RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93

UCHWAŁA NR XVI/166/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie:
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ.
______________

Uchwała zmieniona UCHWAŁĄ NR XXX/328/2021 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 24 maja 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Uchwala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
 2. Uchwała dotyczy całego obszaru Miasta Nowy Targ z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra do spraw transportu.

§ 2.

Niniejsza uchwała nie dotyczy sytuowania na terenie Miasta Nowy Targ:
1) tablic urzędowych w rozumieniu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955r. Nr 47 poz 316 z późn. zm.), oraz urządzeń służących do prezentacji informacji w ramach systemu informacji miejskiej;
2) tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, dla których zasady sporządzania zostały określone w przepisach odrębnych, w szczególności zapisy uchwały nie dotyczą tablic informacyjno-promocyjnych, dotyczących projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

§ 3.

 1. Uchwała obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały oraz w części graficznej stanowiącej załącznik Nr 1 - w skali 1:10000 - Strefy krajobrazowe Miasta Nowy Targ.
 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) elewacji - należy przez to rozumieć zewnętrzną ścianę budynku;
  2) tablicy reklamowej - należy przez to rozumieć tablicę reklamową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  3) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4) szyldzie - należy przez to rozumieć szyld w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  5) pylonie - należy przez to rozumieć wolnostojące, pionowe, trwale połączone z gruntem urządzenie reklamowe, jedno lub wielostronne, charakteryzujące się zwartą formą i kształtem, na którym istnieje możliwość zamieszczenia co najmniej jednej reklamy lub szyldu;
  6) totemie - należy przez to rozumieć wolnostojące, pionowe, trwale połączone z gruntem jedno lub dwustronne urządzenie reklamowe w formie słupa, na którym w górnej części umieszczone jest logo firmy reklamowanej przez ten znak;
  7) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy metr bieżący ogrodzenia;
  8) teren dostępny publicznie - należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsce w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta dla nieograniczonego kręgu osób.
 2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 5.

W celu określenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz określenia gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane obszar Miasta Nowy Targ podzielono na trzy strefy krajobrazowe oznaczone na załączniku graficznym Nr 1:
1) I strefa krajobrazowa - teren zespołu staromiejskiego wraz z terenem historycznych przedmieść obejmujący swym zasięgiem od strony południowej: nieruchomości położone wzdłuż ul. Szaflarskiej do skrzyżowania z al. Kopernika, od strony zachodniej: nieruchomości położone wzdłuż ul. Królowej Jadwigi i południowej strony ul. Kolejowej do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia, od strony północnej nieruchomości położone wzdłuż ul. Grel do nr 24a po stronie północnej i nr 49 po stronie południowej, wzdłuż ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Skotnica, wzdłuż ul. Kowaniec do nr 36a po stronie zachodniej i nr 55 po stronie wschodniej, wzdłuż ul. Kokoszków do nr 1 po stronie północnej i do nr 14 po stronie południowej oraz od strony wschodniej nieruchomości położone wzdłuż ul. Waksmundziej do ul. Legiony Piłsudskiego oraz od ronda Ofiar Katynia do nr 143 po stronie północnej i nr 182 po stronie południowej;
2) II strefa krajobrazowa - pas 50-200 m od krawędzi istniejących lub projektowanych jezdni dróg krajowych;
3) III strefa krajobrazowa - pozostały obszar Miasta Nowy Targ, nie objęty innymi strefami.

Rozdział 2.
Warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych

§ 6.

Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych we wszystkich strefach krajobrazowych:
1) zakaz:
    a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
        - nad drogami publicznymi i placami,
        - na ogrodzeniach i balustradach,
        - wychodzących poza obrys elewacji budynku,
        - na mostach, wiaduktach, przepustach i kładkach,
        - na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności takich jak: latarnie, słupy linii sieci uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe, itp.
        - na dachach budynków,
        - w sposób przesłaniający widoczność oznakowania drogowego,
        - w pasie dzielącym jezdnie,
        - na barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki,
        - na drzewach i w szpalerach drzew,
        - w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak gzyms, parapet, balustrada, okiennice, dekoracje sztukatorskie);
    b) stosowania:
        - tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące);
2) nakaz:
    a) stosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wykonanych z materiałów takich jak: dibond, szkło, pleksi, metal, drewno, PCV, folia okienna,
3) dopuszcza się:
    a) sytuowanie tablic reklamowych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej na następujących zasadach:
        - sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej o dwustronnej ekspozycji,
        - wielkość tablicy reklamowej nie może przekroczyć 1,8 m wysokości i 1,2 m szerokości,
        - całkowita powierzchnia ekspozycji reklam nie może przekroczyć 4,32 m2,
    b) na budynkach usługowych o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2:
        - sytuowanie na budynku nie więcej niż jednej tablicy reklamowej o powierzchni większej niż określona w zapisach szczegółowych niniejszej uchwały lecz nie większej niż 62 m2 w obrębie elewacji,
    c) sytuowanie miejskich tablic reklamowych i miejskich słupów ogłoszeniowych w pasach dróg publicznych i na terenach miejskich,
    d) sytuowanie murali zawierających treści i wartości takie jak: artystyczne, popularno-naukowe, historyczne, edukacyjne, będących wielkoformatową grafiką ścienną wykonaną na elewacji budynku,
    e) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni nie przekraczającej 25 m2, służących reklamie imprez bądź wydarzeń jako tymczasowych instalowanych na okres nie dłuższy niż 30 dni przed ich rozpoczęciem i do 7 dni po ich zakończeniu,
    f) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyborczych, o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, zawierających treści promujące kandydatów w wyborach powszechnych wyłącznie na czas trwania kampanii wyborczej, wyborów i do 30 dni po ich zakończeniu.

§ 7.

Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w I strefie krajobrazowej:
1) zakaz:
    a) sytuowania tablic reklamowych,
    b) sytuowania urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3. lit. c-f.

§ 8.

Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w II strefie krajobrazowej:
1) zakaz:
    a) sytuowania tablic reklamowych,
    b) sytuowania urządzeń reklamowych; z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.

§ 9.

1. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w III strefie krajobrazowej:
    1) zakaz:
        a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni nośnika:
            - przekraczającej 18 m2 - dla jednostronnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b,
            - przekraczającej łącznie 36 m2 - dla dwustronnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
        b) sytuowania totemów reklamowych o powierzchni ekspozycji przekraczającej 1 m2,
        c) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o wysokości licząc od poziomu terenu do górnej krawędzi urządzenia przekraczającej:
            - 9 m;
    2) dopuszcza się:
        a) stosowanie urządzeń reklamowych w formie naszybowej na całej powierzchni witryny,
        b) sytuowanie urządzeń reklamowych w formie flag nie więcej niż jedna na każde 500 m2 nieruchomości i nie więcej niż 6,
        c) sytuowanie urządzeń reklamowych w formie pylonu na następujących warunkach:
            - maksymalna wysokość: 8 m,
            - maksymalna szerokość: 2,5 m,
            - maksymalna grubość: 0,7 m,
        d) sytuowanie urządzeń reklamowych w formie totemu reklamowego na następujących warunkach:
            - powierzchnia jednostronnej ekspozycji reklamy do 1 m2,
            - łączna powierzchnia ekspozycji reklamy do 2 m2,
            - maksymalna wysokość: 8 m,
            - maksymalna szerokość : 1,2 m.

Rozdział 3.
Warunki sytuowania szyldów

§ 10.

Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania szyldów we wszystkich strefach krajobrazowych:
    1) zakaz:
        a) sytuowania więcej niż jednego szyldu informującego o danej działalności na nieruchomości lub elewacji budynku z zastrzeżeniem pkt 3,
        b) sytuowania szyldów na balustradach,
        c) w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak gzyms, parapet, okiennice, dekoracje sztukatorskie itp.),
        d) dla szyldów prostopadłych do elewacji sytuowania szyldów na wysokości poniżej 2,5 m od poziomu terenu i odległości większej niż 0,8 m od ściany elewacji do krańca wysięgnika i powierzchni przekraczającej 1 m2 liczonej jako łączna powierzchnia dwustronnej ekspozycji nośnika,
        e) stosowania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące);
    2) nakaz:
        a) stosowania szyldów wykonanych z materiałów takich jak: dibond, szkło, pleksi, metal drewno, PCV, folia okienna;
    3) dopuszcza się:
        a) dla budynków, w których prowadzona jest działalność, a nie przylegających do ciągów komunikacyjnych, możliwość sytuowania dodatkowego szyldu w formie pylonu, totemu, wolnostojącej tablicy lub tablic na części ogrodzenia o wymiarach i formie określonych w przepisach szczegółowych,
        b) dla budynków usługowych o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2:
            - możliwość lokalizacji 2 szyldów na elewacji budynku informujących o danej działalności,
            - sytuowanie na elewacji budynku szyldów o powierzchni do 6,5 m2 z zastrzeżeniem tiret trzeci,
            - sytuowanie na budynku nazwy własnej obiektu lub nazwy wiodącego podmiotu prowadzącego w nim działalność w formie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego o wysokości maks. 6 m umiejscowionego na dachu albo elewacji budynku,
        c) dla stacji paliw możliwość lokalizacji 3 szyldów na nieruchomości informujących o danej działalności,
        d) sytuowanie szyldów w formie naszybowej o powierzchni nie przekraczającej 25% powierzchni szklenia,
        e) dla lokali gastronomicznych oraz ogródków gastronomicznych zlokalizowanych w przestrzeniach publicznych jedno dodatkowe urządzenie reklamowe mające jedną z wymienionych form:
            - stojaka reklamowego w bezpośrednim sąsiedztwie ich wejścia, o maksymalnych wymiarach gabloty lub pulpitu 50 x 45 cm oraz wysokości stojaka do 120 cm,
            - gabloty ekspozycyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do lokalu, umieszczonej płasko na elewacji o maksymalnych wymiarach 40 x 60 cm i gr. 12 cm.

§ 11.

Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania szyldów w I strefie krajobrazowej:
    1) zakaz:
        a) sytuowania szyldów:
            - na płaszczyźnie elewacji frontowej powyżej ostatniego gzymsu nad pierwszą kondygnacją, w przypadku braku gzymsu nad pierwszą kondygnacją szyldy umieszczane na płaszczyźnie elewacji frontowej mogą być sytuowane do wysokości 0,6 m poniżej parapetu najniżej położonego okna pierwszego piętra,
            - na dachach budynków oraz na górnej krawędzi elewacji budynków,
            - prostopadłych do elewacji w pierzejach przyrynkowych,
            - o powierzchni większej niż 0,5 m2 lub wysokości większej niż 0,5 m w przypadku tablic i 0,7 m w przypadku liter bez tła montowanych bądź malowanych na elewacji,
            - w odległości od krawędzi ściany mniejszej niż odległość najbliżej położonego okna lub drzwi parteru od krawędzi tej ściany, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.
    2) nakaz:
        a) sytuowania szyldów w linii parteru płasko na elewacji, na której nie znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym prowadzona jest działalność na następujących zasadach:
            - powierzchnia jednego modułu nie przekraczająca 0,2 m2,
            - łączna powierzchnia szyldów na elewacji do 4 m2;
    b) w przypadku większej niż jeden liczby szyldów na elewacji nakaz sytuowania jednego szyldu zbiorczego lub kilku szyldów o tej samej wysokości w formie powtarzającego się modułu lub jego wielokrotności i sytuowania ich w jednej linii poziomej lub pionowej, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.
    3) dopuszcza się:
        a) dla budynków nie przylegających do ciągów komunikacyjnych sytuowanie dodatkowego szyldu w formie:
            - pylonu o wysokości do 2,5 m, szerokości do 1,2 m i grubości do 0,4 m,
            - tablicy na ogrodzeniu o powierzchni do 0,2 m2.

§ 12.

1. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania szyldów w II strefie krajobrazowej:
    1) zakaz:
        a) sytuowania szyldów:
            - o powierzchni większej niż 3 m2,
            - na dachach budynków oraz na górnej krawędzi elewacji budynków, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.
    2) nakaz:
        a) sytuowania szyldów na elewacji jedynie w pasie między górną krawędzią okien lub drzwi parteru a:
            - krawędzią dachu lub attyki - w przypadku budynków parterowych,
            - dolną krawędzią okien pierwszego piętra - w przypadku budynków piętrowych, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.
    3) dopuszcza się:
        a) dla budynków nie przylegających do ciągów komunikacyjnych sytuowanie dodatkowego szyldu w formie:
            - pylonu lub totemu o wysokości do 8 m, szerokości do 1,5 m, gr. do 0,4 m,
            - tablicy na ogrodzeniu o powierzchni do 0,2 m2
        b) na niezabudowanej działce sytuowanie szyldu w formie:
            - pylonu lub totemu o wysokości do 8 m, szerokości do 1,5 m, gr. do 0,4 m,
            - tablicy na ogrodzeniu o powierzchni do 0,2 m2.

§ 13.

Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania szyldów w III strefie krajobrazowej:
1) zakaz:
    a) sytuowania szyldów o powierzchni przekraczającej 3 m2 lub wysokości większej niż 1 m dla szyldów płaszczyznowych sytuowanych na elewacji budynków, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.
2) nakaz:
a) w przypadku większej niż jeden liczby szyldów na elewacji nakaz sytuowania ich w równych rzędach lub kolumnach, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3.
3) dopuszcza się:
    a) sytuowanie szyldu :
        - pionowo na dachach budynków oraz na górnej krawędzi elewacji budynku jedynie w formie ażurowych liter o wysokości do 2 m,
        - płasko na elewacji w formie ażurowych liter bądź symboli o wysokości nie przekraczającej 2 m,
    b) sytuowanie szyldów w formie flag nie więcej niż jedna na każde 500 m2 nieruchomości i nie więcej niż 3,
    c) dla budynków nie przylegających do ciągów komunikacyjnych sytuowanie dodatkowego szyldu w formie:
        - pylonu o wysokości do 8 m, szerokości do 2,5m i grubości do 0,7 m,
        - tablicy o powierzchni do 6,5 m2 i wysokości do 8 m od poziomu terenu,
        - totemu o szerokości do 2,5 m i wysokości: do 16 m - dla budynków o powierzchni użytkowej większej niż 2000 m2, do 8 m - dla pozostałych budynków, powierzchnia jednostronnej ekspozycji szyldu do 1,5 m2,
        - tablicy na ogrodzeniu o powierzchni do 0,35 m2;

Rozdział 4.
Warunki sytuowania obiektów malej architektury oraz ogrodzeń

§ 14.

Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury na terenie Miasta Nowy Targ:
1) ustala się maksymalne wysokości obiektów małej architektury:
    a) 6 m dla obiektów kultu religijnego, takich jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
    b) 5 m dla posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej,
    c) 4 m dla obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takich jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,
2) nakaz stosowania następujących materiałów: drewna, metalu, betonu, betonu architektonicznego, szkła, kamienia oraz materiałów z tworzyw sztucznych,
3) zakaz:
    a) lokalizacji obiektów małej architektury w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości przejść pieszych,
    b) sytuowania obiektów małej architektury o jaskrawej kolorystyce odbijającej lub emitującej światło.

§ 15.

 1. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ:
  1) zakaz sytuowania ogrodzeń pełnych z wypełnieniami z elementów żelbetowych i betonowych oraz szczelnych z płyt blaszanych, z wyjątkiem ogrodzeń na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność przekraczająca standardy jakości środowiska w zakresie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami, oddziaływania komunikacji,
  2) zakaz sytuowania ogrodzeń trwale związanych z gruntem w terenach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolnicze, leśne, zieleni - z wyjątkiem ogrodzeń związanych z zabudową zagrodową, innymi obiektami służącymi produkcji rolniczej związanej z wypasem lub leśnej;
  3) ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia na 2,2 m z wyjątkiem ogrodzeń boisk sportowych lub ogrodzeń innych obiektów wymagających spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych;
  4) zakaz sytuowania ogrodzeń trwale związanych z gruntem na terenach placów targowych;
 2. Zasady określone uchwałą nie dotyczą ogrodzeń tymczasowych, stawianych w szczególności na czas budowy, remontu, wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia terenu itp.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 16.

 1. Utrzymuje się istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury.
 2. Utrzymuje się z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3 istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ogrodzenia, za wyjątkiem ogrodzeń, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, które należy dostosować do zawartych w uchwale zasad i warunków, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 3. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, należy dostosować do zawartych w uchwale zasad i warunków, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 4. Określa się następujące warunki dostosowania istniejących obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale:
  1) nie spełniające w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe winny zostać usunięte, przeniesione, wymienione lub mieć zmienione gabaryty w taki sposób, aby były zgodne z zapisami uchwały z zastrzeżeniem pkt 2;
  2) od wielkości określonych w treści uchwały odnoszących się do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dopuszcza się maksymalne 5% odstępstwo dotyczące poszczególnych gabarytów;
  3) ogrodzenia pełne z wypełnieniami z elementów żelbetowych i betonowych oraz szczelnych z płyt blaszanych zlokalizowane na terenach dostępnych publicznie oraz ogrodzenia na placach targowych winny zostać usunięte lub wymienione w taki sposób, aby były zgodne z zapisami uchwały.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2019_166.pdf (170) KB
urm_2019_166_z01.pdf (16 480) KB
urm_2019_166_z02.pdf (83) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2020-01-09
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 6057
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE