X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72

UCHWAŁA NR XXIV/263/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie:
wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz.1378) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170, poz.2244 z późn. zm ), oraz art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1325, poz.1423, poz. 1520) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Nowy Targ.

§ 2.

 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej należnej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w Nowym Targu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wysokość dziennej opłaty targowej od sprzedaży określonej w § 2 bez względu na ilość wystawionych sztuk, rodzaju sprzedaży lub ilość zajętej powierzchni do sprzedaży nie może przekroczyć maksymalnej dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 792,21 zł
 3. Powierzchnia zajęta pod sprzedaż oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), z którego dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu).
 4. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej powierzchnię, zajętą pod sprzedaż zaokrągla się w taki sposób, że końcówkę do 0,5m2 pomija się, a większą niż 0,5m2 podwyższa się do pełnego metra kwadratowego.
 5. W przypadku, gdy powierzchnia zajęta pod sprzedaż wynosi mniej niż 1m2, opłatę targową pobiera się w wysokości należnej za 1 m2.
 6. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3.

Ustala się następujące strefy targowisk i miejsc wyznaczonych do handlowania:

a) Plac targowy przy ul. Targowej
b) Pozostałe tereny

§ 4.

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż:

 1. dokonywaną na imprezach masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowym,
 2. dokonywaną na imprezach o charakterze charytatywnym, religijnym z wyjątkiem dni 1 i 2 listopada,
 3. prac artystycznych z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźbiarstwa oraz prac rękodzieła artystycznego wykonywaną i sprzedawaną osobiście,
 4. dokonywaną na terenach zajętych na podstawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 470, 1087, 471),

§ 5.

 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa - przez inkasentów wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały
 2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przybycia (przyjazdu) na targowisko oraz wystawienia i zaoferowania do sprzedaży towaru lub rzeczy.
 3. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży, który na potwierdzenie przyjętej opłaty wydaje pokwitowanie lub na rachunek Urzędu Miasta Nowy Targ.
 4. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej jest kwit opłaty targowej nakładu Urzędu Miasta Nowy Targ lub potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 6.

 1. Wynagrodzenie dla inkasentów wymienionych w załączniku nr 2 wynosi 25% dla inkasentów wymienionych w pkt.1-8, inkasent wymieniony w pkt.9 będący jednostka budżetową Gminy Miasta Nowy Targ, obowiązki inkasenta będzie wykonywał bez wynagrodzenia.
 2. Inkasenci wymienieni w załączniku nr 2 do uchwały od 1-8 w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w pracy w Urzędzie Miasta nie będą pobierać inkasa.

§ 7.

Uiszczenie opłaty targowej nie zwalnia od odpowiedzialności za naruszenie przepisów porządkowych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/155/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2020_263.pdf (129) KB
urm_2020_263_z01.pdf (294) KB
urm_2020_263_z02.pdf (190) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2020-11-19
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 241
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE