowanych obiektów z przyłącza wodociągowego poprzez wewnętrzną sieć wodociągową. Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe około 60 m3/miesiąc.

- ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanego przyłącza, następnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ilość ścieków sanitarnych wyniesie około 60 m3/miesiąc.

- Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz terenów utwardzonych odprowadzane w systemie grawitacyjnym do kanalizacji opadowej, a następnie do potoku Biały Dunajec. Na odprowadzenie wód opadowych oraz wykonanie wylotu wód opadowych do potoku Biały Dunajec inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne.

Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych - Qśr. = 5121 m3/rok.

d) emisji i występowania innych uciążliwości.

Ogrzewanie obiektu odbywać się będzie poprzez centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu rooftop przy wsparciu gazem ziemnym lub pomp ciepła jako odnawialne źródło energii wspomaganych energią elektryczną. Zapotrzebowanie na ciepło – maksymalnie 350 KW/dobę.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja niezorganizowana związana z ruchem samochodów poruszających się po terenie inwestycji oraz źródła grzewcze zasilane gazem ziemnym.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na jakość powietrza.

Emitorami hałasu na terenie inwestycji będą:

- źródła ruchome - samochody poruszające się po terenie inwestycji (samochody należące do pracowników i klientów). Wjazdy do parkingu projektowane są tak, aby droga do niego była możliwie najkrótsza, co ograniczy ruch samochodów po terenie inwestycji.

- źródła zewnętrzne – wentylatory wywiewne. Wentylatory te będą wyposażone w tłumiki hałasu.

- źródła wewnętrzne – wentylacja i nagrzewanie pomieszczeń.

Funkcjonowanie obiektu nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko, poziom dźwięku hałasu nie przekroczy 55 dB(A) w ciągu dnia, na terenach podlegających ochronie przed hałasem.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

Projektowane przedsięwzięcie nie stanowi instalacji mogącej spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska i związanych z tym poważnych awarii, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z KIP, z uwagi na charakter otoczenia a także ze względu na klimat, mało prawdopodobne jest wystąpienie katastrofy naturalnej.

Budowa centrum handlowego wraz z infrastrukturą techniczną wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały atesty dopuszczenia do użytkowania i będą spełniały wymagania ochrony środowiska, przez co ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest ograniczone.

f.) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie.

Podczas realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady w postaci:

- pozostałości po materiałach budowlanych (opakowania, resztki materiałów budowlanych, zaprawa);

- odpadowe masy ziemne oraz gruz;

- odpady komunalne;

Odpady te będą składowane selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych. Odpady będą odbierane sprawnie przez firmy posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania. Masy ziemne i gruz w miarę możliwości wykorzystane zostaną na terenie inwestycji lub wywiezione poza teren i zagospodarowane przez uprawnione podmioty.

Powstające na terenie inwestycji odpady komunalne będą selektywnie zbierane i tymczasowo składowane w wyznaczonym miejscu, a następnie wywożone przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie naprawy oraz uzupełnianie olejów, płynów eksploatacyjnych i paliw odbywać się będą poza terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

W wyniku funkcjonowania obiektu i świadczonymi w nich usług powstawać będą odpady niebezpieczne jak również inne niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne:

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - Kod odpadu 20 01 21, szacowana ilość 0,02 Mg/rok;

- odpady powstałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach – Kod odpadu 13050, szacowana ilość 0,01 Mg/rok.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie stanowiącym własność Inwestora, w sposób selektywny, w miejscu do tego przeznaczonym, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. W budynku zostaną zlokalizowane m. in. pomieszczenia magazynowania odpadów i przestrzeń segregacji odpadów na szczelnym podłożu. Odpady będą w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku lub do recyklingu, a dopiero w  przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania poprzez przekazanie ich odpowiednim specjalistycznym firmom legitymującym się właściwymi zezwoleniami z zakresu ustawy o odpadach zarówno w zakresie transportu jak i odzysku lub (w drugiej kolejności) unieszkodliwienia lub zbierania.

Postępowanie z wytwarzanymi odpadami będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w przepisach Ustawy o odpadach oraz w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem hierarchii sposobu postępowania z odpadami.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

Jedynym oddziaływaniem na ludzi może być hałas związany z ruchem pojazdów ciężarowych i osobowych na terenie inwestycji i związane z nimi emisje zanieczyszczeń do powietrza. Przeprowadzone analizy wykazały, iż podczas funkcjonowania inwestycji nie wystąpi negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samoczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

W wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się ograniczeń w zagospodarowaniu terenu inwestycji, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedsięwzięcie położone jest w Południowomałopolskim obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie tego obszaru obowiązuje zakaz m.in. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Powyższy zakaz nie dotyczy jednak realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody lub dla których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie planowane jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) 440 Dolina kopalna Nowy Targ oraz częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Projektowany budynek wraz z infrastrukturą techniczną nie znajduje się w terenie narażonym na wystąpienie powodzi. Jednak część działek nr ewid. 14885/2 i 14885/1 zlokalizowana jest częściowo w obszarze Q1%. Na działkach tych będzie znajdował się rów ziemny odprowadzający wody opadowe do cieku Biały Dunajec. Wylot wód opadowych zlokalizowany jest poza terenem Q1%. Na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w ustawie Prawo wodne.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1:

- obszar oddziaływania przedsięwzięcia zamknie się w granicach działek, na których jest planowana inwestycja;

- nie wystąpi oddziaływanie skumulowane z innymi przedsięwzięciami;

- nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego inwestycji;

- organ określił w punkcie III sentencji decyzji istotne warunki w celu ograniczenia oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji.

 

Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku można stwierdzić, że przy spełnieniu łącznie wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się ich oddziaływań, wielkości zajmowanego terenu oraz wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, a także jego położenia względem obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo - planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm oraz nie wprowadzi dodatkowych czynników wpływających degradująco na środowisko.

Charakterystyka przedsięwzięcia o której mowa w art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stanowi załącznik Nr 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 10 kpa, w dniu 24 października 2023 r. strony zostały powiadomione (obwieszczeniem) o możliwości zapoznania się z przygotowanym projektem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 21 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ...”, dane o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Nowy Targ. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku znajduje się na stronie internetowej www.ekoportal.pl.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy podano do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Treść decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ i Gminy Szaflary.

POUCZENIE

 

1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

2. Stosownie do art. 127a Kpa :

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

3. Stosownie do art.72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

- ust. 3. „Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.”

- ust. 4. „ Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajecie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.”

 

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy;

2. Właściciele działek, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie oraz właściciele działek na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu - w formie obwieszczenia.

3. Urząd Gminy Szaflary.

4. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu.

3. PGW Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu.

4. Marszałek Województwa Małopolskiego.

5. Starosta Nowotarski.

Pliki do pobrania

ogłoszenie_11258.pdf (154) KB

Wytworzył: Bożena Figus
Data wprowadzenia: 24-11-2023
Wprowadził: Marcin Bryniarski
Oglądane: 487
Wyświetlane do: 00-00-0000

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE