RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67

ZARZĄDZENIE NR 120.1.42.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie:
szczegółowych zasad rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju przez osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Nowy Targ


Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 222 r., poz. 559, z późn. zm.), w związku z art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U., poz. 167, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Rozliczanie kosztów podróży służbowych odbywa się na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego, zwanego dalej "delegacją", wystawionego wcześniej przez osobę do tego upoważnioną, zwaną dalej "pracodawcą", wypełnionego następnie przez delegowanego pracownika oraz zawierającego niezbędne załączniki, w szczególności dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki.
 2. W sytuacjach nagłych i nie cierpiących zwłoki polecenie wyjazdu służbowego może zostać wydane przez pracodawcę ustnie, a potwierdzone pisemnie po wykonaniu polecenia.
 3. Polecenia wyjazdu służbowego ewidencjonuje się w rejestrze poleceń wyjazdu służbowego, nadając im w ciągu roku numery w kolejności wystawiania; w rejestrze wpisuje się imię i nazwisko pracownika, datę i miejsce i cel wyjazdu.

§ 2

 1. W poleceniu wyjazdu służbowego pracodawca określa: imię i nazwisko pracownika, przewidywany czas i miejscowość lub miejscowości, w których obowiązki służbowe mają być wykonywane, środek lub środki transportu oraz cel wyjazdu.
 2. Polecenia wyjazdu służbowego, w których środkiem komunikacji jest samochód służbowy lub samochód prywatny, zatwierdza Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
  Jeśli pracodawca nie określi inaczej, przyjmuje się, że miejscem rozpoczęcia wyjazdu służbowego jest:
  1) Nowy Targ, jeśli wyjazd rozpoczyna się w dniu i godzinach pracy urzędu;
  2) miejscowość zamieszkania pracownika, jeśli wyjazd rozpoczyna się w dniu wolnym od pracy lub w godzinach, w których urząd jest nieczynny.
 3. Zasady określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do określenia miejsca zakończenia wyjazdu służbowego.

§ 3

 1. Na wniosek ustny pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością Urzędu Miasta.
 2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z zapewnieniem, że spełnione są następujące warunki:
  1) pracownik posiada aktualne badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne), uprawniające do kierowania pojazdem określonej kategorii;
  2) samochód jest własnością pracownika lub znajduje się w jego użytkowaniu za zgodą właściciela;
  3) pracownik wyraża zgodę na osobiste używanie samochodu do celów służbowych w ustalonym czasie;
  4) pracownik zapewnia, że samochód jest w dobrym stanie technicznym i posiada ważny przegląd techniczny i ubezpieczenia samochodu
  5) pracownik posiada ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
  6) pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe lub spowodowane w związku z używaniem przez pracownika samochodu do celów służbowych.
 3. Pracownik, który uzyskał akceptację na przejazd samochodem niebędącym własnością Urzędu Miasta, winien podać właściwemu pracownikowi zajmującemu się wypisywaniem polecenia wyjazdu służbowego, markę i typ samochodu, jego numer rejestracyjny i pojemność silnika oraz informację o tytule prawnym do samochodu.
 4. Przejazd innych pracowników odbywających podróż służbową wspólnie z pracownikiem, który uzyskał akceptację na przejazd samochodem niebędącym własnością Urzędu Miasta, możliwy jest po uzyskaniu zgody pracownika kierującego pojazdem (podpis na dedykowanej pieczęci, odciskanej dodatkowo na druku delegacji).
 5. Pracownik odbywający podróż służbową samochodem osobowym zobowiązany jest w rozliczeniu kosztów tej podróży podać liczbę przejechanych kilometrów w związku z odbytą podróżą służbową, zgodnie ze stanem wskazań licznika głównego samochodu.
 6. Ustala się następujące stawki za 1 kilometr przebiegu:
  1) dla samochodów o pojemności silnika do 900 cm3 włącznie - 0,5214 zł,
  2) dla samochodów o pojemności silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.
 7. Pracownik odbywający podróż służbową samochodem osobowym przedstawia do rozliczenia kosztów także pokwitowania za parking lub wypełnione karty postojowe, jeśli lokalizacja miejsca wykonywania polecenia służbowego uniemożliwiała parkowanie samochodu w pobliżu, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
 8. W przypadku, gdy pracownik odbywa podróż służbową samochodem osobowym, pracodawca może określić konkretny adres, ulicę lub trasę przejazdu, jeśli może to mieć istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia kosztów wyjazdu służbowego.

§ 4

 1. Jeżeli pracownik odbywa podróż służbową środkami komunikacji publicznej, wówczas pracodawca wskazuje właściwy do odbycia tej podróży środek komunikacji oraz standard (klasę).
 2. Jeśli na danej trasie usługi transportowe wykonuje kilka podmiotów, a ceny przejazdów są porównywalne, pracodawca może pozostawić pracownikowi dokonanie wyboru konkretnego przewoźnika; w takiej sytuacji do delegacji wpisuje się określenie "komunikacja publiczna".

§ 5

Potwierdzeniem odbycia podróży służbowej jest poświadczenie pobytu na delegacji pieczęcią instytucji, w której polecenie było wykonywane lub oświadczenie pracownika, potwierdzone następnie przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

§ 6

Jeżeli z rozliczenia czasu wyjazdu służbowego wynika, że był on równy lub przekraczał czas pracy w Urzędzie, a w szczególności, gdy miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży była miejscowość zamieszkania pracownika, wówczas pracownik nie odbija karty na czytniku RCP, a pracownik prowadzący sprawy kadrowe odnotowuje w systemie kadrowym fakt odbycia w tym dniu podróży służbowej.

§ 7

W sytuacjach nie uregulowanych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu obowiązują zasady określone w przepisach ogólnych, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 0152-24/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: szczegółowych zasad rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju przez osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

§ 9

 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2022_120_042.pdf (223) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 18-07-2022
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 167

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE