RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91

UCHWAŁA NR XLI/451/2022 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.

______________

Uchwała zmieniona UCHWAŁĄ NR XLVIII/517/2022 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 28 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Nowy Targ: Nr XXV/282/2020 z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 15 grudnia 2020r. poz. 8179)

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2022_451.pdf (120) KB
urm_2022_451_z01.pdf (314) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2022-05-02
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 371
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE