RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie: 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2022


Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.18 i art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), na podstawie Uchwały Nr XXXIV/369/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 oraz Uchwały nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021r w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Targ na rok 2022, ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2022, zarządzam, co następuje:

§1
Rodzaje zadań

 1. Konkurs obejmuje zadania określone w Rozdziale 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/369/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 zwanej dalej ustawą .
 2. Zadaniem z dziedziny turystyki i rekreacji :
  1 )Organizacja rajdów turystycznych i konkursów,
  2) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  3) promocja turystyczna miasta Nowy Targ, w tym: udział w targach turystycznych, ponadregionalnych kampaniach marketingowych, tworzenie wspólnych produktów turystycznych, tworzenie marki miasta Nowy Targ

§2
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem z zakresu kultury turystyki i rekreacji w roku 2022 zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2022 do kwoty 3. 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych, zabezpieczone w rozdziale 63003).

§3
Zasady przyznawania dotacji

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie turystyki i rekreacji.
 2. Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 3. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:
  1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057). Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnioną/e osobę/y do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów uznaje się:
  a) osoby wskazane do takich czynności w dokumentach podmiotu, uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub innym rejestrze;
  b) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez odpowiedni organ, osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji;
  c) osoby uprawnione na mocy przepisów szczególnych.
 4. Istnieje możliwość złożenia oferty wspólnej na realizację zadania publicznego. W wypadku złożenia oferty wspólnej należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera biorącego udział w realizacji zadania.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w §5. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Burmistrza Miasta nie będą rozpatrywane.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 7. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057) oraz art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z póź. zm.).
 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 9. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 10. Miasto Nowy Targ zgodnie z art. 17 ustawy, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§4
Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacją są objęte zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

§5
Termin składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. nr 001, 34-400 Nowy Targ, bądź przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu).

§6
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, której skład osobowy określony zostanie odrębnym zarządzeniem.
 2. Rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 3. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie turystyki i rekreacji (§1 niniejszego zarządzenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu:
  1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków,
  5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  7) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1) merytorycznymi (skala ocen od 0-5)
  a) kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
  b) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
  c) wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Miasta w zakresie kultury,
  2) finansowymi (skala ocen od 0-5)
  a) budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
  b) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
  c) zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  3) organizacyjnymi (skala ocen od 0-5)
  a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
  b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną, dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy
  c) dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 5. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające ofertę .
 6. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny turystyki i rekreacji oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 60% maksymalnej sum ocen zostaną odrzucone.
 7. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu.
 8. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 9. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
  1) nie złożono żadnej oferty,
  2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl, na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury Sportu i Promocji Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1.

§7
Informacja o zrealizowanych w roku 2020 oraz 2021 roku tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

 Lista przyznanych dotacji w roku 2020
Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2020 w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji .

 

LP

wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

PTTK, Oddział Gorce w Nowym Targu

Organizacja imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2 000

2

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu

Śladami Ziemi Obiecanej

1 000

Razem

3 000

 

Lista przyznanych dotacji w roku 2021

Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2021 w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji.

 

LP

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota zadania w zł

Kwota wnioskowanej dotacji w zł

Przyznana kwota dotacji w zł

1

Stowarzyszenie Aktywny Senior

Mieszkańcy dla Miasta – Miasto dla Mieszkańców

3800

3000

1000

2

KS Rutkow-ski

Konkurs w skokach narciarskich – rywalizacja dla następców

36600

28600

0

3

PTTK oddział Nowy Targ

Zadania w zakresie turystyki i rekreacji w doku 2021

15000

3000

2000

 

 

 

Suma

 

3000

 

§8
Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2022 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl a także na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ul. Krzywa 1.
 2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057)
 3. Formularze są również dostępne w Referacie Sportu i Turystyki jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl. /zakładka organizacje pozarządowe.

§9

Burmistrz Miasta zastrzega prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania przyjętych w ofertach,
3) możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
4) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2021_0050_174.pdf (106) KB

Wytworzył: Arkadiusz Szymczyk
Data wprowadzenia: 04-01-2022
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 161

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE