RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 338

UCHWAŁA NR XXIV/266/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie:
wprowadzenia na terenie gminy miasta Nowy Targ opłaty reklamowej określenie zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek

______________

Uchwała zmieniona UCHWAŁĄ NR XLIX/534/2022 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 23 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz.1378) oraz art. 17a ust.1, art.19 pkt 1 lit. g-h oraz pkt 5, art.19a ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170, poz.2244 z późn. zm ), Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

§ 1.

Na terenie miasta Nowy Targ wprowadza się opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

§ 2.

 1. Wprowadza się obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową.
 2. Wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową określa odrębna uchwała.

§ 3.

 1. Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty reklamowej są obowiązane składać deklaracje na opłatę reklamową w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty reklamowej są obowiązane skorygować deklarację, w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty w danym roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od dnia następującego po dniu, w którym umieszczono tablicę lub urządzenie reklamowe lub zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku.
 4. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem dnia, w którym ustały okoliczności uzasadniające uiszczenie opłaty.
 5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty w tym roku, opłata ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

§ 4.

Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty reklamowej są obowiązane wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę reklamową bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Miasta Nowy Targ w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku uiszczania opłaty reklamowej w terminach:
1) do dnia 31 marca,
2) do dnia 30 czerwca,
3) do dnia 30 września,
4) do dnia 31 grudnia.

§ 5.

 1. Opłata reklamowa składa się z dwóch części: stałej i zmiennej.
 2. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty reklamowej:
  1) część stała w wysokości 2,00 zł,
  2) część zmienna w wysokości 0,10 zł za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku

Pliki do pobrania

urm_2020_266.pdf (228) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2020-11-19
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 4143
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE