X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Marek Fryźlewicz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.3037.1.1.2019
Nowy Targ, dnia 02.01.2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wsparcia dla mieszkańców Nowego Targu, których nie stać na pokrycie kosztów ogrzewania ekologicznego.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 grudnia 2018r. złożoną podczas III Sesji Rady Miasta Nowy Targ uprzejmie informuję, że miasto podejmuje bardzo wiele powiązanych ze sobą działań "miękkich" oraz "twardych" w zakresie poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego. Wszystkie realizowane działania przez nasz samorząd w zakresie ochrony powietrza w tym edukacyjno-ekologiczne takie jak prelekcje, szkolenia i wykłady, happeningi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wywiady, działania informacyjne, a także akcje plakatowe (o których szersze informacje można znaleźć na stronie internetowej miasta www.nowytarg.pl), zaliczają się do działań miękkich. Natomiast działania tzw. twarde (inwestycyjne, techniczne) to przede wszystkim działania długookresowe, które określone zostały w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i dotyczą m. in. realizacji gminnych Programów ograniczania niskiej emisji poprzez bezpośrednią pomoc dotacyjną dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniami do wymiany kotłów c.o. na nowoczesne i proekologiczne. Do tych działań należy również dodać niezmiernie ważne działania kontrolne, zarówno wynikające ze zgłoszeń interwencyjnych jak również działań prewencyjnych, podejmowanych przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Jak Pan wie, sprawa zanieczyszczenia powietrza nie jest w mieście nowym problemem i nie jest to, jak Pan określił, sprawa najważniejsza i priorytetowa tylko tej nowo rozpoczętej kadencji samorządowej. Dla mnie jest to sprawa priorytetowa odkąd zostałem wybrany na Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Szereg działań związanych z ochroną powietrza diametralnie wzrósł w ostatnich kilku latach, ze względu na zwiększoną świadomość społeczeństwa w tym zakresie i zagrożenia jakie niesie za sobą zanieczyszczona atmosfera. Dla przykładu należy podać, że wiedza techniczna dotycząca konkretnych stężeń zanieczyszczeń substancji w powietrzu na terenie naszego miasta pojawiła się dopiero w marcu 2016 roku, bowiem od wtedy, dzięki moim staraniom, uruchomiono w mieście państwową stację pomiarową nadzorowaną przez WIOŚ w Krakowie. Dlatego też biorąc powyższe pod uwagę a także mając na względzie ukształtowanie geograficzne naszego miasta, dla Gminy Miasto Nowy Targ ochrona powietrza to ciągle jedno z najważniejszych zadań. W celu odciążenia budżetu miasta pozyskano środki z WFOŚiGW w Krakowie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), w wysokości 1 101 750 zł, w ramach którego w latach 2015-2017 wymieniono na terenie miasta 170 przestarzałych i wysokoemisyjnych kotłów c.o. W 2018 r. otworzyliśmy "drogę" właścicielom budynków prywatnych do zasilania w ciepło sieciowe i pozyskaliśmy dotację z NFOŚiGW w Warszawie na jej rozwój i modernizację, co pozwoli na podłączanie kolejnych budynków. W 2018 roku udzielono pierwszych dziesięć dotacji z budżetu miasta w wysokości łącznej 80 000 zł dla właścicieli prywatnych budynków mieszkalnych, przełamując istniejący stereotyp braku opłacalności podłączeń do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. prywatnych nieruchomości.

Pragnę podkreślić, że jesteśmy w trakcie realizacji dwóch dużych programów dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, mieszkańcy do 2020 roku zmodernizują łącznie 100 szt. kotłów na ekogroszek 5 klasy z EcoDesign, 75 szt. na pellet 5 klasy z EcoDesign oraz 50 szt. kotłów kondensacyjnych na gaz z sieci. Pozyskana łączna kwota dotacji to 2 509 239,93 zł. Kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów c.o. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego został złożony 2 listopada 2018 roku i uwzględnia 189 inwestycji do 2023 roku, które obejmą wymiany starych źródeł grzewczych na nowoczesne kotły kondensacyjne na gaz z sieci w ilości (103 szt.), na kotły 5 klasy z EcoDesign, na pellet (38 szt.), na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. (48 szt.). Kwota dotacji przewidziana do otrzymania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 3 874 648,55 zł. Ocena wniosku trwa. Nie można również przemilczeć pozyskanych środków dotacyjnych dla naszych mieszkańców na instalację odnawialnych źródeł energii dla 590 szt. budynków prywatnych położonych na terenie miasta Nowy Targ w wysokości 7 181 865,00 zł, których realizacja również da efekty w postaci poprawy stanu jakości powietrza, zwłaszcza w okresie poza sezonem grzewczym.

Ponadto z mojej inicjatywy w dniu 23 października 2017 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę Nr XLI/389/2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W związku z tą uchwałą od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwolnienie budynków mieszkalnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą na terenie Gminy Miasto Nowy Targ z tytułu podatku od nieruchomości dla osób korzystających z gazu, energii elektrycznej oraz pomp ciepła, stosowanych do c. o. co jest kolejnym innowacyjnym krokiem i zachętą do poprawy stanu jakości powietrza.

Należałoby się również w tym miejscu odnieść do działań jakie Pan jako mój poprzednik i wieloletni Burmistrz Miasta Nowy Targ poczynił w zakresie poprawy stanu jakości powietrza, ale pozostawię to bez komentarza.

Mechanizm dopłat do kosztów paliw grzewczych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania budynków, który Pan przytoczył nie jest tutejszemu samorządowi obcy. Po wstępnym przeanalizowaniu procedury udzielania ww. wsparcia przez Gminę Miasto Kraków poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuję, że realizacja takiego programu osłonowego wynika z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), dlatego też sprawa zostanie przekazana do szczegółowej analizy do Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu celem weryfikacji możliwości wdrożenia programu osłonowego od 2020 roku. Aby było to możliwe należało będzie zapewnić na 2020 rok środki finansowe z budżetu miasta celem wypłat przedmiotowych dotacji dla zainteresowanych oraz zaangażować pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu do ponadprogramowych działań kontrolnych w zakresie udzielanego wsparcia przy trwałych zmianach systemów grzewczych w budynkach, przed wypłatą pomocy społecznej.

Wszystkie te działania wymagają konkretnych nakładów w postaci finansowej i kadrowej. Ubolewam, że jako Burmistrz przez 18 lat nie dostrzegał Pan tych problemów, czego symbolem było zaniechanie prowadzenia badań jakości powietrza.

Dopiero od 2016 roku dzięki odważnej decyzji uruchomienia państwowego monitoringu powietrza uświadomiliśmy mieszkańcom skalę problemu.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE