RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

UCHWAŁA NR XLVIII/518/2022 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie:
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

  1. 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy pierwszych sześciu osób zamieszkujących nieruchomość;

  2. 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy siódmej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej na nieruchomości w ramach jednego gospodarstwa domowego;

  3. 60,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – stawka opłaty podwyższonej.

§ 2.

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 2. Od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych:

  1. 0,06 m3 – (60 l) 13,00 zł;
  2. 0,08 m3 – (80 l) 17,33 zł;
  3. 0,12 m3 – (120 l) 26,00 zł;
  4. 0,24 m3 – (240 l) 52,00 zł;
  5. 0,66 m3 – (660 l) 143,00 zł;
  6. 1,1 m3 – (1100 l) 238,33 zł;
  7. 2,2 m3 – (2200 l) 476,66 zł;
  8. 5 m3 – (5000 l) 1083,33 zł;
  9. 7 m3 – (7000 l) 1516,66 zł;
  10. 10 m3 – (10 000 l) 2166,66 zł.
 3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o pojemności:

  1. 0,06 m3 – ( 60 l) 39,00 zł;
  2. 0,08 m3 – (80 l) 51,99 zł;
  3. 0,12 m3– (120 l) 78,00 zł;
  4. 0,24 m3 – (240 l) 156,00 zł;
  5. 0,66 m3 – (660 l) 429, 00 zł;
  6. 1,1 m3 – (1100 l) 714,99 zł;
  7. 2,2 m3 – (2200 l) 1429, 98 zł;
  8. 5 m3 – (5000 l) 3249,99 zł;
  9. 7 m3 – (7000 l) 4549,98 zł;
  10. 10 m3 – (10 000 l) 6499,98 zł.

§ 3.

 1. Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie:

  1. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie do 6 osób - iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały,

  2. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie powyżej 6 osób – sumę: iloczynu sześciu mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 i iloczynu mieszkańców liczonych od siódmego i każdego kolejnego mieszkańca oraz stawki określonej § 1 ust. 2 pkt 2,

  3. w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości będzie określona w drodze decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ i stanowić będzie iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 pkt 3.

§ 4.

 1. Ilość pojemników lub worków na odpady komunalne, ich pojemność oraz częstotliwość odbioru w miesiącu, ustalane będą na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie:

  1. suma: iloczynu ilości pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 2 jednocześnie z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,

  2. w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości będzie określona w drodze decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ – suma: iloczynu ilości pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 3 jednocześnie z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

§ 5.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 3 ust.2 i § 4 ust.2.

§ 6.

Wzory deklaracji, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 niniejszej uchwały określa odrębna uchwała.

§ 7.

 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 2. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 2 zł (słownie: 2 złote 00/100) miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwala Rady Miasta Nowy Targ Nr XXXV/386/2021 z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 7 grudnia 2021r. poz. 7332).

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023r.

Pliki do pobrania

urm_2022_518.pdf (202) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2022-12-05
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1264
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE