RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 118

UCHWAŁA NR XXX/328/2021 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 24 maja 2021r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVI/166/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ.

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Uchwały Nr XVI/166/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ, zwanej dalej uchwałą, po uprzednim: - rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany powyższej uchwały.

§ 2.

 1. Zmiana uchwały wymienionej w § 1, składa się z tekstu zmiany uchwały stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika graficznego Nr 1 stanowiącego rysunek zmiany Uchwały w skali 1:10000 - Strefy krajobrazowe Miasta Nowy Targ.
 2. Pozostałe załączniki do Uchwały stanowią:
  1) Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu zmiany powyższej Uchwały.

§ 3.

Zmienia się tekst ustaleń uchwały, w sposób następujący:

 1. W Rozdziale 1 - Przepisy ogólne, w § 4:
  1) wprowadza się w ust. 1 pkt 9 o następującym brzmieniu:
  "9) powierzchni reklamowej - należy przez to rozumieć pole powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służące ekspozycji reklamy.";
 2. W Rozdziale 2 - Warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w §6:
  1) w pkt 1 lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
  "- nad drogami publicznymi i placami z wyłączeniem tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wymienionych w pkt. 3 lit. e,"
  2) w pkt 1 lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:
  "- na ogrodzeniach i balustradach z wyłączeniem tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wymienionych pkt. 3 lit. f,"
  3) w pkt 3 lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
  "- sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej,"
  4) skreśla się w pkt 3 lit. a tiret trzecie o brzmieniu:
  "- całkowita powierzchnia ekspozycji reklam nie może przekroczyć 4,32m2,"
  5) w pkt 3 lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
  "- sytuowanie na budynku nie więcej niż jednej tablicy reklamowej o powierzchni reklamowej większej niż określona w zapisach szczegółowych niniejszej uchwały lecz nie większej niż 62 m2 w obrębie elewacji",
  6) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
  "c) sytuowanie miejskich tablic reklamowych i miejskich słupów ogłoszeniowych w pasach dróg publicznych i na terenach będących własnością lub w posiadaniu Gminy Miasto Nowy Targ,"
  7) skreśla się w pkt 3 lit. d o brzmieniu:
  "d) sytuowanie murali zawierających treści i wartości takie jak: artystyczne, popularno-naukowe, historyczne, edukacyjne, będących wielkoformatową grafiką ścienną wykonaną na elewacji budynku,"
  8) w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:
  "e) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 25 m2, służących reklamie imprez bądź wydarzeń jako tymczasowych instalowanych na okres nie dłuższy niż 30 dni przed ich rozpoczęciem i do 7 dni po ich zakończeniu,"
  9) w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:
  "f) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyborczych, o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 12 m2, zawierających treści promujące kandydatów w wyborach powszechnych wyłącznie na czas trwania kampanii wyborczej, wyborów i do 30 dni po ich zakończeniu."
 3. W Rozdziale 2 - Warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w § 9:
  1) w ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
  "a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni reklamowej przekraczającej 18 m2, z wyłączeniem tablic reklamowych wymienionych w § 6 pkt 3 lit. b,"
  2) w ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
  "b) sytuowania totemów reklamowych o powierzchni reklamowej przekraczającej 1 m2,"
  3) w ust. 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
  "d) sytuowanie urządzeń reklamowych w formie totemu reklamowego na następujących warunkach:
  - powierzchnia reklamowa do 1 m2,
  - maksymalna wysokość: 8 m,
  - maksymalna szerokość : 1,2 m."
 4. W Rozdziale 3 - Warunki sytuowania szyldów, w §10:
  1) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
  "d) dla szyldów prostopadłych do elewacji sytuowania szyldów na wysokości poniżej 2,5 m od poziomu terenu i odległości większej niż 0,8 m od ściany elewacji do krańca wysięgnika i powierzchni reklamowej przekraczającej 1 m2,"
  2) w pkt 3 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:
  "- sytuowanie na elewacji budynku szyldów o powierzchni reklamowej do 6,5 m2 z zastrzeżeniem tiret trzecie,"
  3) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
  "d) sytuowanie szyldów w formie naszybowej o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 25% powierzchni szklenia,"
  4) w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:
  "e) dla lokali gastronomicznych oraz ogródków gastronomicznych zlokalizowanych w przestrzeniach publicznych jedno dodatkowe urządzenie reklamowe mające jedną z wymienionych form:
  - stojaka reklamowego o maksymalnych wymiarach gabloty lub pulpitu 50 x 45 cm oraz wysokości stojaka do 120 cm,
  - gabloty ekspozycyjnej umieszczonej płasko na elewacji o maksymalnych wymiarach 40 x 60 cm i gr. 12 cm."
 5. W Rozdziale 3 - Warunki sytuowania szyldów, w §11:
  1) w pkt 1 lit. a tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
  "- o powierzchni reklamowej większej niż 0,5 m2 lub wysokości większej niż 0,5m w przypadku tablic i 0,7m w przypadku liter bez tła montowanych bądź malowanych na elewacji"
  2) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
  "a) sytuowania szyldów w linii parteru płasko na elewacji, na której nie znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym prowadzona jest działalność na następujących zasadach:
  - powierzchnia reklamowa jednego modułu nie przekraczająca 0,2 m2,
  - łączna powierzchnia reklamowa szyldów na elewacji do 4 m2;"
  3) w pkt 3 lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:
  "- tablicy na ogrodzeniu o powierzchni reklamowej do 0,2 m2."
 6. W Rozdziale 3 - Warunki sytuowania szyldów, w §12:
  1) w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
  "- o powierzchni reklamowej większej niż 3 m2,"
  2) w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:
  "- tablicy na ogrodzeniu o powierzchni reklamowej do 0,2 m2,"
  3) w ust. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:
  "- tablicy na ogrodzeniu o powierzchni reklamowej do 0,2 m2,"
 7. W Rozdziale 3 - Warunki sytuowania szyldów, w §13:
  1) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
  "a) sytuowania szyldów o powierzchni reklamowej przekraczającej 3m2 lub wysokości większej niż 1m dla szyldów płaszczyznowych sytuowanych na elewacji budynków, z zastrzeżeniem §10 pkt 3."
  2) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
  "c) dla budynków nie przylegających do ciągów komunikacyjnych sytuowanie dodatkowego szyldu w formie:
  - pylonu o wysokości do 8m, szerokości do 2,5m i grubości do 0,7m,
  - tablicy o powierzchni reklamowej do 6,5m2 i wysokości do 8m od poziomu terenu,
  - totemu o szerokości do 2,5m i wysokości: do 16m - dla budynków o powierzchni użytkowej większej niż 2000m2, do 8m - dla pozostałych budynków, powierzchnia reklamowa szyldu do 1,5 m2,
  - tablicy na ogrodzeniu o powierzchni reklamowej do 0,35 m2;"
 8. W Rozdziale 4 - Warunki sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, w §15:
  1) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) zakaz sytuowania ogrodzeń trwale związane z gruntem w terenach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolnicze i leśne - z wyjątkiem ogrodzeń związanych z zabudową zagrodową, innymi obiektami służącymi produkcji rolniczej, leśnej lub związanej z wypasem;"
 9. W Rozdziale 5 - Przepisy końcowe, w §16:
  1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Utrzymuje się istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ogrodzenia, za wyjątkiem ogrodzeń, o których mowa w:
  - §15 ust. 1 pkt 1 zlokalizowanych na terenach dostępnych publicznie,
  - §15 ust. 1 pkt 2,
  - §15 ust. 1 pkt 4,
  które należy dostosować do zawartych w uchwale zasad i warunków, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały."
  2) w ust. 4 wykreśla się zwrot "obiektów małej architektury" w związku z czym pierwsze zdanie ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Określa się następujące warunki dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale:"
  3) wprowadza się w ust. 4 pkt 4 o następującym brzmieniu:
  "4) ogrodzenia trwale związane z gruntem w terenach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolnicze i leśne - z wyjątkiem ogrodzeń związanych z zabudową zagrodową, innymi obiektami służącymi produkcji rolniczej, leśnej lub związanej z wypasem winny zostać usunięte lub wymienione w taki sposób, aby były zgodne z zapisami uchwały."

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2021_328.pdf (236) KB
urm_2021_328_z01.pdf (9 533) KB
urm_2021_328_z02.pdf (74) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2021-06-01
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 790
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE