X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49

UCHWAŁA NR XXIV/267/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie:
określenia wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową oraz trybu składania tych deklaracji

______________

Uchwała zmieniona UCHWAŁĄ NR XXV/269/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 7 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz.1378) oraz art. 19 pkt 5 oraz art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, poz.2244 z póżn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza deklaracji oraz wzór załączników do deklaracji na opłatę reklamową składaną do Burmistrza Miasta Nowy Targ przez zobowiązanych do zapłaty opłaty reklamowej:

1) DOR - Deklaracja na opłatę reklamową jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) ZDOR-1 - Załącznik nr 1 do Deklaracji na opłatę reklamową jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) ZDOR-2 - Załącznik nr 2 do Deklaracji na opłatę reklamową jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Dopuszcza się możliwość składania deklaracji na opłatę reklamową za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Do przesyłania deklaracji na opłatę reklamową za pomocą środków komunikacji elektronicznej wykorzystywana będzie elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej "ePUAP".
  3. Zakres danych, układ informacji i powiązań składanej deklaracji na opłatę reklamową określa wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową wprowadzony niniejszą uchwałą.
  4. Deklaracja na opłatę reklamową przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn.zm.1).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Pliki do pobrania

urm_2020_267.pdf (123) KB
urm_2020_267_z01.pdf (524) KB
urm_2020_267_z02.pdf (501) KB
urm_2020_267_z03.pdf (515) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2020-11-19
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1046
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE