RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 314

UCHWAŁA NR XXIV/265/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie:
zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 7 ust. 3, art. 20b i art. 20d ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, poz. 2244) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, L 215 z 07.07.2020) zarządza się co następuje: Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, związane z uprawianiem sportów zimowych i znajdujące się pod nowo powstałymi od dnia 01.01.2021r.: trasami narciarskimi, kolejkami lub wyciągami narciarskimi.
2) nowo powstałe od dnia 01.01.2021r., budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem: tras narciarskich, kolejek lub wyciągów narciarskich.

§ 2.

Jeżeli zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną, to jest stosowane jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, L. 215 z 07.07.2020)

§ 3.

 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przysługuje podatnikowi, który złożył deklarację na podatek od nieruchomości lub informację w sprawie podatku od nieruchomości zawierającą dokładny opis zwolnienia z wyszczególnieniem obrębów i numerów geodezyjnych działek, ich powierzchni oraz wartości budowli.
 2. Prawo do zwolnienia powstaje od pierwszego dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem złożenia deklaracji, korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.
 3. Obowiązek i terminy składania deklaracji, korekt deklaracji oraz moment powstania obowiązku podatkowego regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.2020 poz. 1325 ze zm.) i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, poz. 2244).

§ 4.

 1. W przypadku podatnika niebędącego przedsiębiorcą do deklaracji lub informacji podatkowej, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 2. W przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą lub innym podmiotem prowadzącym działalność
  gospodarczą do deklaracji lub informacji podatkowej, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały należy dołączyć:
  1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz.U. z 2014 r. poz. 1543 z późn, zm.),
  3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 3. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200.000 EUR brutto, a w sektorze drogowego transportu towarów 100.000 EUR brutto.
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, pomoc de minimis przyznaną zgodnie z tym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minims do przysługującego pułapu (przy zapewnieniu rozdzielności rachunkowej poszczególnych rodzajów działalności). Pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minmis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 5.

Podatnik jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie organu podatkowego o utracie prawa do zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielonej pomocy - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia lub zmianę wysokości tego zwolnienia.

§ 6.

W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Targu

§ 8.

Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być stosowane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pliki do pobrania

urm_2020_265.pdf (356) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2020-11-19
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1117
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE